Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.00.00 Algemene bepalingen bijzondere regelingen

1 Inleiding

1.1 Algemene bepalingen en specifieke bepalingen

Dit deel van het Handboek gaat over de algemene bepalingen van de volgende bijzondere regelingen:

 • Opslag, inhoudende douane-entrepot;

 • Specifieke bestemming, inhoudende tijdelijke invoer en bijzondere bestemming;

 • Veredeling, inhoudende actieve veredeling en passieve veredeling.

(artikel 5, lid 16 letter b en artikel 210, letters b, c en d DWU)

Naast deze algemene bepalingen die gelden voor alle bijzondere regelingen, zijn er specifieke bepalingen die gelden voor sommige bijzondere regelingen.

Zie voor meer informatie over de specifieke bepalingen van de volgende regelingen:

 • douane-entrepot: onderdeel 15.50.00 van dit Handboek;

 • actieve veredeling: onderdeel 16.00.00 van dit Handboek;

 • bijzondere bestemming: onderdeel 17.00.00 van dit Handboek;

 • tijdelijke invoer: onderdeel 18.00.00 van dit Handboek;

 • passieve veredeling: onderdeel 19.00.00 van dit Handboek.

Voor de bijzondere regeling douanevervoer, inhoudende extern douanevervoer en intern douanevervoer, gelden de in dit onderdeel behandelde algemene bepalingen niet.

Zie voor meer informatie over douanevervoer onderdeel 14.20.00 van dit Handboek.

(artikel 210, letter a DWU)

De bijzondere regeling vrije zone wordt niet behandeld, omdat deze regeling in Nederland niet wordt toegepast.

(artikel 210, letter b DWU)

Naar boven

1.2 Bijzondere regelingen

Hieronder is een korte beschrijving opgenomen van de in dit onderdeel behandelde bijzondere regelingen.

Douane-entrepot

Onder de regeling douane-entrepot kunnen niet-Uniegoederen worden opgeslagen in daartoe door de Douane goedgekeurde en onder toezicht van de Douane staande ruimten of andere locaties.

De regeling douane-entrepot wordt voornamelijk gebruikt voor de opslag van niet-Uniegoederen als de marktdeelnemer deze goederen nog niet voor een volgende douaneregeling wil of kan aangeven. In sommige gevallen is het bij een economische behoefte ook mogelijk om Uniegoederen in de ruimte van het douane-entrepot op te slaan.

Het voordeel dat de marktdeelnemer heeft is dat de niet-Uniegoederen in het douanegebied van de Unie kunnen worden opgeslagen, zonder dat de goederen worden onderworpen aan:

 • invoerrechten;

 • andere heffingen;

 • handelspolitieke maatregelen, voor zover zij de binnenkomst in of het uitgaan van goederen uit het douanegebied van de Unie niet verbieden.

Het is ook mogelijk dat het douane-entrepot wordt gebruikt om de goederen niet te onderwerpen aan handelspolitieke maatregelen die van toepassing zijn bij in het vrije verkeer brengen, terwijl door de opslag geen financieel voordeel wordt behaald.

Er zijn 2 hoofdsoorten douane-entrepots: het publiek douane-entrepot dat kan worden gebruikt voor opslag van goederen door iedereen en het particulier douane-entrepot dat kan worden gebruikt voor opslag van goederen door de houder van de vergunning douane-entrepot.

Tijdelijke invoer

Onder de regeling tijdelijke invoer kunnen niet-Uniegoederen in het douanegebied van de Unie voor specifieke doeleinden worden gebruikt (zoals sportdoeleinden en tentoonstellingen) met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten, zonder dat de goederen worden onderworpen aan:

 • andere heffingen;

 • handelspolitieke maatregelen, voor zover zij de binnenkomst in of het uitgaan van goederen uit het douanegebied van de Unie niet verbieden.

De onder de regeling geplaatste goederen moeten in principe in dezelfde staat blijven en na het gebruik voor de specifieke doeleinden worden wederuitgevoerd.

Bijzondere bestemming

Onder de regeling bijzondere bestemming kunnen niet-Uniegoederen op grond van hun specifieke bestemming met vrijstelling of een verlaagd invoerrecht in het vrije verkeer worden gebracht (zoals producten bestemd voor de bouw van schepen of vis bestemd om te worden verwerkt).

Deze gunstige tariefbehandelingen zijn opgenomen in het gemeenschappelijk douanetarief.

Actieve Veredeling

Onder de regeling actieve veredeling kunnen niet-Uniegoederen in het douanegebied van de Unie worden gebruikt bij één of meer veredelingen (zoals bewerking, verwerking, vernietiging of herstelling) zonder dat de goederen worden onderworpen aan:

 • invoerrechten,

 • andere heffingen,

 • handelspolitieke maatregelen, voor zover zij de binnenkomst in of het uitgaan van goederen uit het douanegebied van de Unie niet verbieden.

Passieve veredeling

Onder de regeling passieve veredeling kunnen Uniegoederen tijdelijk uit het douanegebied van de Unie worden uitgevoerd om te worden veredeld. Voorbeelden van deze veredelingshandelingen zijn bewerking, verwerking of herstelling van goederen.

Als de veredelingsproducten in het vrije verkeer worden gebracht, wordt het bedrag aan invoerrechten berekend op basis van de kosten van de buiten het douanegebied van de Unie verrichte veredeling. De Uniegoederen die bij de veredeling zijn gebruikt, worden bij de berekening van het bedrag aan invoerrechten dus niet in aanmerking genomen.

Als sprake is van gratis herstelling van goederen wordt onder bepaalde voorwaarden gehele vrijstelling van invoerrechten verleend.

