Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

16 Aftrek giften

16.1 Wat zijn aftrekbare giften?

Geeft u geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakt u kosten voor zo'n instelling? Dan mag u deze uitgaven misschien aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Er zijn 2 soorten giften:

 • gewone giften

 • Deze giften deed u aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan bepaalde steunstichtingen SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Zie Steunstichtingen SBBI.

 • periodieke giften

 • Deze giften deed u aan een ANBI of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet.

In dit hoofdstuk leest u onder welke voorwaarden u giften mag aftrekken en hoe hoog de aftrek is.

U woont buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, hebt u alleen recht op deze aftrek als u kwalificerend buitenlands belastingplichtig bent. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'U woont buiten Nederland'.

Er is iemand overleden

Is de gift betaald, verrekend of beschikbaar gesteld op het moment van overlijden of daarna? Dan is deze gift niet aftrekbaar.

Naar boven

16.1.1 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Een gift aan een instelling is aftrekbaar als gewone gift of periodieke gift als die instelling door ons als ANBI is erkend en geregistreerd. Een ANBI is een instelling die zich voor ten minste 90% richt op het algemeen nut. Instellingen kunnen ons vragen om hen te registreren als ANBI. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, erkennen en registreren wij ze als ANBI.

Wilt u controleren of een instelling waaraan u geld geeft, is erkend en geregistreerd als ANBI? Dat kunt u doen met het programma 'ANBI opzoeken'. U vindt het programma op belastingdienst.nl.

Naar boven

16.1.2 Culturele ANBI

Geeft u geld aan een culturele ANBI? Dan mag u voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van deze gift verhogen met 25%.

De extra aftrek voor giften aan culturele ANBI's is maximaal € 1.250, en geldt voor periodieke en gewone giften aan culturele ANBI's samen.

In de online aangifte berekenen wij de aftrek voor u.

Voorbeeld 1
U geeft € 500 aan een culturele ANBI. Voor de berekening van de aftrekpost wordt het bedrag van deze gift verhoogd met 25% = € 125. Het bedrag van de aftrekbare gift is dan € 500 + € 125 = € 625.

Voorbeeld 2
U geeft € 6.000 aan culturele ANBI's. Voor de berekening van de aftrekpost wordt het bedrag van deze gift verhoogd met 25% = € 1.500. Maar de verhoging mag niet meer zijn dan € 1.250. Het bedrag van de aftrekbare gift is dan € 6.000 + € 1.250 = € 7.250.

Naar boven

16.1.3 Instelling is geen ANBI meer

Een instelling moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI) of culturele ANBI. Het kan zijn dat een instelling uiteindelijk niet meer aan deze voorwaarden voldoet en dus geen ANBI of culturele ANBI meer is.

Wij kunnen de erkenning van een instelling als (culturele) ANBI intrekken. Dan is een gift vanaf het moment van intrekking niet meer aftrekbaar. Wij kunnen de erkenning ook met terugwerkende kracht intrekken. In dat geval mag u een gift aan deze instelling toch aftrekken als u deze hebt gedaan voordat wij de erkenning introkken, omdat u op het moment dat u de gift deed niet kon weten dat de instelling niet meer erkend was.

Voorbeeld
Een instelling is aangewezen als ANBI. Op 1 juli van dit jaar krijgt de instelling een nieuwe doelstelling. Daardoor voldoet ze niet langer aan de voorwaarden voor een ANBI. Op 1 oktober sturen wij onze beslissing naar de instelling: vanaf 1 juli is ze niet langer een ANBI. Giften aan deze instelling zijn dan niet meer aftrekbaar.

U hebt in augustus van dit jaar een gift gedaan aan deze instelling. U kon op dat moment niet weten dat deze instelling niet langer een ANBI was; de instelling heeft onze beslissing pas in oktober ontvangen. Daarom mag u deze gift aftrekken.

