Overzicht douanevergunningen

Er zijn nogal wat vergunningen, registraties, toestemmingen, toelatingen en overeenstemmingen. We hebben ze ingedeeld naar onderwerp:

Algemeen

Soort aanvraag

Waarvoor?

Aanvragen

Aanvraag EORI-nummer voor bedrijven met hoofdvestiging in Nederland

Voor het aanvragen van een EORI-nummer als uw hoofdvestiging in Nederland is gevestigd. Hierbij hoort ook de 'Verklaring Toestemming publicatie EORI-gegevens' voor het publiceren van uw EORI-gegevens op www.europa.eu.

Aanvraag EORI-nummer voor bedrijven met hoofdvestiging buiten de Europese Unie

Voor het aanvragen van een EORI-nummer als uw hoofdvestiging is gevestigd buiten de EU. Hierbij hoort ook de 'Verklaring Toestemming publicatie EORI-gegevens' voor het publiceren van uw EORI-gegevens op www.europa.eu.

AEO

Soort aanvraag

Waarvoor?

Aanvragen in portaal

Authorised Economic Operator (AEO)

Om makkelijker toegang te krijgen tot vereenvoudigde procedures en verschillende faciliteiten bij fysieke controles.

Er zijn 2 soorten AEO-vergunningen:

 • de vergunning Douanevereenvoudigingen (AEOC)
 • de vergunning Veiligheid (AEOS)

Beide vergunningen worden ook gecombineerd afgegeven.

DWU/Aangifteprocedures

Soort aanvraag

Waarvoor?

Aanvragen in portaal

Aanvragen met formulier

Inschrijving in de administratie van de aangever (EIR)

Voor het plaatsen van goederen onder een bepaalde douaneregeling, door ze in te schrijven in uw administratie. Op het moment dat u de goederen aangeeft door ze in te schrijven in de administratie van de aangever, moet u de goederen ook aanbrengen bij de Douane. Daarvoor gebruikt u in DMS de voorgeschreven dataset.

N.v.t.

Toelating Douanevertegenwoordiger

Voor het vertegenwoordigen van personen en ondernemingen bij het doen van aangiften, kennisgevingen, en andere handelingen en formaliteiten die in de douanewetgeving staan.

N.v.t.

Registratie elektronisch berichtenverkeer

Voor het digitaal uitwisselen van berichten met de Douane en om digitaal aangifte te doen voor douaneregelingen.

N.v.t.

Vereenvoudigde aangifte (SDE)

Voor het plaatsen van bepaalde goederen onder de douaneregelingen Invoer en Uitvoer met een vereenvoudigde aangifte. Omdat in Nederland DMS of AGS bewaakt dat voor iedere vereenvoudigde aangifte een aanvullende aangifte wordt gedaan, is geen vergunning vereenvoudigde aangifte (SDE) nodig.

N.v.t.

Gecentraliseerde vrijmaking (CCL)

Voor het indienen van aangiften bij het douanekantoor in het land waar het bedrijf gevestigd is voor goederen die bij een douanekantoor in een andere lidstaat worden aangebracht.

N.v.t.

DWU/Waarde, oorsprong en tarief

Soort aanvraag

Waarvoor?

Aanvragen in portaal

Aanvragen met formulier

BTI

Voor het aanvragen van een Bindende Tariefinlichting

Alléén in de volgende situatie:

 • Uw bedrijf heeft een hoofdvestiging buiten het douanegebied van de Unie.

Geregistreerde Exporteur (REX)

 • Voor het opstellen van oorsprongsverklaringen bij de uitvoer van goederen waarvoor in het land van invoer een preferentiële tariefbehandeling geldt
 • Voor het vervangen van oorsprongsbewijzen bij het wederverzenden van goederen
 • Voor het opstellen van attesten van oorsprong in het kader van bilaterale cumulatie

Toegelaten exporteur

Voor het opstellen van oorsprongsverklaringen (factuurverklaringen) bij de uitvoer van goederen waarvoor in het land van invoer een voorkeurstariefbehandeling geldt.

N.v.t.

Toegelaten exporteur ATR met visering vooraf

Voor het aanvullen van vooraf afgegeven certificaten ATR, bij de uitvoer van goederen uit het vrije verkeer van de EU naar Turkije.

