Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.50.00 Douanevoervoer – TIR

1 TIR-Vervoer algemeen

Zoals al eerder in het onderdeel douanevervoer is aangegeven, is vervoer onder de TIR-regeling één van de wijzen waarop douanevervoer kan plaatsvinden.

Het gebruik van het TIR carnet is de laatste jaren sterk afgenomen. Dat komt onder andere door de uitbreiding van de Unie en het aantal landen dat deelneemt aan de regeling gemeenschappelijk douanevervoer. Het TIR-vervoer zal belangrijk blijven voor het vervoer naar verder gelegen landen in Oost-Europa en Azië.

Dit inleidende hoofdstuk beschrijft allereerst kort de geschiedenis van de TIR-operatie. Vervolgens wordt de toepassing ervan besproken. Daarna komen de TIR-uitgevende organisaties aan de orde, gevolgd door een beschrijving van het (uiterlijke) TIR carnet.

Naar boven

1.1 De TIR-Overeenkomsten: geschiedenis

TIR staat voor "Transports Internationaux Routiers". De TIR-Overeenkomst is een internationaal verdrag uit 1975 dat tussen douane-administraties tot stand is gekomen onder toezicht van de Economische Commissie voor Europa (ECE) van de Verenigde Naties. Naast de douane zijn de TIR-uitgevende organisaties (vervoersorganisaties) en de International Road Transport Union (IRU) , gevestigd in Genève, belangrijke gesprekspartners in de uitvoering van de TIR-Overeenkomst. De IRU is een overkoepelende organisatie van ongeveer 70 nationale vervoersorganisaties nationale vervoersorganisaties.
De TIR-Overeenkomst is per 1 januari 2016 ondertekend door 58 landen.
De TIR-Overeenkomst is opgenomen in het boekwerk Wetgeving Douane, onder nummer 10.40.00.

Naar boven

1.2 Toepassing van de TIR-operatie

De TIR-operatie maakt het mogelijk om goederen over de grens van aangesloten landen te vervoeren, zonder ze te hoeven lossen. Ook hoeft de vervoerder niet steeds opnieuw zekerheid te stellen. De bevoegdheid om goederen te visiteren blijft bestaan, al mag er alleen bij uitzondering gebruik van worden gemaakt. (artikel 5 en 23 TIR-Overeenkomst) De goederen worden bij vertrek geladen in een degelijk afgesloten ruimte. Vervolgens vinden er bij grensoverschrijdingen tussen aangesloten landen in principe geen controles op goederen meer plaats. De grensformaliteiten zijn beperkt tot het geldig maken van nieuwe bladen van het TIR carnet. Het zwaartepunt van de controle ligt dus bij inlading en vertrek.
(artikel 2 TIR-Overeenkomst)

Ook worden de goederen bij grensoverschrijdingen niet onderworpen aan betaling van rechten of heffingen ter zake van in- of uitvoer.
(artikel 4 TIR-Overeenkomst)

Naar boven

1.2.1 Gebruik TIR carnet

De TIR-Overeenkomst is van toepassing op vervoer van goederen tussen een douanekantoor van vertrek in het ene deelnemende land, en het kantoor van bestemming in een ander deelnemend land. Dit vervoer verloopt over één of meer grenzen. Het douanegebied van de Unie wordt als één gebied aangemerkt voor het gebruik van het TIR carnet.
(artikel 228 DWU)

Voor vervoer van goederen dat begint of eindigt in een EVA-land, geldt de TIR-operatie wel. De regeling voor Uniedouanevervoer kan naar keuze worden toegepast. Ook kan de TIR-operatie worden toegepast op vervoer van goederen van het ene lidstaat van de Unie naar een ander lidstaat van de Unie, via een derde land. In dit geval zijn de formaliteiten die behoren bij grensoverschrijdingen vanuit en naar de Unie van toepassing op de plaatsen waar het vervoer tijdelijk het douanegebied van de Unie verlaat en waar het opnieuw dit gebied weer binnenkomt.
(artikel 226, lid 3, letter b, DWU)

Voorbeeld

Een vrachtwagen die van Griekenland naar Italië rijdt, via onder meer het grondgebied van bijvoorbeeld Albanië, kan een TIR carnet gebruiken. De status van Uniegoederen moet worden aangetoond (artikel 127 GVo.DWU). In het volgende schema staan de mogelijkheden voor vervoer op verschillende documenten weergegeven:

 

T2

T1

TIR

vervoer van derde land naar Unie en vice versa

NEE

NEE

JA

vervoer van EVA-land of derde land met Uniedouanevervoer naar Unie en vice versa

JA

JA

JA

vervoer van Unie-Unie rechtstreeks

JA 1)

JA

NEE

vervoer Unie-Unie via EVA-land of derde land met Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer

JA

JA

JA

vervoer Unie-Unie via derde land zonder Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer

NEE

JA

JA

Een specifiek kenmerk van een TIR carnet is dat het hoort bij een vervoermiddel. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een aangifte Uniedouanevervoer (T), dat aansluit bij de goederen. Overlading van goederen onder geleide van een TIR carnet is dan ook niet toegestaan.