Naar boven

1.3 Nationale belastingen bij plaatsing onder een bijzondere regeling

Als niet-Uniegoederen worden geplaatst onder de regeling douane-entrepot, tijdelijke invoer en actieve veredeling zijn geen nationale belastingen verschuldigd.

Let op!

Als niet-Uniegoederen worden geplaatst onder de regeling bijzondere bestemming zijn de nationale belastingen wel verschuldigd. De goederen worden dan namelijk in het vrije verkeer gebracht.

Dit geldt voor de volgende nationale belastingen:

Omzetbelasting

Bij invoer van goederen is omzetbelasting verschuldigd. Zolang de goederen onder een bijzondere regeling zijn geplaatst, is echter geen sprake van invoer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Er is daarom geen verschuldigdheid van omzetbelasting.
(artikel 1, letter d en artikel 18, lid 2 en lid 3 van de Wet op de omzetbelasting 1968)

Let op!

Als sprake is van tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten is wel omzetbelasting verschuldigd.

(artikel 18, lid 2 letter d van de Wet op de omzetbelasting 1968)

Accijns

Bij de uitslag tot verbruik (waaronder begrepen invoer) van accijnsgoederen is accijns verschuldigd. Zolang de goederen onder een bijzondere regeling zijn geplaatst, is echter geen sprake van invoer van accijnsgoederen in de zin van de Wet op de accijns. Er is daarom geen sprake van verschuldigdheid van accijns.
(artikel 1, lid 2, artikel 1a, lid 1 letter h en letter n en artikel 2, lid 1 letter d van de Wet op de accijns)

Verbruiksbelastingen

Bij de invoer van alcoholvrije dranken is verbruiksbelasting verschuldigd. Zolang de goederen onder een bijzondere regeling zijn geplaatst, is echter geen sprake van invoer in de zin van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en enkele andere producten. Er is daarom geen sprake van verschuldigdheid van verbruiksbelasting.
(artikel 1, artikel 2 letter g en artikel 5 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en enkele andere producten)

Belasting personenauto's en motorrijwielen

Bij de registratie van een personenauto, een motorrijwiel of een bestelauto in het kentekenregister is belasting van personenauto’s en motorrijwielen verschuldigd. Zolang de goederen niet zijn geregistreerd in het kentekenregister, is geen sprake van verschuldigdheid van de belasting van personenauto's en motorrijwielen.
(artikel 1, lid 2 Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992)

Naar boven

1.4 Handelspolitieke maatregelen

Handelspolitieke maatregelen zijn niet-tarifaire maatregelen die in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid zijn vastgesteld in de vorm van Unievoorschriften inzake internationale handel in goederen.
(artikel 5, lid 36 DWU)

De niet-Uniegoederen die worden geplaatst onder een bijzondere regeling worden altijd onderworpen aan de handelspolitieke maatregelen die gelden bij binnenbrengen.

(artikel 134 DWU)

Als niet-Uniegoederen worden geplaatst onder de regeling douane-entrepot, tijdelijke invoer of actieve veredeling worden de goederen niet onderworpen aan de handelspolitieke maatregelen die gelden bij in het vrije verkeer brengen.

Voorbeeld

Voor een partij textiel is bij in het vrije verkeer brengen een invoervergunning vereist. De partij textiel wordt onder de regeling actieve veredeling geplaatst. De invoervergunning is dan niet nodig. De handelspolitieke maatregel wordt niet toegepast.

Let op!

Als niet-Uniegoederen worden geplaatst onder de regeling bijzondere bestemming zijn de handelspolitieke maatregelen die gelden bij in het vrije verkeer brengen wel van toepassing. De goederen worden dan namelijk in het vrije verkeer gebracht.

Als Uniegoederen worden geplaatst onder de regeling passieve veredeling zijn de handelspolitieke maatregelen die gelden bij uitvoer van toepassing.

Zie voor informatie over handelspolitieke maatregelen bij in het vrije verkeer brengen na actieve veredeling of passieve veredeling hoofdstuk 9 van onderdeel 16.00.00 (voor actieve veredeling) en hoofdstuk 9 van 19.00.00 (voor passieve veredeling) van dit Handboek.

Naar boven

1.5 Verboden en beperkingen

Verboden en beperkingen zijn verboden en beperkingen (onder andere met betrekking tot de openbare zedelijkheid, de openbare orde of de openbare veiligheid, bescherming van de gezondheid en het leven van mens, dier of plant) die zijn vastgesteld in internationale verdragen, Europese verordeningen en in nationale wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet wapens en munitie, de Geneesmiddelenwet en de Warenwet.

De niet-Uniegoederen die worden geplaatst onder een bijzondere regeling worden altijd onderworpen aan de verboden en beperkingen die gelden bij binnenbrengen.

(artikel 134 DWU)

Als niet-Uniegoederen worden geplaatst onder de regeling douane-entrepot, tijdelijke invoer of actieve veredeling worden de goederen niet onderworpen aan de verboden en beperkingen die gelden bij in het vrije verkeer brengen.

Let op!

Als niet-Uniegoederen worden geplaatst onder de regeling bijzondere bestemming zijn de verboden en beperkingen die gelden bij in het vrije verkeer brengen wel van toepassing. De goederen worden dan namelijk in het vrije verkeer gebracht.

Als Uniegoederen worden geplaatst onder de regeling passieve veredeling zijn de verboden en beperkingen die gelden bij uitvoer van toepassing.

Daarnaast kan nationale wetgeving voorwaarden stellen aan de handelingen die met deze goederen mogen plaatsvinden of de locatie waar deze handelingen mogen plaatvinden, bijvoorbeeld wanneer goederen die een gevaar vormen in een douane-entrepot worden opgeslagen.

Naar boven