Coronacrisis – uitstel van betaling bij de Douane

Update: 4 oktober 2021

Deze maatregel is beëindigd.

Als schuldenaar kunt u vragen om uitstel van betaling voor alle hieronder genoemde belastingen. Vraag pas om uitstel als u een uitnodiging tot betalen hebt gekregen.

Wilt u uitstel van betaling? Dan moet u als schuldenaar toelichten hoe u bent geraakt door de coronacrisis. En aangeven dat dit de oorzaak is van uw betalingsproblemen. U moet zekerheid stellen. Veroorzaakt het stellen van zekerheid sociale of economische problemen bij u? Dan kunt u vragen om uitstel, zonder zekerheid te stellen. Daarbij wordt meegewogen welke economische steunmaatregelen voor u beschikbaar zijn.

Stuur bij uw aanvraag altijd recente jaarstukken mee en andere relevante financiële gegevens.

Uitstel van betaling vraagt u aan per mail bij de ontvanger van Douane Amsterdam:
douane.nederland.invordering@douane.nl. Vermeld of stuur mee:

 • het nummer van de uitnodiging tot betaling
 • het bedrag waarvoor u uitstel vraagt
 • een kopie van de uitnodiging tot betaling
 • recente jaarstukken en financiële gegevens

Hieronder ziet u veelgestelde vragen over uitstel aanvragen. We evalueren ons uitstelbeleid maandelijks. Als er iets verandert, leest u dat op deze pagina.

 • Voor welke belastingen kan ik uitstel van betaling vragen?

  U kunt uitstel vragen voor invoerrechten en andere belastingen bij invoer als die worden geheven met toepassing van douaneregelgeving voor invoer. Die andere belastingen zijn: btw, accijnzen, verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken en kolenbelasting.

  Gaat het om binnenlandse accijnzen of verbruiksbelasting? Dan geldt een ander uitstelbeleid. Meer hierover leest u bij Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis.

 • Wie kan het uitstel aanvragen?
  Alleen de schuldenaar kan uitstel aanvragen - kijk bij uw situatie wat dit betekent.
  • douane-expediteur doet aangifte als direct vertegenwoordiger en gebruikt maandkrediet voor de betaling
   De expediteur heeft automatisch uitstel tot de 15e van de maand die volgt op de maand van de aangifte. Daarna kan de opdrachtgever - de schuldenaar - aanvullend uitstel vragen.
  • aangever doet aangifte op eigen naam - voor eigen rekening
   De aangever is schuldenaar en kan om uitstel vragen.
  • het gaat om een aangifte met indirecte vertegenwoordiging
   Dan zijn er 2 schuldenaren - beiden kunnen om uitstel vragen. Bij uitstel blijft iedere schuldenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de douaneschuld.
  • het gaat om een maandaangifte met een vergunning GPA/SPA
   Dan is de vergunninghouder de aangever én schuldenaar. Alleen de vergunninghouder kan om uitstel vragen voor betaling ná de 15e van de maand waarvoor aangifte wordt gedaan.
 • Tot wanneer kan ik uitstel vragen?
  Voor douaneschulden die zijn ontstaan in juli 2021 kunt u tot 15 augustus uitstel aanvragen. Voor douaneschulden die zijn ontstaan in de maanden maart 2020 tot en met juni 2021 kunt u geen uitstel meer aanvragen.
 • Kan ik nog uitstel van betaling aanvragen nadat de uitnodiging tot betaling is betaald?

  Nee, u kunt dan geen uitstel meer aanvragen. Door de betaling is de douaneschuld namelijk tenietgegaan.

  Het is juridisch niet mogelijk bedragen terug te betalen die betaald zijn voordat we uitstel hebben verleend.

 • Hoe moeten directe vertegenwoordigers bij AGS-maandkrediet omgaan met bedragen die aan hen betaald zijn?
  Directe vertegenwoordigers moeten de aan hen betaalde bedragen afdragen aan de Douane.
 • Hoe beoordelen we uw verzoek om uitstel van betaling?

  De ontvanger gaat eerst na of de schuldenaar in liquiditeitsproblemen is gekomen door de coronacrisis en toetst of die dit voldoende toelicht.

  Daarna onderzoekt de ontvanger of de schuldenaar zekerheid kan stellen. De ontvanger doet dit aan de hand van de recente jaarcijfers die de schuldenaar meestuurt. Dit zijn de balans, verlies- en winstrekening, en toelichting.

  Veroorzaakt het stellen van zekerheid aantoonbare economische of sociale moeilijkheden binnen de onderneming? Dan kunnen we uitstel van betaling verlenen zónder zekerheid. Daarbij houden we rekening met nationale steunmaatregelen waarop de ondernemer een beroep kan doen.

 • Wanneer wordt het referentiebedrag van de vertegenwoordiger opgehoogd - als de opdrachtgever om uitstel vraagt?

  Dit doen we als de ontvanger vaststelt dat de liquiditeitsproblemen worden veroorzaakt door de coronacrisis. Of de ontvanger vervolgens uitstel van betaling verleent met of zonder zekerheid, is voor deze ophoging niet van belang.

  Heeft de ontvanger uitstel van betaling verleend? Dan brengt de vertegenwoordiger het bedrag waarvoor uitstel is verleend in mindering op de betaling. We adviseren vertegenwoordigers bij de opdrachtgever om het bewijs van uitstel van betaling te vragen.

  Het bovenstaande geldt ook als de aangever aangifte doet op eigen naam en eigen rekening. En als zelfstandig schuldenaar om uitstel van betaling verzoekt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.