Naar boven

1.2.2 Eisen aan TIR-vervoer

Vervoer onder een TIR carnet is alleen toegestaan als de goederen worden vervoerd onder de voorwaarden die in de TIR-Overeenkomsten worden genoemd. Dat wil zeggen dat:

 • de laadruimte van de vrachtwagen of container aan bepaalde eisen voldoet (zie hoofdstuk 2);

 • een gedeelte van het traject over de weg wordt afgelegd;
  (artikel 2 TIR-Overeenkomst)

 • de goederen per vrachtwagen, combinatie of container worden vervoerd.
  (artikel 3 TIR-Overeenkomst)

Wel bestaat de mogelijkheid om de vrachtwagen of container met behulp van een ander vervoermiddel te vervoeren.

Voorbeeld

Een oplegger laadt een container in Londen, om die in Moskou af te gaan leveren. Als de vervoerder de oplegger van Engeland naar Nederland per schip wil vervoeren, dan kan hij of zij in Londen een TIR carnet voor het gehele traject geldig laten maken. In de TIR-Overeenkomst wordt niet aangegeven welk gedeelte van het traject over de weg moet worden afgelegd.
(artikel 2 TIR-Overeenkomst)

Het is ook mogelijk dat geen enkel gedeelte van het traject over de weg kan worden afgelegd, hoewel dat wel de bedoeling was. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij overmacht situaties, zoals ongevallen of onvoorziene omstandigheden van commerciële aard. In zulke gevallen wordt het TIR carnet toch aanvaard. De organisaties die zich garant hebben gesteld blijven aansprakelijk.

Naar boven

1.2.3 Afzonderlijke carnets

Voor elke container of elk wegvoertuig moet in principe een afzonderlijk TIR carnet worden gebruikt. Een TIR carnet kan slechts voor één TIR-transport worden gebruikt. Voor een vervoerscombinatie, of voor verschillende containers, die op één vrachtwagen zijn geladen, kan een enkel TIR carnet volstaan. Het is aan het douanekantoor van vertrek om te bepalen of één TIR carnet voor een vervoerscombinatie volstaat. Bij een vervoerscombinatie vermeldt de aangever de inhoud van ieder voertuig dat deel uitmaakt van de combinatie, op het goederenmanifest. Bij meerdere containers op een vrachtwagen moet de inhoud van elke container afzonderlijk op het goederenmanifest vermeld worden.
(artikel 17 TIR-Overeenkomst)

Deze bepaling is niet zo strikt, dat ieder verschil tussen de werkelijke inhoud en het manifest meteen als een onregelmatigheid wordt beschouwd. Als de belanghebbende kan aantonen dat alle goederen die op het manifest zijn vermeld, ook daadwerkelijk aanwezig zijn, dan is er geen sprake van een onregelmatigheid. De manier waarop de goederen over de vervoerscombinatie of de containers zijn verdeeld, is dan dus minder belangrijk.
(bijlage 6, invulinstructie artikel 17, TIR-Overeenkomst)

Naar boven

1.2.4 Verschillende kantoren

Er mogen verschillende kantoren van vertrek en bestemming zijn. Het totaal aantal van deze kantoren mag echter niet meer dan vier zijn. Maximaal kunnen dus op het TIR carnet vermeld staan:

 • 1 kantoor van vertrek en 3 kantoren van bestemming;

 • 2 kantoren van vertrek en 2 kantoren van bestemming;

 • 3 kantoren van vertrek en 1 kantoor van bestemming.

Naar boven

1.3 TIR-uitgevende organisaties

De meeste landen die partij zijn bij de TIR-Overeenkomst hebben zogenaamde TIR-uitgevende organisaties aangewezen. Deze organisaties zijn bevoegd voor de uitgifte van TIR carnets. De lijst met TIR-uitgevende organisaties kunt u raadplegen in bijlage 1. Zij zullen verder steeds "TIR-uitgevende organisaties" worden genoemd. Per 1 januari 2016 hebben 58 deelnemende landen een TIR-uitgevende organisatie aangewezen.
(artikel 6 TIR-Overeenkomst)

Naar boven

1.3.1 Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor het vervoer van goederen, is de houder van het TIR carnet. Deze koopt een TIR carnet van de TIR-uitgevende organisatie. Deze organisatie beoordeelt of de aanvrager in aanmerking komt voor het verkrijgen van een carnet. De TIR-uitgevende organisatie staat namelijk tot een bepaald bedrag garant voor de rechten die verschuldigd zijn, als het carnet niet gezuiverd wordt.
(artikel 8, lid 7, TIR-Overeenkomst)

