Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

26 Te verrekenen belasting

26.1 Welke belasting mag u verrekenen?

In uw aangifte inkomstenbelasting mag u bepaalde belasting verrekenen die u al hebt betaald:

 • loonheffing die uw werkgever of uitkeringsinstantie al heeft ingehouden

 • dividendbelasting die is ingehouden op dividend dat u krijgt

 • kansspelbelasting die is ingehouden op prijzengeld dat u krijgt

 • bronheffing die wordt ingehouden op spaartegoeden die u buiten Nederland hebt

 • belasting die u betaalt over inkomsten die u buiten Nederland hebt

 • belasting die u betaalt of terugkrijgt via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting

In dit hoofdstuk leest u welke belasting u mag verrekenen in uw aangifte en wat de voorwaarden zijn.

Naar boven

26.2 Loonheffing

Loonheffing wordt door uw werkgever of uitkeringsinstantie ingehouden op uw loon, pensioen en sommige uitkeringen en afkoopsommen. Deze wordt verrekend met de inkomstenbelasting die u moet betalen. U vult zowel uw loon als de ingehouden loonheffing in uw aangifte in. Zie ook 'Loon, pensioen, uitkeringen en afkoopsommen'.

Naar boven

26.3 Dividendbelasting

Dividend is de betaling van (een deel van) de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. Op het moment dat u dividend krijgt, wordt er dividendbelasting ingehouden. Op uw dividendnota staat welk bedrag dit is. U mag in uw aangifte alleen de Nederlandse dividendbelasting verrekenen.

U kunt de dividendbelasting niet verrekenen met uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen als u het dividend hebt ontvangen uit:

 • een lijfrentebeleggingsrecht

 • een beleggingsrecht eigen woning

 • een stamrechtbeleggingsrecht

 • een levensloopvoorziening

Deze dividendbelasting komt per saldo namelijk niet voor uw rekening. Via uw bank of verzekeraar wordt deze weer in uw beleggingsrecht geïnvesteerd.

Let op!

Is dividendbelasting bij een minderjarig kind ingehouden? Dan verrekent de ouder die het inkomen of vermogen van dat kind in zijn aangifte aangeeft, ook de ingehouden dividendbelasting.

Naar boven

26.4 Kansspelbelasting

Wint u een prijs in een kansspel en wordt daar kansspelbelasting op ingehouden? En is deze prijs belast als inkomsten uit overig werk? Dan mag u de kansspelbelasting die op deze prijs is ingehouden verrekenen in uw aangifte. U mag de ingehouden kansspelbelasting niet verdelen tussen uzelf en uw fiscale partner.

Naar boven

26.5 Bronheffing op spaartegoeden buiten Nederland

Hebt u spaartegoeden in het buitenland en krijgt u rente over deze spaartegoeden? Dan kan het zijn dat er bronheffing wordt ingehouden op deze spaartegoeden. De meeste landen houden echter geen bronheffing in.

U woont buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, kunt u geen bronheffing op spaartegoeden buiten Nederland verrekenen.

De enige landen die bronheffing kunnen inhouden, zijn:

 • Andorra

 • Curaçao

 • Liechtenstein

 • Monaco

 • Oostenrijk

 • San Marino

 • Sint Maarten

 • Zwitserland

Als er bronheffing wordt ingehouden, mag u deze verrekenen in uw aangifte. Op de afrekening van uw bank staat het bedrag aan bronheffing dat is ingehouden.

Let op!

Als u spaartegoeden hebt in 1 van de bovenstaande landen, dan kunt u ook vragen of het land de rente die u krijgt over uw spaartegoeden aan ons doorgeeft. Als u hier toestemming voor geeft, dan houden zij geen bronheffing in. U hoeft dan ook geen bronheffing te verrekenen.

Naar boven

26.6 Belasting over inkomsten buiten Nederland

Als u inkomsten buiten Nederland hebt, moet u deze ook aangeven in uw aangifte in Nederland. Maar dat betekent niet dat u dubbel belasting betaalt over deze inkomsten. In belastingverdragen staat welk land belasting mag heffen over bepaalde inkomsten. Hebt u inkomsten buiten Nederland waarover Nederland geen belasting mag heffen? Dan krijgt u aftrek om dubbele belasting te voorkomen. Zo betaalt u altijd maar in 1 land belasting over uw inkomsten.

U woont buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, geldt dit niet voor u. U betaalt alleen in Nederland belasting over de inkomsten die u uit Nederland krijgt.

Let op!

Werkt u tijdelijk buiten Nederland voor een Nederlandse werkgever en duurt uw verblijf in het buitenland niet langer dan 183 dagen binnen 1 jaar? Dan hoeft u meestal buiten Nederland geen belasting te betalen over uw loon. In dat geval krijgt u dus ook geen aftrek om dubbele belasting te voorkomen.

Naar boven

26.6.1 Hoe wordt de aftrek berekend?

De aftrek om dubbele belasting te voorkomen kan op 2 manieren berekend worden. Wij berekenen de aftrek voor u afhankelijk van het soort inkomsten dat u hebt.

Methode 1: vrijstellingsmethode
Bij de berekening van de vrijstellingsmethode gaan we uit van de verhouding tussen het inkomen waarover Nederland volgens het belastingverdrag geen belasting mag heffen en het totale inkomen (uit Nederland en buiten Nederland samen). Deze methode geldt meestal voor loon. Voor onroerende zaken in box 3 (sparen en beleggen) geldt deze methode altijd.

