Begrippen

Aandelenoptierecht
Aandelenoptierecht

Recht om 1 of meer aandelen, of daarmee gelijkgestelde rechten, te kopen in de onderneming van de werkgever of in een onderneming waarmee de werkgever is verbonden.

Aanmaning
Aanmaning

Een brief waarin u voor de laatste maal wordt gewaarschuwd zaken in te leveren. Doet u dat niet, dan heeft dat gevolgen. U krijgt dan bijvoorbeeld een boete, of er komt een deurwaarder langs.

Aanvrager
Aanvrager

Als u een toeslag aanvraagt, bent u de aanvrager. Vraagt u samen met uw partner een toeslag aan? Dan is slechts 1 van u de aanvrager. De ander is de toeslagpartner.

Accijnsgoederen
Accijnsgoederen

Goederen waarover accijns wordt geheven. Bijvoorbeeld bier, wijn, tussenproducten en andere alcoholhoudende producten, tabaksproducten en minerale oliën.

Achtergestelde lening
Achtergestelde lening

Een lening die pas wordt afgelost als alle andere schulden zijn betaald.

Afgezonderd particulier vermogen
Afgezonderd particulier vermogen

Een juridisch afgezonderd vermogen, zoals een (familie)trust.

Afstandsverkopen
Afstandsverkopen

Verkopen waarbij is voldaan aan alle volgende voorwaarden:

 • De goederen worden verkocht door een ondernemer aan een klant in een ander EU-land die geen btw-aangifte doet, bijvoorbeeld een particulier.
 • De goederen worden vervoerd naar het andere EU-land.
 • Het vervoer vindt plaats door of voor rekening van de leverancier.
 • Het drempelbedrag van de verkopen, dat geldt voor het ontvangende land, wordt overschreden. Dit drempelbedrag geldt niet voor accijnsgoederen.

Onder het begrip ‘afstandsverkopen’ vallen niet:

 • accijnsgoederen die u verkoopt aan een ondernemer die geen btw-aangifte doet of een rechtspersoon die geen ondernemer is
 • nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen
 • margegoederen

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Als een instelling aan bepaalde voorwaarden voldoet, wordt deze als ANBI erkend en geregistreerd. Dit is van belang voor aftrekbaarheid van giften.

Algemene heffingskorting
Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Het maakt voor de algemene heffingskorting niet uit of u in Nederland woont of buiten Nederland. Of u volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Zie ook 

Heffingskortingen

 

Algemene uitgaven
Algemene uitgaven

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van iemands ex-partner en zijn kinderen. De ex-partner die de alimentatie betaalt, mag dit bedrag aftrekken. Degene die de alimentatie ontvangt, geeft het aan als inkomen. Ontvangt u alimentatie voor uw kind(eren)? Dat hoeft u niet aan te geven.

Alimentatie
Alimentatie

Een bijdrage in de kosten van levensonderhoud die na een scheiding door 1 van de partners wordt betaald aan de ex-partner en eventuele kinderen.

Alleenstaandeouderenkorting
Alleenstaandeouderenkorting

Heffingskorting voor iemand die aan het eind van het jaar de AOW-leeftijd heeft bereikt en recht heeft op een AOW-uitkering voor een alleenstaande.

Zie ook 

Heffingskortingen

Anw
Anw

De Algemene nabestaandenwet is een Nederlandse volksverzekering die na overlijden in bepaalde gevallen de nabestaanden recht geeft op een uitkering.

Appartementsrecht
Appartementsrecht

Als u eigenaar bent van een appartement, hebt u naast het gebruiksrecht van een privégedeelte ook het mede-eigendom van het gebouw waar het appartement deel van uitmaakt.

Arbeidskorting
Arbeidskorting

Heffingskorting voor iemand die inkomsten uit arbeid heeft, zoals loon of ziektewetuitkering.

Zie ook

Heffingskortingen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een particuliere verzekering die recht geeft op een (periodieke) uitkering bij ziekte, invaliditeit of ongeval.

Arbeitslosenversicherung
Arbeitslosenversicherung

Vergelijkbaar met de Nederlandse WW-regeling.

Artiesten- en beroepssportersregeling
Artiesten- en beroepssportersregeling

Specifieke regeling met voorwaarden voor iemand die inkomsten heeft als artiest of beroepssporter maar niet in loondienst is.

Beklemming
Beklemming

Recht om grond van iemand anders te gebruiken. Een vorm van erfpacht die met name voorkomt in en rond de provincie Groningen.

Belastbaar inkomen
Belastbaar inkomen

Het berekende inkomen waarover belasting wordt berekend.

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Hebt u bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan moet u over uw voordeel uit sparen en beleggen (box 3) 30% belasting betalen. Dit voordeel is een vast percentage: 4% van uw gemiddelde vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari en 31 december.

Belastbaar loon
Belastbaar loon

Het belastbaar loon is het brutoloon vermindert met de reisaftrek.

Belastbaar resultaat uit overig werk
Belastbaar resultaat uit overig werk

Als u inkomsten hebt uit werk en dit inkomen is geen loon uit loondienst en ook geen winst uit onderneming, hebt u inkomsten uit overig werk. Voorbeelden van opbrnegsten uit overig werk zijn opbrengsten als alphahulp en gastouder. Het bedrag van de opbrengsten min de aftrekbare kosten en lasten is het belastbaar resultaat uit overig werk.

BelastingTelefoon
BelastingTelefoon

0800 - 0543  (gratis). Voor vragen over belastingen en toeslagen.  

Belastingjaar
Belastingjaar

Een jaar van 1 januari tot en met 31 december (het kalenderjaar) waarover belasting wordt geheven. Bij overlijden is het belastingjaar 1 januari tot en met de datum overlijden.

Bij emigratie is het belastingjaar van 1 januari tot en met de emigratiedatum. Bij immigratie is het belastingjaar van de immigratiedatum tot en met 31 december. Alleen als er het hele kalenderjaar inkomsten in of vanuit Nederland zijn, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Belastingplichtige
Belastingplichtige

Een belastingplichtige is een natuurlijk persoon die in Nederland belasting moet betalen.

Belastingverdrag
Belastingverdrag

Een belastingverdrag is een overeenkomst tussen 2 of meer landen of gebieden. Het belangrijkste doel van deze overeenkomst is voorkomen dat over bepaalde inkomsten of bepaald vermogen dubbele belasting wordt betaald. In het verdrag is afgesproken wie belasting mag heffen over deze inkomsten.

Beroep
Beroep

Bent u het niet eens met onze uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u een brief schrijven. Dit heet in beroep gaan. In de brief schrijft u waarom u het niet eens bent met onze uitspraak op uw bezwaar.

Zie ook

 

Beschikbaar stellen
Beschikbaar stellen

Geld of bezittingen, bijvoorbeeld een pand, laten gebruiken door een bedrijf van iemand anders.

Beschikking
Beschikking

Een beschikking is een officiële brief van de Belastingdienst. In deze brief staat een beslissing die betrekking heeft op uw persoonlijke situatie waartegen bezwaar kan worden gemaakt. 

Zie ook

Bezwaar

Beschikking beslissing op bezwaar
Beschikking beslissing op bezwaar

Deze brief krijgt u als u bezwaar indient. Hierin staat welke beslissing wij op uw bezwaar nemen. 

Zie ook

Uitspraak op bezwaar

 

Beschikking definitieve berekening
Beschikking definitieve berekening

Deze brief krijgt u na afloop van het jaar. Hierin staat hoeveel toeslag u volgens ons had moeten krijgen.

Betalingsherinnering
Betalingsherinnering

Als u te veel toeslag of inkomstenbelasting hebt gekregen, moet u dit terugbetalen. Als u dit niet op tijd doet, sturen we u een brief. In de brief staat dat u nog geld moet betalen. Dat noemen wij een betalingsherinnering.

Betalingsregeling
Betalingsregeling

Moet u geld aan ons terugbetalen? Dan kunnen wij regelen dat u niet het hele bedrag in 1 keer hoeft terug te betalen als u dat niet kunt.

Bezwaar
Bezwaar

Bent u het niet eens met de eindberekening van uw toeslagen of uw definitieve aanslag inkomstenbelasting? Dan kunt u dat laten weten. Dat noemen we bezwaar maken. U kunt hiervoor speciale formulieren gebruiken. U kunt ook een brief sturen.

Zie ook

 

Bijdrage-inkomen
Bijdrage-inkomen

Het inkomen waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet wordt berekend.

Bijdrageloon
Bijdrageloon

Uw loon of uw uitkering waarover uw werkgever de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betaalt, of waarover u zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betaalt.

Bijleenregeling
Bijleenregeling

Regeling die uw (hypotheek)renteaftrek kan beperken als u uw eigen woning met winst (overwaarde) hebt verkocht en een andere eigen woning hebt gekocht.

Bijzondere situatie
Bijzondere situatie

U krijgt toeslag als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Soms voldoet u niet aan deze voorwaarden, maar krijgt u toch toeslag. Dat noemen wij dan een bijzondere situatie. Voor de huurtoeslag is dat bijvoorbeeld als u iemand thuis verzorgt. Of als u een aangepaste woning hebt omdat u gehandicapt bent.

Bilateraal verdrag
Bilateraal verdrag

Internationaal verdrag tussen 2 landen waarin is geregeld welk land over welke inkomsten belasting mag heffen of waar iemand is verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Binnenlands belastingplichtige
Binnenlands belastingplichtige

U bent een binnenlands belastingplichtige als u een natuurlijk persoon (mens) bent die in Nederland woont.

Bloot eigendom
Bloot eigendom

Beperkt eigendom. U bent wel de eigenaar van een zaak, maar u kunt geen gebruik maken van deze zaak of van de opbrengsten ervan. Bijvoorbeeld: U bent eigenaar van een woning, maar uw ouders wonen hier gratis in. U hebt dan de blote eigendom van de onroerende zaak. Uw ouders hebben het vruchtgebruik.

Zie ook 

Vruchtgebruik

Boekwaarde
Boekwaarde

Waarde van een goed of recht in het economisch verkeer min de afschrijvingen.

Bouwkundig splitsbaar
Bouwkundig splitsbaar

Als een pand kan worden gesplitst in delen die apart te gebruiken zijn. Het pand heeft bijvoorbeeld afzonderlijke ingangen zodat u een deel zelf kunt gebruiken en het andere deel kunt verhuren.

Bouwrente
Bouwrente

Rente die u betaalt aan de aannemer tijdens de bouw van uw eigen woning.

Box
Box

Er zijn verschillende soorten inkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn deze verdeeld in 3 groepen (boxen) met ieder een eigen tarief:

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
Box 2: belastbaar  inkomen uit aanmerkelijk belang
Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Zie ook

Belastbaar inkomen

Bronbelasting
Bronbelasting

De belasting over inkomsten uit het buitenland of vermogen in het buitenland.

Bronheffing
Bronheffing

De belasting die een ander land inhoudt op rente, royalty's of dividend.

Buitengewone uitgaven
Buitengewone uitgaven

Buitengewone uitgaven zijn kosten die u maakt in verband met ziekte, invaliditeit, overlijden, bevalling en adoptie. De buitengewone uitgaven zijn sinds 1 januari 2009 vervallen, maar zijn van toepassing voor de voorgaande jaren.

