Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf problemen door de coronacrisis? Wij hebben maatregelen genomen om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Wij hebben ze hieronder op een rijtje gezet. Eerst de maatregelen die van belang kunnen zijn voor alle ondernemers, inclusief zzp'ers. Daarna de maatregelen die alleen werkgevers aangaan.

Voor ondernemers

 • Verlaging van uw voorlopige aanslag

  Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

  Hoe wijzigt u uw voorlopige aanslag?

  Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.

  Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

  Let op!
  Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen.
  Let op!
  Als u nu uw voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat u de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor uw definitieve aanslag. U betaalt op dit moment elke maand al een deel van de belasting die u over dit jaar zou moeten betalen. Wij verrekenen dit achteraf bij de definitieve aanslag. Hebt u te veel betaald? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Maar hebt u te weinig betaald, of te veel teruggekregen? Dan moet u bijbetalen.
  Wanneer u later in het jaar weer winst maakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen.

 • Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

  Update: 20 mei 2020

  Wij verlagen tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

  Invorderingsrente

  Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 tot 1 oktober 2020 verlagen wij de invorderingsrente van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

  Belastingrente

  Wij rekenen belastingrente als wij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlagen wij tot 1 oktober 2020 ook naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.


 • Versoepeling urencriterium

  Update: 28 mei 2020

  Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet u voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u in 2020 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

  Om dit risico te beperken, mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 van uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

  Bent u (deels) arbeidsongeschikt?

  Dan geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

  Bent u een seizoengebonden ondernemer?

  En ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 30 september? Dan mag u ervan uitgaan dat u in 2020 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019. 

 • Vpb: verliesverrekening met fiscale coronareserve

  Update: 8 mei 2020

  In uw aangifte vennootschapsbelasting mag u het verlies over een jaar verrekenen met de winst van het vorige jaar (carry back). Een verlies over 2020 kunt u dus verrekenen met de winst over 2019. Maar dat kan pas nadat u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat u het verlies echt kunt verrekenen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen.

  Daarom mag u onder voorwaarden het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kunt u vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. De fiscale coronareserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij.

 • Eenmalige TOGS en TVL niet belast

  Update: 28 mei 2020

  Hebt u een eenmalige uitkering van € 4.000 gekregen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)? Of een Tegemoetkoming Vaste Lasten? Deze tegemoetkomingen zijn onbelast.

 • Deblokkeren en uitwinnen g-rekening

  Aannemers of bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren.

  Normaal wordt dan alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor reeds opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet u dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis.

  De verruimde deblokkeringsmogelijkheid geldt dan voor bedragen waarvoor we bijzonder uitstel hebben verleend of waarvoor wij de invordering hebben opgeschort in verband met bijzonder uitstel van betaling. Ook vindt er bij de deblokkering geen verrekening plaats met andere schulden waarvoor bijzonder uitstel is verleend of waarvoor de invordering is opgeschort in verband met bijzonder uitstel van betaling. De verruiming kan worden beperkt in situaties van misbruik of oneigenlijk gebruik.

  Uitwinning van de g-rekening (gebruikmaking van het pandrecht) door de ontvanger blijft achterwege, tenzij de belangen van de Staat zich daartegen verzetten.

  Zo vraagt u om deblokkering van uw g-rekening als u uitstel hebt aangevraagd vanwege de coronacrisis

  Voor uw verzoek gebruikt u het formulier Verzoek deblokkering g-rekening. In rubriek 4 geeft u aan dat u bijzonder uitstel hebt aangevraagd.

  Vanwege de coronacrisis wordt bij bijzonder uitstel geen reservering op de g-rekening gedaan vanwege openstaande gekoppelde belastingschulden (omzetbelasting- en loonheffingenschulden). Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor we u uitstel van betaling hebben gegeven vanwege de coronacrisis.

  Wij streven ernaar binnen 4 weken te beslissen op uw verzoek. U krijgt een brief van ons als wij een beslissing op uw verzoek hebben genomen. In de brief leest u of en hoe we het bedrag aan u uitbetalen. Vanwege een verwachte toename van het aantal deblokkeringsverzoeken kan de behandeling van uw verzoek langer duren dan u gewend bent.

