Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

33 U woont buiten Nederland

33.1 Wat zijn de gevolgen van wonen buiten Nederland?

Als u buiten Nederland woont, valt u meestal onder de belastingwetgeving van het land waarin u woont. Hebt u inkomen uit of bezittingen in Nederland of betaalt u premies voor de volksverzekeringen in Nederland? Dan krijgt u nog steeds met de Nederlandse belastingen te maken.

Het is voor uw aangifte belangrijk om te weten of u belastingplichtig, premieplichtig of beide bent. In dit hoofdstuk leest u wanneer u belastingplichtig of premieplichtig bent en wat de gevolgen daarvan zijn.

Naar boven

33.2 Belastingplicht

Hebt u inkomsten uit of bezittingen in Nederland? Dan bent u voor de Nederlandse wet belastingplichtig. U moet dan, naast de belastingaangifte in uw woonland ook in Nederland aangifte inkomstenbelasting doen.

Als u buitenlands belastingplichtig bent, moet u belasting betalen over uw Nederlandse inkomsten en bezittingen. U hebt recht op het heffingsvrij vermogen voor uw bezittingen in box 3.

Daarnaast kunt u kwalificerend buitenlands belastingplichtig zijn. U hebt dan recht op bepaalde aftrekposten en op het belastingdeel van heffingskortingen. Om kwalificerend buitenlands belastingplichtige te zijn, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Naar boven

33.2.1 Voorwaarden kwalificerende buitenlandse belastingplicht

U bent kwalificerend buitenlands belastingplichtige als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland of op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

 • U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen loon- of inkomstenbelasting in Nederland.
  Uw wereldinkomen is uw totale inkomen, dus zowel uit Nederland als uit andere landen.

 • U stuurt ons een inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland.

Let op!

Woont u in België en voldoet u niet aan de voorwaarden hierboven? Of woont u in Suriname of op Aruba? Dan kunt nog wel bepaalde voordelen krijgen, ook al bent u geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Zie 'Uitzonderingen niet-kwalificerende buitenlandse belastingplicht'.

Naar boven
33.2.1.1 Uw woonland

U kunt alleen maar een kwalificerend buitenlands belastingplichtige zijn als u in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland of op Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont.

Woont u maar een deel van het jaar in 1 van deze landen en de rest van het jaar in een land dat niet in deze lijst staat? Dan kunt u maar voor een deel van het jaar kwalificerend buitenlands belastingplichtig zijn. U hebt dan ook maar een deel van jaar recht op de voordelen van een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Deze voordelen, zoals het belastingdeel van de heffingskortingen, worden tijdsevenredig berekend.

Voorbeeld
U woont van 1 januari tot 20 september in Argentinië en verhuist daarna naar Frankrijk. U betaalt over het hele jaar over meer dan 90% van uw inkomsten belasting in Nederland en u vraagt in Frankrijk een inkomensverklaring aan, zodat u voor de maanden dat u in Frankrijk woont aan de voorwaarden voldoet.

Over een heel jaar zou u recht hebben op het belastingdeel van heffingskortingen van € 2.000. Omdat u echter maar 103 dagen in het jaar (20 september tot en met 31 december) kwalificerend buitenlands belastingplichtig bent, krijg u maar (€ 2.000 / 365 x 103 =) € 565 aan heffingskorting.

Naar boven
33.2.1.2 In Nederland belasting betalen over 90% van uw wereldinkomen

Om te bepalen of u over minimaal 90% van uw wereldinkomen belasting betaalt in Nederland, moet u al uw inkomsten meenemen. Het gaat niet alleen om uw loon of uitkeringen, maar ook om uw vermogen (voordeel uit sparen en beleggen) en inkomsten uit aanmerkelijk belang. Het kan dus zijn dat u over uw hele arbeidsinkomen in Nederland belasting betaalt, maar dat u toch niet aan de 90%-eis voldoet, omdat u veel eigen vermogen buiten Nederland hebt.

Voorbeeld
U woont in Frankrijk en werkt in Nederland. Uw inkomen uit Nederland bedraagt € 50.000. Daarnaast hebt u vermogen in Frankrijk in de vorm van spaartegoeden, aandelen en obligaties voor een bedrag van € 280.000.