N.v.t.

Toegelaten exporteur zelf afgifte ATR

Voor het zelf afgeven van certificaten ATR bij de uitvoer van goederen uit het vrije verkeer van de EU naar Turkije.

N.v.t.

Toegelaten exporteur ATR met visering vooraf |
grensoverschrijdend

Voor het aanvullen van vooraf afgegeven certificaten ATR, bij uitvoer van goederen uit het vrije verkeer van de EU, vanuit 1 of meerdere lidstaten naar Turkije.

N.v.t.

Toegelaten exporteur zelf afgifte ATR |
grensoverschrijdend

Voor het zelf afgeven van certificaten ATR bij uitvoer van goederen uit het vrije verkeer van de EU, vanuit 1 of meerdere lidstaten naar Turkije.

N.v.t.

Toegelaten exporteur | grensoverschrijdend

Voor het opstellen van oorsprongsverklaringen (factuurverklaringen) bij de uitvoer van goederen waarvoor een voorkeurstariefbehandeling geldt, vanuit 1 of meerdere EU-lidstaten naar de partnerlanden.

N.v.t.

Vooraf viseren vervangingscertificaten

Voor het aanvullen van vooraf afgegeven vervangingscertificaten.

N.v.t.

N.v.t.

Vereenvoudiging bepaling douanewaarde (CVA)

Voor het bepalen van de bedragen voor het vaststellen van de douanewaarde van goederen, als deze bedragen niet meetbaar zijn op de datum waarop de douaneaangifte is aanvaard.

N.v.t.

DWU/Zekerheid en inning

Soort aanvraag

Waarvoor?

Aanvragen in portaal

Aanvragen met formulier

Doorlopende zekerheid douanevervoer inclusief eventuele
verlaging of ontheffing (CGU)

Voor het vaststellen van een referentiebedrag om zekerheid te stellen voor douaneschulden. Deze kunnen ontstaan bij het gebruik van douaneregeling douanevervoer.

N.v.t.

Doorlopende zekerheid Overige regelingen nationaal inclusief
eventuele verlaging of ontheffing (CGU)

Voor het vaststellen van een referentiebedrag om zekerheid te stellen voor douaneschulden nationaal. Deze kunnen ontstaan bij het gebruik van douaneregelingen (exclusief douanevervoer) en tijdelijke opslag.

Alléén in de volgende situaties:

 • U wilt zekerheid stellen voor het gebruik van een 'Vergunning overdracht van rechten en plichten bijzondere bestemming'.
 • U wilt zekerheid stellen voor kortdurende tijdelijke opslag op een goedgekeurde locatie.

Doorlopende zekerheid Overige regelingen grensoverschrijdend
inclusief eventuele verlaging of ontheffing (CGU)

Voor het vaststellen van een referentiebedrag om zekerheid te stellen voor douaneschulden grensoverschrijdend. Deze kunnen ontstaan bij het gebruik van douaneregelingen (exclusief douanevervoer) en tijdelijke opslag.

Alléén in de volgende situatie:

 • U wilt zekerheid stellen voor het gebruik van een 'Vergunning overdracht van rechten en plichten bijzondere bestemming'.

Uitstel van betaling (DPO)

Voor het periodiek betalen van de invoerrechten en belastingen door gebruik te maken van het maandkrediet of een vergunning inschrijving in de administratie (maandaangifte).

N.v.t.

DWU/Vervoer

Soort aanvraag

Waarvoor?

Aanvragen in portaal

Aanvragen met formulier

Toegelaten afzender (ACR)

Voor het plaatsen of verzenden van goederen vanuit uw bedrijfsruimte of andere aangewezen plaatsen onder de douaneregeling 'Douanevervoer', zonder dat u de goederen of bijbehorende aangifte voor douanevervoer aanbrengt en aanbiedt bij de Douane.

N.v.t.

Toegelaten geadresseerde (ACE)

Voor het op vastgestelde locaties ontvangen van goederen, begeleidingsdocumenten en aangiftebewijsstukken die zijn geplaatst onder de douaneregeling 'Douanevervoer', zonder deze aan te brengen en aan te bieden bij de Douane.

N.v.t.