Als u de gift na 1 oktober van dit jaar hebt gedaan, is deze niet aftrekbaar. U kon toen immers weten dat de instelling geen ANBI meer was.

U kunt controleren of een instelling nog staat geregistreerd als (culturele) ANBI met het programma ANBI opzoeken op belastingdienst.nl.

Instelling is geen culturele ANBI meer
Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan krijgt u hiervoor een extra aftrek. Het is mogelijk dat de instelling niet meer aan de voorwaarden voor een culturele ANBI voldoet, maar nog wel als een gewone ANBI wordt geregistreerd. U hebt dan alleen recht op de extra verhoging voor giften die u hebt gedaan vóórdat ons besluit bekend werd om de culturele ANBI te registreren als gewone ANBI.

Vermoedt u dat een instelling niet meer voldoet aan de voorwaarden?
Een instelling moet zelf aan ons melden als zij niet langer voldoet aan de voorwaarden voor ANBI's of culturele ANBI's. Vermoedt u dat een ANBI of culturele ANBI niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u dit ook zelf aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

Naar boven

16.1.4 Steunstichting voor Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI)

Een gift aan een bepaalde steunstichting SBBI mag u aftrekken als gewone gift. Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek.

Een overzicht van de steunstichtingen SBBI vindt u op belastingdienst.nl.

Let op!

Een gift aan een SBBI zelf is niet aftrekbaar.

Naar boven

16.2 Voorwaarden voor aftrek van gewone giften

Gewone giften mag u aftrekken onder de volgende voorwaarden:

 • U doet giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als:

  • een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), of

  • een steunstichting voor een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI)

 • U kunt uw giften aantonen, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.

 • Er staat geen tegenprestatie tegenover.

 • Het totale bedrag van uw giften is hoger dan de drempel.

U mag voor deze giften niet meer aftrekken dan het maximaal aftrekbare bedrag.

Naar boven

16.2.1 Wat is een tegenprestatie?

Krijgt u iets terug voor wat u hebt gegeven? Dan levert de instelling u een tegenprestatie. U koopt bijvoorbeeld bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.

Let op!

Hebt u loten gekocht voor een (goededoelen)loterij? Deze mag u niet aftrekken.

Naar boven

16.2.2 Als vrijwilliger giften aftrekken

Doet u vrijwilligerswerk voor een instelling die bij ons is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Onder voorwaarden mag u een bedrag aftrekken als gewone gift. De volgende situaties zijn mogelijk:

 • U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar u ziet hiervan af.

 • U maakt kosten en krijgt hiervoor geen vergoeding.

 • U ziet af van de vrijwilligersvergoeding en u krijgt ook geen kostenvergoeding bij dezelfde ANBI.

U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar u ziet hiervan af

Kunt u voor uw inzet voor een instelling een vrijwilligersvergoeding krijgen? Maar ziet u hiervan af? Dan mag u het bedrag van deze vergoeding aftrekken als een gewone gift. U moet dan wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Wij hebben de instelling aangewezen als ANBI.

 • De ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding.

 • De financiële situatie van de ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.

 • De ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.

 • U kunt zelf bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen, maar aan de ANBI schenkt.

U maakt kosten en krijgt hiervoor geen vergoeding

Maakt u in het jaar waarover u aangifte doet kosten voor een ANBI, bijvoorbeeld als vrijwilliger? En ontvangt u geen vergoeding voor die kosten? Dan tellen deze kosten mee als een gewone gift. Als de ANBI de gemaakte kosten niet kan vergoeden, is ook sprake van een gift.

Voor autokosten die u niet declareert, mag u een vast bedrag van € 0,19 per kilometer meetellen. Voor taxikosten mag u de werkelijke kosten meetellen.

U ziet af van de vrijwilligersvergoeding en u krijgt ook geen kostenvergoeding bij dezelfde ANBI

Ziet u voor een ANBI af van een vrijwilligersvergoeding én maakt u kosten? Dan moet u de kosten verminderen met het bedrag waarvoor u geen vrijwilligersvergoeding krijgt.

