Privacy en uw persoonsgegevens bij Dienst Toeslagen

Dienst Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dat doet Dienst Toeslagen door het uitkeren van toeslagen die voor veel mensen onmisbaar zijn om de kosten te kunnen betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Het gaat om de volgende financiële tegemoetkomingen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Dienst Toeslagen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, stelt eisen aan de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor uitvoering van onze wettelijke taken, en voor doelen die daaruit direct voortvloeien, of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Dienst Toeslagen gebruikt ook persoonsgegevens voor haar eigen bedrijfsvoering.

We zorgen ervoor dat u eenvoudig een beroep kunt doen op de rechten die de AVG u geeft. Dit doen we in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Dienst Toeslagen.

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de taken van Dienst Toeslagen en die daarbij de beschikking krijgt over gegevens, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens. Deze geheimhoudingsplicht kan alleen worden doorbroken wanneer dat wettelijk is verplicht of wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken van Dienst Toeslagen. Ook onze computers en gebouwen zijn beveiligd. Onze privacyverklaring is een verbijzondering van de privacyverklaring van het ministerie van Financiën.

Hierna op deze pagina:

 • 1. Wat zijn persoonsgegevens?

  Dit zijn gegevens die iets zeggen over iemand. Voorbeelden hiervan zijn een naam, adres en burgerservicenummer (bsn). We kunnen ook gegevens met elkaar combineren zodat we kunnen zien over wie het gaat, zoals inkomen en vermogen.

  Politiegegevens

  Dit zijn persoonsgegevens die we gebruiken voor opsporing. Alleen opsporingsambtenaren mogen deze informatie gebruiken. Zij moeten zich houden aan de wet, zoals de Wet politiegegevens (Wpg).

 • 2. Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

  Dit zijn gegevens die bestaan uit gevoelige informatie over iemand. Deze gegevens zeggen iets over:

  • Biometrie, zoals een vingerafdruk

  • Genetica, zoals informatie over erfelijkheid en DNA

  • Gezondheid

  • Godsdienst of geloof

  • Politieke voorkeur

  • Ras of etnische afkomst, zoals iemand met verschillende culturele achtergronden

  • Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, zoals iemand die op het eigen geslacht valt

  • Vakbond waar u lid van bent

  Wij mogen bijzondere persoonsgegevens alleen gebruiken als voor ons uitzonderingen gelden. De uitzonderingen staan in artikel 9, lid 2 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Sommige uitzonderingen staan ook in artikel 22 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

 • 3. Wat zijn strafrechtelijke persoonsgegevens?

  Dit zijn persoonsgegevens die te maken hebben met opsporing en vervolging. Ze zeggen iets over strafrechtelijke veroordelingen, zoals een uitspraak van de rechter waarbij een straf is gegeven. Ook zeggen ze iets over vergrijpboetes. Een vergrijpboete is een boete die iemand krijgt als diegene bijvoorbeeld expres een foute aanvraag voor een toeslag doet. We krijgen strafrechtelijke gegevens van politie en justitie.

  Wij mogen strafrechtelijke persoonsgegevens alleen gebruiken onder voorwaarden. De voorwaarden staan in artikel 32 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

 • 4. Wat zijn nationale identificatienummers?

  Voorbeelden van nationale identificatienummers zijn het burgerservicenummer (bsn), Registratienummer Niet Ingezetenen (RNI) en het vreemdelingennummer.

  Bsn

  Dit is een uniek persoonsnummer. Het bsn wordt gebruikt als u te maken hebt met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld om te laten zien wie u bent als u zorg nodig hebt of als u een toeslag wil aanvragen.

  Wij mogen het bsn gebruiken volgens artikel 10 en artikel 11 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb).

  Rni

  Dit is een nummer dat iemand krijgt die niet óf korter dan 4 maanden in Nederland woont, maar nog wel met de Nederlandse overheid te maken heeft. Bijvoorbeeld als iemand seizoenswerk doet of een stage volgt.