Toegelaten geadresseerde TIR-operatie (ACT)

Voor het op vastgestelde locaties ontvangen van goederen die vallen onder de regeling 'Extern douanevervoer' én worden vervoerd onder de TIR-regeling met het aangiftebewijsstuk 'Carnet TIR'.

N.v.t.

Toegelaten afgever T2L(F) (ACP)

Voor het afgeven van bewijzen van douanestatus van Uniegoederen, zonder dat u deze vooraf door de bevoegde douaneautoriteiten van het land van vertrek hoeft te laten aftekenen.

N.v.t.

Vereenvoudigde procedure voor vervoer per spoor met vrachtbrief CIM

Voor het gebruiken van de vrachtbrief CIM voor vervoer per spoor als aangifte voor douanevervoer. De vergunning is alleen bedoeld voor spoorwegmaatschappijen die in Nederland zijn gevestigd.

N.v.t.

Gebruik regeling elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte (ETD)

Voor het gebruik van een elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte voor douanevervoer voor:

 • vervoer door de lucht, of
 • vervoer over zee

N.v.t.

Gebruik verzegeling van een bijzonder model (SSE)

Voor het gebruiken van verzegelingen van een bijzonder model als identificatiemaatregel binnen de douaneregeling 'Douanevervoer'.

N.v.t.

Uitbunkeren in transito

Voor het leveren van minerale oliën en gassen, afkomstig van een niet-Unie-land, aan bijvoorbeeld zeeschepen, boorplatforms en onderzeeërs.

N.v.t.

Overeenstemming vervoer via vaste transportrichting

Voor het mogen toepassen van een vereenvoudigde procedure voor de douaneregeling 'Douanevervoer'.

N.v.t.

Onderhouden van een lijndienst (RSS)

Voor het onderhouden van een lijndienst met bepaalde schepen, waarmee u goederen vervoert tussen havens binnen het douanegebied van de Unie.

N.v.t.

DWU/Bijzondere regelingen en tijdelijke opslag

Soort aanvraag

Waarvoor?

Aanvragen in portaal

Aanvragen met formulier

Douane-entrepot (CW2/CWP)

Voor het beheren van een publiek douane-entrepot type II of een particulier douane-entrepot.

N.v.t.

Actieve veredeling (IPO)

Voor het bewerken, verwerken, vernietigen of herstellen van niet-Uniegoederen in het douanegebied van de Unie, zonder dat u invoerrechten hoeft te betalen.

Alléén in de volgende situatie:

 • Uw bedrijf is gevestigd buiten het douanegebied van de Unie.

Bijzondere bestemming (EUS)

Voor het in het vrije verkeer brengen van niet-Unie-goederen met een specifieke bestemming, zonder dat u (volledige) invoerrechten hoeft te betalen.

Alléén in de volgende situatie:

 • Uw bedrijf is gevestigd buiten het douanegebied van de Unie.

Overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming

Voor het overnemen van rechten en plichten van een vergunninghouder ‘Bijzondere bestemming’ (overdrager). Zo kunt u zelf een bijzondere bestemming geven aan goederen.

N.v.t.

Passieve veredeling (OPO)

Voor het tijdelijk uitvoeren van Uniegoederen uit het douanegebied van de Unie om te gebruiken bij 1 of meer veredelingen. Daarna kunt u de veredelingsproducten in het vrije verkeer brengen, zonder (volledige) invoerrechten te betalen.

N.v.t.

Tijdelijke invoer (TEA)

Voor het tijdelijk invoeren van goederen met geheel of gedeeltelijke vrijstelling (schorsing) van rechten bij invoer.

Alléén in de volgende situatie:

 • Uw bedrijf is gevestigd buiten het douanegebied van de Unie.

Ruimte voor tijdelijke opslag (TST)

Voor het beheer van een ruimte voor tijdelijke opslag.

N.v.t.

Kortdurende tijdelijke opslag op goedgekeurde locatie

Voor het goedkeuren van een locatie voor de kortdurende tijdelijke opslag van goederen. U geeft de niet-Uniegoederen uiterlijk 3 dagen nadat zij op de goedgekeurde locatie zijn aangebracht, aan voor een douaneregeling of voor wederuitvoer. Als de locatie is opgenomen in een ‘Vergunning toegelaten geadresseerde’, dan hebt u iets meer tijd, uiterlijk 6 dagen.