Voorbeeld
U maakt voor een ANBI bijvoorbeeld € 750 kosten. U ziet ook af van een vrijwilligersvergoeding van € 600 van deze ANBI. Het bedrag van de aftrekbare gift is € 600 + € 150 (€ 750 -/- € 600) = € 750.

U maakt kosten en ziet af van een vergoeding hiervoor

Maakt u kosten voor een ANBI, bijvoorbeeld als vrijwilliger? Maar zag u af van een vergoeding voor deze kosten (u heeft de kosten niet gedeclareerd)? Dan tellen deze kosten mee als een gewone gift, als de kosten volgens maatschappelijke opvattingen vergoed behoren te worden. Het maakt hierbij niet uit of de instelling wel of niet een vergoedingsregeling heeft getroffen.

Naar boven

16.3 Voorwaarden voor aftrek van periodieke giften

Periodieke giften mag u aftrekken onder de volgende voorwaarden:

 • U maakt minimaal 1 keer per jaar bedragen over naar:

  • een instelling die bij ons is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

  • een vereniging (geen ANBI) die voldoet aan de aanvullende voorwaarden

 • De bedragen zijn steeds even hoog.

 • U hebt de gift laten vastleggen bij een notaris of in een onderhandse akte van schenking.

 • U doet deze gift minimaal 5 jaar achter elkaar. Bij overlijden geldt deze termijn niet.

 • Er staat geen tegenprestatie tegenover.

Voor de aftrek van periodieke giften gelden geen drempel en geen maximaal aftrekbaar bedrag.

U kunt een periodieke gift ook in natura afspreken.

Let op!

Hebt u loten gekocht voor een (goededoelen)loterij? Deze mag u niet aftrekken.

Let op!

Moet u de gift betalen in het jaar waarover u aangifte doet, maar hebt u dit niet gedaan? En is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift niet aftrekbaar in het aangiftejaar, maar in het jaar dat u de schuld betaalt.

Naar boven

16.3.1 Vereniging die geen ANBI is

Voor een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is, gelden aanvullende voorwaarden. U mag die gift aftrekken als de vereniging voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De vereniging heeft minstens 25 leden.

 • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.

 • De vereniging hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen.

De vereniging kan gevestigd zijn in een EU-land, op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba of in een ander land dat wij hebben aangewezen. Voor meer informatie over giften aan instellingen die buiten Nederland zijn gevestigd, belt u de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Naar boven

16.3.2 Periodieke gift laten vastleggen

Een periodieke gift kunt u op 2 manieren vastleggen:

 • bij de notaris

 • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de instelling of vereniging waaraan u de gift doet? Wij hebben enkele voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. U kunt de formulieren vinden op belastingdienst.nl.

Let op!

U hoeft deze formulieren niet naar ons op te sturen. Ze zijn voor uzelf en de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als wij uw aangifte controleren, kunnen wij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Naar boven

16.3.3 Giften in natura

U kunt een periodieke gift ook in natura afspreken. Een gift in natura is een gift in een andere vorm dan geld, zoals een verzameling munten, een kunstvoorwerp of aandelen in een bv.

Bij een periodieke gift in natura verplicht u zich om jaarlijks een verstrekking te doen. Als u zich bijvoorbeeld verplicht om jaarlijks een voedselpakket ter waarde van € 60 te verstrekken, doet u een periodieke gift in natura.

Naar boven
16.3.3.1 Vaststelling omvang of waarde gift in natura

Als u de overeenkomst aangaat, moet de omvang of waarde van de periodieke verstrekking worden vastgesteld en voor iedereen duidelijk zijn. Deze omvang of waarde moet elk jaar hetzelfde zijn.

