Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

31 Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

31.1 Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is in principe verplicht verzekerd voor ziektekosten op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt daarvoor premies aan uw zorgverzekeraar. Daarnaast is over bepaalde inkomsten een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. De bijdrage Zvw is een percentage van uw bijdrage-inkomen.

Hebt u loon, pensioen of een uitkering waarop loonheffing wordt ingehouden? Dan houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie de bijdrage meestal in op uw nettoloon of uitkering. Hij betaalt uw bijdrage Zvw dan aan ons. Over bepaalde andere inkomsten betaalt u zelf de bijdrage Zvw, via een (voorlopige) aanslag bijdrage Zvw.

In dit hoofdstuk leest u over welke inkomsten u de bijdrage Zvw betaalt en hoe hoog deze bijdrage is. Ook leest u over welke inkomsten u geen of minder bijdrage Zvw betaalt.

Naar boven

31.2 Over welke inkomsten betaalt u de bijdrage Zvw?

Hebt u loon, pensioen of een uitkering? Dan houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie de zogenoemde werkgeversheffing Zvw in op uw nettoloon of uitkering.

Wordt over (een deel van) uw inkomen geen werkgeversheffing Zvw betaald? Dan betaalt u de bijdrage Zvw meestal via een inhouding op uw nettoloon of uitkering.

Hebt u geen loon of een uitkering, maar andere inkomsten? Dan betaalt u de bijdrage Zvw via een (voorlopige) aanslag. Over sommige inkomsten betaalt u geen of minder bijdrage Zvw. Zie 'Geen of minder bijdrage Zvw'.

Naar boven

31.2.1 Werkgeversheffing Zvw

Voor de volgende inkomsten betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie de bijdrage Zvw via de werkgeversheffing Zvw:

 • loon uit loondienst

 • loon als directeur-grootaandeelhouder (als u bent verzekerd voor de werknemersverzekeringen)

 • bijstand

 • een uitkering bij vervroegd uittreden vóór 1 januari 2006 (als u in 2005 ziekenfondsverzekerde was)

 • een uitkering op grond van de WAO/WIA en WW

De werkgeversheffing is 6,90% van het totaal van deze inkomsten (loon Zorgverzekeringswet), met een maximum van € 54.614. Het loon Zorgverzekeringswet staat op de jaaropgaaf die u krijgt van uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Let op!

Woont u in Nederland en is uw werkgever buiten Nederland gevestigd? Dan betaalt uw werkgever waarschijnlijk geen werkgeversheffing Zvw. In dat geval betaalt u de bijdrage Zvw via een (voorlopige) aanslag.

Naar boven

31.2.2 Bijdrage Zvw via uw nettoloon of uitkering

Voor sommige inkomsten houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie de bijdrage Zvw in op uw nettoloon of uitkering. Het gaat om de volgende inkomsten:

 • pensioen waarop loonheffing wordt ingehouden

 • lijfrente-uitkeringen waarop loonheffing wordt ingehouden

 • andere uitkeringen waarop loonheffing wordt ingehouden

 • opnamen uit het levenslooptegoed als u bent geboren in 1956 of eerder

De bijdrage Zvw is 5,65% van het totaal van deze inkomsten (loon Zorgverzekeringswet), met een maximum van € 54.614. Het loon Zorgverzekeringswet staat op de jaaropgaaf die u krijgt van uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Naar boven

31.2.3 Bijdrage Zvw via een (voorlopige) aanslag

Over de volgende inkomsten moet u zelf de bijdrage Zvw aan ons betalen:

 • winst uit Nederland

 • inkomsten uit overig werk, bijvoorbeeld bijverdiensten, freelance-inkomsten of inkomsten volgens de artiestenregeling

 • loon van een werkgever buiten Nederland

 • pensioen van een uitkeringsinstantie buiten Nederland

 • periodieke uitkeringen waarop geen loonheffing is ingehouden, bijvoorbeeld partneralimentatie

De bijdrage Zvw is 5,65% van het totaal van de inkomsten die hierboven staan, met een maximum van € 54.614. U betaalt deze bijdrage Zvw via een (voorlopige) aanslag.

Naar boven

31.2.4 Berekening (voorlopige) aanslag bijdrage Zvw

U betaalt de bijdrage Zvw via een (voorlopige) aanslag. Deze ontvangt u naast uw (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

De bijdrage Zvw is 5,65%. Uw maximumbijdrage-inkomen is € 54.614.

Hebt u loon, pensioen of een uitkering waarover de werkgever of uitkeringsinstantie al werkgeversheffing of bijdrage Zvw inhoudt? En hebt u ook andere inkomsten, bijvoorbeeld als freelancer? Dan berekenen wij de bijdrage Zvw van 5,65% alleen nog over uw andere inkomsten.

