Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

0.00.25 Afkortingen, definities

1 Afkortingenlijst

Afkorting

Betekenis

A

ACP

Vergunning toegelaten afgever T2L(F)

ACT

Vergunning toegelaten geadresseerde TIR-operaties

Adb

Algemeen Douanebesluit

Adr

Algemene Douaneregeling

Adw

Algemene Douanewet

AEO

Vergunning Authorized Economic Operator, geautoriseerde marktdeelnemer

AFCENT

Allied Forces Central (Europe)

AGP

Accijnsgoederenplaats

AGS

Aangiftesysteem

APS

Algemeen Preferentieel Systeem

ATA

Admission Temporaire-Temporary Admission

Actual Time of Arrival

ATA-Carnet

Carnet Admission Temporaire- Temporay Admission

ATO

Aangifte Tijdelijke Opslag

A.TR.1

Associatie Turkije, modelnummer 1. ( certificaat inzake goederenverkeer tussen EU en Turkije)

AV

Actieve Veredeling

AWB

Vergunning erkende bananenweger

B

B/L

Bill of lading (cognossement)

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOI

Bindende oorsprongsinlichting

B.t.

Bruto-tonnage

BTI

Bindende tariefinlichting

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

C

C-status

(code voor douanevervoer)

Uniegoederen die niet onder een regeling douanevervoer zijn geplaatst

(zie Bijlage B Titel II GVo.DWU)

Carnet TIR

Carnet Transport International de marchandises par la route

CD

Corps Diplomatique

CETRA

China External Trade Development Council

CFR

Kosten en vracht

CGU

Vergunning doorlopende zekerheidstellingen inclusief eventuele verlaging of ontheffing

CIF

Kosten, verzekering en vracht

CIM (vrachtbrief)

Convention Internationale concernant le transport des Marchandises par chemins de fer. Dit is het internationaal verdrag voor goederenvervoer per spoorweg gesloten te Bern in 1961, waarop deze vrachtbrief is gebaseerd.

CIP

Vrachtvrij inclusief verzekering tot

CITES

Convention on International Trade in Endangered species of wild flora and fauna, oftewel "overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten", is een internationale overeenkomst over de handel in dieren en planten.

CMD

Chef de Mission Diplomatique (ambassadeur)

CNI

Controle Na de Invoer.

CNU

Controle Na de Uitvoer

CPT

Vrachtvrij tot

CRN

Call Reference Number

CUS

Commerce Undergraduate Society, referentienummer van de Europese douanelijst van chemische stoffen

CVA

Vergunning vereenvoudiging bepaling douanewaarde

CWP2/CWP

Vergunning voor het beheren van een publiek douane-entrepot type II of een particulier douane-entrepot

D

DAT

Geleverd op terminal

DAP

Geleverd ter bestemming

DDP

Franco inclusief rechten

DLK

Douane Landelijk Kantoor

DLTC

Douane Landelijk Tactisch Centrum

DMF

Douane ManiFest. De applicatie DMF bestaat uit de processen Binnenbrengen (ICS Import controlsystem) en Uitgaan (ECS Export controlsystem).

DPU

Geleverd ter bestemming en gelost

DPO

Vergunning uitstel van betaling

DTV

Douane Tarief Voorziening (systeem voor het beheer van Tarieven en Maatregelen)

D.V.1

Aangifte van de gegevens inzake de douanewaarde

DVS

Douane Verkeersbegeleidingstarief Systeem

DWU

Douanewetboek van de Unie

E

EBTI

Het door de Europese Commissie beheerde geautomatiseerde systeem voor het afgeven van BTI's en het opslaan van gegevens van de in de lidstaten afgegeven BTI's.

ECGOV

Expertisecentrum grensoverschrijdende vergunningen

ECM

Enterprise Content Management

ED

Enig Document

EDI

Electronic Data Interchange (elektronische gegevens uitwisseling)

EER

De EER (Europese Economische Ruimte) landen zijn:

Alle landen van de EU +

het Vorstendom Liechtenstein +

het Koninkrijk Noorwegen +

de Republiek IJsland.

EIL

erkende importinspectielocaties

EIR

Vergunning inschrijving in de administratie van de aangever

ENS

ENtry Summary declaration

EORI

Economic Operators Registration and Identification

ESTEC

European Space Research and Technology Centre

ESA

European Space Agency

ETA

Estimated Time of Arrival

ETD

Vergunning gebruik elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte

EU

Europese Unie

EU-Verdrag

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Euratom

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

EUS

Vergunning bijzondere bestemming

EVA

Europese Vrijhandelsassociatie

EX/IM

Export/ Import

EXW

Af fabriek

F

FAS

Franco langszij schip

FCA

Franco vervoerder (met inbegrip van vervoerskosten tot in het vervoermiddel)

FIOD

Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

FOB

Vrij aan boord (met inbegrip van vervoerskosten tot in de boot).

Formulier L (F)

Landbouwformulier (financiëel)

Formulier L (R)

Landbouwregistratieformulier

Formulier T.C. 21(A)

Formulier transite communautaire 21(A)

G

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade (Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel).

