Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14 Aanmerkelijk belang

14.1 Aanmerkelijk belang

Hebt u, eventueel samen met uw fiscale partner, een aanmerkelijk belang in een vennootschap of een coöperatie? Bijvoorbeeld omdat u een aandelenpakket hebt in een vennootschap of een stemrecht in een coöperatie? Dan moet u misschien belasting betalen over het voordeel dat u daarvan hebt. U kunt 2 soorten voordelen hebben:

 • reguliere voordelen, zoals dividend

 • vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen

Het verschil tussen uw voordelen uit aanmerkelijk belang en de aftrekbare kosten noemen wij uw inkomsten uit aanmerkelijk belang. Hierover betaalt u 25% inkomstenbelasting. Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op uw inkomsten uit aanmerkelijk belang mag u als voorheffing verrekenen in uw aangifte inkomstenbelasting. Lijdt u verlies op uw aanmerkelijk belang? Dan mag u dat ook verrekenen.

In dit hoofdstuk leest u wanneer u een aanmerkelijk belang hebt, van wie u het voordeel uit aanmerkelijk belang moet aangeven, welke inkomsten u moet aangeven en welke kosten u mag aftrekken.

U woont buiten Nederland

Woont u buiten Nederland? Dan hoeft u in de aangifte alleen de inkomsten uit aanmerkelijk belang aan te geven van een in Nederland gevestigde vennootschap of coöperatie.

Naar boven

14.2 Wanneer hebt u een aanmerkelijk belang?

U hebt een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% hebt van:

 • de aandelen (ook per soort) in een binnen- of buitenlandse vennootschap

 • de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap

 • de genotsrechten, zoals het recht van vruchtgebruik, (ook per soort) van de aandelen of winstbewijzen in een binnen- of buitenlandse vennootschap

 • het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag

Voorbeelden van binnen- en buitenlandse vennootschappen zijn:

 • naamloze vennootschap (nv)

 • besloten vennootschap (bv)

 • commanditaire vennootschap (cv)

 • Limited (Ltd)

 • Aktiengesellschaft (Ag)

U kunt ook een aanmerkelijk belang hebben als er sprake is van:

 • opties

 • een bewijs van deelgerechtigdheid

 • familieleden met een aanmerkelijk belang

Opties

U hebt ook een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, opties hebt om minimaal 5% van de aandelen (ook per soort) te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Bewijs van een deelgerechtigdheid

Een bewijs van een deelgerechtigdheid in een zogenoemd 'open fonds voor gemene rekening' geldt ook als aandeel in een vennootschap. Het gaat dan om fondsen die ervoor zorgen dat deelgerechtigden voordelen krijgen door het aanwenden van geld, bijvoorbeeld door over gezamenlijke rekeningen te beleggen. Deze beleggingsfondsen hebben verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid. Dit kan een binnen- of buitenlands fonds zijn.

Familieleden met een aanmerkelijk belang

Hebt u zelf minder dan 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen in een binnen- of buitenlandse vennootschap of coöperatie? Maar hebben uw familieleden in dezelfde vennootschap of coöperatie wel een aanmerkelijk belang? Het gaat hier om familieleden in de rechte lijn, zoals ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen van uzelf of van uw fiscale partner, en de fiscale partners van deze familieleden. Dan hebt u toch een aanmerkelijk belang.

Naar boven

14.2.1 Uw bezit daalt onder de 5%

Verkoopt u aandelen, opties of winstbewijzen, zodat uw bezit onder de 5% komt? Of geeft de vennootschap nieuwe aandelen, opties of winstbewijzen uit, zodat uw bezit onder de 5% komt? Dan gelden er bijzondere regels. Neem voor meer informatie schriftelijk contact op met uw belastingkantoor.

Naar boven

14.2.2 U bent werknemer in een bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang hebt

Bent u werknemer in een bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Of stelt u vermogen beschikbaar aan een vennootschap waarin u aanmerkelijkbelanghouder én werknemer bent? Dan geldt voor u de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. U moet dan het gebruikelijk loon aangeven als inkomsten uit loondienst. Daarmee bedoelen wij het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit geldt ook als uw fiscale partner of minderjarige kind aanmerkelijkbelanghouder is in de vennootschap en u vermogen beschikbaar stelt aan die vennootschap of coöperatie. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'Loon, pensioen, uitkeringen en afkoopsommen' bij 'Gebruikelijk loon bij aanmerkelijk belang’.

Naar boven

14.2.3 Beschikking partiële buitenlandse belastingplicht (30%-bewijsregel)

Bent u als buitenlandse deskundige in Nederland komen wonen en werken? En hebt u voor het jaar 2018 een 'Beschikking partiële buitenlandse belastingplicht' ontvangen? Dan geeft u alleen uw inkomen uit aanmerkelijk belang aan van een in Nederland gevestigde vennootschap of coöperatie. Kijk voor meer informatie op Belastingdienst.nl.

Naar boven

14.3 Van wie geeft u het aanmerkelijk belang aan?

U geeft het voordeel uit aanmerkelijk belang aan van uzelf, uw eventuele fiscale partner en uw minderjarige kinderen.