Volgens de Nederlandse regels is uw grondslag sparen en beleggen € 250.000. Uw voordeel uit sparen en beleggen hierover is € 9.177. (Zie het hoofdstuk 'Belastingberekening' voor informatie hoe het voordeel berekend wordt). U betaalt over dit vermogen geen belasting in Nederland, maar over uw inkomen van € 50.000 betaalt u wel belasting in Nederland.

In totaal betaalt u over 84% (€ 50.000 / € 59.177) van uw wereldinkomen in Nederland belasting. U bent hierdoor geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

U hoeft bij het bepalen of u over 90% van uw wereldinkomen belasting betaalt geen rekening te houden met uw uitgaven voor inkomensvoorzieningen (zoals lijfrente), uw eigen woning en persoonsgebonden aftrekposten.

In bijlage I vindt u een rekenmodel om u te helpen bepalen over welk deel van uw inkomen u in Nederland belasting betaalt.

U ontvangt een pensioen, lijfrente of een soortgelijke uitkering

Voldoet u niet aan de 90%-eis, maar wel aan de overige voorwaarden? Dan bent u toch kwalificerend buitenlands belastingplichtige als u een pensioen, lijfrente of een soortgelijke uitkering ontvangt en geen inkomstenbelasting in uw woonland betaalt.

U hebt een fiscale partner

Voldoet u met iemand aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Dan mag u, om te bepalen of u over minimaal 90% van uw inkomen in Nederland belasting betaalt, uw inkomsten bij elkaar tellen. Als u over minimaal 90% van uw gezamenlijke wereldinkomen in Nederland belasting betaalt, voldoet u allebei aan deze voorwaarde, ook als u of uw partner daar afzonderlijk niet aan voldoet.

 

Voorbeeld 1
U woont in Frankrijk en werkt in Nederland. U verdient € 50.000. Uw echtgenoot heeft geen inkomen. U betaalt dus over uw gehele gezamenlijke wereldinkomen belasting in Nederland. Daarom bent u allebei kwalificerend buitenlands belastingplichtigen. U bent in dat geval ook fiscale partners.

Voorbeeld 2
U woont in Frankrijk en werkt in Nederland. U verdient € 50.000. Uw echtgenoot werkt in Frankrijk en heeft een inkomen van € 30.000.

Omdat u over uw volledige inkomen in Nederland belasting betaalt, bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U en uw partner betalen samen over minder dan 90% van het gezamenlijk inkomen in Nederland belasting (€ 50.000 uit Nederland, € 30.000 uit Frankrijk). Uw partner is daarom geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U bent dan ook geen fiscale partners.

Naar boven
33.2.1.3 Inkomensverklaring

Om u te kunnen behandelen als kwalificerend buitenlands belastingplichtige, hebben wij een inkomensverklaring nodig van uw woonland. Op deze verklaring moet minimaal een overzicht staan van uw inkomsten, zoals u die hebt aangegeven in de belastingaangifte in uw woonland.

Op belastingdienst.nl staan modellen voor de inkomensverklaring. Vul het model in en laat deze bevestigen door de belastingdienst van uw woonland.

De bevestigde inkomensverklaring stuurt u naar:

Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen

Stuur uw inkomensverklaring bij voorkeur op het moment dat u uw aangifte doet. Zo kunnen wij uw aangifte op tijd verwerken. Stuurt u de inkomensverklaring niet naar ons op? Dan wordt uw aangifte behandeld alsof u buitenlands belastingplichtig bent. U betaalt dan waarschijnlijk meer belasting of u krijgt minder terug.

Naar boven

33.2.2 Gevolgen kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Als u kwalificerend buitenlands belastingplichtig bent, wordt u voor sommige zaken behandeld alsof u in Nederland woont. Het gaat om het volgende:

 • U kunt een fiscaal partner hebben als u aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap voldoet en uw partner ook kwalificerend buitenlands belastingplichtig is of in Nederland woont.

 • Uw hoofdverblijf buiten Nederland wordt behandeld als eigen woning. Dit betekent dat u hypotheekrenteaftrek kunt krijgen.