 • Termijnen voor geruisloze omzetting, geruisloze terugkeer, fusie en splitsing met terugwerkende kracht verlengd

  Update: 18 juni 2020

  Wilt u een geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een NV of BV of een geruisloze terugkeer uit een BV of NV? Dan is dat onder voorwaarden mogelijk met terugwerkende kracht naar het begin van het jaar. Een van de voorwaarden is dat u binnen 15 maanden na de gewenste ingangsdatum bepaalde juridische handelingen uitvoert. Deze termijn verlengen wij met 3 maanden, als de termijn verstrijkt in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020.

  Ook als u ons verzoekt een bedrijfsfusie, juridische fusie of splitsing met terugwerkende kracht in te laten gaan, hebt u te maken met termijnen. Bij een juridische fusie of splitsing hebt u 12 maanden om de bepaalde juridische handelingen te verrichten. Voor de bedrijfsfusie geldt een termijn van 15 maanden. Verstrijkt de termijn in de periode van 11 maart 2020 tot en met 30 september 2020? Dan verlengen wij deze termijn nu met 3 maanden.

 • Uitlenen zorgpersoneel tijdelijk buiten de heffing van btw

  Update: 28 mei 2020

  Door de coronacrisis wordt, meer dan normaal, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven zoals uitzendbureaus. Het uitlenen van personeel is normaal gesproken een met btw belaste prestatie. In deze tijd vinden wij het ongewenst dat de btw-regels voor de uitleen van personeel leiden tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom nemen wij een tijdelijke maatregel. Voor de periode van 16 maart 2020 tot 1 oktober 2020 blijft de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw.

  Om gebruik te kunnen maken van deze maatregel gelden de volgende voorwaarden:

  • De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die een in het Beleidsbesluit van 14 april 2020 genoemde btw-vrijstelling toepast.
  • De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en legt de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie.
  • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%.
  • Er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

  Deze maatregel heeft géén invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Bent u bijvoorbeeld een uitlener, levert u normaal gesproken prestaties die belast zijn voor de btw en kunt u daardoor de inkoop-btw aftrekken? Dan kunt u de inkoop-btw ook nu blijven aftrekken.

 • Btw bij schenking medische hulpgoederen en medische apparatuur

  Update: 28 mei 2020

  Bent u ondernemer en geeft u gratis medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen? Dan hoeft u hierover geen btw te betalen. U moet dan wel op de factuur vermelden dat u gebruik maakt van deze goedkeuring en u moet de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in uw administratie vastleggen.

  Normaal gesproken zou deze schenking invloed kunnen hebben op uw inkoop-btw. Dat zou een extra financiële en administratieve last voor u betekenen. Dat willen wij niet. Daarom heeft deze schenking voor de periode van 16 maart 2020 tot 1 oktober 2020 géén invloed op de aftrek van voorbelasting.

  Levert u normaal gesproken voor de btw belaste prestaties en kunt u daardoor de inkoop-btw aftrekken? Dan kunt u dat ook nu blijven doen. Voor de aftrek van btw maken de kosten van de goederen onderdeel uit van de algemene kosten van de ondernemer. Het recht op aftrek van btw voor deze algemene kosten wordt bepaald op basis van de totale omzet van de ondernemer, waarbij de gratis verstrekking van de goederen buiten beschouwing blijft.

 • Verlaagd btw-tarief voor verschillende goederen en diensten

  9% btw voor online sportlessen van sportscholen en dergelijke ondernemers ingetrokken

  Update: 3 juli 2020

  De sportscholen zijn vanaf 1 juli weer open. Daarom is het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 9% op online sportlessen nu niet langer meer van toepassing. Het verlaagde btw-tarief voor online sportlessen gold van 16 maart tot 1 juli 2020.

  Het verlaagde btw-tarief van 9% is wel van toepassing als er sprake is van actieve sportbeoefening ín een sportaccommodatie.

  9% btw voor steriele wattenstaafjes voor geneeskundige doeleinden

  Steriele wattenstaafjes die worden gebruikt voor geneeskundige doeleinden, zoals het nemen van keel- en neusswabs om te testen op COVID-19, zijn belast met 9% btw.

  Verbandmiddelen zijn belast met 9% btw. Watten zijn verbandmiddelen als ze bestemd zijn voor geneeskundige doeleinden. Steriele wattenstaafjes die worden gebruikt voor bijvoorbeeld keel- en neusswabs, zijn watten bestemd voor geneeskundige doeleinden en vallen daarom onder het begrip verbandmiddelen. De levering is belast met 9% btw.

Voor werkgevers

 • Verruiming vrije ruimte

  U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%.