Voorbeeld jaarlijks dezelfde omvang
U schenkt elk jaar speelgoed aan een instelling die sinterklaascadeautjes verzorgt voor weeskinderen. U spreekt af dat u 8 jaar lang elk jaar 5 poppen, 5 knuffelbeesten en 5 kinderboeken verstrekt. De omvang van de jaarlijkse verstrekkingen is elk jaar hetzelfde, maar de waarde kan elk jaar anders zijn. Omdat de omvang van de jaarlijkse verstrekking vaststaat, kunt u jaarlijks de werkelijke kosten van de verstrekking aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Dat kan het ene jaar € 250 zijn en het andere jaar € 300.
Naar boven

16.4 Hoeveel mag u aftrekken?

16.4.1 Drempel en maximaal aftrekbaar bedrag

Voor gewone giften geldt een drempel en een maximaal aftrekbaar bedrag. Voor periodieke giften geldt dit niet.

Drempel

De drempel is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Hebt u het hele jaar waarover u aangifte doet een fiscale partner? Of hebt u een deel van het jaar een fiscale partner en kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd? Dan is de drempel 1% van uw gezamenlijke drempelinkomen. Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, box 2 en box 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Maximaal aftrekbaar bedrag

U mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. Hebt u een fiscale partner, dan is de drempel 10% van uw gezamenlijke drempelinkomen.

Hebt u recht op de extra aftrek voor giften aan culturele ANBI's? Dan wordt het maximaal aftrekbare bedrag voor gewone giften verhoogd met het bedrag van de extra aftrek. Als u online aangifte doet hoeft u dit niet zelf uit te rekenen; wij berekenen dit voor u. Voor periodieke giften geldt geen drempel en geen maximaal aftrekbaar bedrag.

Naar boven

16.4.2 Rekenhulp aftrekbaar bedrag giften

Doet u online aangifte? Dan berekenen wij het aftrekbare bedrag voor u. Met de rekenhulp hierna kunt het aftrekbare bedrag zelf berekenen.

Totaal aftrekbaar bedrag giften

Periodieke giften

Periodieke giften bij notariële of onderhandse akte aan culturele ANBI’s

A

Verhoging periodieke giften aan culturele ANBI’s
Vul in 25% van A, maar maximaal € 1.250

B

Overige periodieke giften bij notariële of onderhandse akte

C

+

Tel op A plus B plus C.  Aftrekbaar bedrag periodieke giften

D

Gewone giften

Gewone giften aan culturele ANBI’s

E

Verhoging giften aan culturele ANBI’s
Vul in 25% van E, maar maximaal € 1.250 – B.

F

Giften aan steunstichtingen SBBI

G

Overige gewone giften

H

+

Tel op: E tot en met H. Totaal gewone giften

I

Drempel gewone giften
Bereken 1 % van uw drempelinkomen, maar vul minimaal € 60 in.
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten in box 1, box 2 en box 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

J

-

Trek af: I min J. Als het bedrag negatief is, vul dan 0 in.

K

Maximaal aftrekbaar bedrag gewone giften

Bereken 10 % van uw drempelinkomen.
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten in box 1, box 2 en box 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

L

Verhoging giften aan culturele ANBI’s
Neem over: F plus B .

M

+

Tel op: L plus M.

N

Neem over van K, maar als K hoger is dan N, vul dan N in.
Aftrekbaar bedrag gewone giften

P

Neem over van D. Aftrekbaar bedrag periodieke giften

Q

Neem over van P. Aftrekbaar bedrag gewone giften

R

+

Tel op: Q plus R. Totaal aftrekbaar bedrag giften

S

Naar boven

16.4.3 Fiscaal partnerschap en berekening aftrekbaar bedrag

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar fiscale partners te zijn? Tel dan de giftenaftrek van u en uw fiscale partner bij elkaar. De uitkomst mag u verdelen zoals u wilt, als het totaal maar 100% is. Zie voor meer informatie over verdelen 'Gevolgen fiscaal partnerschap' in het hoofdstuk 'Fiscaal partnerschap'.

Naar boven