Privacy en uw persoonsgegevens

De Belastingdienst gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, stelt eisen aan de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor uitvoering van onze wettelijke taken en voor doelen die daaruit direct voortvloeien. En we zorgen dat u eenvoudig een beroep kunt doen op de rechten die AVG u geeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door de Belastingdienst.

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook onze computers en gebouwen zijn beveiligd. Onze privacyverklaring is een verbijzondering van de privacyverklaring van het Ministerie van Financiën.

Hierna op deze pagina

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn identificerende gegevens zoals uw burgerservicenummer en contactgegevens zoals uw naam en adres, maar ook gegevens over inkomen en vermogen.

Sommige persoonsgegevens worden in de AVG aangemerkt als 'bijzondere persoonsgegevens'. De Belastingdienst verwerkt onder meer de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • lidmaatschap vakbond
 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden

Terug naar boven

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

De Belastingdienst neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan.

Dat doen we door te zorgen dat onze gebouwen niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. En door onze automatiseringssystemen goed te beveiligen tegen aanvallen van buiten en tegen datalekken. Binnen de Belastingdienst gelden afspraken over welke medewerkers welke gegevens mogen gebruiken en voor welk doel.

Terug naar boven

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

De Belastingdienst krijgt gegevens van burgers en bedrijven zelf. Soms omdat het wettelijk verplicht is om gegevens aan ons te geven, zoals bij het doen van belastingaangifte of bij het aanvragen van een toeslag. Soms vragen we contactgegevens aan u via een formulier op de website of als u telefonisch contact met ons hebt. Die contactgegevens gebruikt de Belastingdienst om u beter van dienst te kunnen zijn. Uw telefoonnummer gebruiken wij bijvoorbeeld om contact met u op te nemen als wij vragen hebben over uw belastingzaken of uw toeslagen.

De Belastingdienst krijgt ook persoonsgegevens van andere organisaties. Die andere organisaties doen dat omdat zij wettelijk verplicht zijn deze gegevens (al dan niet op verzoek van de Belastingdienst) te geven. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over uitkeringen van het UWV, gegevens van banken over het saldo van rekeningen of gegevens van pensioenfondsen over inkomsten uit pensioenen.

Terug naar boven

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Voor gegevens die de Belastingdienst heeft, geldt een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat we de gegevens niet met anderen mogen delen. Dat mag alleen:

 • als het nodig is voor de uitvoering van onze taken, of
 • als het wettelijk geregeld is, of
 • in bijzondere gevallen met een ontheffing van de Minister van Financiën

Instanties waaraan de Belastingdienst gegevens verstrekt zijn onder meer:

 • het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, voor onder andere de uitvoering van de WW, WIA, WAZ, Wazo en Ziektewet)
 • de Sociale Verzekeringsbank (SVB voor onder andere de uitvoering van de AOW, de kinderbijslag en persoonsgebonden budgetten - PGB)
 • gemeenten (voor onder andere de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning - Wmo, en de Participatiewet)
 • buitenlandse belastingdiensten (op basis van EU-regelgeving en verdragen)

Ook bij het verstrekken van gegevens aan andere organisaties moet de Belastingdienst voldoen aan regels over bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Daarom maakt de Belastingdienst afspraken met de partijen waaraan gegevens worden verstrekt. Die afspraken gaan onder andere over de te volgen procedures bij de verstrekking van de gegevens, de beveiliging, enzovoort. Die afspraken worden vastgelegd in convenanten. Deze publiceert de Belastingdienst op deze website op de pagina: Convenanten.

De Belastingdienst is houder van de Basisregistratie inkomen (BRI). Daarin is het zogenoemde 'authentieke inkomensgegeven' vastgelegd. Dat is het inkomensgegeven dat u ook vindt op uw belastingaanslag. Om administratieve lasten te beperken gebruiken overheidsorganisaties bij voorkeur het inkomensgegeven uit de BRI bij het uitvoeren van hun taken. De Belastingdienst verstrekt hun dat gegeven uit de BRI. Daardoor hoeft u dat gegeven niet steeds opnieuw aan te leveren bij bijvoorbeeld het aanvragen van een toeslag.