Let op!

Wordt uw kind in de loop van het jaar meerderjarig? Dan geeft u de voordelen en kosten van dit kind aan tot de dag dat dit kind 18 jaar wordt.

Naar boven

14.3.1 Heel het jaar een fiscale partner

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar fiscale partners te zijn? Dan mag u de inkomsten uit aanmerkelijk belang onderling verdelen. Elke verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Zie voor meer informatie over verdelen 'Gevolgen fiscaal partnerschap' het hoofdstuk 'Fiscaal partnerschap'.

Naar boven

14.4 Reguliere voordelen

Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang zijn bijvoorbeeld:

 • dividenden en andere winstuitkeringen

 • het vaste rendement van een (buitenlandse) beleggingsinstelling

Het gaat om bruto-inkomsten. Dit zijn inkomsten zonder aftrek van kosten of eventueel ingehouden (dividend)belasting.

Naar boven

14.4.1 Geen regulier voordeel

Krijgt u rente uit schuldvorderingen op een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan is dat geen regulier voordeel. Deze rente geeft u in uw aangifte aan als inkomsten uit het beschikbaar stellen van bezittingen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 'Beschikbaar stellen van bezittingen'.

Naar boven

14.4.2 Welke kosten mag u aftrekken?

U mag alleen kosten aftrekken die u maakt voor uw reguliere voordelen. Dit kunnen de volgende kosten zijn:

 • rente en kosten voor leningen om aandelen, opties of winstbewijzen van het aanmerkelijk belang te kopen

 • kosten van de bank voor het beheer van aandelen

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar:

 • vooruitbetaalde rente voor de periode na 31 december van het aangiftejaar, als het tijdvak waarover de rente is berekend eindigt na 30 juni van het jaar volgend op het aangiftejaar
  Deze rente mag u aftrekken in het jaar waarop de rente betrekking heeft.

 • rente van overbedelingsschulden bij verdeling van een erfenis volgens ouderlijke boedelverdeling of bij een wettelijke verdeling
  Overbedelingsschuld ontstaat als u meer hebt gekregen uit een erfenis dan waar u recht op hebt.

 • ingehouden dividendbelasting
  Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op uw inkomsten uit aanmerkelijk belang mag u als voorheffing verrekenen in uw aangifte. Zie het hoofdstuk 'Te verrekenen belasting'.

Voorbeeld
U krijgt een brutodividend van € 5.000. U betaalt € 250 kosten aan de bank voor het beheer van uw aandelen. De bv houdt op uw dividend € 750 dividendbelasting in.

     

Brutodividend

€ 5.000

 

Aftrekbare kosten

€  250

-

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

€ 4.750

 

Naar boven

14.5 Vervreemdingsvoordelen

U hebt vervreemdingsvoordelen als u aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten verkoopt die bij een aanmerkelijk belang horen. Het vervreemdingsvoordeel is de overdrachtsprijs min de verkrijgingsprijs.

In bepaalde situaties behandelen wij uw aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten alsof u ze verkoopt. Dit noemen we fictieve vervreemding. Bij fictieve vervreemding geldt als overdrachtsprijs of verkrijgingsprijs meestal de waarde in het economisch verkeer op dat moment.

Naar boven

14.5.1 Overdrachtsprijs

De overdrachtsprijs is het bedrag dat u krijgt als u aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten verkoopt. Het gaat om het nettobedrag, dat wil zeggen de overdrachtsprijs min eventuele overdrachtskosten, zoals verkoopkosten.

Naar boven

14.5.2 Verkrijgingsprijs

De verkrijgingsprijs is het bedrag van aankoop of de waarde in het economisch verkeer op het moment dat u uw aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten hebt gekregen. Ook de verkrijgingsprijs of de waarde in het economisch verkeer van een latere uitbreiding van uw aanmerkelijk belang telt mee. Notariskosten mag u bij de verkrijgingsprijs tellen.

In de volgende situaties geldt een andere waarde als verkrijgingsprijs:

 • U erft een aanmerkelijk belang.

 • U krijgt een aanmerkelijk belang door schenking.

 • Uw aanmerkelijk belang ontstaat in de loop van het aangiftejaar.

 • U krijgt het aanmerkelijk belang voor een onzakelijke prijs.

U erft een aanmerkelijk belang

Erft u de aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten? En is het vervreemdingsvoordeel niet belast bij degene van wie u erft? Dan is uw verkrijgingsprijs dezelfde als van degene van wie u erft.

Let op!

Om dezelfde verkrijgingsprijs te mogen gebruiken als van degene van wie u erft moet u - eventueel samen met de eventuele andere erfgenamen - een verzoek indienen bij uw belastingkantoor.

U krijgt een aanmerkelijk belang door een schenking

Schenkt iemand de aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten aan u? Dan is de verkrijgingsprijs de waarde in het economisch verkeer op het moment dat u de aandelen en dergelijke krijgt.

U kunt bij schenking ook gebruikmaken van de doorschuifregeling. Dat betekent dat uw verkrijgingsprijs dezelfde is als die van degene die de aandelen heeft geschonken. Het vervreemdingsvoordeel is dan niet belast bij degene van wie u de aandelen kreeg geschonken.