  Het RNI mogen wij gebruiken volgens artikel 31 van het Besluit basisregistratie personen.

  Vreemdelingennummer

  Dit is een nummer dat iemand krijgt die niet Nederlands is én een verblijfsvergunning aanvraagt.

  Wij mogen het vreemdelingennummer gebruiken volgens artikel 107 van de Vreemdelingenwet 2000.

 • 5. Voor welke doelen gebruiken we persoonsgegevens?

  We gebruiken persoonsgegevens voor primaire verwerkingsdoelen. Dit zijn doelen die te maken hebben met onze overheidstaken.

  Onze taken zijn:

  • Het behandelen van aanvragen voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen.
  • Het betalen van bedragen.
  • Het beoordelen en berekenen van betalingen voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire.

  Onderdeel van onze overheidstaken zijn dienstverleningstaken. Deze taken zorgen ervoor dat we onze overheidstaken goed en makkelijk kunnen uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn Mijn toeslagen en de app Toeslagen. We voeren onze taken uit via de wet.

  Betalingen, terugvorderingen, betalingsregelingen en kwijtscheldingen

  We gebruiken persoonsgegevens voor betalingen, terugvorderingen, betalingsregelingen en kwijtscheldingen. Als iemand een toeslag aanvraagt, dan berekenen we hoeveel toeslag deze persoon krijgt. Dit doen we met de gegevens die op dat moment bij ons bekend zijn. Na het einde van het jaar berekenen we definitief op hoeveel geld diegene recht had. Daardoor kan het zijn dat iemand meer of minder toeslag krijgt. Als iemand het geld niet kan terugbetalen, dan kan deze persoon een betalingsregeling krijgen of een kwijtschelding onder voorwaarden.

  Toezicht houden

  We gebruiken persoonsgegevens om te controleren of mensen zich aan de regels houden die gelden voor het recht op inkomensafhankelijke regelingen. Als iemand zich expres niet aan de regels houdt, dan kunnen we een boete geven. Ook gebruiken we persoonsgegevens om fouten op te lossen die we eerder hebben gemaakt.

  Bezwaarschriften, beroepsprocedures, verzoeken, klachten en vragen

  We gebruiken persoonsgegevens om bezwaarschriften te behandelen en beroepsprocedures bij de rechter te voeren. Ook behandelen we verzoeken, klachten en vragen. Daarnaast hebben we speciale teams (Stella) die zaken oplossen die lang duren, en ingewikkeld en gevoelig zijn.

  Verbeteren kwaliteit primaire processen

  We gebruiken persoonsgegevens om de kwaliteit van onze primaire processen te verbeteren. Dit zijn processen waarmee we onze primaire taken uitvoeren. Denk hierbij aan kwaliteitscontroles van hoe we met onze klanten omgaan. En controles of we het recht en de hoogte van toeslagen juist berekenen. Ook het oplossen van problemen die ontstaan in het systeem tijdens het aanvragen van een toeslag valt hieronder. En andere verbeteringen van processen, zoals vernieuwing.

  Aanmelden opsporingsonderzoeken en intensief toezicht

  Bij signalen dat iemand heeft gefraudeerd, kunnen wij intensief toezicht houden en/of een opsporingsonderzoek doen. Boete Fraudecoördinatoren (BFC’s) mogen als buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voor opsporingsonderzoek politiegegevens gebruiken.

  Zorgtoeslag

  We gebruiken persoonsgegevens om mensen een brief te sturen of te bellen dat ze recht hebben op zorgtoeslag. Dit is het geval als iemand geen zorgtoeslag krijgt, terwijl wij denken dat diegene daar wel recht op heeft. Als we iemand nog niet kennen, dan gebruiken we de contactgegevens die deze persoon heeft ingevuld bij de belastingaangifte.

 • 6. Welke soorten persoonsgegevens gebruiken we?