Doen organisaties (bijvoorbeeld ICT-bedrijven) in opdracht van de Belastingdienst werk waarbij gegevens worden verwerkt? Dan sluit de Belastingdienst een verwerkersovereenkomst met die organisatie. Daarin worden afspraken gemaakt om te zorgen dat uw gegevens net zo goed beschermd worden als bij verwerking door de Belastingdienst zelf. De Belastingdienst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Terug naar boven

Wat zijn de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens?

De Belastingdienst gebruikt persoonsgegevens alleen als dat mag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin staat dat persoonsgegevens verwerkt mogen worden:

 • als er expliciet toestemming voor is gegeven, of
 • als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of
 • als dit nodig is voor een gerechtvaardigd belang voor een organisatie, of
 • als dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of
 • als dat nodig is voor de vervulling van een wettelijk vastgelegde taak van algemeen belang

De Belastingdienst verwerkt uw persoonsgegevens in de meeste gevallen op grond van een wettelijke plicht of voor vervulling van een wettelijk vastgelegde taak van algemeen belang. In sommige gevallen verwerken we gegevens op basis van uw toestemming, een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang.

De doelen waarvoor de Belastingdienst gegevens verwerkt vloeien voort uit de wettelijke taken: heffen, uitkeren, innen, uitoefenen van goederentoezicht en opsporing van delicten die met al deze zaken samenhangen. We gebruiken de voor deze doelen verzamelde gegevens ook voor toezicht en dienstverlening.

Wij gebruiken gegevens voor het heffen en innen van Rijksbelastingen, premieheffing volksverzekeringen en andere belastingen die moeten worden betaald. Voorbeelden van Rijksbelastingen zijn loon- en inkomstenbelasting, motorrijtuigenbelasting, erf- en schenkbelasting, overdrachtsbelasting, omzetbelasting, belastingen bij invoer van goederen, accijnzen. Dit doen we op basis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet en de verschillende belastingwetten.

De Belastingdienst gebruikt gegevens ook voor uitkeren van toeslagen. Het gaat om gegevens voor het berekenen van uw toeslagen en voor het uitbetalen daarvan. En als dat nodig is om teveel betaalde toeslagen van u terug te vragen. Het gaat om huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Dit doen we op basis van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de verschillende toeslagenwetten.

De Douane is onderdeel van de Belastingdienst. De Douane heft en int belastingen bij invoer, heft en int binnenlandse accijnzen en verbruiksbelastingen, en zien er op toe dat invoer, uitvoer en doorvoer van goederen volgens de regels verloopt. Dit doet de Douane op grond van het Douanewetboek van de Unie en de Algemene douanewet. Mogen goederen de Europese Unie of Nederland niet in? Dan zorgt de Douane dat de goederen niet binnenkomen. De Douane voert zijn handhavingstaken uit in opdracht van de Europese Unie (EU), het Ministerie van Financiën en op aanwijzing of verzoek van andere ministeries en handhavers. Zie voor meer informatie:

De FIOD verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van de politietaak van de FIOD. Deze taak is verwoord in artikel 3 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. De persoonsgegevens die de FIOD hierbij verwerkt worden overeenkomstig de Wet politiegegevens verwerkt. Daarnaast kent de FIOD ook andere werkzaamheden die niet te rangschikken zijn onder zijn politietaak. Deze aan de FIOD opgedragen werkzaamheden worden veelal verricht in zogenaamde ‘meldpunten’, waaronder het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude en het meldpunt ongebruikelijke transacties Belastingdienst. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze taken, valt onder het regime van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Meer informatie nodig over de doelen waarvoor we uw gegevens verwerken en welke gegevens dat zijn? Kijk in de Brochure: Overzicht verwerkingen van persoonsgegevens door de Belastingdienst.

Terug naar boven

Hoe gaan we om met geautomatiseerde besluitvorming en profilering?

Onder geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering) verstaat de AVG het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens zonder noemenswaardige tussenkomst van een mens. Bij profilering worden persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt met de bedoeling om persoonlijke aspecten, bijvoorbeeld de economische situatie, betrouwbaarheid of het gedrag van een persoon, te beoordelen of te voorspellen. Bij geautomatiseerde besluitvorming zonder profilering worden persoonlijke aspecten voor het beoordelen of voorspellen, buiten beschouwing gelaten.

