Begrippen

ABC-levering
ABC-levering

Bij een ABC-levering zijn altijd ten minste 3 ondernemers uit 1 of meer landen betrokken. Bij zo'n levering verkoopt ondernemer A aan B en B verkoopt door aan C. A levert de goederen direct aan C. Er is sprake van 2 transacties.

Aanmerkelijk belang
Aanmerkelijk belang

Er is sprake van aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw partner, minimaal 5% van de aandelen in een vennootschap hebt.

Aansluiting
Aansluiting

Met aansluiting wordt de aansluiting van een onroerende zaak in Nederland op een distributienet bedoeld. Voor een onroerende zaak geldt de objectafbakening van de Wet waardering onroerende zaken: gebouwde en ongebouwde eigendommen en een samenstel daarvan dat naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar hoort.

Accijnsgoederen
Accijnsgoederen

Goederen waarover accijns wordt geheven. Bijvoorbeeld bier, wijn, tussenproducten en andere alcoholhoudende producten, tabaksproducten en minerale oliën.

Afhaaltransactie
Afhaaltransactie

Een goederenlevering aan een ondernemer uit een ander EU-land die deze goederen zelf bij de leverancier afhaalt en naar een ander EU-land vervoert.

Afschrijven
Afschrijven

Het verdelen van de aanschafkosten van een bedrijfsmiddel over de jaren waarin het wordt gebruikt. Op deze wijze worden deze kosten in die jaren ten laste van de winst gebracht. Een voorbeeld van een bedrijfsmiddel in een machine, een gebouw of een vergunning.

Afstandsverkopen
Afstandsverkopen

Verkopen waarbij is voldaan aan alle volgende voorwaarden:

 • De goederen worden verkocht door een ondernemer aan een klant in een ander EU-land die geen btw-aangifte doet, bijvoorbeeld een particulier.
 • De goederen worden vervoerd naar het andere EU-land.
 • Het vervoer vindt plaats door of voor rekening van de leverancier.
 • Het drempelbedrag van de verkopen, dat geldt voor het ontvangende land, wordt overschreden. Dit drempelbedrag geldt niet voor accijnsgoederen.

Onder het begrip ‘afstandsverkopen’ vallen niet:

 • accijnsgoederen die u verkoopt aan een ondernemer die geen btw-aangifte doet of een rechtspersoon die geen ondernemer is
 • nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen
 • margegoederen

 

Bedrijfsmiddel
Bedrijfsmiddel

Zaak die u in uw onderneming gebruikt en die u niet hebt aangekocht om te verkopen. Op de meeste bedrijfsmiddelen moet worden afgeschreven, behalve als het bedrijfsmiddel minder dan € 450 heeft gekost. Een voorbeeld van een bedrijfsmiddel is een machine, een gebouw of een vergunning.

Bilateraal verdrag
Bilateraal verdrag

Internationaal verdrag tussen 2 landen waarin is geregeld welk land over welke inkomsten belasting mag heffen of waar iemand is verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Binnenlandse ondernemer
Binnenlandse ondernemer

U bent voor de btw een binnenlandse ondernemer als u wordt aangemerkt als ondernemer en voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden: 

 • U exploiteert de onderneming op uw woonadres in Nederland.
 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland.
 • U beschikt over een vaste inrichting in Nederland.

 

Boekenonderzoek
Boekenonderzoek

Controlebezoek door de Belastingdienst om na te gaan of op basis van de boekhouding uw aangiften kloppen. Het onderzoek gaat over een bepaalde periode of bepaalde onderdelen van de boekhouding.

Btw-identificatienummer
Btw-identificatienummer

Het nummer dat voor btw-doeleinden aan u is toegekend. Het nummer heeft altijd 14 posities en begint met de voor Nederland geldende landcode NL. Het btw-identificatienummer wordt ook btw-nummer genoemd.