 • U mag premies voor inkomstenvoorzieningen aftrekken.

 • U hebt recht op aftrekposten, zoals giften, zorg- of studiekosten.

 • U hebt recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. Zie 'Belastingdeel en premiedeel heffingskortingen' in het hoofdstuk 'Heffingskortingen'.

 • Als u een sterk wisselend inkomen hebt, mag u gebruikmaken van de middelingsregeling. Kijk voor meer informatie hierover op belastingdienst.nl.

 • Hebt u een fiscale partner? En heeft uw fiscale partner geen of een laag inkomen? Dan kan hij de heffingskortingen uitbetaald krijgen. Daarnaast kunt u bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen.

Let op!

U kunt alleen de voordelen krijgen waarvoor in uw woonland geen soortgelijk recht bestaat. Als u bijvoorbeeld bij de aangifte in uw woonland al zorgkosten hebt mogen aftrekken, mag u dat in uw Nederlandse aangifte niet nog een keer doen.

Naar boven

33.2.3 Gevolgen niet-kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht? Dan kunt u geen fiscale partner hebben en hebt u geen recht op aftrekposten. U hebt alleen recht op het belastingdeel van de arbeidskorting, doorwerkbonus en inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Naar boven

33.2.4 Uitzonderingen niet-kwalificerende buitenlandse belastingplicht

In bepaalde gevallen hebt u toch recht op bepaalde voordelen terwijl u geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent.

Naar boven
33.2.4.1 U woont in Suriname of op Aruba

U kunt geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige zijn, maar u hebt toch recht op de volgende voordelen:

 • U mag bepaalde aftrekposten opgeven:

  • alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner

  • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten voor zover het kinderen betreft

  • uitgaven voor rijksmonumentenpanden

  • restant persoonsgebonden aftrek

 • U kunt het belastingdeel van bepaalde heffingskortingen krijgen:


  Zie 'Belastingdeel en premiedeel heffingskortingen' in het hoofdstuk 'Heffingskortingen'.

  • algemene heffingskorting

  • arbeidskorting

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

  • de uitbetaling en bijzondere verhoging van de heffingskortingen

 • U mag verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren verrekenen.

 • U kunt een fiscale partner hebben.

  • Als uw fiscale partner geen of weinig inkomen heeft, kan hij uitbetaling krijgen van (een deel van) de heffingskorting.

  • U mag bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen.

Naar boven
33.2.4.2 U woont in België en hebt inkomsten uit Nederland

Als u geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, maar wel inkomsten uit Nederland hebt, hebt u recht op de volgende voordelen:

 • U mag bepaalde aftrekposten opgeven (pro-rata):

  • alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner

  • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten voor zover het kinderen betreft

  • uitgaven voor rijksmonumentenpanden

  • restant persoonsgebonden aftrek

 • U kunt het belastingdeel van bepaalde heffingskortingen krijgen:


  Zie 'Belastingdeel en premiedeel heffingskortingen' in het hoofdstuk 'Heffingskortingen'.

  • algemene heffingskorting

  • arbeidskorting

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

  • de uitbetaling en bijzondere verhoging van de heffingskortingen

 • U mag verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren verrekenen.

 • U kunt een fiscale partner hebben. Uw partner moet dan wel inkomsten hebben die belast zijn in Nederland.

  • Als uw fiscale partner geen of weinig inkomen heeft, kan hij uitbetaling krijgen van (een deel van) de heffingskorting.

  • U mag bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen.

Pro-rataregeling

U mag de persoonsgebonden aftrek beperkt toepassen. Het deel dat u in Nederland mag aftrekken, moet in verhouding staan tot het deel van uw inkomen dat in Nederland belast is. Dit heet de pro-rataregeling.

Deel de inkomsten die in Nederland belast zijn door uw totale inkomsten. De uitkomst hiervan is het deel van de aftrekposten dat u in uw aangifte mag toepassen.

Voor de hoogte van uw premie-inkomen wordt wel het volledige bedrag aan aftrekposten gebruikt.