Buitenlands belastingplichtige
Buitenlands belastingplichtige U bent buitenlands belastingplichtige als u een natuurlijk persoon bent die niet in Nederland woont, maar wel Nederlands inkomen heeft.
Buitenlandse bronbelasting
Buitenlandse bronbelasting

De belasting over inkomsten uit het buitenland of vermogen in het buitenland.

Via een belastingverdrag wordt voorkomen dat over bepaalde inkomsten of bepaald vermogen dubbele belasting wordt betaald. Een speciale regeling is er voor de bronheffing op spaargeld.

Buitenlandse inkomsten uit loondienst
Buitenlandse inkomsten uit loondienst

Inkomsten die u ontvangt van een werkgever in het buitenland, zoals loon.

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang

Dit is voor kinderen die naar de basisschool gaan. Bij buitenschoolse opvang worden kinderen na schooltijd en in de vakanties verzorgd. Opvang tussen de middag valt hier niet onder.

Burgerservicenummer
Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer is het nummer waarmee u bekend bent bij overheidsdiensten. Het staat onder andere in uw paspoort en rijbewijs en op uw loonstrookje.

Cafetariaregeling
Cafetariaregeling

Regeling waarbij de werknemer kan bepalen hoe hij een deel van zijn loon geniet.

Co-ouder
Co-ouder

Zijn u en uw partner uit elkaar? Maar zorgt u wel samen voor de kinderen? Dan bent u co-ouders. Soms kunnen allebei de co-ouders toeslag of heffingskorting krijgen voor hun kinderen.

Collectief deel van de aangifte loonheffingen
Collectief deel van de aangifte loonheffingen

Hierin staan de totalen van de lonen en de te betalen loonheffingen van alle werknemers.

Conserverende aanslag
Conserverende aanslag

Een aanslag waarbij over een bepaald inkomen wel belasting wordt vastgesteld, maar waarvan de belasting niet hoeft te worden betaald. Meestal leggen wij deze aanslag op bij iemand die emigreert.

 

Culturele beleggingen
Culturele beleggingen

Aandelen in, winstbewijzen van en geldleningen aan bepaalde erkende cultuurfondsen.

Dagopvang
Dagopvang

Dit is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Bij dagopvang worden kinderen overdag verzorgd. Bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf.

Definitieve berekening
Definitieve berekening

Pas als het jaar is afgelopen, weten wij wat u dat jaar hebt verdiend. En met wie u woonde. Dan maken wij een eindafrekening van uw toeslag. Wij noemen dat de definitieve berekening.

U krijgt een brief met de definitieve berekening. In deze brief staat hoeveel toeslag u volgens ons had moeten krijgen in het afgelopen jaar. Hebt u te weinig toeslag gekregen? Dan krijgt u nog geld van ons. Hebt u te veel gekregen? Dan moet u geld aan ons terugbetalen.

Depotrente
Depotrente

Rentevergoeding over het bedrag van uw hypotheek dat u nog niet hebt opgenomen en dat nog op de depotrekening staat. Zo’n situatie kan zich voordoen tijdens de bouwperiode van uw woning.

Zie ook

Eigen woning

Dienst Uitvoering Onderwijs
Dienst Uitvoering Onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, de voormalige IB-Groep) is een uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen.

DigiD
DigiD

DigiD is de afkorting van digitale identiteit. Op veel websites van de overheid kunt u inloggen met DigiD en op die manier uw overheidszaken regelen.

 

DigiD-inlogcode
DigiD-inlogcode

Een DigiD-inlogcode is een digitale handtekening waarmee u overheidszaken kunt regelen via internet. Bijvoorbeeld aangifte doen. De overheid kan op internet uw identiteit controleren als u inlogt. Zo beschermt de overheid uw gegevens en die van anderen.

Zie ook

DigiD

Dividend
Dividend

Winstuitkering aan aandeelhouders van een onderneming. Het gaat om een uitkering in geld of in andere dividendbewijzen.

Dividendbelasting
Dividendbelasting

Belasting die wordt ingehouden bij de uitkering van dividenden. Deze belasting is te verrekenen als voorheffing.

Zie ook

Dividend

Doelvermogen
Doelvermogen

Een doelvermogen is vermogen dat met een bepaald doel wordt afgescheiden van het eigen vermogen. Dit gebeurt via een rechtsvorm. Meestal worden vanuit een doelvermogen uitkeringen verstrekt aan personen. Voorbeelden van een doelvermogen zijn (family)trusts en Stiftungen.

Zie ook

Afgezonderd Particulier Vermogen

Doorschuifregeling
Doorschuifregeling

Hebt u loon, uitkeringen, of vermogen buiten Nederland? Dan hebt u niet altijd voordeel over het hele bedrag van uw aftrekposten. Het bedrag waarover u het voordeel niet krijgt, krijgt u in een volgend jaar. Dat heet doorschuifregeling.

Doorwerkbonus (tot 1 januari 2013)
Doorwerkbonus (tot 1 januari 2013)

Vanaf 1 januari 2013 is deze heffingskorting vervallen. De doorwerkbonus is een heffingskorting die u na uw 61e kreeg als u nog inkomen uit werk had.

Zie ook

Heffingskortingen

Douane-entrepot
Douane-entrepot

Een opslagplaats voor goederen die nog niet de EU zijn ingevoerd. Over deze goederen betaalt u pas invoerrechten op het moment dat ze het depot verlaten.

Drempelbedrag
Drempelbedrag

Voor bepaalde aftrekposten mag u alleen dat deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag: de drempel. De drempel kan een percentage van uw drempelinkomen zijn, maar ook een vast bedrag. Het bedrag van de drempel heet drempelbedrag.

Zie ook

Drempelinkomen

Drempelinkomen
Drempelinkomen

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Zie ook

Drempelbedrag

Durfkapitaal (tot 1 januari 2013)
Durfkapitaal (tot 1 januari 2013)

Vanaf 1 januari 2013 is deze regeling vervallen. Dit is kapitaal dat iemand uitleent aan een startende ondernemer of belegt in bepaalde participatiefondsen of cultuurfondsen.

Duurzaam gescheiden
Duurzaam gescheiden

U leeft duurzaam gescheiden als u voorgoed niet meer met uw echtgenoot of geregistreerd partner samenwoont, maar u geen scheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap hebt aangevraagd. Ook als een partner nog wel wil samenleven, maar de andere niet, leeft u 'duurzaam gescheiden'.

Dwangbevel
Dwangbevel

Betaalt u niet binnen de termijn van de aanmaning? Dan krijgt u een dwangbevel. Deze ontvangt u per post of persoonlijk van een deurwaarder. U moet dan binnen 2 dagen betalen.

Zie ook

Aanmaning

EVC-procedure
EVC-procedure

U kunt uw competenties (deskundigheden, bekwaamheden, vaardigheden) laten vastleggen in een EVC-verklaring (Erkenning van Verworven Competenties).

Eigen woning
Eigen woning

Een woning is uw eigen woning als:

 • u of uw fiscaal partner eigenaar is van de woning 
  Een huurwoning is dus geen eigen woning.
 • de woning uw hoofdverblijf is.
  Het gaat dus niet om een vakantiewoning of verhuurd pand

Een eigen woning kan ook zijn:

 • een schip met een vaste ligplaats
 • een woonwagen die duurzaam op 1 plaats staat
 • een woning (hoofdverblijf) die u in vruchtgebruik hebt, als dit recht volgens erfrecht is verkregen

Zie ook

Eigenwoningregeling

Eigenwoningforfait
Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. U moet dit bedrag bij uw inkomen tellen.

Eigenwoningregeling
Eigenwoningregeling

Als u een eigen woning hebt, geldt voor u de eigenwoningregeling. Dat betekent dat u bij uw inkomsten een bedrag moet optellen: het eigenwoningforfait. Maar u mag bepaalde kosten ook aftrekken, zoals de rente van uw hypotheek.

Zie ook

Eigen woning

Eigenwoningforfait

Eigenwoningreserve
Eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve is de overwaarde van uw eigen woning als u deze woning verkoopt en de verkoopopbrengst meer is dan de eigenwoningschuld van de verkochte woning.

Zie ook 

Eigen woning

Eigenwoningschuld
Eigenwoningschuld

Het bedrag dat u hebt geleend voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van uw eigen woning of voor de afkoop van erfpacht.

Zie ook

Eigen woning

Einde belastingplicht
Einde belastingplicht

Het moment waarop iemand geen belasting meer moet betalen in Nederland. Dat is:

 • de datum van overlijden of
 • als iemand in het buitenland woont: de datum waarop hij geen inkomsten meer in of vanuit Nederland heeft
  Dat kan op het moment van emigreren zijn, maar ook later.

 

Emigratie
Emigratie

Er is sprake van emigratie als iemand vertrekt uit Nederland naar een ander land, met de bedoeling daar te gaan wonen.

Erfpacht
Erfpacht

Als u een huis met erfpacht koopt,  blijft een ander de eigenaar van de grond waarop het huis staat. U betaalt een vergoeding voor het gebruik van de grond.

Zie ook

Eigenwoningschuld
Erfpachtcanon

Erfpachtcanon
Erfpachtcanon

Het bedrag dat u betaalt voor het gebruik van de grond waarop uw huis staat.

Europese Unie (EU)
Europese Unie (EU)

De Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband van een groot aantal Europese landen. Welke landen en gebieden tot de EU behoren, leest u in EU-landen en -gebieden

Fictieve vervreemding
Fictieve vervreemding

In bepaalde situaties behandelen wij uw aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten alsof u ze hebt verkocht. Ook behandelen we soms uw verzekeringen alsof deze zijn uitgekeerd. Wij noemen dit fictieve vervreemding.

Fiscaal loon (inkomen)
Fiscaal loon (inkomen)

Het loon (inkomen) dat op uw jaaropgaaf staat en waarover de loonheffing is berekend.

Zie ook

Loonheffing

Fiscale partner
Fiscale partner

Fiscale partners mogen in de aangifte bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen.

Forfaitair bedrag
Forfaitair bedrag

Een vooraf vastgesteld bedrag, ongeacht de hoogte van het werkelijke bedrag.

Forfaitair rendement
Forfaitair rendement

Een vooraf vastgesteld fictief percentage aan rendement. Over dit rendement moet u belasting betalen.

Gastouderopvang
Gastouderopvang

Dit is een soort kinderopvang. Een gastouder vangt kinderen overdag, na schooltijd of in vakanties op. 

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor gastouderopvang

Dat kan alleen als u de opvang bij een geregistreerd gastouderbureau regelt. 

Gecombineerde heffingskorting
Gecombineerde heffingskorting

De gecombineerde heffingskorting is het gezamenlijke bedrag van de heffingskortingen die voor u gelden voor de inkomstenbelasting, de heffingskorting AOW, de heffingskorting Anw en de heffingskorting AWBZ.

Gecombineerde inkomensheffing
Gecombineerde inkomensheffing

Het totaalbedrag van de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen in box 1, 2 en 3, na toepassing van regelingen om dubbele belasting te voorkomen.

