Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

28 Te conserveren inkomen

28.1 Wat is te conserveren inkomen?

Brengt u uw pensioen- of lijfrenteaanspraken onder bij een buitenlandse verzekeraar? Dan moet u misschien een 'te conserveren inkomen' aangeven. Voor dit inkomen leggen wij een zogenoemde conserverende aanslag op. Ook in andere gevallen kan er een te conserveren inkomen zijn, bijvoorbeeld als u emigreert of bij staking van een onderneming door overlijden. Wij leggen een conserverende aanslag op om recht te houden op de belasting die u zou moeten betalen over uw te conserveren inkomen. U krijgt meestal uitstel van de betaling voor een conserverende aanslag. Na 10 jaar kunt u kwijtschelding van de belasting op de conserverende aanslag krijgen. U moet ons daar schriftelijk om verzoeken.

U moet in uw aangifte aangeven of u te conserveren inkomen hebt.

In dit hoofdstuk leest u in welke gevallen een conserverende aanslag wordt opgelegd en wat de voorwaarden zijn voor uitstel en kwijtschelding.

Naar boven

28.2 Wanneer hebt u een te conserveren inkomen?

In de volgende gevallen hebt u misschien een te conserveren inkomen:

 • U bent geëmigreerd.

 • U bent geïmmigreerd.

 • U werkt internationaal.

 • U hebt uw onderneming gestaakt.

 • Degene voor wie u aangifte doet is overleden en heeft daardoor stakingswinst.

Naar boven

28.2.1 U bent geëmigreerd

U hebt te conserveren inkomen als u bent geëmigreerd en u hebt:

 • een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning

 • een aanspraak op een pensioen

 • een aanspraak op een lijfrente

 • een aanmerkelijk belang

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning
Hebt u een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning en emigreert u zonder uw eigen woning te verkopen? Dan heeft dit gevolgen voor de belasting. Uw te conserveren inkomen is het voordeel uit uw kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning.

U kunt uitstel krijgen voor de conserverende aanslag tot het moment waarop uw woning geen eigen woning meer is. Het uitstel stopt ook als u een voordeel uit uw kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning krijgt of als uw kapitaalverzekering geacht wordt tot uitkering te zijn gekomen. Zie voor meer informatie over wanneer een woning een eigen woning is en over kapitaalverzekeringen het hoofdstuk ' Eigen woning en restschuld vroegere eigen woning'.

Aanspraak op een pensioen of een lijfrente
Uw te conserveren inkomen is in dit geval de waarde van het pensioen of de lijfrente.

Aanmerkelijk belang
Hebt u een aanmerkelijk belang? Wij zien emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder als een fictieve vervreemding. U kunt ons dan vragen de fictieve vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang afzonderlijk te bepalen en te behandelen als te conserveren inkomen. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'Aanmerkelijk belang'.

Vervreemdt u de aandelen? Of staakt de onderneming waarin u de aandelen houdt? Dan moet u dit aan ons melden. U moet op dat moment de conserverende aanslag betalen.

Naar boven

28.2.2 U bent geïmmigreerd

U hebt te conserveren inkomen als u bent geïmmigreerd en uw lijfrente loopt door bij een niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar.

Uw te conserveren inkomen bestaat uit de bedragen waarover u tot 31 december 2016 in de opbouwfase van uw lijfrenteverzekering belastingvoordeel hebt. Dit geldt alleen als de premie in Nederland aftrekbaar is. Is de premie niet aftrekbaar? Dan hoeft u geen te conserveren inkomen aan te geven. Kijk voor meer informatie over aftrekbare premies in het hoofdstuk 'Uitgaven voor inkomensvoorzieningen'.

Als u meerdere jaren in Nederland woont, krijgt u elk jaar een nieuwe conserverende aanslag. U geeft dan dus elk jaar uw te conserveren inkomen aan in uw aangifte.