N.v.t.

DWU/Overig

Soort aanvraag

Waarvoor

Aanvragen in portaal

Aanvragen met formulier

Erkend bunkeraar

Voor het gebruiken van de zeevaartbunkerprocedure 2019 als bunkeraar, bij uitvoer, wederuitvoer en uitgaan van minerale oliën en smeermiddelen.

N.v.t.

Toestemming tot reparatie

Voor het tijdelijk van boord halen of aan boord brengen van zeeschepen van normale uitrusting, toebehoren en reserveonderdelen om deze goederen te repareren.

N.v.t.

Toestemming tot provianderen binnen territoriale wateren

Voor het overladen van bepaalde goederen buiten de kustlijn en binnen de 12-mijlszone van Nederland. Voor een schip dat het douanegebied van de EU gaat verlaten.

N.v.t.

Erkende bananenweger (AWB)

Voor het bepalen van het nettogewicht van verse bananen en het vastleggen van dit gewicht in weegcertificaten.

N.v.t.

Accijns en verbruiksbelasting

Soort aanvraag

Waarvoor?

Aanvragen

Accijnsgoederenplaats voor de opslag van accijnsgoederen

Om accijnsgoederen onder schorsing van accijns te ontvangen in, voorhanden te hebben in, en over te brengen uit de accijnsgoederenplaats.

Accijnsgoederenplaats voor de vervaardiging van alcoholhoudende producten

Voor het opslaan en vervaardigen van alcoholhoudende producten in een accijnsgoederenplaats in Nederland onder schorsing van accijns.

Accijnsgoederenplaats voor de vervaardiging van tabaksproducten

Voor het opslaan en vervaardigen van tabaksproducten in een accijnsgoederenplaats in Nederland onder schorsing van accijns.

Accijnsgoederenplaats voor de vervaardiging van minerale olie

Voor het opslaan en vervaardigen van minerale oliën in een accijnsgoederenplaats in Nederland onder schorsing van accijns.

Fictieve accijnsgoederenplaats handelaar in minerale oliën

Om minerale oliën vanuit een accijnsgoederenplaats of belastingentrepot te mogen ontvangen of ernaar over te brengen, onder schorsing van accijns.

Fictieve accijnsgoederenplaats bunkerhandelaar in minerale oliën

Om minerale oliën vanuit een (fictieve) accijnsgoederenplaats of belastingentrepot te mogen ontvangen of ernaar over te brengen, onder schorsing van accijns.

Fictieve accijnsgoederenplaats tussenpersoon

Om te kunnen optreden als tussenpersoon van vergunninghouders van een accijnsgoederenplaats waar minerale oliën worden vervaardigd of opgeslagen.

Inrichting voor vervaardiging van verbruiksbelastinggoederen

Om verbruiksbelastinggoederen te mogen vervaardigen in een inrichting onder schorsing van verbruiksbelasting

Inrichting voor de opslag van verbruiksbelastinggoederen

Om alcoholvrije dranken onder schorsing van verbruiksbelasting te ontvangen in, voorhanden te hebben in en over te brengen uit de inrichting.

Inrichting voor de vervaardiging van verbruiksbelastinggoederen (zelfpersers)

Om vruchten- en groentesappen te kunnen persen onder schorsing van verbruiksbelasting.

Vrijstelling accijns

Voor het kopen of gebruiken van accijnsgoederen onder bepaalde voorwaarden, met vrijstelling van accijns.

Vrijstelling verbruiksbelasting

Voor het kopen en gebruiken van alcoholvrije dranken onder bepaalde voorwaarden, met vrijstelling van verbruiksbelasting.

Vrijstelling accijns voor onderzoek, kwaliteitscontroles en smaaktesten

Om accijnsgoederen uit uw accijnsgoederenplaats met vrijstelling van accijns naar een bepaalde locatie over te brengen voor onderzoek, kwaliteitscontroles of smaaktesten.

N.v.t.

Vrijstelling accijns van minerale olie voor de bunkering van eigen schepen

Voor het kopen en opslaan van bepaalde minerale oliën met vrijstelling van accijns en voorraadheffing. U mag die oliën alleen gebruiken voor bijvoorbeeld de aandrijving van uw eigen schepen.