  Voor het uitvoeren van onze overheidstaken gebruiken we de volgende soorten persoonsgegevens:

  • Contactgegevens

  • Identificerende en authentiserende gegevens

  • Aanvraaggegevens

  • Aanvullende gegevens

  • Contra-informatie

  • Toekenningsgegevens

  Bij het verwerken van deze soorten persoonsgegevens kan het gebeuren dat we bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens gebruiken. Dit is een rechtstreeks gevolg van het uitvoeren van onze wettelijke taak.

 • 7. Wat zijn de grondslagen voor het gebruik van persoonsgegevens?

  We gebruiken persoonsgegevens alleen als dat mag volgens de AVG. In deze wet staat dat we persoonsgegevens mogen gebruiken in de volgende gevallen:

  • Voor het uitvoeren van een wettelijke taak van algemeen belang.

  • Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting.

  • Voor het uitvoeren van een overeenkomst.

  We gebruiken persoonsgegevens in de meeste gevallen volgens een taak van algemeen belang of verplichting die in de wet staat. In sommige gevallen gebruiken we persoonsgegevens volgens een overeenkomst.

  Voorbeelden van een wettelijke verplichting zijn het goed beveiligen van persoonsgegevens en het delen van persoonsgegevens met andere organisaties. Een wettelijke taak van algemeen belang is bijvoorbeeld het juist en op tijd betalen van toeslagen. Onze taken van algemeen belang staan in de volgende wetten:

  • Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

  • Wet op de huurtoeslag

  • Wet op de zorgtoeslag

  • Wet op de kinderopvangtoeslag

  • Wet op het kindgebonden budget

 • 8. Hoe gaan we om met geautomatiseerde besluitvorming en profilering?

  Onder geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering) verstaat de AVG het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens zonder noemenswaardige tussenkomst van een mens. Bij profilering worden persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt, met de bedoeling om persoonlijke aspecten – bijvoorbeeld de economische situatie, betrouwbaarheid of het gedrag van een persoon – te beoordelen of te voorspellen. Bij geautomatiseerde besluitvorming zonder profilering worden persoonlijke aspecten voor het beoordelen of voorspellen buiten beschouwing gelaten.

  Dienst Toeslagen neemt besluiten over toeslagen voor miljoenen Nederlanders. Daarom is het onvermijdelijk dat geautomatiseerde besluitvorming wordt toegepast. Voorbeelden van geautomatiseerde besluiten zijn de toekenning en jaarlijkse continuering van toeslagen, het vaststellen dat iemand te laat is met het terugbetalen van toeslagen en het corrigeren van toekenningen van toeslagen. Deze besluiten neemt Dienst Toeslagen automatisch op basis van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Voor sommige besluiten gebruiken we ook informatie die we van andere organisaties krijgen. Geautomatiseerd besluiten zonder gebruik van profilering is toegestaan op grond van de Uitvoeringswet AVG.

  Dienst Toeslagen streeft ernaar om transparant te zijn over de manier waarop geautomatiseerde besluiten tot stand komen. Dienst Toeslagen neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van profilering in de zin van de AVG. Dienst Toeslagen maakt wel gebruik van persoonlijke aspecten om dossiers te selecteren voor toezicht op de juistheid van een aanvraag of van een toegekende toeslag. Dossiers die op die manier zijn geselecteerd worden altijd door een mens beoordeeld en die persoon neemt ook het besluit.

 • 9. Van wie gebruiken we persoonsgegevens?

