Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

21 Aftrek onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand

21.1 Wat is de aftrek voor onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand?

Hebt u een rijksmonumentenpand? En maakt u kosten voor het onderhoud ervan? Dan mag u deze onderhoudskosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Krijgt u subsidie voor de onderhoudskosten van uw rijksmonumentenpand? Dan moet u deze subsidie van de onderhoudskosten aftrekken. Dit geldt ook voor de subsidie die u al eerder voor deze kosten kreeg, of die u nog gaat krijgen.

In dit hoofdstuk leest u voor welke panden de aftrek geldt, wat de voorwaarden zijn voor aftrek, welke kosten u mag aftrekken en op welke manier u rekening moet houden met de subsidie voor uw onderhoudskosten.

Naar boven

21.2 Voor welke rijksmonumentenpanden geldt de aftrek?

Het kan gaan om een rijksmonumentenpand dat:

 • uw eigen woning is
  U mag ook onderhoudskosten aftrekken als het rijksmonumentenpand niet uw hoofdverblijf is, maar wel onder de eigenwoningregeling valt. Zie het hoofdstuk 'Eigen woning en restschuld vroegere eigen woning' en dan 'Wat is een eigen woning?'.

 • hoort bij uw bezittingen in box 3
  Zie het hoofdstuk 'Bezittingen en schulden (box 3)'.

Monumentenpand buiten Nederland

Ligt uw monumentenpand buiten Nederland? Maar wel binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland? Dan mag u ook de onderhoudskosten aftrekken als u als eigenaar van het monumentenpand een erkenning hebt van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat:

 • het monumentenpand een element vormt van het Nederlands cultureel erfgoed, en

 • het monumentenpand op grond van de Erfgoedwet voor aanwijzing in aanmerking zou komen, als het op Nederlands grondgebied zou zijn gelegen

Naar boven

21.3 Wanneer mag u de onderhoudskosten voor uw rijksmonumentenpand aftrekken?

U mag de onderhoudskosten aftrekken in uw aangifte als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar van het pand in het jaar waarover u aangifte doet.

 • Het pand is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.
  U voldoet ook aan deze voorwaarde als u de uitgaven voor een monumentenpand doet in de periode tussen het moment van de definitieve aanwijzing als rijksmonumentenpand en de datum van inschrijving in het Rijksmonumentenregister. De aanwijzing is definitief als in de bezwaarperiode van 6 weken geen bezwaar is gemaakt tegen de aanwijzing als rijksmonument.

 • U betaalt de onderhoudskosten in het jaar waarover u aangifte doet.

Alleen onderhoudskosten zijn aftrekbaar. Dit zijn kosten om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen. Bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. Het gaat hier dus niet om een verbetering, zoals een uitbreiding van het pand. Van de onderhoudskosten is 80% aftrekbaar.

Ook als u een appartementsrecht, recht van erfpacht, recht van opstal of een andere vorm van economisch eigendom hebt, mag u kosten voor een rijksmonumentenpand aftrekken. Maar dan moet de waardeverandering van uw aandeel in het rijksmonumentenpand u voor meer dan 50% aangaan.

De aftrek geldt niet voor:

 • gemeentelijke monumenten

 • provinciale monumenten

 • panden die deel uitmaken van beschermd dorps- of stadsgezicht

 • schepen, ook al staan ze ingeschreven in de schepenlijst van het Nationaal Register Varende Monumenten

Naar boven

21.4 Welke kosten mag u aftrekken?

Alleen onderhoudskosten voor uw rijksmonumentenpand zijn aftrekbaar.

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar:

 • kosten waarvoor u een vergoeding van een schadeverzekering krijgt of nog gaat krijgen

 • financieringskosten voor aanschaf, onderhoud of verbetering van het pand en de kosten van erfpacht, opstal of beklemming (als u een erfelijk recht hebt op het gebruik van de grond van een ander)
  Als het pand een eigen woning is, mag u deze kosten wel aftrekken als kosten voor uw eigen woning.

 • kosten voor tuinonderhoud, behangen en binnenschilderwerk
  Voor kosten voor tuinen die als afzonderlijk monument zijn ingeschreven in het Rijksmonumentenregister is er een aparte regeling. Voor meer informatie belt u met het Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst: telefoonnummer 088 - 152 81 55.

 • opstalverzekering

 • afschrijving

Naar boven

21.5 Subsidie

Krijgt u subsidie voor de onderhoudskosten van uw rijksmonumentenpand? Dan moet u deze subsidie van de onderhoudskosten aftrekken. Dit geldt ook voor de subsidie die u al eerder voor deze kosten kreeg, of die u nog gaat krijgen.

Hebt u vóór het aangiftejaar kosten voor uw rijksmonumentenpand afgetrokken waarvoor u in het aangiftejaar (een nabetaling van) subsidie krijgt? Dan moet u het bedrag dat u terugkrijgt aangeven in de aangifte. Zie het hoofdstuk 'Teruggekregen bedragen die u eerder hebt afgetrokken'.

Als u online aangifte doet, berekenen wij welk deel voor u aftrekbaar is.

Voorbeeld
Uw eigen woning is een rijksmonumentenpand. U betaalt in het aangiftejaar € 20.000 onderhoudskosten voor dit pand. U krijgt voor deze onderhoudskosten € 10.000 subsidie. U moet deze subsidie van de onderhoudskosten aftrekken.

Het bedrag van de onderhoudskosten na aftrek van subsidies is € 10.000. Van dit bedrag is 80% aftrekbaar. Uw aftrekbare bedrag is € 8.000.

       

Onderhoudskosten

A

€ 20.000

(Toegezegde) subsidie

B

€ 10.000

-

Trek af: A min B. Onderhoudskosten na aftrek van de subsidie

C

€ 10.000

-

Aftrekbaar bedrag (80% van C)

€ 8.000

Naar boven

21.5.1 Fiscaal partnerschap en berekening aftrekbaar bedrag onderhoudskosten rijksmonumentenpand

Hebt u het hele jaar een fiscale partner, of hebt u een deel van het jaar een fiscale partner en kiest u ervoor om het hele jaar fiscale partners te zijn? Tel dan de onderhoudskosten en subsidie van u en uw fiscale partner bij elkaar. De uitkomst mag u verdelen zoals u wilt, als het totaal maar 100% is. Zie het hoofdstuk 'Fiscaal partnerschap' en dan 'Gevolgen fiscaal partnerschap'.

Naar boven