Gemoedsbezwaarde
Gemoedsbezwaarde

Iemand die op basis van zijn geloofsovertuiging niet verzekerd wil zijn.

Genotsrechten
Genotsrechten

Rechten op voordeel uit goederen, zoals het recht van vruchtgebruik of het recht van bewoning. Bijvoorbeeld: uw ouders wonen in een woning die uw eigendom is. Zij betalen geen huur. In dat geval hebben uw ouders een genotsrecht: het recht van gebruik van uw woning.

Geregistreerd partnerschap
Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die wettelijk is geregeld en is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de gemeente.

Geregistreerde kinderopvang
Geregistreerde kinderopvang

Instellingen voor kinderopvang die goedgekeurd zijn door de gemeente, noemen we geregistreerde kinderopvang. Alleen als uw kind naar geregistreerde kinderopvang gaat, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Wilt u weten of een instelling voor kinderopvang geregistreerd is? Dat kunt u navragen bij uw gemeente.

Gaat uw kind naar een gastouder? Dan moet niet alleen het gastouderbureau, maar ook de gastouder zelf geregistreerd zijn.

Gezamenlijke huishouding
Gezamenlijke huishouding

U hebt een gezamenlijke huishouding als u:

 • langer dan 6 maanden op hetzelfde adres woont met iemand van 18 jaar of ouder
 • allebei op dit adres staat ingeschreven en voor elkaar zorgt
  U deelt bijvoorbeeld de kosten van de huishouding en doet allebei huishoudelijke taken.

 

Gezinsbijslagen
Gezinsbijslagen

Soms betaalt de overheid mee aan kosten die u voor uw kinderen hebt. Dat noemen we gezinsbijslagen. De bekendste is de kinderbijslag. Andere gezinsbijslagen zijn het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

Giften
Giften

Een gift is een schenking aan een goed doel. Er mag niets tegenover staan. Als u bijvoorbeeld lidmaatschapsgeld betaalt of een lot koopt, is dit geen gift. Een gift kan ook in natura zijn, bijvoorbeeld een schenking in de vorm van een schilderij of een ander kunstvoorwerp. Maakt u als vrijwilliger kosten voor een goed doel en kunt u deze kosten declareren, maar doet u dat niet? Dan kunnen die kosten in aanmerking komen als gift.

Grensarbeider
Grensarbeider

Iemand die in Nederland woont, inkomen heeft in of vanuit Duitsland of België en voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Groene beleggingen
Groene beleggingen

Groene beleggingen zijn beleggingen in door ons erkende fondsen die investeren in projecten die van belang zijn voor het milieu.

Zie ook

Groene instellingen

Groene instellingen
Groene instellingen

Door de overheid erkende beleggings- of kredietinstellingen die voornamelijk vermogen beleggen in projecten die het milieu ten goede komen.

Zie ook

Groene beleggingen

Groenfondsen
Groenfondsen

Zie

Groene instellingen

Grondslag sparen en beleggen
Grondslag sparen en beleggen

Dit is de waarde in box 3 op 1 januari waarover het forfaitair rendement wordt berekend. De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag min het heffingsvrije vermogen.

Zie ook

Forfaitair rendement

Heffingskortingen
Heffingskortingen

Kortingen op de loon- of inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen die u moet betalen. 

Zie ook

Algemene heffingskorting

Alleenstaandeouderenkorting

Arbeidskorting

Doorwerkbonus

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Levensloopverlofkorting

Ouderenkorting

Werkbonus

Heffingsrente
Heffingsrente

Het kan gebeuren dat u te weinig toeslag hebt gekregen. Wij betalen u dan het geld dat u te weinig hebt gekregen. Soms krijgt u in zo'n geval ook rente van de Belastingdienst. Deze rente noemen we heffingsrente. U krijgt dan het bedrag dat u te weinig hebt gekregen plus de heffingsrente.

Andersom kan het ook gebeuren dat u te veel toeslag hebt gekregen. In dat geval moet u ons betalen. U betaalt dan alleen het bedrag dat u te veel hebt ontvangen.

Heffingsvrij vermogen
Heffingsvrij vermogen

Over een deel van uw vermogen in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen) betaalt u geen inkomstenbelasting. Dat deel noemen wij het heffingsvrij vermogen.

Herleidingsregels
Herleidingsregels

Er zijn werknemers voor wie de werkgever de witte of groene tabel niet zomaar kan toepassen. Met de herleidingsregels kan de werkgever de inhoudingen omrekenen uit de witte en groene tabellen. Het gaat om werknemers die:

 • alleen belastingplichtig zijn
 • alleen premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen
 • geen premies hoeven te betalen voor 1 of meer volksverzekeringen
Houder
Houder Met de houder wordt de houder van een inrichting die grondwater onttrekt, bedoeld. De houder is voor de Grondwaterwet in de meeste gevallen vergunnings- of meldingsplichtig. Wij heffen de grondwaterbelasting van de houder.
Huisgenoot
Huisgenoot

Een huisgenoot is iemand die bij u in huis woont en met wie u een gezamenlijke huishouding voert. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder of iemand anders.

 

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst

Dit is een afspraak op papier tussen u en de verhuurder van uw woning. In deze overeenkomst staan in ieder geval de prijs en de periode van de huur.

Huursubsidie
Huursubsidie

Huursubsidie is de oude naam voor huurtoeslag. De huursubsidie heet vanaf 2006 huurtoeslag.

Huurtoeslag
Huurtoeslag

Een tegemoetkoming in de huurkosten die u onder bepaalde voorwaarden krijgt als u een woning huurt. Als u alleen woont, krijgt u de huurtoeslag voor u zelf. Hebt u een partner of medebewoner? Dan krijgt u de huurtoeslag voor u en uw partner of medebewoner samen. De hoogte van de huurtoeslag hangt af van:

 • uw leeftijd
 • het aantal gezinsleden
 • de huurprijs
 • het (gezamenlijke) inkomen

 

Immigratie
Immigratie

Er is sprake van immigratie als u zich in een ander land dan uw land van herkomst vestigt met de bedoeling er te gaan wonen. 

Zie ook

Emigratie

In belangrijke mate onderhouden
In belangrijke mate onderhouden

In belangrijke mate onderhouden betekent dat u vastgesteld minimaal bedrag per kwartaal uitgeeft aan de kosten van levensonderhoud voor uw kind. 

Zie ook

Kosten van levensonderhoud

Inburgeringstraject
Inburgeringstraject

Komt u uit het buitenland en wilt u een Nederlands paspoort krijgen? Dan moet u eerst lessen volgen over Nederland en Nederlands leren. Ook moet u een examen maken. Dit samen heet het inburgeringstraject. Als u aan een officieel inburgeringstraject meedoet, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.

Indexering
Indexering

De koppeling van bedragen aan de ontwikkeling van lonen en prijzen.

Indicatiebesluit
Indicatiebesluit

Bent u of uw partner ziek of gehandicapt? En hebt u hierdoor zorg of hulp nodig? In sommige gevallen kunt u dan meer huurtoeslag krijgen. Daarvoor moet u eerst een onderzoek aanvragen bij een speciaal centrum (Centrum Indicatiestelling Zorg). Na het onderzoek krijgt u een indicatiebesluit. Dit besluit bepaalt of u recht hebt op extra huurtoeslag.

Informatie Beheer Groep
Informatie Beheer Groep

De Informatie Beheer Groep (IB-Groep) heet tegenwoordig Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Ingezetene van Nederland
Ingezetene van Nederland

U bent ingezetene van Nederland als u in Nederland woont. De vraag of u in Nederland woont, beantwoordt de Belastingdienst door de feiten en omstandigheden te beoordelen waarin u zich bevindt. Bij die feiten en omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan de duur van uw verblijf in Nederland, het centrum van uw sociale contacten, uw werkplek en de verblijfplaats van uw familie.

Inhaalregeling
Inhaalregeling

De inhaalregeling hoort bij de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Door de inhaalregeling kan een belastingvoordeel uit een eerder jaar, uw aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in een later jaar verlagen.

 

Inhaalruimte
Inhaalruimte

Het niet-benutte deel van de jaarruimtes voor de lijfrentepremieaftrek uit de afgelopen 7 jaar. Dit niet-benutte deel kunt u alsnog (geheel of gedeeltelijk) gebruiken als u meer premie wilt aftrekken dan u aan jaarruimte hebt. Ook wel reserveringsruimte genoemd.

Zie ook

Lijfrente

Inhoudingsplichtige
Inhoudingsplichtige

Een inhoudingsplichtige is degene die loonheffingen op het loon, de uitkering en het pensioen moet inhouden en aan ons moet afdragen. Bijvoorbeeld een werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds.

Inkomen uit aanmerkelijk belang
Inkomen uit aanmerkelijk belang

Het inkomen uit aanmerkelijk belang is het gezamenlijke bedrag van:

 • uw voordelen uit aandelen of winstbewijzen (reguliere voordelen) die bij een aanmerkelijk belang horen, verminderd met de aftrekbare kosten
 • uw voordelen bij de vervreemding van aandelen of winstbewijzen die bij een aanmerkelijk belang horen, verminderd met de aftrekbare kosten (bijvoorbeeld de winst die u maakt bij de verkoop van uw aandelen)
 • uw voordelen bij de vervreemding van een gedeelte van besloten rechten die in deze aandelen en winstbewijzen liggen (vervreemdingsvoordelen), verminderd met de aftrekbare kosten

Zie ook

Aanmerkelijk belang

Inkomen uit werk en woning
Inkomen uit werk en woning

Het inkomen uit werk en woning is het gezamenlijke bedrag van:

 • belastbare winst uit onderneming
 • belastbaar loon
 • belastbaar resultaat uit overig werk
 • belastbare inkomsten uit eigen woning
 • belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen
 • negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • negatieve persoongebonden aftrek

verminderd met:

 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • persoonsgebonden aftrek

De belasting wordt berekend over het inkomen uit werk en woning min de te verrekenen verliezen uit werk en woning (belastbaar inkomen uit werk en woning).

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

De bijdrage die iedere verzekeringsplichtige aan de Belastingdienst moet betalen voor de Zorgverzekeringswet. Daarnaast betaalt u premie aan uw zorgverzekeraar.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Een heffingskorting voor werkende ouders die werk en zorg combineren. U hebt recht op deze korting als uw kind jonger is dan 12 jaar en als u voldoet aan de andere voorwaarden.

Zie ook

Heffingskortingen

Inkomsten uit loondienst
Inkomsten uit loondienst

Alle looninkomsten die u hebt. Dus niet alleen het geld, maar ook loon in natura. Bij loon in natura gaat het meestal om een 'auto van de zaak'.

Ook commissarisbeloningen en stagevergoedingen zijn inkomsten uit loondienst (inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking).

Zie ook

Loon of uitkering

Inkoopverklaring
Inkoopverklaring

Verklaring die u opstelt als u gebruikmaakt van de margeregeling en als u voor € 500 of meer gebruikte goederen zonder btw inkoopt bij 1 leverancier. Met deze verklaring toont u aan dat u de goederen zonder btw hebt ingekocht. 

Inlener
Inlener

Een inlener is een in Nederland gevestigde (rechts)persoon die tijdelijk gebruikmaakt van 1 of meerdere werknemers die in het buitenland wonen. Een uitlener is degene die de werknemers ter beschikking stelt aan de inlener.

