Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19 Aftrek betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

19.1 Wat is aftrek voor partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen?

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, bent u verplicht om elkaar na de scheiding te onderhouden. Het bedrag dat u daarvoor aan uw ex-partner betaalt, heet partneralimentatie. Ook als u hebt samengewoond, kunnen u en uw ex afspraken maken over partneralimentatie. Als u duurzaam gescheiden leeft, kunt u ook partneralimentatie betalen terwijl u nog getrouwd bent.

Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die partneralimentatie aftrekken in uw aangifte. Ook andere onderhoudsverplichtingen mag u in bepaalde gevallen aftrekken. Alimentatie die u betaalt voor uw kind mag u niet aftrekken.

In dit hoofdstuk leest u welke onderhoudsverplichtingen u mag aftrekken en wat de regels zijn als uw vroegere fiscale partner in de koopwoning woont waar u nog eigenaar van bent.

U woont buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, hebt u alleen recht op deze aftrek als u:

 • kwalificerend buitenlands belastingplichtig bent, of

 • in Suriname of op Aruba woont, of

 • in België woont en Nederlands inkomen hebt

Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'U woont buiten Nederland'.

Naar boven

19.2 Welke onderhoudsverplichtingen mag u aftrekken?

U mag de volgende onderhoudsverplichtingen aftrekken:

 • periodieke betalingen van partneralimentatie en losse aanvullingen daarop

 • een afkoopsom van partneralimentatie aan uw ex-echtgenoot of een koopsom voor een lijfrente die u hiervoor hebt gestort bij een verzekeraar
  Let op! Dit geldt niet in de volgende gevallen:

  • U betaalt de afkoopsom in de periode voordat de rechter het huwelijk heeft ontbonden.

  • U woont ongetrouwd samen met uw ex-partner.

 • ouderdomspensioen dat u als partneralimentatie doorbetaalt

 • betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan u de betaalde premies eerder hebt afgetrokken

 • bijstand die de Sociale Dienst aan uw ex-partner geeft en op u verhaalt

 • andere onderhoudsverplichtingen, zoals pensioenbetalingen aan vroeger huispersoneel of periodieke betalingen voor verplichtingen tot schadevergoeding

Niet aftrekbaar is:

 • alimentatie die u voor uw kinderen betaalt

 • advocaat- en proceskosten die u maakt om de partneralimentatie te verlagen of om van de partneralimentatieverplichting af te komen

Als u in België woont en geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige bent

Woont u in België en hebt u Nederlands inkomen? En voldoet u niet aan de 90%-eis? Dan wordt de hoogte van deze aftrek beperkt door de pro-rataregeling. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'U woont buiten Nederland'.

Naar boven

19.2.1 Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner. Een ex-partner kan een ex-echtgenoot zijn of iemand met wie u hebt samengewoond, maar ook een echtgenoot waarvan u duurzaam gescheiden leeft.

U leeft duurzaam gescheiden als u niet meer met uw echtgenoot in gezinsverband samenwoont en die situatie niet als tijdelijk is bedoeld. De situatie is tijdelijk als u en uw echtgenoot op proef uit elkaar zijn. Als 1 van u definitief niet meer wil samenwonen, leeft u duurzaam gescheiden. Duurzaam gescheiden leven eindigt nadat de rechter het huwelijk heeft ontbonden.

Het maakt niet uit of u de alimentatie via de rechter hebt geregeld of met uw ex-partner. Het is verstandig als u de afspraken of voorlopige voorzieningen schriftelijk vastlegt en beiden ondertekent.

Naar boven

19.2.2 Fiscaal partnerschap en berekening aftrekbaar bedrag

Hebt u het hele jaar een (nieuwe) fiscale partner of bent u een deel van het jaar fiscale partners en kiest u ervoor om het hele jaar fiscale partners te zijn? Tel dan de partneralimentatie en de andere onderhoudsverplichtingen van u en uw fiscale partner bij elkaar. De uitkomst mag u verdelen zoals u wilt, als het totaal maar 100% is.

Naar boven

19.3 Uw vroegere fiscale partner woont in de koopwoning waarvan u nog eigenaar bent

Woont uw ex-partner door een (voorlopige) partneralimentatieregeling in de woning waarvan u de (mede-)eigenaar bent? Dan valt de woning nog 2 jaar lang onder de eigenwoningregeling. U mag (uw deel van) het eigenwoningforfait aftrekken als partneralimentatie. U berekent dit bedrag door het eigenwoningforfait te vermenigvuldigen met het percentage van uw eigendom in de woning. Zie voor de berekening van het eigenwoningforfait het hoofdstuk 'Eigen woning en restschuld vroegere eigen woning'. Valt (uw deel van) de woning niet meer onder de eigenwoningregeling omdat u langer dan 2 jaar geleden uit elkaar bent gegaan? Dan hoeft u geen eigenwoningforfait meer aan te geven in uw aangifte. U moet (uw deel van) de woning dan aangeven als onroerende zaak in box 3 (sparen en beleggen). De eventuele (hypotheek)schuld die u hebt voor uw woning valt ook in box 3. Wel mag u nog uw deel van het eigenwoningforfait aftrekken als partneralimentatie.

Betaalt u (een deel van) de rente voor uw ex-partner? Dan mag u deze rente meestal aftrekken als partneralimentatie ongeacht hoe lang geleden u uit elkaar bent gegaan. Zie de voorwaarden hieronder.

Voorbeeld 1
U en uw ex-partner zijn minder dan 2 jaar uit elkaar. U bent voor 50% eigenaar van de woning waarin uw ex-partner woont. De WOZ-waarde van de woning is € 200.000. Het eigenwoningforfait is € 1.500. In uw aangifte valt uw deel van het eigenwoningforfait (50% x € 1.500 = € 750) in box 1. U mag de rente en kosten die u betaalt over dit deel van de woning aftrekken. Daarnaast mag u uw deel van het eigenwoningforfait (€ 750) aftrekken als partneralimentatie. Als u rente betaalt voor het deel van de woning dat het eigendom is van uw ex-partner, mag u dit ook aftrekken.

Voorbeeld 2
U en uw ex-partner zijn al langer dan 2 jaar uit elkaar. U bent voor 50% eigenaar van de woning waarin uw ex-partner woont. De WOZ-waarde van de woning is € 200.000. Het eigenwoningforfait is € 1.500. U mag dan 50% x € 1.500 = € 750 als partneralimentatie aftrekken. Als u rente betaalt voor het deel van de woning dat het eigendom is van uw ex-partner, mag u dit ook aftrekken. Uw aandeel in de woning (50% van € 200.000) en de schuld die bij dat deel hoort, vallen in box 3.

Naar boven

19.3.1 U betaalt de woonlasten voor uw ex-partner

Ex-partners met een eigen woning kunnen samen afspreken dat de ene partner (ook) het aandeel in de woonlasten van de ander betaalt. Deze afspraak kunnen zij zowel schriftelijk als mondeling maken. Als u het aandeel van de ander betaalt en uw ex-partner in de woning blijft wonen, mag u dit bedrag in de meeste gevallen aftrekken als partneralimentatie.

Hebt u geen (mondelinge of schriftelijke) afspraken gemaakt over de te betalen (hypotheek)rente? Dan mag u dit bedrag alleen aftrekken als uw ex-partner onvoldoende inkomen heeft om zijn deel van de (hypotheek)rente te betalen.

Meer informatie leest u in het hoofdstuk 'Eigen woning en restschuld vroegere eigen woning' bij 'Vertrek uit eigen woning bij scheiding'.

Naar boven