  Voor het uitvoeren van onze overheidstaken gebruiken we gegevens van de volgende personen:

  • Aanvragers van huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag

  • Personen in de omgeving van de aanvragers van wie de gegevens noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de aanvraag, zoals familieleden en huisgenoten

  • Kinderen (jonger dan 18 jaar) van de aanvragers én van personen in de omgeving van de aanvragers

  • (Wettelijke) vertegenwoordigers van de aanvragers en maatschappelijke dienstverleners

  • Mensen die recht hebben op een toeslag, ook degenen die geen aanvraag hebben gedaan

  • Bezoekers van onze websites

  • Gebruikers van onze sociale media

  • Bellers van de BelastingTelefoon

  • Mensen die een AVG-verzoek hebben aangevraagd, zoals het aanpassen van hun persoonsgegevens

  • Mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen een beslissing of een beroep hebben gedaan bij de rechter. Dit geldt ook voor een eventueel hoger beroep

 • 10. Van wie krijgen we uw persoonsgegevens?

  Burgers en bedrijven

  Voor het uitvoeren van onze overheidstaken krijgen we persoonsgegevens van burgers en bedrijven zelf. Bijvoorbeeld omdat het volgens de wet verplicht is om deze gegevens aan ons te geven, zoals bij het aanvragen van een toeslag.

  We vragen uw contactgegevens via formulieren op onze websites of als u telefonisch contact met ons hebt. We gebruiken uw telefoonnummer bijvoorbeeld om contact met u op te nemen als we vragen hebben over uw toeslag.

  Verhuurders en kinderopvangorganisaties

  Ook krijgen we persoonsgegevens van verhuurders en kinderopvangorganisaties. Zij sturen ons de gegevens die we nodig hebben voor het behandelen van uw aanvraag voor huurtoeslag of kinderopvangtoeslag. Een voorbeeld hiervan is dat kinderopvangorganisaties u vragen om uw burgerservicenummer (bsn) aan hen te geven. Dit zijn zij volgens de wet verplicht. Zij sturen ons uw bsn, zodat we weten dat de juiste persoon kinderopvangtoeslag krijgt.

  Andere organisaties

  Voor onze taken krijgen we ook persoonsgegevens van andere organisaties. Dit zijn vooral andere overheidsorganisaties. Zij zijn volgens de wet verplicht om deze gegevens aan ons te geven. Deze organisaties zijn:

  • Belastingdienst

  • Gemeenten

  • Stichting Inlichtingenbureau

  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  • Zorgverzekeraars

  • Centraal administratiekantoor (CAK)

  • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

  • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

  • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

  • Minister van Defensie

  • Minister van Binnenlandse Zaken (BZK)

  • Minister van Buitenlandse Zaken (BuZa)

  • Banken

  • Politie

  • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

 • 11. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

  Voor alle persoonsgegevens die we gebruiken voor het uitvoeren van onze overheidstaken geldt een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat we deze gegevens niet met anderen mogen delen.

  Er gelden uitzonderingen als dat nodig is voor het uitvoeren van onze taken of als het moet volgens de wet. We geven persoonsgegevens dan aan de volgende organisaties:

  • Belastingdienst

  • Gemeenten

  • Stichting Inlichtingenbureau

  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

  • Justis

  • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

  • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

  • Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA)

  • Vluchtelingenwerk

  • Politie

  • Openbaar ministerie (OM)

  • Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)

  • Rechterlijke macht

  • Auditdienst Rijk (ADR)

  • Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD)

  • Toezichthouders

  • Minister van Binnenlandse Zaken (BZK)

  • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

  • Centraal bureau voor de statistiek (CBS)

  • Samenwerkingsverbanden, zoals infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) en Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)

 • 12. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

  We nemen maatregelen om misbruik en verlies van persoonsgegevens tegen te houden. Ook nemen we maatregelen, zodat mensen geen toegang hebben tot persoonsgegevens, deze niet openbaar kunnen maken en deze niet kunnen aanpassen.

  Dit doen we door ervoor te zorgen dat mensen niet zonder reden in onze kantoren kunnen komen. Ook doen we dit door onze systemen te beveiligen tegen hackers en datalekken.

  Binnen onze organisatie zijn afspraken gemaakt over welke medewerkers welke persoonsgegevens mogen gebruiken. En voor welk doel ze dit mogen doen.