GDT

Gemeenschappelijk douanetarief

GDC

Generieke Document Creatie

GDV

Gemeenschappelijk douanevervoer

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GN

Gecombineerde Nomenclatuur Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief­ en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief.

GS

Geharmoniseerd systeem

GVo.DWU

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015

H

H.a.

Handmatig afgedaan

H P M -goederen

Handelspolitieke maatregelen goederen

I

I.C.T.

Intracommunautaire transactie

IDR

Internationale Douaneraad

ILT

Inspectie voor Leefomgeving en Transport

IM/EX

Import/Export

IMO

International Maritime Organization

IMO/FAL

International Maritime Organization FAcilitating List

INF

Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling (INF) voor bijzondere regelingen

IPC/ICP

Internationaal pleziervaartuigencertificaat

IPO

Vergunning actieve veredeling

IR-belang

Invoerrechten-belang

IRU

International Road Transport Union (Union Internationale des Transports Routiers)

ISNAR

Internationale Dienst voor landbouwkundig onderzoek

ISO-norm

International Standard Organization-norm

ISV

Internationale Spoorweg Vrachtbrief

IUD

In-, Uit- en Doorvoer

ISY-BTI

het nationaal ontwikkelde systeem "Informatiesysteem Tariefinlichtingen" BTI.

J

JFC Brunssum

Joint Force Command Brunssum

K

KIS

Klant Informatie Systeem

L

L (F)

Landbouwformulier (Financieel)

L (R)

Landbouwregistratieformulier

LWT

Landelijk Waarde Team

M

MED

Melding Export Documentatie

MID

Melding Import Documentatie

MRN

Master Referentie Nummer

MSW

Maritime Single Window - Omdat het Single Window tegenwoordig ook voor de luchtvrachtsector geldt, is de naam inmiddels veranderd in Single Window voor maritiem en lucht.

MSW NL

Maritime Single Window (nationaal uitgewerkt) - Omdat het Single Window tegenwoordig ook voor de luchtvrachtsector geldt, is de naam inmiddels veranderd in Single Window voor maritiem en lucht.

MvF

Ministerie van Financiën

N

NAVO

Noord-Atlantische Verdrags Organisatie

NCTS

New Computerised Transit System (het geautomatiseerde

systeem voor elektronisch aangeven douanevervoer)

NFV

Niet Fiscale Verplichtingen (afschrijvingsmodule)

NOA

Notice of pre arrival

NOD

Notice of pre departure

NS

de NV Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, tevens hoofdverantwoordelijke van de in de Toepassingsverordening genoemde "vervoersonderneming".

NSIS

Nationaal Schengen Informatie Systeem

NVWA

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

O

OB

Omzetbelasting

OGVo.DWU

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015

OPO

Vergunning passieve veredeling

P

Pb. EG

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

PLATO

Planning en Toedeling

PRO-bericht

Notification Ship’s Provision

R

Reg.ton

Registertonnage

Register IUD

Register In-, Uit- en Doorvoer

REX

Registered Exporter/Geregistreerde Exporteur

RIKILT

Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten

RSS

Vergunning voor lijndiensten

RTO

Ruimte voor tijdelijke opslag

S

S-formulier

Ontvangstmeldingsformulier voor scheepsafvallen.

Sirene

Supplementary Information Request at the National Entries

SMD

Scheepsmetingdienst

S.N.C.F.

Societé Nationale des Chemins de fer Français

SSE

Vergunning gebruik verzegeling van een bijzonder model

S&S

Safety and Security

Stb.

Staatsblad

Stcrt.

Staatscourant

SW

Single Window voor maritiem en lucht

T

T1

Aangifte voor extern douanevervoer (T1)

T2

Aangifte voor intern douanevervoer (T2)

TA

Toegelaten afzender

Taric

Geïntegreerd douanetarief

TC

Tariefcommissie

TD

Transit document

TEA

Vergunning tijdelijke invoer

TG

Toegelaten geadresseerde

TIR

Transport International de marchandises par la route

Trb.

Tractatenblad

TST

Vergunning ruimte voor tijdelijke opslag

U

UIC

International Union of Railways

UIRR

Union Internationale Rail Route. Internationale Unie voor gecombineerd vervoer over spoor en weg.

ULD

Unit Load Device

UTB

Uitnodiging tot betaling

UVo.DWU

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015

V

VBS

Verkeers Begeleidings Systeem (walradar), per 31 maart 2021 vervangen door DVS

VC3

Verificatie code 3

VGEM

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu

Vrachtbrief CIM

Spoorwegvrachtbrief

W

W.A.O.T.

Oil Pollution Certificate

WCO

World Customs Organization

WP30

de besluitvoorbereidende vergadering binnen de TIR-overeenkomst

WTO

World Trade Organization

WVP

Werk Verdeel Punt

Z

Zending

goederen die door één afzender naar één geadresseerde worden verzonden en die gelijktijdig en met hetzelfde vervoermiddel binnenkomen, uitgaan of worden vervoerd.