Buitenlandse ondernemer
Buitenlandse ondernemer

U bent voor de btw een buitenlandse ondernemer als u bent aangemerkt als ondernemer, niet in Nederland woont of bent gevestigd, en niet in Nederland over een vaste inrichting beschikt.

Burgerservicenummer
Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer is het nummer waarmee u bekend bent bij overheidsdiensten. Het staat onder andere in uw paspoort en rijbewijs en op uw loonstrookje.

Douane-entrepot
Douane-entrepot

Een opslagplaats voor goederen die nog niet de EU zijn ingevoerd. Over deze goederen betaalt u pas invoerrechten op het moment dat ze het depot verlaten.

Eigenbouwer
Eigenbouwer

Ondernemer die werkt zonder een opdracht van een opdrachtgever. Een eigenbouwer is zelf geen aannemer, maar heeft voldoende kennis om als aannemer op te treden en de feitelijke leiding over het werk te voeren. Voor de toepassing van de verleggingsregeling (btw) wordt de eigenbouwer als aannemer aangemerkt.

Europese Unie (EU)
Europese Unie (EU)

De Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband van een groot aantal Europese landen. Welke landen en gebieden tot de EU behoren, leest u in EU-landen en -gebieden

Factoorovereenkomst
Factoorovereenkomst

Afspraak tussen 2 ondernemers, waarbij de ene ondernemer (de factoor) de schuldvorderingen van de andere ondernemer overneemt.

Factuur
Factuur

Rekening voor geleverde goederen of diensten. Bent u voor de btw verplicht een factuur uit te reiken? Dan vermeldt u daarop, uitzonderingen daargelaten, altijd de volgende basisgegevens:

 • uw volledige naam en die van uw afnemer
 • uw volledige adres en dat van uw afnemer
 • uw btw-nummer
 • uw KvK-nummer
 • de datum waarop de factuur is uitgereikt
 • een uniek volgnummer
 • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • het aantal geleverde goederen of diensten
 • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
 • het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • het btw-bedrag

In sommige situaties gelden aangepaste regels voor facturen.

Factuurstelsel
Factuurstelsel

Het factuurstelsel is de methode waarbij u de aan te geven btw berekent op basis van de facturen die u verstuurt. Deze methode gebruikt u als u goederen of diensten levert aan andere ondernemers. Levert u voornamelijk aan particulieren? Kijk dan bij Kasstelsel.

 

Voor de aftrek van voorbelasting houdt het factuurstelsel in dat u aftrekt op basis van de ontvangen facturen.

Fiscaal nummer
Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer is een nummer waarmee een niet-natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een stichting, vereniging, vof of bv, is geregistreerd bij de Belastingdienst en uwv.

Fiscaal vertegenwoordiger
Fiscaal vertegenwoordiger

Ondernemer die in Nederland namens een buitenlandse ondernemer de administratieve verplichtingen voor de btw voldoet. Hiervoor is een vergunning nodig.

Fiscale eenheid omzetbelasting
Fiscale eenheid omzetbelasting

Meerdere ondernemingen die de Belastingdienst beschouwt als 1 ondernemer voor de btw. Een fiscale eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij en 1 of meer dochtermaatschappijen.

Gemengd gebruik
Gemengd gebruik

Voor de btw is sprake van gemengd gebruik als u goederen of diensten:

 • voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties gebruikt
 • niet alleen voor de onderneming gebruikt, maar ook privé

 

Grondwater
Grondwater Met grondwater wordt zoet grondwater bedoeld. Dat is grondwater dat minder dan 300 milligram chloride per liter bevat.
Houder
Houder Met de houder wordt de houder van een inrichting die grondwater onttrekt, bedoeld. De houder is voor de Grondwaterwet in de meeste gevallen vergunnings- of meldingsplichtig. Wij heffen de grondwaterbelasting van de houder.
In dienstbetrekking zijn
In dienstbetrekking zijn

Een dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

 • De werknemer heeft zich verplicht om voor de werkgever te werken.
 • De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen.
 • Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding.