Integratieheffing
Integratieheffing

Heffing over goederen die u zelf hebt gemaakt of waarvoor u de grondstoffen beschikbaar hebt gesteld. Deze heffing past u toe als u de voorbelasting niet of niet volledig mag aftrekken, omdat u die goederen in het bedrijf voor (deels) vrijgestelde prestaties gebruikt.

Intracommunautaire dienst
Intracommunautaire dienst

Dit is een dienst die voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • de dienst wordt geleverd aan een afnemer in een ander EU-land
 • de afnemer heeft een btw-identificatienummer
 • de dienst is volgens de hoofdregel belast in het land van de afnemer
 • de btw is verlegd naar de afnemer

 

Intracommunautaire levering
Intracommunautaire levering

Dit is een levering van goederen door een btw-plichtige ondernemer aan een afnemer die btw-aangifte doet in een ander EU-land, waarbij die goederen worden vervoerd vanuit een EU-land naar een ander EU-land.

Invorderingsrente
Invorderingsrente

Als u een betalingsregeling hebt en u betaalt te laat, dan moet u rente betalen. Deze rente noemen we de invorderingsrente. Dit is ook het geval als u uitstel van betaling hebt gekregen.

Jaaropgaaf
Jaaropgaaf

De jaaropgaaf is het overzicht dat u krijgt van uw werkgever of uitkeringsinstantie. Hierop staat de optelsom van onder meer uw loon, belastingen en heffingskortingen in een kalenderjaar. U krijgt per kalenderjaar van iedere werkgever of uitkeringsinstantie een jaaropgave.

U ontvangt uw jaaropgaaf aan het begin van het nieuwe jaar, meestal in januari of februari. De gegevens die daarop staan, geeft uw werkgever of uitkeringsinstantie ook aan ons door.

Jaarruimte
Jaarruimte

Het maximale bedrag dat u in een jaar mag aftrekken als lijfrentepremie omdat u in het voorgaande een tekort hebt in uw pensioenopbouw.

Zie ook

Lijfrente

Kale huur
Kale huur

De huur voor het gebruik van uw woonruimte, zonder de servicekosten en kosten voor bijvoorbeeld energieverbruik.

Kapitaalverzekering
Kapitaalverzekering

Verzekering waarbij de verzekeraar bij een bepaalde gebeurtenis of op een bepaalde datum een eenmalige uitkering doet. Bijvoorbeeld bij overlijden van de verzekerde of op een afgesproken tijdstip bij in leven zijn van de verzekerde.

Zie ook

Kapitaalverzekering eigen woning

Kapitaalverzekering eigen woning
Kapitaalverzekering eigen woning

Een kapitaalverzekering die speciaal bestemd is voor het sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Vaak sluit u de kapitaalverzekering af met een spaarhypotheek.

Zie ook

Kapitaalverzekering

Kasstelsel
Kasstelsel

Het kasstelsel is een methode waarbij u de btw berekent op basis van uw ontvangsten. Deze methode gebruikt u als u voornamelijk aan particulieren levert. Levert u voornamelijk aan ondernemers? Kijk dan bij Factuurstelsel.

Kinderbijslag
Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van uw kind. Deze bijdrage heet de kinderbijslag. U krijgt deze van de Sociale Verzekeringsbank. De kinderbijslag is voor kinderen tot 18 jaar.

Kindercentrum
Kindercentrum

Dit is een kinderopvanginstelling voor dagopvang. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf (crèche) of de BSO (buitenschoolse opvang).

De peuterspeelzaal en de TSO (tussenschoolse opvang) vallen hier niet onder.

Kindergeld
Kindergeld

Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse kinderbijslag.

Kinderopvanginstelling
Kinderopvanginstelling

Kinderopvanginstellingen zijn plekken waar kinderen worden opgevangen. Er zijn verschillende instellingen voor kinderopvang. Zoals het kindercentrum en het kinderdagverblijf.

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag

Een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor ouders van wie het kind naar erkende kinderopvang gaat. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van:

 • het aantal kinderen dat naar de opvang gaat
 • het soort opvang
 • het aantal opvanguren
 • het uurtarief
 • het (gezamenlijke) inkomen

 

Kindgebonden budget
Kindgebonden budget

De verzorging en opvoeding van kinderen kost veel geld. Soms betaalt de overheid mee. U krijgt dan kindgebonden budget. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het aantal kinderen onder de 18 jaar en uw (gezamenlijk) inkomen.

Kosten van levensonderhoud
Kosten van levensonderhoud

Kosten van levensonderhoud zijn kosten die u maakt voor een ander voor voeding, kleding en wonen.

Krankengeld
Krankengeld

Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse ziektewetuitkering.

Krankenversicherung
Krankenversicherung

Ziektekosten/ziekengeld

Kurzarbeitergeld
Kurzarbeitergeld

Een uitkering bij tijdelijke arbeidsduurverkorting.

Kwijtgescholden durfkapitaal
Kwijtgescholden durfkapitaal

Durfkapitaal dat u hebt kwijtgescholden, omdat de ondernemer u niet kon terugbetalen. 

Zie ook

Durfkapitaal

Levensloopverlofkorting
Levensloopverlofkorting

Heffingskorting die u krijgt als u spaarde met de levensloopregeling en geld opnam van die spaarrekening voor onbetaald verlof.

Zie ook

Heffingskortingen

Levensverzekering
Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering waarbij de uitkering afhankelijk is van het leven of overlijden van de verzekerde.

Lijfrente
Lijfrente

Een lijfrente is een verzekering voor extra inkomen die iemand ontvangt gedurende het leven van hemzelf of van een ander. U krijgt dat extra inkomen uitbetaald in termijnen. Bijvoorbeeld per maand, kwartaal of jaar. De meest voorkomende vorm van lijfrente is een aanvulling op een pensioen.

Zie ook

Jaarruimte

Lijfrente: afkoop

Lijfrente: begunstigde

Lijfrente: contante waarde

Lijfrente: fictieve afkoop

Lijfrente: koopsom

Lijfrente: premievrij maken

Lijfrente: tijdelijke lijfrente

Lijfrente: verboden handeling

Lijfrente: verzekeraar

Lijfrente: verzekerde

Lijfrente: verzekeringnemer

Lijfrente-uitkering

Lijfrente-uitkering
Lijfrente-uitkering

Een lijfrente-uitkering is een periodieke uitkering (meestal maandelijks) waarvoor premie is betaald en die de verzekeringnemer bij leven krijgt.

Zie ook

Lijfrente

Lijfrente: afkoop
Lijfrente: afkoop

Het bedrag dat een verzekeraar in 1 keer uitkeert in plaats van in termijnen. De overeenkomst tussen verzekeraar en verzekeringnemer wordt dan beëindigd op verzoek van de verzekeringnemer.

Zie ook

Lijfrente

Lijfrente: begunstigde
Lijfrente: begunstigde

Degene aan wie de verzekeraar de uitkering(en) moet doen. De verzekeringnemer wijst de begunstigde aan. Hij kan een andere begunstigde kiezen tot het moment waarop de polis wordt uitgekeerd.

Zie ook

Lijfrente

Lijfrente: contante waarde
Lijfrente: contante waarde

De waarde die een lijfrenteverzekering op een bepaald tijdstip heeft.

Zie ook

Lijfrente

Lijfrente: fictieve afkoop
Lijfrente: fictieve afkoop

Er is sprake van fictieve afkoop als de verzekering niet daadwerkelijk is afgekocht, maar wij de verzekering wel behandelen alsof deze is afgekocht. 

Zie ook

Lijfrente

 

Lijfrente: koopsom
Lijfrente: koopsom

Een bedrag dat u betaalt voor de aankoop van een lijfrente. U betaalt dan een bedrag ineens in plaats van periodieke premies.

Zie ook

Lijfrente

Lijfrente: premievrij maken
Lijfrente: premievrij maken

Als u een polis premievrij maakt, betaalt u geen premie meer, maar de polis zelf blijft wel bestaan. U krijgt het tot dan toe opgebouwde kapitaal plus rendement aan het einde van de looptijd uitgekeerd in termijnen.

Zie ook

Lijfrente

Lijfrente: tijdelijke lijfrente
Lijfrente: tijdelijke lijfrente

Lijfrente die niet uitsluitend eindigt bij het overlijden van de verzekerde(n), maar ook na een vooraf overeengekomen periode.

Zie ook

Lijfrente

Lijfrente: verboden handeling
Lijfrente: verboden handeling

Een handeling die fiscaal niet is toegestaan. Bijvoorbeeld afkopen of schenken.

Zie ook

Lijfrente

Lijfrente: verzekeraar
Lijfrente: verzekeraar

Dit is degene aan wie de verzekeringnemer een risico overdraagt. De verzekeraar keert uit volgens de voorwaarden in de polis.

Zie ook

Lijfrente

Lijfrente: verzekerde
Lijfrente: verzekerde

De persoon van wie het in leven zijn van belang is voor premiebetaling en de uitkering van de lijfrente.

Zie ook 

Lijfrente

Lijfrente: verzekeringnemer
Lijfrente: verzekeringnemer

Degene die met de verzekeraar de overeenkomst sluit. De verzekeringnemer moet de overeengekomen premie(s) betalen.

Zie ook

Lijfrente

Lohnsteuer
Lohnsteuer

Loonbelasting

Loon in natura
Loon in natura

Een beloning anders dan in geld. Deze beloning wordt meestal belast naar de waarde in het economisch verkeer. Soms gaan wij uit van vaste bedragen. Een voorbeeld hiervan is de bijtelling die iemand heeft als hij in loondienst is en in een 'auto van de zaak' rijdt.

Loon of uitkering
Loon of uitkering

Loon is alles wat iemand van zijn werkgever ontvangt als hij in loondienst is. Meestal is dat geld, maar het kan ook loon in natura zijn. Bijvoorbeeld de 'auto van de zaak' of aandelen in het bedrijf.

Een uitkering is een bedrag dat iemand krijgt als hij niet werkt. Dat kan zijn omdat hij ziek, arbeidsongeschikt of werkloos is of in de bijstand zit.

Loonbelasting
Loonbelasting

Loonbelasting is het bedrag aan belasting dat een werkgever inhoudt op iemands fiscaal loon. De loonbelasting is een voorheffing op de verschuldigde inkomstenbelasting.

Zie ook

Loon of uitkering

Loondienst
Loondienst

Iemand is in loondienst als hij voor een werkgever werkt die hem daarvoor loon betaalt. Meestal gebeurt dat op basis van een arbeidsovereenkomst.

Zie ook

Loon of uitkering 

Loonfiche
Loonfiche

Een individueel fiche die de werkgever of een andere schuldenaar van de beroepsinkomsten moet opmaken voor het salaris en andere vergoedingen die belast zijn.

Loonheffing
Loonheffing

De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Werkgevers of uitkeringsinstanties houden de loonheffing in op loon of uitkering. Loonbelasting en premie volksverzekeringen worden vaak samen loonheffing genoemd, omdat ze als 1 bedrag worden ingehouden en afgedragen.