  We beveiligen persoonsgegevens volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

 • 13. Wat doen we bij een datalek?

  Een datalek is als iemand toegang tot persoonsgegevens heeft gekregen of gegevens heeft aangepast zonder dat dit mag of de bedoeling is. Een datalek kan ook zijn dat een organisatie (tijdelijk) niet bij gegevens kan. De persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld gestolen, kwijtgeraakt of verloren gegaan. Voorbeelden van datalekken zijn:

  • kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens

  • gestolen laptop

  • inbraak van een hacker in een databestand

  • besmetting van een computer met malware

  • onverwachte noodsituatie, zoals brand in een datacenter

  • post die op een verkeerd adres is bezorgd

  • gegevens die voor het einde van de bewaartermijn zijn weggegooid

  We proberen ervoor te zorgen dat datalekken niet gebeuren, zoals door het beveiligen van onze systemen. Als er toch data worden gelekt, dan nemen we zo snel mogelijk maatregelen om de gevolgen tegen te gaan.

  We melden datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij elk datalek onderzoeken we of er bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zijn gelekt, zoals kopieën van identiteitsbewijzen of burgerservicenummers (bsn). Dit kan namelijk nadelige gevolgen hebben voor degenen om wie het gaat, zoals identiteitsdiefstal. Het datalek melden we dus ook aan deze personen.

  Melden datalek

  Denkt u dat uw persoonsgegevens onvoldoende zijn beveiligd in onze computers of dat uw gegevens worden misbruikt? Lees dan bij Meld datalek, beveiligingslek, zwakke plek of misbruik computersystemen wat u moet doen.

 • 14. Wat doet de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)?

  Het ministerie van Financiën heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De FG controleert van binnenuit of we ons bij het beschermen van persoonsgegevens aan de regels houden. Meer informatie over de taken van de FG leest u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 • 15. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

  Voor het bewaren en weggooien van persoonsgegevens houden we ons aan de periodes die in selectielijsten staan. Deze selectielijsten zijn gebaseerd op de Archiefwet.

  Voor persoonsgegevens die we gebruiken voor het oplossen van problemen met de kinderopvangtoeslag is bepaald dat ze een hotspot zijn. Een hotspot is een gebeurtenis of probleem tussen burgers, of tussen de overheid en burgers. Hierbij is sprake van een bijzonder of regelmatig contact. Van deze hotspot worden de documenten bewaard en uiteindelijk aan het Nationaal Archief gegeven.

  Politiegegevens worden bewaard zolang dat is toegestaan volgens de Wet politiegegevens (Wpg).

 • 16. Hoe gaan we om met persoonsgegevens die u invult op onze websites of in onze apps?

  Als u op onze websites of in onze apps persoonsgegevens moet invullen, dan gebruiken we die gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Maar als het noodzakelijk is voor 1 van onze andere overheidstaken, dan kunnen we die gegevens daar ook voor gebruiken. Voorbeeld: u geeft een wijziging door voor een toeslag. We gebruiken uw persoonsgegevens dan alleen om uw toeslag te wijzigen. Maar als we moeten controleren of we het recht en de hoogte van de toeslag juist berekenen, dan gebruiken we uw gegevens hier ook voor.

  Als u via onze websites of apps iets strafbaars doet, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om dit te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen, en voor het uitvoeren van een straf.

 • 17. Hoe gaan we om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar die onze websites en apps bezoeken?

  Als de bezoekers van onze websites en apps jonger dan 16 jaar zijn, dan is voor het verwerken van persoonsgegevens toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger, zoals een ouder of voogd. We kunnen dit alleen niet controleren. Daardoor kan het zijn dat we soms toch gegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken.