 

Infiltreren
Infiltreren Infiltreren betekent letterlijk ‘water in de bodem brengen’. Voor de grondwaterbelasting is er alleen sprake van infiltratie als voor de aanvulling van het grondwater bewust water in de bodem wordt gebracht met het doel grondwater te onttrekken. Hiervoor is altijd een vergunning van de provincie nodig.
Inkoopverklaring
Inkoopverklaring

Verklaring die u opstelt als u gebruikmaakt van de margeregeling en als u voor € 500 of meer gebruikte goederen zonder btw inkoopt bij 1 leverancier. Met deze verklaring toont u aan dat u de goederen zonder btw hebt ingekocht. 

Inlenersaansprakelijkheid
Inlenersaansprakelijkheid

Als een ondernemer uitzendkrachten inhuurt of personeel inleent van een andere onderneming, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van loonbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen en btw. Dat kan wanneer het uitzendbureau of de uitlenende onderneming deze loonheffingen of btw niet betaalt.

Inrichting
Inrichting Een inrichting is een inrichting als bedoeld in de Grondwaterwet, voor het onttrekken van grondwater aan de bodem. Een inrichting kan bestaan uit een of meer putten of bronnen. Deze worden als 1 inrichting beschouwd als ze een samenhangend geheel vormen. Ook inrichtingen van dezelfde houder die op minder dan 1 kilometer afstand van elkaar liggen en voor overeenkomstige doeleinden worden gebruikt, worden als 1 inrichting aangemerkt.
Intracommunautaire dienst
Intracommunautaire dienst

Dit is een dienst die voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • de dienst wordt geleverd aan een afnemer in een ander EU-land
 • de afnemer heeft een btw-identificatienummer
 • de dienst is volgens de hoofdregel belast in het land van de afnemer
 • de btw is verlegd naar de afnemer

 

Intracommunautaire levering
Intracommunautaire levering

Dit is een levering van goederen door een btw-plichtige ondernemer aan een afnemer die btw-aangifte doet in een ander EU-land, waarbij die goederen worden vervoerd vanuit een EU-land naar een ander EU-land.

Intracommunautaire verwerving
Intracommunautaire verwerving

Van een intracommunautaire verwerving is sprake als een btw-plichtige ondernemer goederen koopt van een btw-plichtige ondernemer in een ander EU-land, waarbij die goederen worden vervoerd vanuit een EU-land naar een ander EU-land.

Investeringsgoederen
Investeringsgoederen

Investeringsgoederen zijn goederen die u over meerdere jaren afschrijft. Bijvoorbeeld een bedrijfspand of een machine.

Jaarstukken
Jaarstukken

Financieel jaaroverzicht van een onderneming. Dit jaaroverzicht bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en de toelichting hierop.

Kleineondernemersregeling
Kleineondernemersregeling

Een regeling voor belastingvermindering voor ondernemers die minder dan € 1.883 btw per jaar moeten betalen. Bij deze regeling betaalt u minder of helemaal geen btw.

Landbouwregeling
Landbouwregeling

De landbouwregeling is een regeling waarbij landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers geen btw in rekening hoeven te brengen, geen recht hebben op aftrek van voorbelasting en geen btw-administratie hoeven bij te houden.

Landbouwverklaring
Landbouwverklaring

Een landbouwverklaring is een verklaring die een landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer die gebruikmaakt van de landbouwregeling, aan zijn afnemers geeft. De afnemer mag met deze verklaring 5,4% van zijn aankoopbedrag aftrekken als voorbelasting, als hij ondernemer is en de aankoop gebruikt voor belaste omzet.

Leidingwater
Leidingwater Met leidingwater worden alle soorten water bedoeld die via een leiding worden geleverd. Hieronder vallen drinkwater, huishoudwater, grijs water, b-water, warm tapwater, enzovoort.
Loonstaat
Loonstaat

Het document waarin u de gegevens van uw werknemer en zijn loon vastlegt die van belang zijn voor de berekening van de loonheffingen. U mag de loonstaat ook digitaal bijhouden, als die minimaal dezelfde informatie bevat.