Zie ook

Loon of uitkering

Loontijdvak
Loontijdvak

Het tijdvak waarover de werknemer loon geniet. Dat kan bijvoorbeeld een dag, een week of een maand zijn.

Zie ook

Loon of uitkering

Maaltijdcheques
Maaltijdcheques

Cheques waarmee de werknemer in België maaltijden betaalt. Ook andere bestedingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld boodschappen.

Maatschappelijke beleggingen
Maatschappelijke beleggingen

Maatschappelijke beleggingen zijn 'groene' beleggingen en sociaal-ethische beleggingen. 'Groene' beleggingen zijn beleggingen in erkende fondsen die investeren in projecten voor milieubescherming. Sociaal-ethische beleggingen zijn beleggingen in erkende fondsen die investeren in projecten voor bijvoorbeeld economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Margeregeling
Margeregeling

De margeregeling houdt in dat een ondernemer, die regelmatig in gebruikte goederen handelt, bij de verkoop van die goederen de btw niet over de verkoopprijs berekent, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs. Over de winstmarge dus. Dit geldt als hij de goederen zonder btw heeft ingekocht. De regeling geldt ook voor kunst, antiek en verzamelvoorwerpen.

Medebewoner
Medebewoner

Een medebewoner is iemand die op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente. Bijvoorbeeld uw kind, een familielid of iemand anders. Een medebewoner maakt onderdeel uit van het huishouden van de aanvrager. Het inkomen van een medebewoner telt alleen mee voor de huurtoeslag, niet voor andere toeslagen. 

Uw toeslagpartner is geen medebewoner. Ook een onderhuurder is geen medebewoner. Behalve als de onderhuurder een naast familielid is, zoals een kind, vader of moeder.

Middeling
Middeling

Regeling waarbij sterk in hoogte variërende inkomsten uit box 1 gelijkmatig worden verdeeld over 3 aaneengesloten kalenderjaren.

Mijn toeslagen
Mijn toeslagen

Mijn toeslagen is een persoonlijke webpagina voor uw toeslagen. 

Op Mijn toeslagen kunt u zien welke toeslagen u hebt en welke gegevens bij ons bekend zijn. U vindt er ook uw beschikkingen.

U kunt nieuwe toeslagen aanvragen. En als uw situatie wijzigt, geeft u uw nieuwe gegevens door.

Mobiliteitspremie
Mobiliteitspremie

In België kunnen werknemers zonder vaste plaats van tewerkstelling een vaste vergoeding krijgen met betrekking tot verplaatsingskosten. Deze premie behoort tot het loon en is daarom geen onkostenvergoeding.

Natuurlijk persoon
Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens.

Zie ook

Rechtspersoon

Navorderingsaanslag
Navorderingsaanslag

Een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen die wij opleggen in de volgende situaties:

 • na een te lage of ten onrechte vernietigde aanslag
 • na het ten onrechte niet opleggen van een aanslag, bijvoorbeeld omdat er nieuwe feiten bekend zijn

 

Negatief loon
Negatief loon

Terugbetaling van teveel of ten onrechte ontvangen loon of uitkering noemen wij 'negatief loon'. 

Negatieve persoonsgebonden aftrek
Negatieve persoonsgebonden aftrek

Hebt u kosten afgetrokken, bijvoorbeeld ziektekosten of studiekosten? En zijn deze kosten later aan u terugbetaald? Dan zijn dit negatieve persoonsgebonden aftrekposten.

Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Het bedrag dat u ontvangt van uw lijfrenteverzekeraar als u uw lijfrente afkoopt of als u premies terugkrijgt. Ook als u geen bedrag van de verzekeringsmaatschappij ontvangt, kunt u negatieve uitgaven hebben. Dat is meestal het geval als u de polisvoorwaarden zo verandert, dat u geen fiscaal geaccepteerde lijfrenteverzekering meer hebt.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Bonus van de werkgever gebonden aan het resultaat van de onderneming of een groep werknemers.

Niet-vrijgesteld deel van kapitaalverzekering
Niet-vrijgesteld deel van kapitaalverzekering

Kapitaalverzekeringen zijn verzekeringen die een bedrag ineens uitkeren. Hiervoor geldt meestal een vrijstelling. Als u meer ontvangt dan de vrijstelling of als u niet voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling, dan moet u over (een deel van) de uitkering belasting betalen.

Zie ook

Kapitaalverzekering

Nieuwbouwdepot
Nieuwbouwdepot

Een aparte bankrekening voor het geld dat u hebt geleend voor de bouw van uw eigen woning.

Noemerinkomen
Noemerinkomen

Noemerinkomen is uw wereldinkomen.

OEDI
OEDI Een OEDI is een door de minister van VROM aangewezen gecombineerde inrichting voor grondwaterwinning met voorschakeling van oeverfiltratie en diepfiltratie.
Obligaties
Obligaties

Document waarin staat dat je geld hebt uitgeleend aan een bedrijf of een organisatie, tegen een vaste rente.

Omzetbelasting
Omzetbelasting

Officiële naam van de btw. De afkorting btw duidt op het systeem van heffing: heffing van belasting over de toegevoegde waarde.

Onderhoudseis
Onderhoudseis

Om in aanmerking te komen voor aftrek van levensonderhoud voor bijvoorbeeld kinderen moet u in een bepaalde mate bijdragen aan dat levensonderhoud. Dit heet de onderhoudseis.

De onderhoudseis is bijvoorbeeld van belang voor de alleenstaandeouderkorting en voor de aftrek kosten levensonderhoud van kinderen.

Onderhoudsverplichtingen
Onderhoudsverplichtingen

Bijdragen in het levensonderhoud van uw ex-partner of van de kinderen die bij de ex-partner wonen. De bijdrage kan in geld of in natura zijn. Een voorbeeld van een onderhoudsverplichting is alimentatie.

Onderhuur
Onderhuur

Een onderhuurder huurt een deel van uw woning, bijvoorbeeld een kamer. U hebt een afspraak met de onderhuurder op papier. Hierin moet staan wanneer de onderhuur is ingegaan.

 

Onderverhuur
Onderverhuur

Het verhuren van (een gedeelte van) een woning of bedrijfspand die/dat u zelf huurt.

Onroerende zaken (goederen)
Onroerende zaken (goederen)

Onroerende zaken zijn grond, alle zaken die duurzaam verenigd zijn met de grond, zoals gebouwen, en alles wat deel uitmaakt van die onroerende zaken. 

Zie ook

Roerende zaken (goederen)

Onverdeelde boedel
Onverdeelde boedel

De bezittingen en schulden bij een echtscheiding of erfenis die nog niet zijn verdeeld.

Onzelfstandige woonruimte
Onzelfstandige woonruimte

Als u in een onzelfstandige woonruimte woont, hebt u niet alle kamers voor uzelf. De woonkamer, de keuken of het toilet moet u delen met andere bewoners.

Woont u in een onzelfstandige woonruimte en wilt u huurtoeslag aanvragen? Dan moet uw woonruimte door de Belastingdienst zijn aangewezen. Vraag bij uw verhuurder na of de Belastingdienst uw woonruimte heeft aangewezen.

Openbaarvervoerverklaring
Openbaarvervoerverklaring

Dit is het bewijs dat u met het openbaar vervoer hebt gereisd. Deze verklaring krijgt u bij de openbaarvervoerbedrijven. Deze verklaring hebt u nodig voor de reisaftrek.

Zie ook

Reisverklaring

Opgaaf ICP
Opgaaf ICP

In uw opgaaf ICP (opgaaf intracommunautaire prestaties) geeft u op welke goederen en diensten u hebt geleverd aan ondernemers in andere EU-landen. Tot en met 2009 heette dit formulier 'Opgaaf ICL' (opgaaf intracommunautaire leveringen).

Opstal
Opstal

Alles wat boven op een stuk grond gebouwd, geplaatst of geplant is.

Opting-in
Opting-in

Een regeling waarbij een arbeidsverhouding tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt beschouwd als een dienstbetrekking. Dit moet in een gezamenlijke verklaring worden vastgelegd die de opdrachtgever en opdrachtnemer aan ons sturen.

Opvanguren
Opvanguren

Opvanguren zijn de uren die uw kind naar een instelling voor kinderopvang gaat.

Ouderenkorting
Ouderenkorting

Dit is een heffingskorting voor mensen die op het eind van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebben bereikt. 

Zie ook

Heffingskortingen

Ouderentoeslag
Ouderentoeslag

Ouderentoeslag is een verhoging van het heffingsvrij vermogen in box 3. U komt in aanmerking voor deze verhoging als u aan het einde van het belastingjaar of de belastingplicht de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Overbedeling
Overbedeling

Als iemand bij verdeling van een boedel bij echtscheiding of overlijden meer krijgt toebedeeld dan waarop hij recht heeft.

Overdrachtsprijs
Overdrachtsprijs

Het bedrag dat u krijgt bij verkoop van aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten. Het gaat om het nettobedrag, dus zonder de kosten van de overdracht, zoals verkoopkosten.

Overige inkomsten
Overige inkomsten

Overige inkomsten zijn:

 • het belastbare deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering
  Het gaat hier niet om de kapitaalverzekering eigen woning.
 • terugontvangen (hypotheek)rente
 • andere inkomsten zoals rente, pacht of huur uit een periode vóór 1 januari 2001 die u of uw minderjarige kinderen pas ontvingen in het jaar waarover u aangifte doet

Zie ook

Kapitaalverzekering

Overige onroerende zaken
Overige onroerende zaken

Onder overige onroerende zaken vallen alle onroerende zaken behalve:

 • uw eigen woning die uw hoofdverblijf is
 • een woning die tot uw ondernemersvermogen of uw resultaatvermogen hoort

Een voorbeeld van een overige onroerende zaak is een woning die u verhuurt.

Zie ook 

Eigen woning

Overige vorderingen
Overige vorderingen

Overige vorderingen zijn de bedragen die u tegoed hebt en die u niet ergens anders in uw aangifte hebt aangegeven. Een voorbeeld van een overige vordering is geld dat u aan een familielid hebt geleend.

Overwaarde
Overwaarde

Het verschil tussen de verkoopprijs van de eigen woning en het bedrag dat u hebt geleend voor aankoop, onderhoud of verbetering van deze woning. 

Zie ook

Eigen woning

Partner
Partner

U hebt een partner als:

 • u getrouwd bent
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
 • een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris

 

Partneralimentatie
Partneralimentatie

Bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner. Een ex-partner kan een ex-echtgenoot zijn of iemand met wie u hebt samengewoond, maar ook een echtgenoot waarvan u duurzaam gescheiden leefde.

Zie ook

Duurzaam gescheiden

Kosten van levensonderhoud

Partnerregeling (van 1 eigenaar naar 2 eigenaren of omgekeerd)
Partnerregeling (van 1 eigenaar naar 2 eigenaren of omgekeerd)

De partnerregeling is van belang bij het bepalen van de eigenwoningschuld en de eigenwoningreserve. Deze regeling houdt in dat als uw fiscale partner bij u intrekt en hij heeft een eigenwoningreserve, dan heeft dit geen invloed op uw eigenwoningschuld. Pas als u hierna samen een andere woning koopt, kan de eigenwoningreserve van u en uw fiscale partner worden samengevoegd. Dan wordt ook pas rekening gehouden met de eigenwoningreserve. Het maakt niet uit wie van u de eigenaar was van de oude woning. U hebt dan te maken met de zogenoemde partnerregeling.