Voorbeeld
Uw totale inkomen is € 50.000. Daarvan is € 30.000 in Nederland belast. De vermenigvuldigingsfactor is dan € 30.000 / € 50.000 = 0,6.

U betaalt per jaar € 3.000 aan alimentatie (een persoonsgebonden aftrek). U mag dan in Nederland 0,6 x € 3.000 = € 1.800 aftrekken.

Naar boven

33.3 Premieplicht

U bent premieplichtig als u in Nederland verplicht verzekerd bent voor sociale verzekeringen, bijvoorbeeld voor de AOW.

U bent niet premieplichtig als u:

 • woont en werkt buiten Nederland

 • buiten Nederland woont en alleen uitkeringen uit Nederland krijgt

 • buiten Nederland woont en u zich vrijwillig hebt verzekerd voor volksverzekeringen

Naar boven

33.3.1 Gevolgen premieplicht

Als u in Nederland premieplichtig bent, gaan we voor het vaststellen van uw premie-inkomen uit van uw wereldinkomen in box 1. U kunt voor dit inkomen gebruikmaken van aftrekposten. Ook hebt u recht op het premiedeel van bepaalde heffingskortingen. Op basis van dit inkomen wordt bepaald hoeveel premie volksverzekering u moet betalen. Zie 'Belastingdeel en premiedeel heffingskortingen' in het hoofdstuk 'Heffingskortingen'.

Voldoet u aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Dan bent u voor het bepalen van dit premie-inkomen fiscale partners, ook als u niet kwalificerend buitenlands belastingplichtig bent. U mag dan ook de aftrekposten van uw fiscale partner meerekenen en uw inkomsten en aftrekposten zo gunstig mogelijk over u beiden verdelen.

Naar boven

33.4 Bijlage I: Rekenmodel kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Met dit rekenmodel kunt u bepalen of u 1 van de voorwaarden van kwalificerende buitenlandse belastingplicht voldoet:

 • U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen loon- of inkomstenbelasting in Nederland.

Als de uitkomst bij V 90% of meer is, dan voldoet u aan deze voorwaarde.

 

 

Uw inkomsten belast in Nederland

Uw inkomsten uit Nederland en buiten Nederland (wereldinkomen)

A

Winst uit onderneming

xxxxx

xxxxx

B

Loon en ziektewetuitkeringen

xxxxx

xxxxx

C

Fooien en andere inkomsten

xxxxx

xxxxx

D

AOW, pensioen en andere uitkeringen

xxxxx

xxxxx

E

Afkoopsommen lijfrente

xxxxx

xxxxx

F

Vrijgestelde inkomsten als werknemer bij een internationale organisatie

 

xxxxx

G

Vrijgesteld pensioen van de EU

 

xxxxx

H

Loon buiten Nederland

 

xxxxx

I

Pensioen en uitkeringen buiten Nederland

 

xxxxx

J

Resultaat uit overig werk

xxxxx

xxxxx

K

Resultaat uit beschikbaar gestelde bezittingen

xxxxx

xxxxx

L

Partneralimentatie en afkoopsommen daarvan

 

xxxxx

M

Periodieke uitkeringen en afkoopsommen daarvan

xxxxx

xxxxx

N

Overige inkomsten

xxxxx

xxxxx

O

Uw aandeel in het voordeel uit aanmerkelijk belang

xxxxx

xxxxx

P

Uw aandeel in het voordeel uit sparen en beleggen

xxxxx

xxxxx

Q

Tel op: A t/m P

xxxxx

xxxxx

R

Reisaftrek openbaar vervoer

xxxxx

xxxxx

S

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting box 1

xxxxx

 

T

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting box 2

xxxxx

 

U

Trek af: Q min R min S min T

xxxxx

xxxxx

V

Bereken: Deel U uit de linkerkolom door U uit de rechterkolom. Vermenigvuldig de uitkomst met 100 en rond de uitkomst naar beneden af op hele procenten.

 

xxxxx V

Let op!

Is U in de linkerkolom positief en in de rechterkolom '0' of negatief? Vul dan bij V '100' in. Is U in de linkerkolom '0' of negatief en in de rechterkolom '0' of hoger? Vul dan bij V '0' in.

Naar boven