Margeregeling
Margeregeling

De margeregeling houdt in dat een ondernemer, die regelmatig in gebruikte goederen handelt, bij de verkoop van die goederen de btw niet over de verkoopprijs berekent, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs. Over de winstmarge dus. Dit geldt als hij de goederen zonder btw heeft ingekocht. De regeling geldt ook voor kunst, antiek en verzamelvoorwerpen.

Nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen
Nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen

Met vervoermiddelen bedoelen we:

 • landvoertuigen met een motor van meer dan 48 cc cilinderinhoud of met een vermogen van meer dan 7,2 kW (bijvoorbeeld auto's, motoren, tractoren)
 • schepen met een lengte van meer dan 7,5 meter die bestemd zijn voor het vervoer van personen of goederen (bijvoorbeeld plezierjachten). Zeeschepen vallen niet onder het begrip vervoermiddel. Zeewaardige plezierjachten langer dan 7,5 meter zijn wel een vervoermiddel.
 • luchtvaartuigen met een totaal opstijggewicht van meer dan 1.550 kg. Luchtvaartuigen die worden gebruikt door luchtvaartmaatschappijen die zich hoofdzakelijk bezighouden met het betaalde internationale vervoer, vallen niet onder het begrip vervoermiddel.

Met nieuw of bijna nieuw bedoelen we:

 • landvoertuigen die niet langer dan 6 maanden geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen of niet meer dan 6.000 kilometer hebben gereden
 • schepen die niet langer dan 3 maanden geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen of niet meer dan 100 uur hebben gevaren
 • luchtvaartuigen die niet langer dan 3 maanden geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen of niet meer dan 40 uren hebben gevlogen
Omzetbelasting
Omzetbelasting

Officiële naam van de btw. De afkorting btw duidt op het systeem van heffing: heffing van belasting over de toegevoegde waarde.

Ondernemer
Ondernemer

Iemand is ondernemer voor de btw als hij voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • Hij oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit. Hierbij maakt het niet uit of hij als zodanig staat ingeschreven en of hij winst beoogt of maakt.
 • Hij exploiteert zelfstandig een zaak of een recht om aan een zaak inkomsten te ontlenen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een winkelpand of een octrooirecht.

De rechtsvorm is hierbij niet van belang. Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv of stichting) of combinatie van personen (bijvoorbeeld een maatschap of vof) kan ondernemer voor de btw zijn.

Ondernemersaftrek
Ondernemersaftrek

Ondernemersaftrek is een fiscale tegemoetkoming in bepaalde situaties. De ondernemersaftrek bestaat uit:

 • zelfstandigenaftrek
 • startersaftrek
 • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
 • meewerkaftrek
 • stakingsaftrek

Ondernemersaftrek mag u van uw winst aftrekken. Deze aftrek is alleen voor ondernemers mogelijk. Als iemand inkomsten uit overig werk heeft (bijvoorbeeld als freelancer), dan heeft hij geen recht op de ondernemersaftrek. Bent u medegerechtigde? Ook dan krijgt u deze aftrek niet.

Ondernemingsvermogen
Ondernemingsvermogen

De bestanddelen van het vermogen van een ondernemer die hij gebruikt voor zijn onderneming en die op de balans van de onderneming staan. Vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt, kunnen ook bij het ondernemingsvermogen horen (bijvoorbeeld een pand dat de ondernemer grotendeels voor de onderneming gebruikt en waarin hij ook woont).