Ook het omgekeerde kan het geval zijn. Als u de samenwoning met uw fiscale partner of huisgenoot beëindigt, bijvoorbeeld door scheiding, ieder zijn eigen deel van de eigenwoningreserve meeneemt.

Was u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan krijgt ieder 50%. Degene die de woning verlaat, hoeft alleen rekening te houden met zijn eigenwoningreserve. Als degene die in de woning blijft wonen het aandeel van de ander overneemt, heeft de eigenwoningreserve van de verlater geen invloed op zijn eigenwoningschuld.

Peildatum
Peildatum

De peildatum is de datum waarop wij feiten, waarden, saldi en dergelijke vaststellen. 

Pensioenbreuk
Pensioenbreuk

Een pensioenbreuk is een tekort aan pensioenrechten, vergeleken met het totale aantal dienstjaren. Een pensioenbreuk ontstaat vaak als u verandert van werkgever, minder gaat werken of (tijdelijk) stopt met werken.

Zie ook 

Pensioentekort

Pensioentekort
Pensioentekort

U hebt een pensioentekort als u minder pensioen opbouwt dan volgens de fiscale wetgeving mogelijk is.

Zie ook

Pensioenbreuk

Periodieke betaling
Periodieke betaling

Een betaling die u in een bepaalde periode regelmatig doet. Een voorbeeld van periodieke betalingen zijn betalingen voor erfpacht.

Periodieke uitkeringen en verstrekkingen
Periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Uitkeringen en verstrekkingen die u met regelmaat (bijvoorbeeld per maand) ontvangt en waarop geen loonheffing is ingehouden. Bijvoorbeeld: alimentatie of periodieke overheidsbijdragen voor de eigen woning.  

Zie ook

Verstrekkingen

Persoonlijke lening
Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een geldlening, zonder dat er een hypotheek is verstrekt. Meestal is dit bij een bank, maar iemand kan een persoonlijke lening ook bij een kredietmaatschappij of een familielid afsluiten.

Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek

Extra uitgaven die u mag aftrekken van de inkomstenbelasting, bijvoorbeeld partneralimentatie en specifieke zorgkosten.

Persoonsgebonden aftrekposten
Persoonsgebonden aftrekposten

Soms zijn er persoonlijke omstandigheden waardoor u extra uitgaven hebt. Sommige extra uitgaven mag u aftrekken van de belasting als persoonsgebonden aftrek. De persoonsgebonden aftrekposten die het meest voorkomen zijn:

 • specifieke zorgkosten
  Dit zijn uitgaven voor ziekte of invaliditeit.
 • uitgaven voor een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep, of kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties)

 

Persoonsgebonden budget
Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een budget dat u toegekend krijgt zodat uzelf uw zorgverleners kunt inhuren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren.

Pleegkind
Pleegkind

Een kind dat geen eigen kind is, maar tot uw huishouden behoort en dat u opvoedt en onderhoudt als een eigen kind.

Premie volksverzekeringen
Premie volksverzekeringen

Met deze premie worden een aantal volksverzekeringen betaald. Dit zijn de volgende volksverzekeringen:

 • Algemene ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

 

Premie-inkomen
Premie-inkomen

De verschuldigde premie volksverzekeringen wordt berekend over het premie-inkomen. Het premie-inkomen wordt afgeleid van het belastbare inkomen in box 1. Tot het premie-inkomen behoren ook inkomsten uit het buitenland waarover in Nederland geen inkomstenbelasting is verschuldigd.

Premiedepot
Premiedepot

Een aparte geblokkeerde bankrekening van waaruit premies worden voldaan.

Premiegrondslag
Premiegrondslag

Het jaarinkomen waarover u een pensioen opbouwt. De premiegrondslag vormt de basis voor de lijfrentepremieaftrek.

Premies werknemersverzekeringen
Premies werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn verzekeringen voor werknemers in loondienst of uitkeringsgerechtigden. De premies voor deze verzekeringen worden door de werkgever of de uitkeringsinstantie van de verzekerde afgedragen aan de Belastingdienst. De premies zijn bedoeld voor de dekking van onder andere de volgende verzekeringen:

 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)

 

Prestatiebeurs
Prestatiebeurs

Een studiebeurs die in eerste instantie wordt verstrekt als een rentedragende lening. Deze lening kan worden omgezet in een gift (beurs) als de studieprestaties voldoende zijn.

Privégebruik auto
Privégebruik auto

Als u een auto van uw werkgever heeft die u ook privé gebruikt, dan heet dat privégebruik auto. Ook als u privé rijdt in een auto van een onderneming heet dat privégebruik auto.

Proefberekening
Proefberekening

Wilt u weten hoeveel toeslag u ongeveer kunt krijgen? Dan kunt u een proefberekening doen.

RSZ-premies
RSZ-premies

Premies voor sociale verzekeringen. Deze premies bestaan uit: 

 • werkloosheidspremie (in Nederland: WW-premie)
 • ziekte- en invaliditeitspremie (in Nederland: ZW/WIA-premie)
 • rust- en overlevingspensioenpremie (in Nederland: pensioenpremie)
 • premie voor geneeskundige verzorging (in Nederland: premie Zorgverzekeringswet)
Re-integratie
Re-integratie

Als uw werknemer door ziekte langere tijd niet kan werken, zijn de overheid, u en de werknemer verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Dat noemen we het re-integratie.

Re-integratietraject
Re-integratietraject

Mensen kunnen door ziekte of om andere redenen soms langere tijd niet werken. Werkgevers en overheid willen deze mensen helpen om weer aan de slag te gaan. Dat noemen we het re-integratietraject.

Recht van opstal
Recht van opstal

Het recht om andermans grond te bebouwen.

Rechtmatig verblijf
Rechtmatig verblijf

Als u rechtmatig in Nederland verblijft, bent u legaal in Nederland. U hebt dan de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning.

Rechtshandeling
Rechtshandeling

Handeling met een beoogd rechtsgevolg, bijvoorbeeld:

 • de koop en verkoop van een woning met als gevolg de wisseling van eigenaar
 • het aanpassen van polisvoorwaarden met als gevolg dat een ander de rechten uit die verzekering krijgt

 

Rechtspersoon
Rechtspersoon

Elke instelling die buiten de natuurlijke personen rechts- en handelingsbevoegd is. Dit is meestal een bedrijfsvorm, zoals een bv of een nv.

Zie ook

Natuurlijk persoon

Register van overbrenging van eigen goederen
Register van overbrenging van eigen goederen

Als u uw eigen goederen naar een ander EU-land brengt, dan moet u voor bepaalde goederen deze verplaatsing bijhouden in uw administratie. Hoe u dat doet, mag u zelf weten. Bijvoorbeeld in uw voorraadbeheer of in een afzonderlijk register.

U houdt in ieder geval bij:

 • het soort goederen
 • het aantal goederen
 • de verblijfplaats van de goederen

U maakt een aantekening van de goederen die tijdelijk in een ander EU-land zijn, maar ook van de goederen die u tijdelijk hebt (bijvoorbeeld voor reparatie). U werkt de administratie weer bij als u de goederen terugontvangt of terugzendt.

Reisafstand
Reisafstand

De afstand tussen woning en werk, gemeten langs de meest gebruikelijke weg.

Reisaftrek
Reisaftrek

Aftrek voor werknemers die regelmatig met het openbaar vervoer heen en weer reizen tussen woning en werkplek.

Reisverklaring
Reisverklaring

Een verklaring die uw werkgever afgeeft als u met het openbaar vervoer naar uw werk reist en u geen openbaarvervoerverklaring krijgt omdat u met losse vervoerbewijzen reist.

Zie ook

Openbaarvervoerverklaring

Rekenhulp
Rekenhulp

Soms vragen we om uw toetsingsinkomen op te geven. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt onder andere van uw toetsingsinkomen af. Om uw toetsingsinkomen te berekenen is er een rekenhulp. Hiermee kunt u op deze site uw toetsingsinkomen berekenen.

Rekenhuur
Rekenhuur

Rekenhuur is de huur die u voor uw woning betaalt. Rekenhuur bestaat uit de kale huurprijs en de servicekosten die u betaalt. De Belastingdienst gebruikt uw rekenhuur om te berekenen hoeveel huurtoeslag u krijgt.

Rendementsgrondslag
Rendementsgrondslag

De rendementsgrondslag is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari. Op dit vermogen wordt het heffingsvrije vermogen in mindering gebracht. Het vermogen wat overblijft heet de rendementsgrondslag.

Zie ook

Vermogensrendementsheffing

Rentebestanddeel
Rentebestanddeel

Het verschil tussen de uitkering en het totaal van de betaalde premies (of de koopsom) van een kapitaalverzekering of lijfrente.

Zie ook

Saldomethode

Renteloos voorschot
Renteloos voorschot

Een bedrag dat later moet worden terugbetaald en waarover geen rente verschuldigd is.

Rentenversicherung
Rentenversicherung

Pensioenverzekering.

Reserveringsruimte
Reserveringsruimte

Het niet-benutte deel van de jaarruimtes voor de lijfrentepremieaftrek uit de afgelopen 7 jaar, dat iemand alsnog (geheel of gedeeltelijk) kan gebruiken als hij meer premie in aftrek wilt brengen dan hij aan jaarruimte heeft. 

Zie ook

Jaarruimte

Restant persoongebonden aftrek
Restant persoongebonden aftrek

Kon u de persoonsgebonden aftrek in een jaar niet helemaal verrekenen met uw inkomen in box 1, 2 of 3? Dan kunt u het restant in een later jaar aftrekken. Wij noemen dit het restant persoongebonden aftrek.

Zie ook 

Persoonsgebonden aftrek

Restschuld
Restschuld

Deel van een schuld dat overblijft en nog afbetaald moet worden als de zaak waarvoor de lening werd afgesloten, bijvoorbeeld een huis, verkocht is.

Zie ook

Restschuld eigen woning

Restschuld eigen woning
Restschuld eigen woning

Er is sprake van een restschuld eigen woning als de eigenwoningschuld hoger is dan de verkoopprijs van de woning, na aftrek van de verkoopkosten. Verkoopkosten zijn bijvoorbeeld makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel.

Zie ook

Restschuld

Revisierente
Revisierente

Dit is de rente die iemand moet betalen als hij lijfrente, een pensioenrecht of een stamrecht heeft afgekocht. Iemand moet ook revisierente betalen als hij niets afkoopt, maar de polis zo laat aanpassen dat hij niet meer voldoet aan de fiscale voorwaarden.

Rijksmonumentenpand
Rijksmonumentenpand

Een pand dat is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.

Rittenregistratie
Rittenregistratie

Rittenregistratie is een registratie waarbij alle zakelijke en privé-autoritten met 1 bepaalde auto worden vastgelegd.

 

Roerende zaken (goederen)
Roerende zaken (goederen)

Roerende zaken zijn alle zaken die niet onroerend zijn en die dus kunnen worden verplaatst.