De Belastingdienst neemt besluiten over belastingen en toeslagen voor miljoenen Nederlanders. Daarom is het onvermijdelijk dat geautomatiseerde besluitvorming wordt toegepast. Voorbeelden van geautomatiseerde besluiten zijn de toekenning en jaarlijkse continuering van toeslagen, het vaststellen dat iemand te laat is met het doen van aangifte of betalen van belasting (verzuim) en het corrigeren van een aangifte omzetbelasting. Deze besluiten neemt de Belastingdienst automatisch op basis van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Voor sommige besluiten gebruiken we ook informatie die we van andere organisaties krijgen. Geautomatiseerd besluiten zonder gebruik van profilering is toegestaan op grond van de Uitvoeringswet AVG.

De Belastingdienst streeft ernaar om transparant te zijn over de manier waarop geautomatiseerde besluiten tot stand komen. De Belastingdienst stelt bijvoorbeeld hulpmiddelen ter beschikking voor het doen van online aangifte via MijnBelastingdienst, de aanvraagformulieren en module voor proefberekeningen op MijnToeslagen, en de papieren aangiftebiljetten voor verschillende soorten belastingen. Die hulpmiddelen zijn zo ingericht dat ze zo veel mogelijk inzicht geven in de beslis- en rekenregels die de Belastingdienst toepast bij het nemen van besluiten.

De Belastingdienst neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van profilering in de zin van de AVG. De Belastingdienst maakt wel gebruik van persoonlijke aspecten om dossiers te selecteren voor toezicht op de juistheid van een aangifte of van een toegekende toeslag. Dossiers die op die manier zijn geselecteerd worden altijd door een mens beoordeeld en die persoon neemt ook het besluit.

Terug naar boven

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De Belastingdienst hanteert voor het bewaren en het vernietigen van gegevens de termijnen die zijn vastgelegd in selectielijsten die u kunt bekijken op de website van het Nationaal Archief (www.nationaalarchief.nl/archiveren/, zoekterm: selectielijst Belastingdienst). In deze selectielijsten staat wanneer gegevens vernietigd moeten worden, en welke gegevens permanent bewaard moeten worden.

Terug naar boven

Wat doen wij bij een datalek?

Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens bij de Belastingdienst zijn gestolen of kwijtgeraakt.

Voorbeelden van datalekken zijn:

 • een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens
 • een gestolen laptop
 • een inbraak in een databestand door een hacker
 • een besmetting van een computer met malware
 • een calamiteit zoals brand in een data center

Bij ieder vastgesteld datalek onderzoekt de Belastingdienst of er persoonsgegevens van bijzondere of gevoelige aard zijn gelekt, zoals kopieën van identiteitsbewijzen of bsn's.

De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om datalekken zo veel mogelijk te voorkomen. Treedt er toch een datalek op? Dan nemen we zo snel mogelijk maatregelen om de gevolgen te beperken.

De Belastingdienst meldt een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een datalek met mogelijk ernstig nadelige gevolgen meldt de Belastingdienst dat ook aan degenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt.

Hebt u aanwijzingen of de indruk dat uw gegevens in de computers van de Belastingdienst niet goed beveiligd zijn? Of hebt u aanwijzingen van misbruik van persoonsgegevens. Lees dan verder op de pagina: Meld datalek, beveiligingslek, zwakke plek of misbruik computersystemen.

Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (gratis)

Terug naar boven

Hoe gaan wij om met uw privacy bij de Belastingdienst (bij de BelastingTelefoon en aan de balie van een belastingkantoor)?

Hebt u contact met de Belastingdienst via de BelastingTelefoon? Bij telefonische beantwoording van vragen gebruiken we zoveel mogelijk de informatie die bij ons beschikbaar is. Omdat veel van deze gegevens persoonlijk zijn, vinden we het erg belangrijk om na te gaan of we de juiste persoon spreken. Belt u de BelastingTelefoon met een vraag waarvoor we in uw persoonlijke gegevens moeten kijken? Dan vragen wij u eerst gegevens te noemen die alleen u weet. Dat voorkomt dat gegevens terechtkomen bij mensen die daar geen recht op hebben.

Specifieke persoonsinformatie geven we nooit telefonisch door. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om burgerservicenummers, geboortedata en adresgegevens.