  Wilt u weten of we zonder toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar hebben verwerkt? Of bent u ervan overtuigd dat we zonder toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar hebben verwerkt, en wilt u dit als wettelijke vertegenwoordiger niet? Schrijf dan een brief naar:

  Dienst Toeslagen
  T.a.v. Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

 • 18. Hoe gaan we om met persoonsgegevens die we vastleggen met cookies als u onze websites bezoekt?

  Op onze websites gebruiken we cookies om het gebruiksgemak te verbeteren en onderzoek te doen naar hoe bezoekers onze websites gebruiken. Deze cookies leggen geen persoonsgegevens vast. Lees meer op overtoeslagen.nl/cookies.

 • 19. Hoe gaan we om met uw privacy bij de BelastingTelefoon?

  Als iemand belt met de BelastingTelefoon, dan gebruiken we bij het beantwoorden van vragen zoveel mogelijk informatie die bij ons bekend is. Omdat veel van deze gegevens persoonlijk zijn, controleren we of we met de juiste persoon spreken en vragen we of diegene gegevens wil noemen die alleen die persoon weet. Dit doen we door bijvoorbeeld naar het adres, geboortedatum of burgerservicenummer (bsn) te vragen. Zo zorgen we ervoor dat gegevens niet bij verkeerde mensen terechtkomen.

  Wij geven nooit zélf specifieke persoonsgegevens door via de telefoon, zoals adresgegevens, geboortedatums en burgerservicenummers.

  Gebruiken bsn

  In het menu aan de telefoon krijgt iemand de keuze om het bsn in te voeren. Als diegene het bsn intoetst, dan gebruiken we dit nummer voor het beantwoorden van vragen waarbij persoonlijke gegevens nodig zijn. Zo krijgt de medewerker onder andere fiscale gegevens en toeslaggegevens te zien. Deze gegevens gebruiken we alleen om iemand goed te kunnen helpen. Voor het beantwoorden van algemene vragen is het bsn niet nodig.

  Opnemen telefoongesprek

  Als iemand belt met de BelastingTelefoon, dan nemen we het gesprek op. We slaan dan het gesprek zélf op, het telefoonnummer en de (fiscale) gegevens die de medewerker heeft opgezocht om de vraag te beantwoorden.

  We nemen telefoongesprekken op voor de volgende doelen:

  • Kwaliteit: we gebruiken gesprekken voor het trainen en coachen van medewerkers. Het kwaliteitssysteem kiest hiervoor zomaar telefoongesprekken uit. Als uw gesprek is gekozen en als hieruit blijkt dat ons antwoord beter kan, dan bellen wij u terug. Opgenomen gesprekken verwijderen we na 90 dagen.

  • Klachten: als u een klacht hebt over ons werk en het telefoongesprek is opgenomen, dan gebruiken we deze in het onderzoek naar de klacht.

  • Beveiliging: telefoongesprekken waarin iemand agressie en/of bedreigingen laat horen, vallen op in ons systeem. Een speciale functionaris onderzoekt het gesprek en bepaalt het vervolg. Dit kan een belverbod en/of kantoorverbod zijn. In ernstige gevallen doen we aangifte bij de politie.

  We bewaren de gesprekken niet langer dan nodig is.

  Meningsverschil

  Hebt u een meningsverschil over de inhoud van een telefoongesprek met de BelastingTelefoon? En is dat gesprek opgenomen en nog beschikbaar? Dan hebt u het recht om naar het telefoongesprek te luisteren of hiervan een geschreven versie te krijgen.

  Balie belastingkantoor

  Als u contact met ons hebt via de balie van een belastingkantoor, dan hebben we een geldig identiteitsbewijs nodig.

 • 20. Hoe gaan we om met uw privacy als u een videogesprek hebt met ons?

  Plannen videogesprek

  Voor het plannen van het videogesprek gebruiken we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. We maken deze gegevens een uur na het videogesprek onherkenbaar. We gebruiken uw e-mailadres om een bevestiging van het gesprek naar te sturen. Als u uw telefoonnummer hebt opgegeven, dan kunnen we de bevestiging ook via sms sturen. Via de informatie die in de bevestiging staat, kunt u het videogesprek starten op de afgesproken tijd.