  De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. En dat kan tegelijk sectoren helpen die getroffen zijn door de crisis.

 • Verlaging gebruikelijk loon

  Update: 15 mei 2020

  Voor aanmerkelijkbelanghouders geldt de gebruikelijkloonregeling (zie paragraaf 16.1 van het Handboek Loonheffingen). Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon van de aanmerkelijkbelanghouder minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt u loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt.

  Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling? Dan mag u, zonder ons daarvoor om toestemming te vragen, het gebruikelijk loon in 2020 lager vaststellen. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
  • Als uw omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, past u onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding.

  Hoe stelt u het gebruikelijk loon lager vast?

  Dat doet u met de volgende berekening:

  Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

  A = het gebruikelijk loon over 2019

  B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020

  C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

  U mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens deze berekening. Bij twijfel of in bijzondere situaties kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.

 • Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd

  Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. U hebt dus de tijd tot 1 juli 2020.

  Het kabinet heeft besloten om werkgevers meer tijd te geven vanwege de impact van het coronavirus. Veel bedrijven en instellingen als ziekenhuizen hebben daar nu mee te maken.

  Hebt u op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan moet u het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen.

  Meer informatie over het schriftelijk vastleggen leest u bij: Hoe legt u een arbeidscontract schriftelijk vast?


 • Aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt

  Krijgt een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft? Dan betaalt u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.

  Door het coronavirus kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor sectoren waar nu veel extra overwerk nodig is. Bijvoorbeeld in de zorg. Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen is de regeling tijdelijk aangepast. In 2020 hoeft geen enkele werkgever (ongeacht sector) in deze situatie met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen. In 2021 moet dat weer wel.

 • U hebt werknemers die wonen of werken over de grens in de EU

  Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat u werknemers hebt die nu tijdelijk verplicht thuis werken. Dat kan in een ander land zijn dan waar zij normaal gesproken werken.

  Op de website van de SVB vindt u - ook over belastingzaken - meer informatie over de gevolgen van de corona-maatregelen voor de werknemers die over de grens wonen of werken.

 • U hebt grensarbeiders in dienst

  Update: 8 mei 2020

  Hebt u als werkgever grensarbeiders uit Duitsland of België in dienst die door de coronacrisis thuis werken? Of hebt u grensarbeiders in dienst die door de coronacrisis noodgedwongen met behoud van hun salaris thuiszitten? Dan geldt voor het inhouden en afdragen van loonheffingen voor u het volgende:

  • Voor de grensarbeider die thuis zit verandert niets.
  • Voor de grensarbeider die thuis werkt kunt u Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris.

 • Vaste vergoedingen

  Update: 18 juni 2020

  Krijgen uw werknemers een vaste vergoeding van u, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of een lunchvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag u blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste vergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020. Is een recht op een vaste (reiskosten)vergoeding afhankelijk van een keuze van uw werknemer (bijvoorbeeld bij een cafetariasysteem)? Dan moet hij zijn keuze uiterlijk op 12 maart 2020 hebben gemaakt.

  Let op!
  De vergoedingen van extraterritoriale kosten op grond van de zogeheten 30%-regeling zijn uitgesloten van bovengenoemde maatregel.
 • Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen

  Door het voorgeschreven thuiswerken en het houden van 1,5 meter afstand kunt u in deze periode misschien niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. In dat geval verbinden we daar nu geen consequenties aan. U moet deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan.

  Een voorbeeld: Het kan zijn dat u de identiteit van uw werknemer nu niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Normaal gesproken moet u voor deze werknemer dan onder andere het anoniementarief van 52% toepassen. Dat hoeft u in deze periode niet te doen als u de identiteit van de werknemers alsnog op de juiste manier vaststelt zodra de situatie het weer toelaat. • Op Vragen en antwoorden over loonheffingen in verband met de coronacrisis vindt u informatie over reiskostenvergoedingen en OV-abonnementen van uw werknemers.

Meer weten?

Bent u fiscaal dienstverlener? Op Forum Fiscaal Dienstverleners vindt u het laatste nieuws en kunt u in gesprek met vakgenoten.

Met de KVK Corona regelingencheck krijgt u op basis van een paar vragen inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. (Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.)

Op belastingdienst.nl/coronavirus leest u meer over de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor u als belastingplichtige of als u een toeslag krijgt en over de maatregelen die wij daarvoor hebben genomen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.