Particuliere installatie voor centrale watervoorziening
Particuliere installatie voor centrale watervoorziening Een particuliere installatie voor centrale watervoorziening is een installatie voor de levering van water aan meer dan 1 onroerende zaak. Hierbij gaat het meestal om appartementen of bedrijfsverzamelgebouwen met een centrale watermeter. De installatie is permanent aangesloten op het distributienet.
Pompcapaciteit
Pompcapaciteit

De pompcapaciteit is het maximale wateropbrengend vermogen van een inrichting in kubieke meters per uur bij een bepaalde diepte. Meestal staat de capaciteit voor verschillende diepten op de pomp aangegeven. U moet altijd uitgaan van de feitelijke capaciteit afhankelijk van de hoogte waarop de pomp wordt gebruikt. De installatie achter de pomp wordt voor de bepaling van de feitelijke capaciteit buiten beschouwing gelaten. Als de inrichting bestaat uit meer dan 1 pomp, telt u de capaciteit van de verschillende pompen bij elkaar op.

Prestaties
Prestaties

Onder prestaties verstaan we het leveren van goederen en diensten.

Privégebruik van auto van onderneming
Privégebruik van auto van onderneming

Het voordeel (uitgedrukt in geld) dat een ondernemer heeft doordat hij een auto van de onderneming ook voor privéritten gebruikt. Het privégebruik moet worden verrekend met de autokosten van de onderneming. Bij een personenauto is het vaak een vast percentage van de cataloguswaarde.

Register van overbrenging van eigen goederen
Register van overbrenging van eigen goederen

Als u uw eigen goederen naar een ander EU-land brengt, dan moet u voor bepaalde goederen deze verplaatsing bijhouden in uw administratie. Hoe u dat doet, mag u zelf weten. Bijvoorbeeld in uw voorraadbeheer of in een afzonderlijk register.

U houdt in ieder geval bij:

 • het soort goederen
 • het aantal goederen
 • de verblijfplaats van de goederen

U maakt een aantekening van de goederen die tijdelijk in een ander EU-land zijn, maar ook van de goederen die u tijdelijk hebt (bijvoorbeeld voor reparatie). U werkt de administratie weer bij als u de goederen terugontvangt of terugzendt.

Retourbemaling
Retourbemaling

Bij retourbemaling gaat het om onttrekkingen waarbij het water in een gesloten systeem weer volledig wordt teruggebracht in hetzelfde watervoerend pakket als waaraan het is onttrokken. Voor het meten van de hoeveelheid onttrokken en teruggebracht grondwater moet u gebruikmaken van watermeters. Voor retourbemaling is altijd een vergunning van de provincie nodig.

Sofinummer
Sofinummer

Nummer waarmee iemand in Nederland bekend was bij de Belastingdienst en uitkerende instanties. Het sofinummer is vervangen door het burgerservicenummer (BSN). 

Zie ook

Burgerservicenummer (BSN)

Suppletie
Suppletie

Een suppletie is een correctie op een btw-aangifte die u eerder gedaan hebt. Met het formulier 'Suppletie omzetbelasting' kunt u wijzigingen, aanvullingen of correcties aan ons doorgeven op eerdere aangiften.

Tijdvakcode
Tijdvakcode

De code die aangeeft over welke periode u aangifte loonheffingen doet.

Vaste inrichting
Vaste inrichting

Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte in Nederland van een buitenlandse onderneming, die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit de bedrijfsruimte worden leveringen en/of diensten aan derden verricht. Voorbeelden van een vaste inrichting zijn:

 • een winkel of een andere vaste verkoopgelegenheid
 • een werkplaats of een fabriek met kantoor

Er is geen sprake van een vaste inrichting bij een opslagruimte, een goederendepot of een inrichting waar alleen maar ondersteunende activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan onderzoek, reclame en het verstrekken van inlichtingen. Een vakantiewoning die voor verhuur is bestemd, is ook geen vaste inrichting.

Veehandelsregeling
Veehandelsregeling

Regeling waarbij veehandelaren geen btw in rekening hoeven te brengen, geen recht hebben op aftrek van voorbelasting en voor de btw alleen een in- en verkoopboek hoeven bij te houden.

Veehandelsverklaring
Veehandelsverklaring

Verklaring die een veehandelaar die gebruikmaakt van de veehandelsregeling, aan zijn afnemers geeft. De afnemer mag met deze verklaring 5,4% van zijn aankoopbedrag aftrekken als voorbelasting, als hij ondernemer is en de aankoop gebruikt voor belaste omzet.