Uw gesprek met de BelastingTelefoon wordt geregistreerd. Daarbij wordt in ieder geval uw telefoonnummer vastgelegd. In het welkomstmenu krijgt u de keuze om uw burgerservicenummer in te voeren. Dit nummer is nodig voor het beantwoorden van vragen waarbij uw gegevens nodig zijn. Voor het beantwoorden van algemene vragen is het burgerservicenummer niet nodig.
Voert u uw burgerservicenummer in? Dan krijgt de medewerker van de BelastingTelefoon uw gegevens, waaronder fiscale gegevens, te zien. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u beter van dienst te kunnen zijn.

Daarnaast kan uw gesprek met de Belastingdienst worden opgenomen voor:

 • Kwaliteitsdoeleinden: de gesprekken worden gebruikt voor de training en coaching van onze medewerkers. Via een kwaliteitssysteem worden willekeurig gesprekken geselecteerd voor dit doel. Als uw gesprek onderdeel is van de kwaliteitscontrole en als blijkt dat ons antwoord beter kan, dan bellen wij u terug. Eventuele opnamen van gesprekken worden na 90 dagen vernietigd.
 • Verificatie bij klachten: wanneer u een klacht hebt over de dienstverlening en het telefoongesprek is opgenomen, dan wordt de opname in het onderzoek naar de klacht meegenomen.
 • Beveiligingsdoeleinden: gesprekken waarin agressie en/of bedreigingen worden geuit, worden gemarkeerd. Een speciale functionaris onderzoekt de melding en bepaalt het vervolg. Agressie en bedreigingen kunnen aanleiding zijn voor een pandverbod en/of een belverbod. In ernstige gevallen wordt aangifte gedaan bij de politie.

Wanneer het gesprek wordt opgenomen, dan bevat die opname zowel het gesprek, als de (fiscale) gegevens die de medewerker heeft geraadpleegd om uw vraag te beantwoorden. Er wordt integer omgegaan met de inhoud van opnamen. De opnamen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor bovenstaande doeleinden.

Hebt u een geschil over de inhoud van een telefoongesprek met de BelastingTelefoon? En is dat gesprek opgenomen en nog beschikbaar? Dan hebt u het recht om het telefoongesprek te beluisteren of daarvan een uitgeschreven versie te ontvangen.
Hebt u contact met de Belastingdienst via de balie van een belastingkantoor? Dan vragen wij om een geldig identiteitsbewijs.

Terug naar boven

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens die u invult op onze website of in onze apps?

Als u op onze websites of in de apps persoonsgegevens moet invullen, dan gebruiken wij die gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze invult.

Voorbeeld

U vult uw naam en adres in voor het toezenden van een formulier. Dan gebruiken wij deze gegevens alleen voor dat doel. En niet om u ook andere formulieren of informatie te sturen.

Pleegt u via onze websites of apps strafbare feiten? Of doet u strafbare uitlatingen? Dan kan de Belastingdienst uw persoonsgegevens ook gebruiken met het oog op onderzoek van strafbare feiten, en de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, of de tenuitvoerlegging van straffen. Dat is inclusief de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid, en het voorkomen van nog meer strafbare feiten.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar aan onze websites en apps?

Is de bezoeker aan de website van de Belastingdienst jonger dan 16 jaar? Dan is voor het verwerken van de persoonsgegevens toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger.

De Belastingdienst kan niet controleren of een minderjarige bezoeker deze toestemming heeft. Daardoor kan het zijn dat wij soms toch gegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken.

Wilt u weten of de Belastingdienst zonder toestemming van ouder of voogd persoonlijke gegevens heeft verwerkt over een persoon jonger dan 16 jaar? Of bent u er van overtuigd dat de Belastingdienst zonder toestemming van ouder of voogd persoonlijke gegevens heeft verwerkt over een persoon jonger dan 16 jaar?
En wilt u, ouder of voogd, dat niet. Schrijf daarover dan een brief naar:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA  Heerlen

Terug naar boven

Hoe gaan wij om met gegevens die door cookies worden vastgelegd als u onze websites bezoekt?