N.v.t.

Geregistreerde afzender

Voor het verzenden van accijnsgoederen van de plaats van invoer naar een aangewezen bestemming, onder schorsing van accijns. De goederen worden daarbij in het vrije verkeer van de Unie gebracht.

Geregistreerde geadresseerde

Voor het ontvangen van accijnsgoederen uit andere lidstaten van de EU, onder schorsing van accijns.

Geregistreerde geadresseerde (tijdelijk)

Om onder schorsing van accijns eenmalig een zending accijnsgoederen te mogen ontvangen uit een andere lidstaat van de EU.

Gecertificeerde geadresseerde

Om accijnsgoederen te mogen ontvangen die in een andere lidstaat van de EU al zijn veraccijnsd, en die komen van een gecertificeerde afzender.

Gecertificeerde geadresseerde (tijdelijk)

Om eenmalig accijnsgoederen te mogen ontvangen die in een andere lidstaat van de EU al zijn veraccijnsd, en die komen van een gecertificeerde afzender.

Gecertificeerde afzender

Om accijnsgoederen die in Nederland al zijn veraccijnsd, te mogen verzenden naar een gecertificeerde geadresseerde in een andere lidstaat van de EU.

Gecertificeerde afzender (tijdelijk)

Om eenmalig accijnsgoederen die in Nederland al zijn veraccijnsd, te mogen verzenden naar een gecertificeerde geadresseerde in een andere lidstaat van de EU.

Fiscaal vertegenwoordiger accijns voor verkoper op afstand

Om aangifte in Nederland te mogen doen namens de verkoper op afstand voor daar veraccijnsde goederen, bestemd voor een Nederlandse particulier.

Handelaar in ruwe tabak

Om onder bepaalde voorwaarden te handelen in ruwe tabak.

Voorhanden hebben van een distilleertoestel

Voor het gebruiken of voorhanden hebben van een distilleertoestel dat geschikt is voor het afscheiden van ethanol uit ethanolhoudende stoffen.

Vervaardigen en voorhanden hebben van een distilleertoestel

Voor het vervaardigen, gebruiken of voorhanden hebben van een distilleertoestel dat geschikt is voor het afscheiden van ethanol uit ethanolhoudende stoffen.

Vereenvoudigd vervoer van bepaalde minerale oliën

Om bepaalde minerale oliën over te brengen naar aangewezen lidstaten met een vrachtdocument in plaats van met het elektronische administratieve document.

N.v.t.

Toestemming accijnszegels aanvragen

Voor het aanvragen van accijnszegels in Nederland.

Vereenvoudigde accijnsregeling voor exploitanten riviercruiseschepen

Om op een vereenvoudigde manier in Nederland de accijns voor drank te betalen of terug te vragen.

VGEM/CDIU

Soort aanvraag

Waarvoor?

Aanvragen

Drugsprecursoren Cat. 1

Voor de invoer en uitvoer van Cat. 1 stoffen, het bezitten of in de handel brengen van deze stoffen binnen de EU, en de intermediaire activiteiten met deze stoffen.

Consent voor wapens en munitie

Voor het binnenkomen in, het uitgaan van of de doorvoer door Nederland voor categorie II en III wapens, munitie en onderdelen hiervan. Deze zijn niet bestemd voor openbare diensten of de krijgsmacht.

Uitvoer dual use goederen

Voor het uitvoeren van bepaalde goederen voor tweeërlei gebruik naar specifieke bestemmingen.

Goederen uit verordening (EU) 2019/125 (folterwerktuigen)

Voor het invoeren, uitvoeren of doorvoeren van folterwerktuigen van en naar niet-EU-landen. In sommige situaties geldt een verbod.

Goederen uit Verordening (EU) 2019/125 (folterwerktuigen) - Algemeen

Voor het uitvoeren naar bepaalde bestemmingen van folterwerktuigen of bijvoorbeeld geneesmiddelen die voor de doodstraf kunnen worden gebruikt.

Uitvoer, doorvoer of overdracht militaire goederen

Voor het leveren van goederen die voorkomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

Invoer drugsprecursoren

Voor het invoeren van Cat. 1 stoffen.