  Controleren wie u bent

  Aan het begin van het videogesprek controleren we met uw identiteitsbewijs wie u bent. De medewerker zal ook laten zien wie die is met de personeelspas. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens niet bij de verkeerde mensen terechtkomen.

  Gegevens bekijken

  Tijdens het videogesprek kijkt de medewerker in uw gegevens als dat nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Dit kunnen bijvoorbeeld fiscale gegevens of gegevens over uw toeslagen zijn.

  Scherm delen

  Tijdens het videogesprek is het mogelijk om schermen te delen. Een deelnemer aan het gesprek kan dan een internetpagina laten zien aan de andere deelnemer. Met het delen van schermen kan de medewerker u makkelijker helpen, bijvoorbeeld als u uw aangifte of een formulier op onze website aan het invullen bent.

  Om het delen van schermen te starten, stuurt de medewerker u een uitnodiging. Het delen van schermen begint alleen als u hier toestemming voor geeft. Dit niet verplicht. Als u uw scherm deelt, dan ziet de medewerker alleen de internetpagina die u hebt gekozen en geen andere gegevens. U kunt het delen van uw scherm op elk moment in het videogesprek stoppen. We nemen het delen van schermen niet op.

  Uitvoeren videogesprek

  Voor het uitvoeren van het videogesprek gebruiken we uw naam, e-mailadres en browserinformatie. De browserinformatie gebruiken we alleen om het gesprek technisch mogelijk te maken en te verbeteren.

  Registreren videogesprek

  We nemen en slaan het videogesprek niet op. We registreren het videogesprek. De registratie van het gesprek voegen we toe aan uw gegevens. Deze registratie bewaren we 7 jaar.

 • 21. Wilt u uw persoonsgegevens bekijken?

  In Mijn toeslagen en de app Toeslagen kunt u zien welke persoonsgegevens we van u gebruiken voor het toekennen van toeslagen.

  Inzageverzoek doen

  Is het na het bekijken van Mijn toeslagen en de app onduidelijk welke persoonsgegevens we van u gebruiken, dan kunt u aan ons vragen of u uw gegevens mag zien. Dit heet een inzageverzoek. Stuur ons hierover een brief. Zet hierin welke gegevens u wilt bekijken, uw naam, adres, postcode, woonplaats en het telefoonnummer waarop we u overdag kunnen bellen.

  Stuur uw inzageverzoek naar:

  Dienst Toeslagen
  T.a.v. Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

  Beslissen over uw inzageverzoek

  U hoort meestal binnen 1 maand of we uw verzoek goedkeuren. We kunnen deze periode met 2 maanden verlengen. Als we dat doen, dan laten we u dit weten.

  In sommige gevallen mag u uw persoonsgegevens niet zien. Dan zijn andere zaken belangrijker dan uw recht om uw gegevens te bekijken.Dit is het geval als het gaat om:

  • Openbare veiligheid
  • Taak op het gebied van toezicht
  • Inspectie of regelgeving
  • Beschermen van de degene die de persoonsgegevens wil bekijken of van de rechten en vrijheden van anderen
  • Innen van civielrechtelijke vorderingen

  Met de volgende wetten beoordelen we of u uw persoonsgegevens mag bekijken:

 • 22. Wilt u uw persoonsgegevens aanpassen?

  Als de persoonsgegevens die we van u hebben fout of niet compleet zijn, dan kunt u die meestal zelf wijzigen:

  Correctieverzoek doen

  Kunt u uw persoonsgegevens niet zelf wijzigen, dan kunt u aan ons vragen om dat voor u te doen. Dit heet een correctieverzoek. Stuur ons hierover een brief. Zet hierin welke gegevens u wilt laten aanpassen, uw naam, adres, postcode, woonplaats en het telefoonnummer waarop we u overdag kunnen bellen.