Naar boven

28.2.3 U werkt internationaal

U hebt te conserveren inkomen als u:

 • uw pensioenaanspraak onderbrengt bij een niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar

 • tijdelijk in Nederland werkt, inkomen in box 1 hebt en uw pensioen is ondergebracht bij een niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar

 • een lijfrente onderbrengt bij een buitenlandse verzekeraar (of pensioenfonds) in het kader van de aanvaarding van een dienstbetrekking buiten Nederland. U hebt dit gedaan om een pensioenbreuk te voorkomen.

 • een lijfrente onderbrengt bij een niet-erkend pensioenfonds van een nieuwe werkgever buiten Nederland.

 • door de Nederlandse overheid bent uitgezonden.

Overdracht pensioenaanspraak
Aanvaardt u in het buitenland een dienstbetrekking? En hebt u uw pensioenaanspraak uit een eerdere functie ondergebracht bij een niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar? Dan is uw te conserveren inkomen het bedrag waarover u tot 31 december 2016 in de opbouwfase van uw pensioenaanspraak belastingvoordeel hebt. U kunt het bedrag opvragen bij uw buitenlandse verzekeraar.

Bent u op of na 29 juni 2009 naar het buitenland geëmigreerd? Of bent u na uw emigratie weer verhuisd naar een ander land ? Dan berekenen wij de conserverende aanslag over het hoogste van:

 • het bedrag waarover u tot 31 december 2016 in de opbouwfase van uw pensioenaanspraak belastingvoordeel hebt

 • de waarde in het economisch verkeerd van de pensioenaanspraak

Onderbrenging pensioen
Bent u tijdelijk naar Nederland uitgezonden? En blijft u in die periode deelnemen aan een buitenlandse pensioenregeling bij een niet-toegelaten verzekeraar? Dan is uw te conserveren inkomen het bedrag waarover u tot 31 december 2016 in de opbouwfase van uw pensioenaanspraak belastingvoordeel hebt.

Dit geldt alleen als de premie in Nederland aftrekbaar is. Dit is het geval als u premie betaalt voor de opbouw van uw pensioen, maar u hierover geen belasting betaalt. Uw buitenlandse pensioenregeling moet wel voldoen aan de Nederlandse voorwaarden voor een pensioenregeling, of wij moeten uw pensioenregeling hebben aangewezen als een zuivere pensioenregeling. Is de premie niet aftrekbaar? Dan hoeft u geen te conserveren inkomen aan te geven.

Het bedrag van uw pensioenaanspraak waarover u belastingvoordeel hebt, kunt u opvragen bij uw buitenlandse verzekeraar. Wilt u weten welke buitenlandse pensioenregelingen zijn aangewezen als een zuivere pensioenregeling? Bel dan de BelastingTelefoon (0800 - 0543.)

Als u meer jaren in Nederland werkt, krijgt u ieder jaar een nieuwe conserverende aanslag.

Overdragen lijfrente
Bent u in loondienst gaan werken in het buitenland? En hebt u uw lijfrentekapitaal, om een pensioenbreuk te voorkomen, overgedragen aan het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever en de premies afgetrokken van uw loon? Dan is uw te conserveren inkomen het bedrag van het lijfrentekapitaal waarover u belastingvoordeel hebt.

Als de premie en de premieaftrek door blijven lopen, krijgt u ieder jaar een nieuwe conserverende aanslag.

Uitzending naar het buitenland
Als u bij de overheid werkt en bent uitgezonden naar het buitenland, kunt u te conserveren inkomen hebben als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent op basis van een belastingverdrag of de Belastingregeling voor het Koninkrijk geen inwoner van Nederland (u bent erkend als fiscale inwoner van het land waar u woont).

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit.

 • U vervult in het buitenland een functie vanwege een verdrag waarbij de Staat der Nederlanden partij is.

Het gaat dan bijvoorbeeld om lijfrentes die u hebt overgedragen.

Naar boven

28.2.4 U hebt stakingswinst

Hebt u uw onderneming gestaakt? En hebt u daarbij stakingswinst behaald die is toe te rekenen aan bedrijfsmiddelen en herinvesteringsreserve? Dan moet u daarover normaal gesproken belasting betalen. Maar u kunt ons vragen dit deel van de stakingswinst afzonderlijk te bepalen en te behandelen als te conserveren inkomen. U moet dan wel aannemelijk maken dat u dit deel van de stakingswinst binnen 12 maanden na de staking herinvesteert in een onderneming waaruit u winst behaalt.