Zie ook

Onroerende zaken (goederen) 

SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling)
SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling)

Een organisatie die op de 1e plaats de individuele belangen van leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Voorbeelden van een SBBI zijn: 

 • zangkoren en dansgroepen
 • muziek- en harmonieverenigingen
 • sportclubs
Saldogrondslag
Saldogrondslag

Het bedrag waarop een berekening is gebaseerd.

Saldomethode
Saldomethode

De saldomethode is de manier waarop wij bepalen hoeveel belasting iemand moet betalen over een kapitaalverzekering en sommige lijfrenteverzekeringen. 

Samengesteld gezin
Samengesteld gezin

Een samengesteld gezin is een gezin waarin 2 ouders samenleven die kinderen hebben uit een eerdere relatie.

Scheiding van tafel en bed
Scheiding van tafel en bed

Dit is een vorm van scheiden die ook via de rechtbank wordt geregeld. Het huwelijk blijft dan in stand, maar de gehuwden gaan gescheiden wonen.

Zie ook

Duurzaam gescheiden

Schijventarief
Schijventarief

Het tarief waarmee wij het belastbare inkomen van box 1 belasten. Per opvolgende schijf betaalt u een hoger percentage aan inkomstenbelasting.

Scholingsuitgaven
Scholingsuitgaven

Zie

Studiekosten

Servicekosten
Servicekosten

De kosten die u betaalt boven op de kale huur. U betaalt meestal servicekosten als u in een appartement woont. Voorbeelden zijn:

 • de schoonmaak- en energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • de kosten voor de huismeester

Uw verhuurder stuurt u meestal een brief over de hoogte van uw servicekosten.

Zie ook

Kale huur

Sociaal-ethische beleggingen
Sociaal-ethische beleggingen

Sociaal-ethische beleggingen zijn beleggingen in fondsen die wij hebben erkend en die investeren in projecten voor bijvoorbeeld economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

 

Sociaalzekerheidsverdrag
Sociaalzekerheidsverdrag

Een sociaalzekerheidsverdrag is een overeenkomst tussen 2 of meer landen. In dit verdrag is vastgelegd op welke manier deze landen bepalen onder welk sociaal stelsel iemand verzekerd is. Met deze landen heeft Nederland afspraken gemaakt over wetten en regelingen als pensioen, AOW en kinderbijslag. 

Sofinummer
Sofinummer

Nummer waarmee iemand in Nederland bekend was bij de Belastingdienst en uitkerende instanties. Het sofinummer is vervangen door het burgerservicenummer (BSN). 

Zie ook

Burgerservicenummer (BSN)

Specifieke uitgaven
Specifieke uitgaven

Specifieke uitgaven vallen onder de specifieke zorgkosten. Het zijn bijvoorbeeld uitgaven vanwege chronische ziekte of invaliditeit, zoals medicijnen of aanpassingen aan uw woning.

Specifieke zorgkosten
Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten zijn kosten door ziekte of invaliditeit. Sommige specifieke zorgkosten kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken, zoals medicijnen op doktersvoorschrift of uitgaven voor steunzolen.

Sport- en cultuurcheques
Sport- en cultuurcheques

Deze cheques zijn in Nederland niet belast.

Stakingsuitkering
Stakingsuitkering

Een uitkering vanuit de stakingskas van een vakbeweging.

Stallingsregeling
Stallingsregeling

Zie

Doorschuifregeling

Standaardstudieperiode
Standaardstudieperiode

De standaardstudieperiode is een aaneengesloten periode van niet meer dan 5 kalenderjaren waarin u voornamelijk studeerde.

Steunstichting SBBI
Steunstichting SBBI

Een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van bijvoorbeeld een jubileum van een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) op het gebied van sport of muziek.

Studiekosten
Studiekosten

Uitgaven voor een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep.

Studieverzekering
Studieverzekering

Een kapitaalverzekering waarbij het eindkapitaal wordt gebruikt voor de financiering van de studiekosten van bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen.

Te conserveren inkomen
Te conserveren inkomen

Het inkomen waarover de conserverende aanslag wordt opgelegd.

Zie ook

Conserverende aanslag

Tegenbewijsregeling
Tegenbewijsregeling

Een regeling waarmee u de revisierente die u betaalt over de afkoop of vervreemding van een lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening, stamrecht of pensioenregeling op een andere manier berekent.

Tegenprestatie
Tegenprestatie

U geeft iets aan een instelling en krijgt daar iets voor terug. U koopt bijvoorbeeld een lot bij een (goede-doelen)loterij.

Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen
Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen

Het ter beschikking stellen van geld of een bezitting, bijvoorbeeld een pand, aan bepaalde vennootschappen, met u verbonden personen of samenwerkingsverbanden. 

Terugvorderingsbeschikking
Terugvorderingsbeschikking

Dit is een brief waarin staat dat u geld moet terugbetalen. Er staat ook in hoeveel u moet terugbetalen en hoe u dat doet.

Tijdelijk verblijf thuis gehandicapten
Tijdelijk verblijf thuis gehandicapten

Een persoonsgebonden aftrekpost voor ouders, broer, zus of mentor van een ernstig gehandicapte van 21 jaar en ouder. (Voor 1 januari 2012 was dit 27 jaar en ouder.)

Tijdvakcode
Tijdvakcode

De code die aangeeft over welke periode u aangifte loonheffingen doet.

Tijdvakloon
Tijdvakloon

Het loon dat de werknemer over een bepaald tijdvak geniet, bijvoorbeeld een week of een maand.

Tijdvaktabel
Tijdvaktabel

De tabel die u moet toepassen om de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het tijdvakloon te berekenen.

Toegelaten buitenlandse verzekeraar
Toegelaten buitenlandse verzekeraar

Een verzekeraar die een overeenkomst heeft met het Nederlandse Ministerie van Financiën. 

Toeslag
Toeslag

Een toeslag is een bijdrage van de overheid. Er zijn 4 toeslagen:

 • huurtoeslag: voor de huur van uw woning
 • zorgtoeslag: voor de kosten van uw zorgverzekering
 • kindgebonden budget: voor de kosten van uw kinderen.
 • kinderopvangtoeslag: voor de kosten van de kinderopvang

 

Toeslagpartner
Toeslagpartner

Een toeslagpartner is de persoon met wie u samen een toeslag aanvraagt. Meestal is dat degene met wie u getrouwd bent of samenwoont. Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw toeslagpartner zijn. Als u een toeslagpartner hebt, tellen wij zijn inkomen mee.

Wilt u weten of u een toeslagpartner hebt? Ga dan naar de informatiepagina over toeslagpartner. Of vul het hulpmiddel Wie is mijn toeslagpartner in.

Toetsingsinkomen
Toetsingsinkomen

Uw toetsingsinkomen is alles wat u in 1 jaar aan inkomsten krijgt, zoals een salaris, uitkering of pensioen. Uw toetsingsinkomen kunt u berekenen met de Rekenhulp toetsingsinkomen.

Voor deze rekenhulp hebt u 1 van de volgende papieren nodig:

 • uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting.
 • als u geen aangifte voor de belasting doet: uw laatste jaaropgaaf of loonstrook. Hebt u meerdere werkgevers, neem dan alle jaaropgaven of loonstroken mee.

 

Trust en doelvermogen
Trust en doelvermogen

Een trust is een vorm van doelvermogen. Een doelvermogen is vermogen met een bepaald doel. Doelvermogen wordt via een rechtsvorm apart van de rest van het vermogen gehouden.

Tweede woning
Tweede woning

Een tweede woning is een woning die u niet als hoofdverblijf gebruikt. Een voorbeeld hiervan is een vakantiewoning in Nederland of in het buitenland.

Zie ook

Eigen woning

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Bij de uitgaven voor inkomensvoorzieningen gaat het om:

 • de door u betaalde premies voor lijfrenten als aanvulling op uw pensioen
 • lijfrenten voor een invalide kind en particuliere verzekeringen die recht geven op een periodieke uitkering bij invaliditeit, ziekte of ongeval
 • sommige premies Anw
Uitkeringen
Uitkeringen

Inkomsten die iemand ontvangt zonder dat hij daarvoor werkt. Bijvoorbeeld een pensioen of een werkloosheidsuitkering. Maar ook een AOW-uitkering, bijstandsuitkeringen en lijfrentetermijnen vallen hieronder.

Uitkeringsinstantie
Uitkeringsinstantie

Dit is de instelling die aan iemand een uitkering uitbetaalt. 

Zie ook

Uitkeringen

Uitlener
Uitlener

Bij het uitlenen van personeel aan Nederlandse ondernemingen wordt met de uitlener bedoeld: de in het buitenland gevestigde (rechts)persoon die in het buitenland woonachtige werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt ter beschikking stelt. Hieronder vallen zowel uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in het uitlenen van personeel als werkgevers die een enkele maal een werknemer op de Nederlandse markt ter beschikking stellen.

Uitspraak op bezwaar
Uitspraak op bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing van ons? Dan kunt u bezwaar maken. Wij nemen dan een nieuwe beslissing. Dit heet een uitspraak op bezwaar.

Zie ook

Bezwaar

Uitstelrente
Uitstelrente

De rente die u verschuldigd bent, aan de aannemer of de projectontwikkelaar, na het moment van aankoop van een woning in aanbouw.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

UWV is verantwoordelijk voor de uitkeringen uit de werknemersverzekeringen, zoals de WAO.

Unfallversicherung
Unfallversicherung

Uitkering bij ongeval.

Verblijfsvergunning
Verblijfsvergunning

Een bewijs waarin staat dat u toestemming hebt van de Nederlandse overheid om in Nederland te wonen.

Verbonden persoon
Verbonden persoon

Een met u verbonden persoon is uw fiscale partner of iemand met wie u bijvoorbeeld een samenlevingscontract hebt of een hypotheeklening deelt. Uw minderjarige kinderen en de minderjarige kinderen van uw fiscale partner zijn ook met u verbonden personen.

Zie ook

Fiscale partner

Verbouwingsdepot
Verbouwingsdepot

Een aparte bankrekening voor het geld dat u hebt geleend voor de verbouwing van uw eigen woning.

Verkrijgingsprijs
Verkrijgingsprijs

De verkrijgingsprijs is het bedrag van aankoop of de waarde in het economisch verkeer toen u uw aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten kreeg. De notariskosten mag u bij de verkrijgingsprijs tellen.

Verlies uit werk en woning
Verlies uit werk en woning

De berekening van het inkomen van box 1 kan leiden tot een negatief bedrag. We noemen dit een ‘verlies uit werk en woning’.

Zie ook

Verliesverrekening

Verliesverrekening
Verliesverrekening

Een verlies van box 1 of van box 2 kan worden verrekend met een positief inkomen uit dezelfde box van een ander kalenderjaar. We noemen dit verliesverrekening.

Zie ook

Verlies uit werk en woning

Verlofkas
Verlofkas

Belgische instantie die vakantiegeld en eventueel aanvullend vakantiegeld uitkeert aan arbeiders.

Vermogen
Vermogen

Het vermogen is het saldo van iemands bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning en het saldo van de schulden, zoals een krediet bij de bank of een webwinkel.