  Stuur uw correctieverzoek naar:

  Dienst Toeslagen
  T.a.v. Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

  Beslissen over uw correctieverzoek

  U hoort meestal binnen 1 maand of we uw verzoek goedkeuren. We kunnen deze periode met 2 maanden verlengen. Als we dat doen, dan laten we u dit weten.

  Als we uw verzoek goedkeuren, dan passen we uw gegevens aan. We laten aan u weten als we dat hebben gedaan. Hebben we uw persoonsgegevens ook aan andere organisaties gegeven, dan krijgen zij voortaan de juiste gegevens.

 • 23. Wilt u uw persoonsgegevens laten verwijderen?

  U mag de persoonsgegevens die wij van u bewaren laten verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld als de gegevens niet (meer) nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen of die niet te hoeven worden bewaard volgens de Archiefwet.

  Verzoek doen

  Kunt u uw persoonsgegevens niet zelf verwijderen door ze aan te passen, dan kunt u aan ons vragen om dat voor u te doen. Stuur ons dan een brief. Zet hierin welke gegevens u wilt laten verwijderen, uw naam, adres, postcode, woonplaats en het telefoonnummer waarop we u overdag kunnen bellen.

  Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  T.a.v. Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

  Beslissen over uw verzoek

  U hoort meestal binnen 1 maand of we uw verzoek goedkeuren. We kunnen deze periode met 2 maanden verlengen. Als we dat doen, dan laten we u dit weten.

  Als we uw verzoek goedkeuren, dan verwijderen we uw gegevens. Wijzen we uw verzoek af, dan krijgt u een brief waarin staat wat hiervan de reden is.

 • 24. Wilt u het gebruik van uw persoonsgegevens beperken?

  Als u vindt dat we bepaalde persoonsgegevens van u niet mogen gebruiken, dan kunt u ons vragen om dit te beperken. Dat betekent dat we die gegevens nog wel hebben, maar er (tijdelijk) niets meer mee doen. Dit kan in de volgende gevallen:

  • Uw persoonsgegevens kloppen niet.

  • Als wij uw gegevens gebruiken, maar dit eigenlijk niet mag.

  • Als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik en wacht op de beslissing.

  • Bepaalde gegevens zijn niet meer nodig om te gebruiken.

  Stuur ons een brief en zet hierin van welke gegevens u het gebruiken wilt beperken. Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  T.a.v. Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

 • 25. Hebt u bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens?

  U kunt aan ons vragen om uw persoonsgegevens niet te gebruiken, bijvoorbeeld bij het berekenen van toeslagen. Stuur ons dan een brief. Zet hierin welke gegevens we niet mogen gebruiken, uw naam, adres, postcode, woonplaats en het telefoonnummer waarop we u overdag kunnen bellen.

  Stuur uw bezwaar naar:

  Dienst Toeslagen
  T.a.v. Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

  Beslissen over uw bezwaar

  U hoort meestal binnen 1 maand of we uw bezwaar goedkeuren. We kunnen deze periode met 2 maanden verlengen. Als we dat doen, dan laten we u dit weten.

  Als we uw bezwaar goedkeuren, dan gebruiken we uw gegevens niet. U krijgt hierover een brief. Wijzen we uw bezwaar af, dan krijgt u een brief waarin staat wat hiervan de reden is.

 • 26. Hebt u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

  Stuur ons dan een brief. Zet hierin wat uw vraag of klacht is, uw naam, adres, postcode, woonplaats en het telefoonnummer waarop we u overdag kunnen bellen. Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  T.a.v. Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

  U kunt ons ook een e-mail sturen.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert van buitenaf of we ons aan de privacywetgeving houden. Denkt u zelf dat wij ons niet aan de wet houden, dan kunt u een klacht doen bij de AP.

 • 27. Zoekt u meer informatie over AVG?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.