Als u de stakingswinst binnen 12 maanden herinvesteert, dan verlagen wij de conserverende aanslag tot '0' en hoeft u niets te betalen.

Er is iemand overleden

Doet u aangifte voor een overledene met een onderneming en is door het overlijden sprake van stakingswinst? Dan kunnen de erfgenamen of medegerechtigde ons vragen de stakingswinst afzonderlijk te bepalen en te behandelen als te conserveren inkomen. In dit geval geldt de normale termijn van 10 jaar voor de conserverende aanslag. U moet wel schriftelijk uitstel aanvragen.

Naar boven

28.2.5 Toegelaten buitenlandse verzekeraar

Een toegelaten buitenlandse verzekeraar is een verzekeraar die een overeenkomst heeft met het Nederlandse Ministerie van Financiën. De meeste buitenlandse verzekeraars zijn niet toegelaten. Uw verzekeraar kan u hierover meer informatie geven. Kijk voor de lijst van toegelaten buitenlandse verzekeraars op belastingdienst.nl.

Naar boven

28.3 Uitstel van betaling

U kunt maximaal 10 jaar uitstel van betaling krijgen voor de conserverende aanslag. Als u binnen deze termijn iets doet waardoor u volgens de belastingregels in Nederland belasting zou moeten betalen, moet u de conserverende aanslag betalen.

Binnen de Europese Unie of bij emigratie naar een EER-land wordt het uitstel automatisch verleend. Krijgt u niet automatisch uitstel, bijvoorbeeld omdat u emigreert naar een niet-EU-land? Dan kunt u ons schriftelijk om uitstel van betaling vragen. Hoe u dit doet, leest u op de conserverende aanslag.

Over de uitstelperiode hoeft u geen invorderingsrente te betalen.

Na 10 jaar kunt u kwijtschelding van de belasting op de conserverende aanslag krijgen. U moet daar schriftelijk om verzoeken.

Naar boven

28.3.1 Uitzondering: conserverende aanslag voor stakingswinst

Hebt u stakingswinst en vraagt u ons om een conserverende aanslag op te leggen? Dan kunt u maar maximaal 12 maanden uitstel krijgen. Wij verlenen alleen uitstel van betaling onder de voorwaarde dat zekerheid is gesteld. Over de periode van uitstel moet u invorderingsrente betalen.

U kunt vragen om verlenging van de termijn van 12 maanden. Het uitstel eindigt als de herinvestering niet leidt tot in Nederland belastbare winst uit onderneming. Het uitstel eindigt ook als u emigreert.

Zekerheidstelling
Aan het verlenen van uitstel van betaling in verband met pensioen en lijfrente bij emigratie verbinden wij meestal de voorwaarde dat u zekerheid stelt. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie of een verpanding aan de ontvanger.

U hoeft geen zekerheid te stellen als de verschuldigde belasting betrekking heeft op:

 • aanspraken uit een overeenkomst van levensverzekering of een pensioenregeling die zijn ondergebracht bij een in Nederland gevestigde verzekeraar, of die zijn ondergebracht bij een in Nederland gevestigd pensioenfonds dat is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Voor deze vijstelling gelden voorwaarden.

 • aanspraken uit een overeenkomst van levensverzekering of een pensioenregeling die zijn ondergebracht bij een verzekeraar die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, in Noorwegen of in IJsland en die in die (lid)staat bevoegd is tot het uitoefenen van het directe verzekeringsbedrijf

Naar boven

28.4 Berekening conserverende aanslag

Wij berekenen de conserverende aanslag als volgt:

 1. Wij berekenen de belasting over uw inkomen uit werk en woning, inclusief uw te conserveren inkomen.

 2. De gewone aanslag (belasting over uw inkomen uit werk en woning zonder uw te conserveren inkomen) trekken wij hiervan af. Het resultaat is de conserverende aanslag.

Als u te conserveren inkomen hebt uit overdracht of opbouw van een pensioen of lijfrente, berekenen wij revisierente. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk 'Revisierente'.

Naar boven