Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

0.00.20 Leeswijzer

1 Leeswijzer

In deze leeswijzer staan:

  • de uitgangspunten,

  • de opbouw en

  • een uitleg over het gebruik van het Handboek Douane.

Naar boven

1.1 Doel

Met het Handboek kunt u uw taken en werkzaamheden in principe zelfstandig verrichten. Het Handboek is zo geschreven dat het goed leesbaar is.
In het Handboek vindt u vrijwel alle informatie die u nodig heeft bij de uitvoering van uw taken en werkzaamheden.

Naar boven

1.2 Indeling en opbouw

Het Handboek is thematisch opgebouwd aan de hand van onderwerpen van het DWU. De onderdelen zijn gerangschikt volgens een decimaalsysteem. Een decimaalnummer is onderverdeeld in hoofdstukken. Een hoofdstuk bestaat uit een aantal paragrafen en behandelt zoveel mogelijk een werkproces bijvoorbeeld het proces van het behandelen van een aanvraag voor het (niet) verlenen van een vergunning. Het aanvraagformulier en de vergunning zijn niet opgenomen in het Handboek. Het DWU gaat uit van elektronische communicatie met belanghebbende. Diverse systemen (waaronder Customs Decisions) ondersteunen dit. In het Overzicht douanevergunningen ziet u precies hoe een vergunning moet worden aangevraagd: via de EU portalen of met een aanvraagformulier. De vergunningen zijn ook in de systemen opgenomen of te vinden in de Generieke Documentcreatie GDC.

Het Handboek behandelt definities, formaliteiten, procedures, regelingen, en andere aspecten van formeel recht. Ook vindt u er aanwijzingen opgenomen over antidumpingrechten, compenserende rechten, landbouwmarktordeningen en -regimes.
Tot slot zijn Memoranda of Understanding met andere lidstaten in het Handboek opgenomen.

Uitgangspunt bij het verschijnen van het Handboek in zijn huidige digitale vorm is dat dubbelingen in tekst zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van hyperlinks, voor het doorlinken naar andere relevante onderdelen van dit Handboek.

Naar boven

1.3 Hulpmiddelen

Het Handboek heeft als hulpmiddel de inhoudsopgave per decimaalnummer (links in de kantlijn).

Het Handboek heeft ook een onderdeel waarin afkortingen en definities zijn vermeld, dit is onderdeel 0.00.25 van dit Handboek.

Daarnaast is in het handboek met een aantal dingen rekening gehouden die u helpen bij het uitvoeren van uw taken en werkzaamheden:

  • Vermelding van het wetsartikel aan het einde van elke alinea waar een wettelijke bepaling is uitgelegd.

  • Schema's en tabellen.

  • Bijlagen bij een decimaalnummer van het handboek. In de tekst van het decimaalnummer vindt u een verwijzing naar de bijlagen.

    U wordt ook geattendeerd op bijzonderheden met bijvoorbeeld "Let op!".

Naar boven

1.4 Mededelingen

In onderdeel 200.00.00 Mededelingen van dit Handboek staan belangrijke mededelingen, die (nog) niet in het relevante onderdeel van het Handboek is verwerkt.

Naar boven