Let op!

Om gebruik te mogen maken van de doorschuifregeling moet u – eventueel samen met de eventuele andere belanghebbenden - een verzoek indienen bij uw belastingkantoor.

Uw aanmerkelijk belang ontstaat in de loop van het aangiftejaar

Krijgt u in de loop van het aangiftejaar aandelen, opties of winstbewijzen erbij, waardoor uw bezit van de vennootschap minimaal 5% wordt? Of worden de lidmaatschapsrechten in de coöperatie minimaal 5%? Dan is de verkrijgingsprijs gelijk aan de waarde op het moment dat het totaal uitkomt op minimaal 5%. Dit geldt ook als een van uw familieleden een aanmerkelijk belang krijgt.

U krijgt het aanmerkelijk belang voor een onzakelijke prijs

Krijgt u de aandelen, opties of winstbewijzen voor een onzakelijke prijs? Dan geldt als verkrijgingsprijs de waarde in het economisch verkeer. Deze waarde geldt voor de persoon die u de aandelen en dergelijke verkoopt als overdrachtsprijs.

Voorbeeld
U verkoopt uw aandelen aan uw schoonzoon voor € 20.000. Een willekeurige derde had voor die aandelen € 35.000 moeten betalen. Dan is de afgesproken prijs onzakelijk. Als overdrachtsprijs voor u en als aankoopprijs voor uw schoonzoon geldt in dat geval de waarde in het economisch verkeer: € 35.000.

Naar boven

14.5.3 Fictieve vervreemding

Bij fictieve vervreemding geldt als overdrachtsprijs of verkrijgingsprijs meestal de waarde in het economisch verkeer op dat moment. De waarde in het economisch verkeer is de prijs die via vraag en aanbod onder normale omstandigheden tot stand komt.

In de volgende situaties is er sprake van fictieve vervreemding:

 • De vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang hebt, krijgt de status van een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) of het vermogen van de vennootschap wordt ondergebracht in een buitenlands beleggingslichaam.

 • U doet uw aandelen over aan een ander door erfrecht of huwelijksvermogensrecht.

 • U emigreert.

 • U brengt uw aandelen onder bij uw onderneming.

 • U hebt door verkoop, of doordat de aandelen van uw ex-partner niet meer meetellen, minder dan 5% van de aandelen.

 • U ontvangt een liquidatie-uitkering.

 • U verleent een koopoptie op uw aandelen, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten.

Een aanmerkelijk belang, aandeel of winstbewijs dat tot een afgezonderd particulier vermogen (APV) hoort, wordt niet (langer) aan u toegerekend, als deze tot het vermogen van een onderneming van het APV behoort en de onderneming onderworpen is aan een belasting over de winst. Het APV dient dus een reële, actieve onderneming te drijven.

Let op!

Als de fictieve vervreemding vooral plaatsvindt om fiscale redenen, mag u het vervreemdingsverlies pas verrekenen:

 • als het APV de aandelen of winstbewijzen heeft vervreemd aan een derde, of

 • bij overlijden van de voormalig aanmerkelijkbelanghouder, of

 • na 10 jaar

In een aantal gevallen mag u de winst over de vervreemding (het vervreemdingsvoordeel) doorschuiven naar een later tijdstip. Bijvoorbeeld bij schenken, erven en emigreren. Doorschuiven geldt bijvoorbeeld niet als de vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang hebt de status krijgt van een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) of het vermogen van de vennootschap wordt ondergebracht in een buitenlands beleggingslichaam. U moet hiervoor een verzoek indienen. Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon (0800-0543).

Naar boven

14.6 Verlies uit aanmerkelijk belang

Is uw inkomen uit aanmerkelijk belang negatief? Dan is er sprake van een te verrekenen verlies uit aanmerkelijk belang. Een verlies uit aanmerkelijk belang ontstaat als de verkrijgingsprijs van de aandelen hoger is dan de vervreemdingsprijs.

Naar boven

14.6.1 Verlies omzetten in belastingkorting

Hebt u geen aanmerkelijk belang meer, maar wel nog een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang? En wilt u dit verlies omzetten in een belastingkorting? Stuur ons dan een brief waarin u hierom vraagt. Wij stellen de belastingkorting vast in een beschikking. De korting is 25% van het onverrekende verlies en vermindert de belasting en premie volksverzekeringen in box 1. Deze belastingkorting kan tot 9 jaar na het jaar van het ontstaan van het verlies worden verrekend met de heffing van box 1. De verrekening met de heffing in box 1 vindt pas plaats in het 2e jaar nadat u geen aanmerkelijk belang meer hebt.

Voorbeeld
U hebt na verkoop van al uw aanmerkelijkbelangaandelen in 2018 een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang van € 20.000. Dit verlies kunt u in 2020 op uw verzoek omzetten in een belastingkorting van € 5.000 (25% van € 20.000). Deze korting verrekenen wij automatisch met uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2020 in box 1. Een eventueel daarna nog resterend onverrekend deel van deze belastingkorting verrekenen wij tot uiterlijk 2026.

Naar boven