Vergoeding
Vergoeding

De vergoeding is het bedrag exclusief btw dat u aan uw afnemers in rekening brengt. Over dit bedrag berekent u de btw die u uw afnemers in rekening brengt.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) maakt uw opdrachtgever duidelijk hoe hij uw vergoeding fiscaal moet behandelen. De uitkomst is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij kunnen uw inkomsten aanmerken als:

 • loon uit dienstbetrekking
 • resultaat uit overige werkzaamheden
 • winst uit onderneming
 • inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap

U kunt de verklaring digitaal aanvragen met het formulier 'Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie'. Een VAR is maximaal 1 kalenderjaar geldig en gaat in aan het begin van het kalenderjaar.

Verleggingsregeling
Verleggingsregeling

Btw-regeling waarbij niet de leverancier, maar de afnemer btw moet berekenen en aangeven. De leverancier mag geen btw in rekening brengen, maar verlegt de btw naar de afnemer. De verleggingsregeling wordt onder andere toegepast bij internationale handel en bij onderaanneming in de bouw, scheepsbouw of schoonmaakbranche.

Vervoersverklaring
Vervoersverklaring

Hiermee verklaart een vaste buitenlandse afnemer dat hij goederen bij u heeft afgehaald en naar het buitenland heeft vervoerd. U hebt deze verklaring nodig als u goederen aan zo'n afnemer levert met 0% btw. U ontvangt de vervoersverklaring van de afnemer.

Voorbelasting
Voorbelasting

Als u uitgaven doet voor uw onderneming, betaalt u hierover vaak btw. Als u de uitgaven gebruikt voor belaste omzet, kunt u deze btw aftrekken van de btw die u aan ons moet betalen over uw omzet. We noemen dit aftrekken als voorbelasting.

Voortbrengingskosten
Voortbrengingskosten

Kosten die u maakt om een product te maken of te laten maken.

Vrijgestelde leveringen van goederen en diensten
Vrijgestelde leveringen van goederen en diensten

Dit zijn goederen en diensten die niet met btw belast zijn. Als u vrijgestelde goederen en diensten levert, brengt u hierover geen btw in rekening. Btw over uitgaven voor vrijgestelde goederen en diensten mag u niet als voorbelasting aftrekken. Het gaat bijvoorbeeld om bepaalde diensten in het onderwijs en in de gezondheidszorg, en om diensten van sociaal-culturele instellingen.

Waterleidingbedrijf
Waterleidingbedrijf

Met een waterleidingbedrijf wordt een waterleidingbedrijf in de zin van de Waterleidingwet bedoeld. Onder waterleidingbedrijven vallen ook natuurlijke personen of lichamen die niet letterlijk kunnen worden aangemerkt als waterleidingbedrijf in de zin van de Waterleidingwet. Hieronder vallen bijvoorbeeld moeder- of dochtervennootschappen of ondernemingen die een eenheid vormen met een echt waterleidingbedrijf.

Wereldinkomen
Wereldinkomen

Het wereldinkomen is het inkomen in box 1, 2 en 3 waar ook ter wereld verdiend en berekend volgens de Nederlandse belastingregels. Tot het wereldinkomen behoren ook de inkomsten waarover Nederland op grond van (inter)nationale regelingen niet het recht heeft belasting te heffen. Bijvoorbeeld arbeidsinkomsten, winst of vermogen in een ander land dan Nederland.

Winst uit onderneming
Winst uit onderneming

Het saldo van de baten en lasten, verbonden aan een onderneming die voor rekening en risico van een belastingplichtige wordt gedreven.

Winstmarge in de btw
Winstmarge in de btw

Verschil tussen de verkoopprijs exclusief btw en de inkoopprijs. Als u handelt in gebruikte goederen die u zonder btw inkoopt, of als u handelt in kunst, antiek of verzamelvoorwerpen, dan mag u btw berekenen over de winstmarge in plaats van over de omzet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.