Privacy en uw persoonsgegevens bij Dienst Toeslagen

Dienst Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dat doet Dienst Toeslagen door het uitkeren van toeslagen die voor veel mensen onmisbaar zijn om de kosten te kunnen betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Het gaat om de volgende financiële tegemoetkomingen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Dienst Toeslagen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, stelt eisen aan de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor uitvoering van onze wettelijke taken, en voor doelen die daaruit direct voortvloeien, of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Dienst Toeslagen gebruikt ook persoonsgegevens voor haar eigen bedrijfsvoering.

We zorgen ervoor dat u eenvoudig een beroep kunt doen op de rechten die de AVG u geeft. Dit doen we in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Dienst Toeslagen.

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de taken van Dienst Toeslagen en die daarbij de beschikking krijgt over gegevens, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens. Deze geheimhoudingsplicht kan alleen worden doorbroken wanneer dat wettelijk is verplicht of wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken van Dienst Toeslagen. Ook onze computers en gebouwen zijn beveiligd. Onze privacyverklaring is een verbijzondering van de privacyverklaring van het ministerie van Financiën.

Hierna op deze pagina:

 • 1 Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn direct identificerende gegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN) en contactgegevens zoals uw naam en adres. Maar ook indirect identificerende gegevens over inkomen en vermogen, of gegevens die gecombineerd met elkaar herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. De meeste persoonsgegevens zijn gewone persoonsgegevens. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor opsporingsdoeleinden dan noemen we dat politiegegevens. Deze politiegegevens mogen alleen worden verwerkt door opsporingsambtenaren die moeten voldoen aan de Wet politiegegevens (Wpg).

 • 2 Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

  De volgende categorieën persoonsgegevens worden in de AVG aangemerkt als 'bijzondere persoonsgegevens':

  • Ras of etnische afkomst
  • Politieke opvattingen
  • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
  • Lidmaatschap voor een vakbond
  • Genetische gegevens
  • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

  Het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij door Dienst Toeslagen een beroep kan worden gedaan op een uitzondering. Deze uitzonderingen staan in artikel 9, tweede lid AVG. Voor de verwerking van bijzondere politiegegevens staan de voorwaarden in artikel 5 van de Wpg.

  Hebt u meer informatie nodig over wanneer Dienst Toeslagen zich beroept op deze uitzonderingen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid voor het AVG-register van Dienst Toeslagen.

 • 3 Wat zijn strafrechtelijke persoonsgegevens?

  De AVG kent ook een speciale categorie strafrechtelijke persoonsgegevens. Dat zijn persoonsgegevens die iets kunnen zeggen over strafrechtelijke veroordelingen en vergrijpboetes. Het zijn vaak gegevens die afkomstig zijn van politie en justitie en die te maken hebben met opsporing en vervolging. Het verwerken van deze gegevens is niet verboden, maar alleen onder voorwaarden toegestaan. De voorwaarden staan in artikel 10 AVG.

  Hebt u meer informatie nodig over het verwerken van strafrechtelijke gegevens door Dienst Toeslagen? Kijk dan op website van de Rijksoverheid voor het AVG-register van Dienst Toeslagen.

 • 4 Wat zijn nationale identificatienummers?

  Nationale identificatienummers vormen ook een speciale categorie persoonsgegevens. In Nederland is dit het burgerservicenummer (bsn). De regels voor het verwerken van deze persoonsgegevens staan in de nationale wetgeving. Er moet altijd een basis zijn in de wet wanneer je deze persoonsgegevens wil verwerken. De overheidsorganisaties mogen het bsn verwerken om hun taken uit te voeren. Dat staat in artikel 10 en 11 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb). Andere nationale identificatienummers zijn het Vreemdelingennummer dat mag worden verwerkt op grond van artikel 7 van de Vreemdelingenwet en het Registratienummer Niet Ingezetenen (RNI) dat mag worden verwerkt op grond van de Wet basisregistratie personen (BRP) en artikel 3 Regeling Burgerservicenummer.

  Hebt u meer informatie nodig over het verwerken van nationale identificatienummers zoals het bsn door Dienst Toeslagen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid voor het AVG-register van Dienst Toeslagen.

 • 5 Voor welke doelen verwerkt Dienst Toeslagen persoonsgegevens?

  De doelen waarvoor Dienst Toeslagen persoonsgegevens verwerkt zijn verschillend. In het privacy-werkveld wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire verwerkingsdoelen.

  Primaire verwerkingsdoelen zijn doelen die verband houden met de overheidstaken van Dienst Toeslagen. Deze overheidstaken bestaan uit het behandelen van aanvragen voor inkomensafhankelijke regelingen (toeslagen en het kindgebonden budget), het uitbetalen van bedragen en het beoordelen en berekenen van herstelbetalingen. De dienstverleningstaken die noodzakelijk zijn om deze taken effectief en efficiënt uit te voeren zijn onderdeel van deze overheidstaken. Dat doet Dienst Toeslagen op basis van wetgeving.

  In het toeslagenproces wordt er eerst een voorschot verstrekt op basis van een schatting. Op een later moment wordt definitief bepaald wat de hoogte van het bedrag waar iemand recht op heeft. Daardoor kan het voorkomen dat er geld moet worden terugbetaald. Of dat er recht is op meer geld. Voor deze betalingen en terugvorderingen worden persoonsgegevens verwerkt. Wanneer de terugvorderingen problemen opleveren kunnen er betalingsregelingen worden getroffen of kan er onder voorwaarden kwijtschelding worden verleend. Voor deze betalingsregelingen en kwijtscheldingen worden ook persoonsgegevens verwerkt.

