Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

U kunt de 3e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2015' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

In de 3e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 20 Bedrag kleine afkoopsommen verhoogd
 • 21 Deelvissers vallen onder het 0%-tarief voor de werkgeversheffing Zvw
 • 22 Voordeelregel: bijzondere beloning optellen bij het reguliere tijdvakloon
 • 23 Veranderingen in de 30%-regeling
 • 24 Leeftijdsgrens voor studenten vervallen in Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden 1999

De tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2015 zijn daardoor verplaatst van punt 20 naar punt 25. Verwijzingen hebben we aangepast.

Verder hebben we een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

 • Bij punt 1 hebben we de tekst over stichtingen die in aanmerking kunnen komen voor de concernregeling, aangepast.
 • Bij punt 1 hebben we informatie toegevoegd over buitenlandse boetes.
 • Bij punt 2 hebben we in de 1e alinea onder 'Andere berekening gebruikelijk loon' bij het 3e gedachtestreepje '(bedrag voor 2014)' verwijderd. En in de 2e alinea hebben we bij het 1e gedachtestreepje het laatste deel van de 1e zin verwijderd ('en lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden lichaam'). Tot slot hebben we ook het voorbeeld aangepast.
 • Bij punt 3, 'Premiekorting jongere werknemers' hebben we 'verklaring' veranderd in de wettelijke term 'doelgroepverklaring'. Hiermee bedoelen we geen inhoudelijke wijziging. Verder hebben we informatie toegevoegd over het in dienst nemen van een werknemer op of na 1 juli 2015. Ook kunt u lezen in welk geval u niet aan de aangescherpte voorwaarden hoeft te voldoen.
 • Bij punt 3, 'Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers' hebben we 'verklaring' veranderd in de wettelijke term 'doelgroepverklaring'. Hiermee bedoelen we geen inhoudelijke wijziging. Verder kunt u lezen in welk geval u niet aan de aangescherpte voorwaarden hoeft te voldoen.
 • De tekst van punt 4 is bijna volledig aangepast.
 • Bij punt 8 hebben we informatie toegevoegd over het vervallen van de code invloed verzekeringsplicht C. Verder hebben we bij de aandachtspunten toegevoegd dat het bij de verduidelijking van het aantal loondagen bij maandaangifte gaat om een verduidelijking in ons aangifteprogramma.
 • Bij punt 9 hebben we de datum van 7 april 2015 voor het gebruik van Digipoort voor standaardberichten veranderd in 20 mei 2015.
 • Bij punt 14 hebben we de tekst aangepast aan de huidige situatie.
 • Bij punt 16 hebben we de boetebedragen aangepast.
 • In tabel 6a hebben we onder 'Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen' het bedragen van € 33.858 veranderd in € 33.857.
 • In tabel 9b hebben we in de tabelkop '50 jaar' veranderd in '56 jaar'.
 • In de titel van tabel 10a hebben we '2014' veranderd in '2015'. En bij sectorcode 67 hebben we het percentage ZW-flex veranderd in 2,24%.
 • In tabel 14 hebben we bij zeevarende toegevoegd '(waaronder ook deelvissers)'.

Verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2014' zijn nu verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2015'. Tot slot hebben we overal de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 3e uitgave in 2015 verschijnt.

In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 14. Verklaring arbeidsrelatie 2014 blijft tijdelijk ook in 2015 geldig
 • 15. Bijtelling voordeel privégebruik auto
 • 16. Indexering boetes
 • 17. Loonbelastingtabellen: nieuwe kolom in de tabel bijzondere beloningen
 • 18. Veranderingen in de pensioenregelingen
 • 19. Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap ZW
 • 20. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2015

Verder hebben we een aantal onderwerpen aangevuld en een aantal fouten verbeterd:

 • In de inleiding is toegevoegd wat we verstaan onder 'loonheffingen inhouden en betalen'.
 • In punt 1 is onder de kop 'Wanneer is er sprake van een concern?' een alinea toegevoegd met informatie over stichtingen.
 • In punt 2 is de informatie over verbonden lichamen verwijderd. Deze wijziging is niet doorgegaan.
 • In punt 8 is de informatie over het verrekenen van de premiekorting met een aangifte onder een ander subnummer in een eerder aangiftetijdvak verwijderd. Dit was al mogelijk.
 • In punt 8 is onder de kop 'Verkeerde begindatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten' de zin over de polisadministratie gewijzigd.
 • In punt 10 is het volgende gewijzigd:
  • In de 2e alinea is 'maar minder is dan € 100.670' veranderd in 'maar niet meer is dan € 100.670'. En € 100.670 of hoger' is veranderd in 'hoger dan € 100.670'.
  • De arbeidskorting voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is toegevoegd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.