Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

U kunt de 3e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2014' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2014 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

In de 3e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 17 Sofinummer afgeschaft
 • 18 Uiterste aangiftedatums aangepast
 • 19 Premiekorting jongere werknemers
 • 20 Hogere betaalverzuimboete als u te laat, niet of te weinig betaalt
 • 21 Hoger gebruikelijk loon aanmerkelijkbelanghouders
 • 22 Reisbesluiten Binnen- en Buitenland: mogelijke veranderingen
 • 23 Correctiefactor gebruiken bij tabel 2a en 2b
 • 24 AgentschapNL opgegaan in Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2014 zijn daardoor verplaatst van punt 17 naar punt 25. Verwijzingen hebben we aangepast.

Verder hebben we een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

 • In de 2e alinea hebben we de verschijningsdatum van het 'Handboek Loonheffingen 2014' aangepast. Nieuw is dat we dit jaar ieder kwartaal een geactualiseerde downloadversie publiceren.
 • Bij 'Onderwerpen nieuwsbrief' hebben we achter punt 5 toegevoegd '(S&O)'
 • Bij punt 3 hebben we in de laatste zin van de 'Let op!' toegevoegd 'in 2013'.
 • Bij punt 6, 'Vervallen code loonbelastingtabel 251', hebben we 'Vorig jaar' veranderd in 'In 2013'.
 • Bij punt 6, 'Aantal verloonde uren bij niet-opgenomen uitbetaalde vakantie-uren en afronding van uren' hebben we 'loonuren' veranderd in 'verloonde uren', omdat dat een betere term is. Het is geen inhoudelijke wijziging.
 • Bij punt 6, 'Gebruik looncodes bij opnemen van levenslooptegoed' hebben we '2014' toegevoegd achter '1 januari'.
 • Bij punt 6, 'Begin- en einddatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten', hebben we in de alinea over de einddatum inkomstenverhouding bij inactiviteit en ziekte van een uitzendkracht zonder uitzendbeding 'een uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting' veranderd in 'een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting'. Verder hebben we een nieuwe alinea toegevoegd over gewijzigde begindatums van de inkomstenverhouding bij uitzendkrachten.
 • Bij punt 6 hebben we een nieuw onderwerp toegevoegd: nagekomen werkbriefjes verwerken in aangifte.
 • De tekst van punt 7 hebben we uitgebreid en verbeterd.
 • Bij punt 8 hebben we de 1e alinea uitgebreid. In de 2e alinea staat nu dat u de toelichting binnenkort kunt downloaden. Bij de informatie over niet-gecertificeerde uitzendbureaus hebben we in de 1e alinea toegevoegd dat de verplichting geldt vanaf 1 juli 2015. In de 2e alinea hebben we de boetebedragen aangepast. De tekst van de 3e alinea is herschreven.
 • Bij punt 9 hebben we de bedragen aangepast en '1 januari' toegevoegd voor '2014'.
 • Bij punt 10 hebben we  in de 2e alinea '1 januari' toegevoegd voor '2014'. Bij het laatste gedachtestreepje in het voorbeeld hebben we het rentepercentage toegevoegd en 'het percentage dat wordt vastgesteld op 1 januari 2014' geschrapt.
 • Bij punt 11 hebben we bij de informatie over de algemene heffingskorting de maximale bedragen voor werknemers met de AOW-leeftijd of ouder toegevoegd. En we hebben toegevoegd dat de algemene heffingskorting en de afbouw daarvan zijn verwerkt in de tijdvaktabellen en de rekenregels.
 • Bij punt 13 hebben we de termen 'zeer zuinige auto's', 'zuinige auto's' en 'overige auto's' vervangen door 'auto's met 14% bijtelling', 'auto's met 20% bijtelling' en 'auto's met 25% bijtelling'. Bij auto's zonder CO2-uitstoot en auto's met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer stond een fout in informatie over de termijn van 60 maanden. Deze hebben we verbeterd.
 • Bij punt 16 hebben we de 2e voorwaarde voor stamrechtvrijstelling in 2014 verbeterd.
 • Bij de tarieven, bedragen en percentages hebben we tabel 22a (voorheen 25a) en 22b (voorheen 25b) toegevoegd. In tabel 15 is het minimummaandloon voor werknemers van 23 jaar verbeterd. En in tabel 23 hebben we het percentage voor de berekening van de vrije ruimte toegevoegd.

Verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2013' zijn nu verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2014'. De opmaak is verbeterd en we hebben overal de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 3e uitgave in 2014 verschijnt.

In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 7 Gevolgen Modernisering Ziektewet
 • 8 Depotservice vervangt g-rekeningen
 • 9 Niet op tijd betalen wordt strafbaar
 • 10 Wijziging in het percentage van de heffingsrente
 • 11 Veranderingen heffingskortingen
 • 12 Hoogte loon en bijdrage voor Zvw of buitenlandse wettelijke zorgverzekering
 • 13 Bijtelling voordeel privégebruik auto
 • 14 Pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar
 • 15 AOW-leeftijd omhoog
 • 16 Stamrechtvrijstelling vervalt
 • 17 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2014

Verder hebben we een fout verbeterd en een onderwerp uitgebreid:

 • Bij punt 6 zijn toegevoegd:
  • Sectorcodes uitzendbedrijven gewijzigd
  • Naamswijziging sector 'Taxi- en ambulancevervoer'
 • Bij punt 6, onder 'Invullen rubriek 'loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen (loon LB/PH) bij artiesten en beroepssporters' staat nu 'gebruikmaakt' in plaats van 'gebruikgemaakt'.

Tot slot hebben we de opmaak verbeterd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.