Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.60.00 Carnet ATA

7 Tijdelijke invoer

7.1 Algemeen

Normaliter moet de belanghebbende een specifieke termijn voor het verwachte moment van binnenkomst een summiere aangifte bijn binnenbrengen indienen. Wanneer de goederen zijn gedekt door een carnet ATA is deze bepaling niet van toepassing.

(artikel 127 DWU; artikel 104, lid 1 letter p) GVo. DWU)

Goederen kunnen met het carnet ATA onder de bijzondere regeling tijdelijke invoer worden geplaatst. Het carnet wordt hier niet overgelegd voor het viseren van de omslag, oftewel het geldig maken (zie hoofdstuk 4), maar voor het doen van aangifte tot plaatsing van de goederen onder de regeling tijdelijke invoer. Het kantoor van binnenkomst vervult de functie van kantoor van plaatsing.
(artikel 159 DWU; artikel 205, lid 2 GVo. DWU)

Ondertekenaars van het verdrag en de overeenkomst mogen het gebruik van het carnet beperken. Hoewel de ATA-overeenkomst en Bijlage A geen beperking kennen voor wat betreft de goederen, hebben de Unie-lidstaten bepaald dat alleen voor de goederen genoemd in de landenlijst een carnet ATA voor plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer mag worden aanvaard. Als andere goederen dan die genoemd zijn in deze landenlijst onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst, dan moet gebruik worden gemaakt van een ander aangifteformulier (bijvoorbeeld een Enig document), zelfs als de goederen, bijvoorbeeld onder de regeling douanevervoer, met een carnet ATA aangebracht worden.

Op grond van artikel 210, letter c DWUis tijdelijke invoer een bijzondere regeling. Artikel 211, lid 1, letter a DWU schrijft voor dat een vergunning vereist is als gebruik wordt gemaakt van tijdelijke invoer. Deze vergunning moet worden aangevraagd door de persoon die de goederen gebruikt of laat gebruiken.
(artikel 211, lid 3, letter d) DWU)

Een carnet ATA geldt als aanvraag voor een vergunning voor de economische douaneregeling tijdelijke invoer. Het aanvaarden van het carnet ATA geldt als vergunning.
(artikel 163, lid 5 GVo. DWU)

Als het kantoor van binnenkomst niet in staat is na te gaan of aan alle voorwaarden voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer is voldaan of als het kantoor daartoe niet bevoegd is, kunnen de goederen worden overgebracht naar een douanekantoor waar ze wel onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst kunnen worden. Dit overbrengen wordt als doorvoer aangemerkt en kan - als het carnet ATA blauwe doorvoerbladen bevat - onder geleide van een carnet ATA plaatsvinden (zie hoofdstuk 9).

Voorbeeld

Op het douanekantoor van binnenkomst wordt geconstateerd dat een lading breimachines die met een carnet ATA wordt aangeboden voor plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer, uit defecte apparatuur bestaat. Het is mogelijk dat de aangever van plan is de computers in de Unie te laten repareren en vervolgens uit te voeren. Het carnet ATA is daarvoor niet bedoeld.
Twijfel over het juiste gebruik van de ATA-regeling is in dit geval dus gerechtvaardigd. De goederen kunnen daarom worden doorgestuurd naar een andere kantoor dat beter in staat is na te gaan of op een juiste manier van de regeling gebruik wordt gemaakt.

In de landen die bij de ATA-overeenkomst aangesloten zijn, wijzen de douaneautoriteiten kantoren aan die zich bezighouden met aangiften onder geleide van carnets ATA. In Nederland zijn daarvoor geen kantoren speciaal aangewezen. Alle aangiftepunten zijn dus bevoegd voor de behandeling van de carnets ATA. De aangifte voor tijdelijke invoer zal uit praktische overwegingen vaak gedaan worden bij de kantoren van binnenkomst.

Het kantoor van tijdelijke invoer stelt de termijn voor aangifte voor wederuitvoer op maximaal een jaar, rekening houdend met de geldigheidsduur van het carnet. Als de goederen niet binnen deze termijn worden wederuitgevoerd, wordt de procedure van niet-zuivering opgestart. Zie daarvoor hoofdstuk 10.

Naar boven

7.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

Zie voor de procedures en ambtelijke werkzaamheden bij de regeling tijdelijke invoer, onderdeel Tijdelijke invoer, nummer 18.00.00 van dit Handboek.

Na aanvaarding en eventuele verificatie van de aangifte, kan de inspecteur identificatiemaatregelen treffen en de goederen vrijgeven.