Elke in de Unie gevestigde TIR-uitgevende organisatie kan wanneer een TIR operatie op het grondgebied van de Unie plaatsvindt aansprakelijk worden gesteld voor € 60.000 of een overeenkomstig bedrag berekend in een nationale munteenheid.
(artikel 163 UVo.DWU)

Deze garantstelling is een extra waarborg. Uiteraard is de houder van het TIR carnet, als titularis als eerste aansprakelijk.
(artikel 8 TIR-Overeenkomst)

Naar boven

1.3.2 Uitsluitingen vervoer onder TIR

Tabaksproducten en alcohol zijn uitgesloten van vervoer onder dekking van het TIR carnet.
Voor het vervoer onder de TIR regeling van goederen met een verhoogd risico kan het douanekantoor van vertrek een verplicht te volgen route (in de vorm van de landencodes) voorschrijven. Ook wordt de termijn waarbinnen de goederen moeten worden aangebracht op het douanekantoor van bestemming (doorgang) voorgeschreven.

Voor de hieronder benoemde goederen is vervoer met een carnet TIR niet toegestaan.

GN

Omschrijving van de goederen

2207 10

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80% vol of meer

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80% vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten; samengestelde alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor vervaardiging van dranken

2402 10

Sigaren en cigarillo's, tabak bevattend

2402 20

Sigaretten, tabak bevattend

2403 10

Rooktabak, ook als het tabakssurrogaten bevat, ongeacht in welke verhouding

Niet alleen goederen kunnen worden uitgesloten maar ook bedrijven.
De lijst van bedrijven die zijn uitgesloten vindt u op DouaneNet/Landelijk portaal/processen/ondersteunend/TIR aangelegenheden.

Naar boven

1.4 Het TIR carnet: Uitvoering

Een TIR carnet bestaat uit vier delen:

 • een omslagblad;

 • een geel blad ten behoeve van de vervoerder;

 • maximaal twintig bladen;

 • en proces-verbaal van constatering (procès-verbal de constat).

Deze maximaal twintig bladen zijn tien setjes van twee bladen. De TIR-Overeenkomst geeft aan dat voor elk grondgebied waarover het vervoer plaatsvindt, een blad in tweevoud aanwezig moet zijn. Maximaal kunnen dus negen grensoverschrijdingen plaatsvinden. Naast het carnet met 20 bladen bestaan er ook carnets met 4, 6 en 14 bladen. De bladen in het carnet hebben een oplopende paginanummering. (bijlage 1-A-6 TIR-Overeenkomst)

Goederenmanifest

Aan de goederenmanifesten kunnen ladinglijsten worden gehecht van hetzelfde model als het goederenmanifest. Ook mogen handelsbescheiden, die ten minste dezelfde gegevens bevatten als het goederenmanifest, worden vastgehecht. In deze gevallen moeten op alle goederenmanifesten de volgende gegevens staan:

 1. aantal bijgevoegde ladingslijsten of handelsbescheiden (vak 8);

 2. aantal en soort van de colli of van de voorwerpen, en de totale brutomassa van de goederen die zijn vermeld in de ladingslijsten of handelsbescheiden (vakken 9 en 11);

 3. een verwijzing naar de ladingslijsten (vak 8 van de omslag).

Onder deze voorwaarden mogen ook ladinglijsten worden gebruikt in het geval van internationaal vervoer van verhuisboedels onder geleide van TIR carnet.
(bijlage 6, invulinstructie bijlage 1-10 TIR-Overeenkomst)

Gegevens

Vervoerders hoeven alleen die gegevens te verstrekken, die de TIR-operatie vereist. Voor het invullen van die gegevens wordt verwezen naar de toelichting op het TIR carnet zelf.

Gegevensset TIR carnet in NCTS

De houder van het TIR carnet is verplicht de gegevensset van het TIR carnet ook elektronisch aan te leveren door gebruik te maken van NCTS. In hoofdstuk 3, 4 en 5 worden de handelingen die de Douane verricht met betrekking tot Transit behandeld. Bij onregelmatigheden zijn de gegevens van het TIR carnet bepalend.

Let op!

Juridisch zijn de vastleggingen in het TIR-carnet bindend.

(artikel 273, leden 1 en 2 UVo. DWU)

Naar boven

1.5 Het TIR focal point

Het TIR focal point is landelijk verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de TIR-Overeenkomst door de Douane. Het TIR focal point draagt de verantwoordelijkheid voor het (laten) toetsen van verzoeken om toelating tot het TIR-systeem van transporteurs die dit aangevraagd hebben via de afgevende instanties. Daarnaast is het TIR focal point het landelijk aanspreekpunt bij calamiteiten met TIR-vervoer in het buitenland.

Het TIR focal point is momenteel belegd bij:

Douane Eindhoven, team Zuivering
R.A.M. Verhoef
Oude Roderweg 29
6422 PE Heerlen.
Telefoon: 06 - 52 54 81 56
email: ram.verhoef@belastingdienst.nl

Naar boven