Voorbeeld
U hebt een loon van € 40.000 waarover uw werkgever de werkgeversheffing Zvw betaalt. Daarnaast hebt u inkomsten als freelancer van € 15.000.

U betaalt de bijdrage Zvw van 5,65% over uw freelance inkomsten van € 14.614. Het maximumbijdrage-inkomen is namelijk € 54.614 en u betaalt over € 40.000 van uw inkomen al de werkgeversheffing Zvw.

Is uw loon of uitkering hoger dan het maximumbijdrage-inkomen van € 54.614? Dan hoeft u over die andere inkomsten geen bijdrage Zvw meer te betalen.

Voorbeeld
U hebt een loon van € 60.000 waarover uw werkgever de werkgeversheffing Zvw betaalt. Daarnaast hebt u inkomsten als freelancer van € 15.000.

Omdat uw loon hoger is dan maximumbijdrage-inkomen van € 54.614, hoeft u over uw freelance-inkomsten geen bijdrage Zvw meer te betalen.

Naar boven

31.3 Geen of minder bijdrage Zvw

Over de volgende inkomsten betaalt u geen of minder bijdrage Zvw:

 • U bent heel het jaar militair in actieve dienst of u hebt u als militair buitengewoon verlof met behoud van militaire inkomsten.

 • U bent deelvisser.

 • U hebt inkomen waarover u correctie van uw inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kunt vragen.

 • U hebt inkomen waarover u vermindering van uw inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kunt vragen.

Naar boven

31.3.1 U bent militair

Bent u militair in actieve dienst? Of hebt u als militair buitengewoon verlof met behoud van militaire inkomsten? Dan regelt Defensie uw ziektekosten. U hoeft dan geen bijdrage Zvw te betalen (u bent wel verzekerd en premieplichtig voor de Wlz). Hebt u tijdens uw dienstverband bij Defensie nog andere inkomsten? Dan betaalt u hierover ook geen bijdrage Zvw.

Naar boven

31.3.2 U behaalt winst als deelvisser

Bent u deelvisser? Dan geeft u uw inkomsten aan als winst uit onderneming. Over deze winst moet u de bijdrage Zvw betalen als de zorgkosten niet door een ander worden betaald.

U betaalt geen bijdrage Zvw over uw winst als deelvisser als de zorgkosten tijdens een zeevisreis in belangrijke mate (dat is 30% of meer) door een ander worden betaald, zoals de zeewerkgever. U betaalt daarom geen bijdrage Zvw in de volgende situaties:

 • De eigendom van het vissersschip is in een maatschap of vof ondergebracht.

 • Het vissersschip is ingebracht in een bv en 1 van de deelvissers is directeur-grootaandeelhouder van deze bv.

 • Het vissersschip wordt door meerdere personen gehuurd.

Let op!

Is er maar 1 eigenaar van het schip, en bent u dat zelf? Of bent u de enige huurder van dat zeeschip? Dan betaalt u wel zelf de bijdrage Zvw over uw winst als deelvisser.

Naar boven

31.3.3 Inkomen waarover u correctie van uw bijdrage Zvw kunt vragen

Bent u in Nederland al verzekerd voor de Zorgverzekeringswet? Maar betaalt u over een deel uw inkomen al in een ander land een premie of bijdrage voor een wettelijke regeling van ziektekosten? Dan kunt u voor het niet-Nederlandse inkomen correctie vragen van het bijdrage-inkomen. U geeft dit aan in de aangifte. Het niet-Nederlandse inkomen vindt u op de jaaropgaaf die u van uw werkgever of uitkeringsinstantie hebt gekregen.

Misschien hebt u buitenlandse inkomsten, bijvoorbeeld een pensioen of uitkering buiten Nederland. Over deze inkomsten houdt uw buitenlandse werkgever of uitkeringsinstantie meestal geen bijdrage in voor een buitenlandse wettelijke ziektekostenregeling. Daarom betaalt u zelf deze bijdrage Zvw via een (voorlopige) aanslag.

Naar boven

31.3.4 Inkomen waarover u vermindering van uw bijdrage Zvw kunt vragen

Bent u een deel van het jaar in Nederland en een ander deel van het jaar buiten Nederland verplicht verzekerd voor ziektekosten? Geef dan aan welk deel van het jaar u in Nederland bent verzekerd voor de Wlz en Zorgverzekeringswet. Over dit deel van uw inkomen kunt u vermindering krijgen van uw bijdrage Zvw.

Naar boven