(artikel 172, 188, 192 en 194 DWU.

Op een carnet ATA dat in Nederland bij binnenkomst wordt aanvaard voor de tijdelijke invoer, moet niet alleen het adres van het douanekantoor van tijdelijke invoer worden vermeld, maar ook het Nederlandse centrale verzendadres. De reden hiervoor is dat het kantoor van wederuitvoer de strook voor de wederuitvoer via dit centrale adres moet terugsturen naar het kantoor van tijdelijke invoer.

Het centrale verzendadres voor de in Nederland aanvaarde of afgegeven carnets is:

 1. Belastingdienst Douane

 2. Centraal Verzendadres

 3. Postbus 4501

 4. 6401 JA Heerlen

Het centrale verzendadres voor in andere lidstaten aanvaarde of afgegeven carnets is:

Douane Nederland
Postbus 4500


6401 JA Heerlen

Naar boven

7.3 Nadere bepalingen

7.3.1 Aangifte gedeelte van de goederen

Bij gebruikmaking van het carnet ATA is het mogelijk om een gedeelte van de goederen die in het carnet vermeld staan, aan te geven. In dat geval wordt een gedeelte van alle volgnummers van de goederenlijst vermeld op de stam en de strook van het carnet.

Naar boven

7.3.2 Vervangend carnet ATA voor tijdelijk ingevoerde goederen

In de volgende twee situaties kan een vervangend carnet ATA voor tijdelijk ingevoerde goederen worden verstrekt:

 • de geldigheidsduur van het carnet ATA is verstreken;

 • het carnet ATA is verloren gegaan.

Geldigheidsduur verstreken

Verlenging van de geldigheidsduur van het carnet ATA is niet mogelijk. Als verwacht wordt dat de tijdelijke invoer langer zal duren dan de geldigheidsduur van het carnet, omdat de houder niet in staat is de goederen weder uit te voeren, kan de organisatie die het oorspronkelijke carnet heeft afgegeven een vervangend carnet afgeven.

Als u op het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de tijdelijk ingevoerde goederen zich bevinden, belast bent de afhandeling van het vervangend carnet ATA, dan gaat u als volgt te werk:

 1. Breng op de strook van het wederuitvoerblad van het oorspronkelijke carnet de vereiste aftekeningen aan.

 2. Zend deze strook onmiddellijk aan het oorspronkelijke kantoor van tijdelijke invoer.

 3. Vermeld in vak 4, "Verdere opmerkingen", van de invoerstrook van het vervangend carnet de oorspronkelijke wederuitvoertermijn, de eventuele verlenging daarvan en het nummer van het oorspronkelijke carnet.

 4. Overleg het vervangend carnet aan de titularis (of aan zijn gevolmachtigde).

 5. Geef het oorspronkelijke carnet terug aan de titularis (of aan zijn gevolmachtigde). De titularis moet voor terugzending aan de instantie van afgifte zorgdragen.

Als u werkzaam bent op het kantoor van wederuitvoer en er wordt een vervangend carnet ATA aan u aangeboden, dan gaat u als volgt te werk:

 1. Voorzie de wederuitvoerstrook van de vereiste aftekeningen (zie hoofdstuk 8);

 2. Zend deze onmiddellijk aan het douanekantoor dat het vervangend carnet in behandeling heeft genomen.

Let op!

Als de geldigheidsduur van het carnet is verstreken en er geen vervangend carnet is afgegeven, eist u dat de douaneformaliteiten voor tijdelijke invoer worden vervuld.

Carnet ATA verloren gegaan

Als een carnet ATA waarmee de goederen zijn binnengebracht, verloren is gegaan, kunt u - op verzoek van de organisatie van uitgifte - toestemming verlenen om een nieuw carnet te aanvaarden ter vervanging van het verloren gegane carnet. De geldigheidsduur van het vervangend carnet verstrijkt op de vervaldatum van het vervangen carnet. U moet op de omslagen duidelijke verwijzingen naar het oude en het nieuwe carnet aanbrengen.

Bij een verloren gegaan carnet ATA hoeft de wederuitvoer niet per se met een vervangend carnet ATA plaats te vinden. Een exemplaar EX 3 van het Enig document van de aangifte ten uitvoer kan hiervoor namelijk ook worden gebruikt. Dit exemplaar moet alle gegevens bevatten die ook op de wederuitvoerstrook van het verloren gegane carnet ATA zouden zijn vermeld, zoals de naam van de organisatie van uitgifte en het nummer van het carnet.

Naar boven