Voorbeeld
Uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) is € 25.000. Uw berekende inkomstenbelasting bedraagt € 1.250. Uw inkomen bestaat uit € 10.000 loon uit Nederland en € 15.000 loon uit Duitsland. Over de Duitse inkomsten bent u in Duitsland belasting verschuldigd en kunt u in Nederland aftrek krijgen om dubbele belasting te voorkomen. De aftrek is dan € 15.000/€ 25.000 x € 1.250 = € 750.

Methode 2: verrekeningsmethode
Bij de verrekeningsmethode wordt de buitenlandse belasting verrekend met uw inkomstenbelasting in Nederland. De buitenlandse belasting die wordt verrekend mag echter niet meer zijn dan de evenredigheidslimiet. Dit is de verhouding tussen het inkomen dat niet belastbaar is in Nederland en het totale inkomen (uit Nederland en buiten Nederland) maal de berekende belasting. Deze methode geldt bijvoorbeeld voor dividend, royalty's en rente.

Voorbeeld
Uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) is € 50.000. Uw berekende inkomstenbelasting bedraagt € 9.000. Uw inkomen bestaat uit € 10.000 loon uit Nederland en € 40.000 pensioen uit Canada. Over de Canadese inkomsten bent u in Canada € 6.000 belasting verschuldigd en kunt u in Nederland aftrek krijgen om dubbele belasting te voorkomen. De evenredigheidslimiet is € 40.000/€ 50.000 x € 9.000 = € 7.200. In dit geval is het bedrag van de buitenlandse belasting niet hoger dan de evenredigheidslimiet. Dus wordt € 6.000 verrekend met uw inkomstenbelasting in Nederland.

Naar boven

26.6.2 Bijzondere berekening aftrek

In de volgende 3 situaties wordt uw aftrek om dubbele belasting te voorkomen op een andere manier berekend:

 • U werkt niet alle dagen in het land waar uw werkgever gevestigd is.

 • Uw inkomen is voor 90% of meer afkomstig uit een ander land dan Nederland.

 • U hebt ook in een ander land recht op aftrekposten of aftrek van premies voor inkomensvoorzieningen.

U werkt niet alle werkdagen in het land waar uw werkgever gevestigd is
Werkt u voor een werkgever buiten Nederland, maar werkt u niet volledig in dat land, bijvoorbeeld omdat u een aantal dagen thuiswerkt of gedetacheerd wordt naar een ander land? Dan krijgt u alleen aftrek om dubbele belasting te voorkomen voor de dagen dat u werkt in het land waar uw werkgever gevestigd is. Over het loon dat u verdient op dagen dat niet in dat land werkt, moet Nederland namelijk belasting heffen.

Uw inkomen is voor 90% of meer afkomstig uit een ander land dan Nederland
Als 90% of meer van uw inkomen afkomstig is uit een ander land dan Nederland, krijgt u meestal in dat land fiscale tegemoetkoming voor uw persoonlijke of gezinssituatie (in Nederland zijn dit bijvoorbeeld heffingskortingen). In dat geval houden wij rekening met deze tegemoetkomingen bij de berekening van uw aftrek om dubbele belasting te voorkomen. U krijgt dan in Nederland minder aftrek.

U hebt ook in een ander land recht op aftrek
Krijgt u in het andere land ook aftrek voor bepaalde kosten, bijvoorbeeld aftrekposten of premies voor inkomensvoorzieningen? Dan houden wij rekening met deze aftrekposten bij de berekening van uw aftrek om dubbele belasting te voorkomen. U krijgt dan minder aftrek.

Naar boven

26.6.3 Doorschuifregeling

Met de aftrek om dubbele belasting te voorkomen wordt de belasting die u betaalt lager. Hierdoor kunt u misschien niet al uw aftrekposten, zoals hypotheekrente of zorgkosten, verrekenen. Als dit het geval is, wordt een deel van aftrek om dubbele belasting te voorkomen doorgeschoven naar een later jaar. Wij verrekenen deze aftrek automatisch voor u. U hoeft hier geen rekening mee te houden.

Voorbeeld
Uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) is € 25.000. U bent hierover € 1.250 inkomstenbelasting verschuldigd. Uw inkomen bestaat uit € 35.000 loon uit Duitsland. Hiervan wordt € 10.000 aan aftrekposten afgetrokken. Over de Duitse inkomsten bent u in Duitsland belasting verschuldigd en krijgt u in Nederland aftrek om dubbele belasting te voorkomen. De aftrek is € 35.000/€ 25.000 x € 1.250 = € 1.750. De maximale aftrek is € 1.250, want dat is het bedrag dat u aan inkomstenbelasting verschuldigd was in box 1. Uw aftrekpost van € 10.000 (€ 35.000 - € 25.000) leidt dus niet tot een belastingvermindering. Daarom wordt dit bedrag gereserveerd. Hebt u in de toekomst inkomen in box 1 waarover u in Nederland inkomstenbelasting moet betalen? Dan krijgt u over het gereserveerde bedrag alsnog aftrek om dubbele belasting te voorkomen.

Let op!

Als u in Duitsland werkt en gebruikmaakt van het overgangsrecht, geldt de doorschuifregeling niet. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'Loon, pensioen, uitkeringen en aftrekposten' bij 'Inkomsten buiten Nederland'.

Als u in België werkt, geldt de doorschuifregeling niet.

Naar boven

26.7 Voorlopige aanslag

Betaalt u al een deel van uw inkomstenbelasting of krijgt u een deel terug tijdens het jaar via een voorlopige aanslag? Dan verrekenen wij deze automatisch met de belasting die u nog moet betalen of die u terugkrijgt bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Naar boven