Op onze websites gebruiken we cookies om het gebruiksgemak te verbeteren en onderzoek te doen naar het bezoek van de websites. Deze cookies leggen geen persoonsgegevens vast. Lees meer over cookies op www.belastingdienst.nl.

Wilt u uw gegevens inzien?

Wilt u zien welke persoonsgegevens de Belastingdienst van u verwerkt? Dan kunt u kijken op de portalen van de Belastingdienst. Daar vindt u de meeste persoonsgegevens die de Belastingdienst van u verwerkt.

Gaat het om persoonsgegevens voor privé-belastingzaken? Kijk dan op Inloggen op Mijn Belastingdienst (alleen voor belastingzaken).

Gaat het om persoonsgegevens voor toekenning van toeslagen? Kijk dan op Inloggen op MijnToeslagen.

Wilt u weten met welk doel en op basis van welke grondslag de Belastingdienst uw persoonsgegevens verwerkt? En van wie wij uw persoonsgegevens ontvangen en aan wie wij ze leveren? En welke (categorieën) persoonsgegevens wij verwerken?
Lees dan de Brochure: Overzicht verwerkingen van persoonsgegevens door de Belastingdienst .

Hebt u na het raadplegen van het bovenstaande nog vragen over de persoonsgegevens die de Belastingdienst over u verwerkt? Dan kunt u een inzageverzoek indienen. Schrijf een brief met uw verzoek. Vermeld hierin uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, postcode en woonplaats, en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Stuur uw inzageverzoek naar:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA  Heerlen

Op inzageverzoeken beslist de Belastingdienst doorgaans binnen 1 maand. Eventueel kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. Als we dat doen krijgt u daarover bericht.

In sommige gevallen geven wij geen inzage in de persoonsgegevens. Dan wegen andere belangen zwaarder dan uw recht op inzage.

Om dit te bepalen, toetsen wij aan de uitzonderingsgronden van:

 • Artikel 23 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Artikel 41 van de Uitvoeringsregeling Algemene Verordening Gegevensbescherming

In deze artikelen is bepaald dat het recht op inzage onder andere kan worden beperkt als het gaat om de openbare veiligheid, een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Terug naar boven

Wilt u uw gegevens corrigeren?

Wilt u gegevens corrigeren? Veel gegevens kunt u zelf wijzigen. In de meeste gevallen kan dat via:

Lees hoe en waar u de volgende gegevens kunt aanpassen:

Adres aanpassen
Zie: Hoe geef ik een adreswijziging door?

Bankrekeningnummer aanpassen
Zie: Hoe geef ik mijn rekeningnummer door - en hoe pas ik het aan?

Toeslagen aanpassen
Zie: Toeslagen – Wijzigingen doorgeven

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen
Zie: In 4 stappen zelf online uw voorlopige aanslag wijzigen

Vooraf ingevulde gegevens bij aangifte inkomstenbelasting aanpassen
Zie: De vooraf ingevulde gegevens kloppen niet helemaal -hoe pas ik ze aan?

Aangifte inkomstenbelasting aanpassen
Zie: Ik heb een foutje gemaakt in mijn aangifte inkomstenbelasting, maar ik heb hem al verstuurd - wat nu?

Aangifte erfbelasting aanpassen
Zie: Ik heb mijn aangifte erfbelasting al verstuurd - kan ik 'm nog wijzigen?

Aangifte schenkbelasting aanpassen
Zie: Fout gemaakt in aangifte schenkbelasting? Zo herstelt u dat

Betalingsregeling aanpassen
Zie: Kan ik mijn betalingsregeling nog aanpassen?

Btw-aangifte aanpassen
Zie: Ik heb te veel of te weinig btw ingevuld - hoe wijzig ik mijn aangifte?

Voor ondernemers: Aangiften aanvullen of wijzigen
Zie: Ondernemers: Aangiften aanvullen of wijzigen

Kunt u de correctie van uw gegevens niet regelen via 1 van de voorgaande mogelijkheden? Bijvoorbeeld als uw naam verkeerd is gespeld door de Belastingdienst. Schrijf dan een brief. Zet daarin welke gegevens u wil laten corrigeren. Vermeld hierin uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, postcode en woonplaats, en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. Stuur uw brief naar:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA  Heerlen

De Belastingdienst beslist doorgaans binnen 1 maand op uw correctie-verzoek. Eventueel kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. Als we dat doen krijgt u daarover bericht.

