Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18 Aftrek studiekosten

18.1 Welke studiekosten mag u aftrekken

Met ingang van 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. Een uitzondering geldt voor de situatie dat uw prestatiebeurs niet is omgezet in een gift.

U woont buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, hebt u alleen recht op deze aftrek als u kwalificerend buitenlands belastingplichtig bent. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk ‘U woont buiten Nederland’’.

Naar boven

18.2 Prestatiebeurs wel of niet omgezet in een gift

Had u voor 1 juli 2015 recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs? Als uw diplomatermijn (meestal is die 10 jaar) is verstreken, zijn 2 situaties mogelijk:

  • uw prestatiebeurs over die studiejaren is definitief omgezet in een lening
    In dat geval is uw prestatiebeurs definitief niet omgezet in een gift. U mag dan in dat aangiftejaar alsnog een bedrag aftrekken voor uitgaven die u in eerdere jaren niet mocht aftrekken omdat u toen een prestatiebeurs had.

  • uw prestatiebeurs over die eerdere jaren is definitief omgezet in een gift
    U mag geen studiekosten en andere scholingsuitgaven over die jaren meer aftrekken.

Naar boven

18.2.1 Uw prestatiebeurs is definitief omgezet in een lening

Heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uw lening definitief niet omgezet in een gift omdat uw diplomatermijn is verstreken? Dan hebt u achteraf gezien in de jaren waarin u een prestatiebeurs kreeg uw aftrek ten onrechte moeten verminderen met die prestatiebeurs. U mag in het aangiftejaar alsnog het bedrag van de prestatiebeurs aftrekken dat u eerder niet mocht aftrekken. Daarbij geldt een maximum van € 1.693 per studiejaar voor een mbo-opleiding en van € 2.443 per studiejaar voor een hbo- of wo-opleiding.

Hebt u uw opleiding een deel van het jaar gevolgd? Dan is het aftrekbare bedrag voor scholingsuitgaven voor een mbo-opleiding maximaal € 141,09 per maand en voor een hbo- of wo-opleiding maximaal € 203,59 per maand.

Let op!

Was het bedrag van uw prestatiebeurs lager dan de hierboven genoemde bedragen? Dan mag u niet alsnog het vaste bedrag van € 1.693 of € 2.443 aftrekken. U trekt dan het bedrag van de prestatiebeurs af. Zie het voorbeeld hierna.

Voorbeeld
U volgde van augustus 2012 tot en met juli 2016 een mbo-opleiding en u had recht op studiefinanciering. In augustus 2022 verloopt uw diplomatermijn en heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uw lening definitief niet omgezet in een gift. U mag in 2022 alsnog het bedrag aftrekken dat u van 2012 tot en met juli 2015 niet mocht aftrekken omdat u een prestatiebeurs kreeg. Het bedrag dat u in 2022 mag aftrekken voor een mbo-opleiding is vastgesteld op € 1.693 per studiejaar. Als de studiebeurs lager is dan € 1.693, gaat u uit van de prestatiebeurs.

Jaar

2012

2013

2014

2015

Vast bedrag per studiejaar

€ 706

€ 1.693

€ 1.693

€ 988

Prestatiebeurs

€ 333

€ 800

€ 800

€ 467

In dit voorbeeld mag u in 2022 nog een bedrag van € 2.400 (€ 333 + € 800 + € 800 + € 467) als scholingsuitgaven opgeven in uw aangifte. Uw aftrek scholingsuitgaven in 2022 wordt € 2.400 min de drempel van € 250 = € 2.150.

Naar boven

18.2.2 Wanneer wordt uw prestatiebeurs een gift?

Uw prestatiebeurs wordt een gift als u uw diploma haalt binnen de gestelde diplomatermijn van doorgaans 10 jaar. Als de diplomatermijn is verstreken en u hebt uw diploma niet gehaald, blijft uw prestatiebeursschuld een lening. DUO geeft de hoogte van deze lening door aan de Belastingdienst. U ziet dit bedrag terug in de online aangifte na het verstrijken van de diplomatermijn.

Naar boven

18.3 Hoe berekent u het aftrekbare bedrag?

18.3.1 Fiscaal partnerschap en berekening aftrekbaar bedrag

Heeft uw fiscale partner ook studiekosten? Dan maakt u 2 aparte berekeningen: 1 voor uzelf en 1 voor uw fiscale partner. Voor zowel u als uw fiscale partner geldt een drempel van € 250.

Tel het aftrekbare bedrag van uzelf en dat van uw fiscale partner bij elkaar op. De uitkomst mag u verdelen zoals u wilt, als het totaal maar 100% is.

Naar boven