Uitvoer drugsprecursoren

Voor het uitvoeren van geregistreerde stoffen, met uitzondering van eventuele vrijstellingen.

Registratie Cat. 2

Voor als u met vrijstelling Cat. 2 stoffen in de handel brengt, uitvoert of invoert, of er intermediaire activiteiten mee verricht. En voor als u de Cat. 2A stof gebruikt en meer dan 100 liter in bezit hebt.

Registratie Cat. 3

Voor het uitvoeren en van Cat. 3 stoffen vanuit de EU.

Uitvoer en wederuitvoer van Bijlage II goederen naar Rusland

Voor het uitvoeren en wederuitvoeren van bepaalde goederen voor de olie- en gasindustrie naar Rusland.

Sanctiegoederen

Voor het uitvoeren of doorvoeren van goederen waarvoor volgens nationale of internationale sanctiewetgeving een vergunning nodig is. Ook andere handelingen met deze goederen vallen hieronder.

Invoer textiel

Voor het invoeren van textielproducten vanuit bepaalde derde landen.

N.v.t.

Uitvoer goederen voor tweeërlei gebruik

Voor de uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik.

Uitvoer of doorvoer militaire goederen

Voor de uitvoer of doorvoer van goederen die voorkomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

Uitvoer vuurwapens, onderdelen en essentiële componenten voor vuurwapens en munitie

Voor de definitieve uitvoer uit de EU van bepaalde vuurwapens en munitie.

Internationaal importcertificaat voor militaire goederen

Voor als een buitenlandse overheidsinstantie u - als importeur van militaire goederen in Nederland - om dit certificaat vraagt.

Internationaal bewijs van ontvangst van militaire goederen

Om aan te geven dat goederen waarvoor een internationaal importcertificaat is afgegeven, zijn ontvangen.

Aanschaf, invoer of vervoer van sanctiegoederen uit Iran

Voor het aanschaffen, invoeren of vervoeren van bepaalde goederen uit Iran.

Mededeling Tussenhandel goederen voor tweeërlei gebruik

Om tussenhandeldiensten te verlenen voor bepaalde goederen voor tweeërlei gebruik.

Tussenhandel

Om tussenhandeldiensten te verlenen voor militaire goederen. Of als u schriftelijk bericht hebt gekregen dat u een vergunning moet aanvragen voor tussenhandeldiensten voor goederen voor tweeërlei gebruik.

Indelingsverzoek

Voor als u twijfels hebt over de vergunningplicht, de ontheffingsplicht, het onder embargo vallen van de uit te voeren goederen, of het eindgebruik van niet vergunningplichtige goederen.

Regelingen goederen tweeërlei gebruik

Voor de uitvoer van bepaalde goederen voor tweeërlei gebruik - die niet voorkomen op bijlage I van verordening 428/2009 - naar bepaalde bestemmingen.

Uitvoer cultuurgoederen

Voor de uitvoer van cultuurgoederen uit de EU.

Tijdelijke uitvoer van specifieke cultuurgoederen

Voor het meerdere keren tijdelijk uitvoeren van 1 of meer cultuurgoederen uit de EU. Het gaat om cultuurgoederen die tijdelijk in een ander land worden gebruikt of tentoongesteld.

Overig/Vrijstellingen

Soort aanvraag

Waarvoor?

Aanvragen

Levering aan NAVO-hoofdkwartieren, -onderdelen en buitenlandse strijdkrachten

Voor het belastingvrij leveren van goederen door Nederlandse bedrijven aan in Nederland gestationeerde NAVO-hoofdkwartieren, NAVO-onderdelen en buitenlandse strijdkrachten.

N.v.t.

Vrijstelling voor kapitaalgoederen en andere uitrusting

Voor goederen die u in het vrije verkeer wilt brengen met vrijstelling van belastingen. U brengt ze in het vrije verkeer omdat u bent gestopt met uw bedrijfsactiviteiten buiten de EU.

Vrijstelling voor goederen bestemd voor onderzoek, analyse of proefneming

Voor goederen die u in het vrije verkeer wilt brengen met vrijstelling van belastingen. U brengt ze in het vrije verkeer omdat u onderzoek, analyses of proeven wilt doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.