Vermogen (privé)
Vermogen (privé)

Het saldo van iemands bezittingen en zijn schulden.

Vermogensbestanddelen
Vermogensbestanddelen

Vermogensbestanddelen zijn de onderdelen waaruit iemands vermogen is opgebouwd, zoals spaargeld, beleggingen, vakantiewoningen en schulden.

Vermogensrendementsheffing
Vermogensrendementsheffing

De heffing op het forfaitaire rendement van 4% van het belaste vermogen in box 3.

Zie ook

Rendementsgrondslag

Verrekenen
Verrekenen

Hebt u te veel toeslag ontvangen? Dan moet u dat terugbetalen. Soms verrekenen wij dit met toeslagen die u nu krijgt. In dat geval houden we elke maand een gedeelte van uw toeslag in. Net zolang tot u alles hebt terugbetaald.

Verschil bruto- en nettoloon
Verschil bruto- en nettoloon

U verdient een brutoloon, maar dat is niet het bedrag dat u ontvangt. Dat is het nettoloon. Van uw brutoloon betaalt uw werkgever alvast belasting en premies voor (sociale) verzekeringen, zoals voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Verstrekkingen
Verstrekkingen

Uitkeringen in een andere vorm dan geld, dus uitkeringen in natura. Bijvoorbeeld het gebruik van een woning waarin iemand na een scheiding gratis is blijven wonen.

Vervreemdingssaldo eigen woning
Vervreemdingssaldo eigen woning

Het verschil tussen de netto-verkoopopbrengst van een eigen woning en de eigenwoningschuld voor die woning. 

Vervreemdingsvoordeel
Vervreemdingsvoordeel

Voordeel dat u had bij de verkoop van aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten die bij een aanmerkelijk belang horen. Het vervreemdingsvoordeel is de overdrachtsprijs min de verkrijgingsprijs.

Verzamelinkomen
Verzamelinkomen

Het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3), verminderd met de persoonsgebonden aftrekposten.

Een verliesverrekening heeft geen invloed op de hoogte van het verzamelinkomen.

Vooraf ingevulde aangifte
Vooraf ingevulde aangifte

Een aantal gegevens die wij van u hebben, vullen wij alvast voor u in uw aangifte in. Dat is de vooraf ingevulde aangifte. Deze gegevens krijgen wij van uw werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente.

Voordeel uit sparen en beleggen
Voordeel uit sparen en beleggen

Bezittingen, zoals spaargeld, aandelen en een tweede woning, leveren voordeel op. U ontvangt bijvoorbeeld rente of dividend. Dit bedrag noemen wij het voordeel uit sparen en beleggen.

 

Voorheffing
Voorheffing

Belasting die direct over inkomen wordt geheven, maar die later met een andere belasting wordt verrekend. Bijvoorbeeld loonbelasting, die wordt elke maand geheven over het loon. De loonbelasting wordt later verrekend met de inkomstenbelasting.

Voorkomen dubbele belasting
Voorkomen dubbele belasting

Woonde u in Nederland en had u bezittingen in het buitenland of inkomsten uit het buitenland? Dan moet u hiervan in Nederland aangifte doen. Ook als de bezittingen of inkomsten in het buitenland al belast waren. Om te voorkomen dat u dubbel belasting moet betalen (in Nederland en in het buitenland), kunt u via uw aangifte aftrek krijgen om dubbele belasting te voorkomen. 

Voorlopige aanslag
Voorlopige aanslag

Een bericht van ons waarin staat hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt. De voorlopige aanslag is gebaseerd op uw gegevens. U krijgt daarna altijd nog een definitieve aanslag.

Voorschot
Voorschot

Als u recht hebt op een toeslag, ontvangt u elke maand een vast geldbedrag op uw bankrekening. Dit is een voorlopig bedrag. We noemen dat een voorschot.

Krijgt u te veel? Dan moet u na afloop van het jaar terugbetalen. Krijgt u te weinig? Dan krijgt u na afloop van het jaar geld erbij.

Voorschotbeschikking
Voorschotbeschikking

Een voorschotbeschikking is een brief waarin staat hoeveel toeslag u krijgt. Deze brief krijgt u als u een aanvraag of wijziging voor een toeslag doet.

In de brief staan voorlopige bedragen. Pas als het jaar is afgelopen, weten wij precies wat u had moeten krijgen. Uw gegevens worden namelijk pas na afloop van het jaar vastgesteld.

Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligersvergoeding

Vergoeding die een vrijwilliger ontvangt. Deze vergoeding is zo laag dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Vruchtgebruik
Vruchtgebruik

Als u het recht hebt om het eigendom van een ander te gebruiken zonder dat u daar iets voor betaalt, kan er sprake zijn van vruchtgebruik. Bijvoorbeeld als u als ouder gratis in het huis van uw kind woont.

Zie ook

Bloot eigendom

WAO
WAO

WAO betekent Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Sinds 2004 is de WAO veranderd in de WIA. Iemand die door langdurige ziekte niet meer kan werken, krijgt een uitkering. Wie voor 2004 ziek is geworden, krijgt nog een WAO-uitkering.

WIA
WIA

WIA is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Iemand die door langdurige ziekte niet meer kan werken, krijgt een WIA-uitkering. De WIA heette vóór 2004 de WAO.

WOZ-waarde
WOZ-waarde

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Dit is de waarde van uw woning die de gemeente heeft vastgesteld.

Waarde in het economisch verkeer
Waarde in het economisch verkeer

De prijs die via vraag en aanbod onder normale omstandigheden tot stand komt.

Wajong
Wajong

Wajong is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Jonge mensen die door langdurige ziekte of een handicap voor hun 18e verjaardag niet meer kunnen werken, krijgen een Wajong-uitkering.

Waz
Waz

Waz is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Zelfstandigen die door ziekte niet meer kunnen werken, krijgen een Waz-uitkering. Sinds 1 augustus 2004 is het niet meer mogelijk een Waz-uitkering aan te vragen.

Weekenduitgaven voor gehandicapten
Weekenduitgaven voor gehandicapten

Zie

Tijdelijk verblijf thuis gehandicapten

Wereldinkomen
Wereldinkomen

Het wereldinkomen is het inkomen in box 1, 2 en 3 waar ook ter wereld verdiend en berekend volgens de Nederlandse belastingregels. Tot het wereldinkomen behoren ook de inkomsten waarover Nederland op grond van (inter)nationale regelingen niet het recht heeft belasting te heffen. Bijvoorbeeld arbeidsinkomsten, winst of vermogen in een ander land dan Nederland.

Werkbonus
Werkbonus

Heffingskorting die u krijgt als u een bepaald arbeidsinkomen hebt en aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar, maar nog niet de leeftijd van 64 jaar hebt bereikt.

Zie ook

Heffingskortingen

Werknemersspaarrekening
Werknemersspaarrekening

Geblokkeerde spaarrekening voor werknemers. Deze rekening is gebonden aan bepaalde voorwaarden.

Werkzaamheid
Werkzaamheid

Een activiteit waarmee men een voordeel wil behalen dat geen loon of uitkering is en ook geen winst uit onderneming. Een voorbeeld hiervan is het verzorgen van kleine administraties in de avonduren naast een dienstbetrekking.

Wettelijk vruchtgenot van het vermogen van minderjarige kinderen
Wettelijk vruchtgenot van het vermogen van minderjarige kinderen

Het recht van ouders om te beschikken over (de opbrengst van) het vermogen van hun minderjarige kinderen.

Wijzigingsformulier
Wijzigingsformulier

Als u toeslag krijgt, moet u op tijd belangrijke veranderingen in uw leven aan de Belastingdienst doorgeven. Bijvoorbeeld als uw inkomen wijzigt of u gaat samenwonen met uw partner. Zulke veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslag.

U kunt wijzigingen doorgeven met Mijn toeslagen,

U kunt ook een wijzigingsformulier gebruiken. Dit kunt u bestellen bij de BelastingTelefoon.

Winterausfallgeld
Winterausfallgeld

Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse vorstverletuitkering.

Woon-werkverkeer (openbaar vervoer)
Woon-werkverkeer (openbaar vervoer)

Woon-werkverkeer is de reis tussen iemands woonplaats en werkplaats.

Woonboot
Woonboot

Een woonboot is een vaartuig dat is ingericht om in te wonen en dat dient als hoofdverblijf. Het heeft een permanente ligplaats en is duurzaam aan die plaats gebonden. Die duurzaamheid kan bijvoorbeeld blijken uit vaste aansluitingen op elektriciteit, waterleiding of riool.

Woonlandfactor
Woonlandfactor

In het buitenland zijn de kosten voor zorg en kinderen soms hoger en soms lager dan in Nederland. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor. De woonlandfactor speelt mee bij de hoogte van uw zorgtoeslag en kindgebonden budget. Zijn de kosten in het woonland lager dan in Nederland? Dan krijgt u minder toeslag.

Woonlandpakket
Woonlandpakket

Het woonlandpakket is het totaal aan dokterskosten, geneesmiddelen en ziekenhuisopnames die in een land vergoed worden. Met veel landen heeft Nederland een afspraak. Nederlanders die in zo'n land wonen, krijgen dezelfde ziektekosten vergoed als andere inwoners. Nederlanders krijgen dus dezelfde behandeling. De premie voor de verzekering is ook hetzelfde als van andere mensen die in dat land wonen.

Woonwagen
Woonwagen

Een woonwagen is een woning op wielen die helemaal of in gedeelten kan worden verplaatst. De woonwagen mag geen eigen aandrijving hebben en moet op een goedgekeurde standplaats staan. 

Zakelijk vermogen
Zakelijk vermogen

Vermogen binnen een onderneming.

Zelfstandige woonruimte
Zelfstandige woonruimte

Een zelfstandige woonruimte is een woning met een eigen voordeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. In de woning moeten aanwezig zijn:

 • een eigen woon- en slaapkamer
 • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een fornuis
 • een eigen toilet met waterspoeling

'Op kamers wonen' valt hier niet onder, behalve als het gaat om begeleid wonen.

Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven
Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven

Onder ziektekosten of andere buitengewone uitgaven vallen uitgaven die u deed voor ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie, ouderdom en overlijden. Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heten sinds 1 januari 2009 Specifieke zorgkosten.

Zorgtoeslag
Zorgtoeslag

Een zorgverzekering kost veel geld. Soms betaalt de overheid mee. Dan krijgt u zorgtoeslag.

Als u alleen bent, krijgt u de zorgtoeslag voor uzelf. Als u een partner hebt, krijgt u de zorgtoeslag voor u en uw partner samen. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van het inkomen van u en uw partner. Hoe meer u verdient, hoe lager uw toeslag.

Zorgverzekering
Zorgverzekering

De verzekering die u verplicht moet afsluiten tegen ziektekosten, noemen we zorgverzekering. Iedereen die hier aan meebetaalt, heeft recht op medische zorg.

Zorgzwaartepakket
Zorgzwaartepakket

Soms kunnen mensen die ziek of gehandicapt zijn, niet langer zelfstandig wonen. Zij krijgen een zorgzwaartepakket van de overheid. In dit pakket is de zorg opgenomen die iemand nodig heeft en die het beste bij hem past.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.