Blijkt dat uw persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn? Dan corrigeert de Belastingdienst uw gegevens. U krijgt hierover bericht.
Heeft de Belastingdienst die foute persoonsgegevens aan andere organisaties gegeven? Dan levert de Belastingdienst aan deze andere organisaties de eerst volgende keer de gecorrigeerde gegevens.

Terug naar boven

Wilt u persoonsgegevens laten verwijderen?

In bepaalde gevallen hebt u recht op verwijdering van persoonsgegevens die wij van u bewaren. Dat kan bijvoorbeeld als wij gegevens over u bewaren die niet of niet meer nodig zijn om het werk van de Belastingdienst goed uit te voeren.

Kunt u de gegevens niet zelf verwijderen via corrigeren (zie hiervoor: Wilt u uw gegevens corrigeren?)? Schrijf dan een brief. Zet daarin welke gegevens naar uw mening niet (meer) nodig zijn om het werk van de Belastingdienst goed uit te voeren. Stuur uw brief naar:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA  Heerlen

De Belastingdienst beslist doorgaans binnen 1 maand op uw vraag over het verwijderen van gegevens. Eventueel kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. Als we dat doen krijgt u daarover bericht.

Is de Belastingdienst het met u eens? Dan verwijdert de Belastingdienst die gegevens uit de administratie.
Weigeren wij uw gegevens te verwijderen? Dan ontvangt u een beschikking, waarin staat waarom de Belastingdienst uw verzoek afwijst.

Terug naar boven

Wilt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wilt u niet dat gegevens van u bij de Belastingdienst worden gebruikt, bijvoorbeeld bij bepaalde berekeningen of andere werkzaamheden bij het heffen van belastingen of uitkeren van toeslagen? Dan kunt u dat aan de Belastingdienst vragen. Schrijf een brief. Zet daarin welke gegevens niet mogen worden gebruikt bij welke berekeningen of werkzaamheden.

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA  Heerlen

De Belastingdienst beslist doorgaans binnen 1 maand op uw vraag.
Eventueel kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. Als we dat doen krijgt u daarover bericht.

Is de Belastingdienst het met u eens? Dan gebruiken we die genoemde gegevens niet. U krijgt daarvan bericht.
Zijn we het niet met u eens? Dan ontvangt u een beschikking, waarin staat waarom de Belastingdienst uw verzoek afwijst.

Terug naar boven

Wilt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken?

Bent  u van mening dat de Belastingdienst bepaalde gegevens van u niet mag gebruiken? Dan kunt u een verzoek doen tot beperking van de verwerking. Dit kan bijvoorbeeld:

 • als uw persoonsgegevens onjuist zijn
 • als u van mening bent dat de verwerking door de Belastingdienst onrechtmatig is
 • als u van mening bent dat bepaalde gegevens niet meer nodig zijn voor verwerking
 • als u bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking en in afwachting bent van de beslissing daarop

Schrijf een brief en zet daarin van welke gegevens u de verwerking wilt laten beperken. Stuur uw brief naar:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA  Heerlen

Terug naar boven

Wat doet de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)?

Het Ministerie van Financiën heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De Functionaris voor Gegevensbescherming controleert of de regels voor de bescherming van persoonsgegevens goed door de Belastingdienst worden toegepast en nageleefd. De Functionaris voor Gegevensbescherming is een interne toezichthouder en heeft een onafhankelijke positie. Meer informatie over de taken van de Functionaris voor Gegevensbescherming vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar boven

Hebt u een vraag of een klacht in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens?

Hebt u een vraag over de omgang met uw persoonsgegevens door de Belastingdienst? Of een klacht in verband met uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Zet uw klacht of vraag in een brief, en schrijf daarbij dat het om de Belastingdienst gaat. Stuur uw brief naar:

Ministerie van Financiën
Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 20 201 
2500 EE  Den Haag
Of per e-mail. Het adres is: fg@minfin.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving.
U hebt het recht om bij de autoriteit een klacht over de Belastingdienst in te dienen.

Terug naar boven

Zoekt u meer informatie over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Meer informatie over de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u onder andere hier:

Terug naar boven

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.