  Dienst Toeslagen verwerkt ook persoonsgegevens voor het houden van toezicht op de naleving van de regels die gelden voor het recht op inkomensafhankelijke regelingen (toeslagen en het kindgebonden budget). Dienst Toeslagen handelt dienstverlenend en informerend wanneer dat nodig is. Wanneer de regels opzettelijk worden overtreden, kan Dienst Toeslagen bijvoorbeeld boeten opleggen. Er worden ook persoonsgegevens verwerkt voor het herstellen van de gevolgen van eerder gemaakte fouten in het toeslagenproces.

  Het behandelen van bezwaarschriften en het voeren van beroepsprocedures maakt ook onderdeel uit van de primaire taak van Dienst Toeslagen, net als het behandelen van (AVG-) verzoeken, klachten en vragen. Er zijn bij Dienst Toeslagen ook speciale teams (Stella) die langlopende, complexe en schrijnende zaken oplossen.

  Dienst Toeslagen verwerkt ook persoonsgegevens om de kwaliteit van de primaire processen (de werkprocessen om de primaire uit te voeren taken) te verbeteren. Daarbij kunt u denken aan kwaliteitscontroles op klantbehandeling, interne controles op recht en hoogte van de toeslag, het herstellen van door een systeemverstoring ontstane problemen in de aanvraag van een burger en andere procesverbeteringen (innovatie).

  Dienst Toeslagen verwerkt ook persoonsgegevens voor het aanmelden van opsporingsonderzoeken. Boete Fraudecoördinatoren (BFC) hebben als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) de bevoegdheid om politiegegevens te verwerken. Dat mogen zij doen voor het doel intensief toezicht en de aanmelding voor opsporingsonderzoeken.

  Dienst Toeslagen verwerkt ook persoonsgegevens voor het attenderen op niet-gebruik van een zorgtoeslag. Als u nog geen zorgtoeslag ontvangt terwijl wij denken dat u daar mogelijk wel recht op heeft, kunnen wij u daarover een brief sturen. Daarna kunnen wij u ook hierover bellen. Als Dienst Toeslagen u nog niet kent, gebruiken wij de contactgegevens die u heeft ingevuld bij de belastingaangifte.

  Hebt u meer informatie nodig over de primaire verwerkingen van persoonsgegevens door Dienst Toeslagen? Kijk dan op website van de Rijksoverheid voor het AVG-register van Dienst Toeslagen.

  Welke persoonsgegevens verwerkt Dienst Toeslagen voor haar bedrijfsvoering?

  Secundaire verwerkingsdoelen zijn de doelen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van Dienst Toeslagen. Daarbij kunt u denken aan de personeelsadministratie voor de instroom, de doorstroom en de uitstroom van personeel of aan de financiële administratie en inkoop. Ook de facilitaire dienstverlening en ICT-ondersteuning horen daarbij.

  Hebt u meer informatie nodig over de secundaire verwerkingen van persoonsgegevens door Dienst Toeslagen? Kijk dan op website van de Rijksoverheid voor het AVG-register van Dienst Toeslagen.

 • 6 Welke categorieën persoonsgegevens gebruikt Dienst Toeslagen voor haar overheidstaken?
  • Contactgegevens voor toeslagen
  • Identificerende en authentiserende gegevens
  • Aanvraaggegevens toeslagen
  • Aanvullende gegevens
  • Contra-informatie
  • Toekenningsgegevens

  Bij het verwerken van deze categorieën persoonsgegevens kan het voorkomen dat Dienst Toeslagen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt. Dat is een rechtstreeks gevolg van de wettelijke taakuitvoering van Dienst Toeslagen. Enkele voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens: twee ouders van hetzelfde geslacht, een kinderopvanginstelling met een bepaalde levensovertuiging, een medisch kinderdagverblijf. Enkele voorbeelden van strafrechtelijke persoonsgegevens: verblijf in een penitentiaire inrichting, een bijzondere woonvorm, vergrijpboetes. Zie voor meer informatie: 2 Wat zijn (bijzondere en strafrechtelijke) persoonsgegevens?

  Hebt u meer informatie nodig over de verwerkingen van persoonsgegevens door Dienst Toeslagen? Kijk dan op website van de Rijksoverheid voor het AVG-register van Dienst Toeslagen.

  Dienst Toeslagen verwerkt het bsn bij de uitvoering van de overheidstaken. De wettelijke basis daarvoor staat in de volgende wetgeving:

  • Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb)
  • Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  • Wet op de huurtoeslag
  • Wet op de zorgtoeslag
  • Wet op de kinderopvangtoeslag
  • Wet op het kindgebonden budget

  Hebt u meer informatie nodig over de verwerkingen van BSN door Dienst Toeslagen? Kijk op website van de Rijksoverheid voor het AVG-register van Dienst Toeslagen.

 • 7 Welke categorieën persoonsgegevens gebruikt Dienst Toeslagen voor haar bedrijfsvoering?
  • Personeelsgegevens
  • Inloggegevens
  • Financiële gegevens
  • Functioneringsgegevens
  • Monitoring van werk
  • Reisgegevens
  • Opleidingsgegevens
  • Fiscale gegevens
  • Vakbondsgegevens
  • Aan- en afwezigheidsgegevens
  • Identificerende gegevens
  • BSN

  Bij het verwerken van deze categorieën persoonsgegevens kan het voorkomen dat Dienst Toeslagen bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Dienst Toeslagen is bijvoorbeeld verplicht om een kopie van een identiteitsbewijs van een medewerker in de loonadministratie te bewaren. Daarmee verwerkt Dienst Toeslagen van haar medewerkers hun geboorteland en nationaliteit en dat zijn gegevens over ras of etnische afkomst. Het lidmaatschap van een vakbond kan via de salarisadministratie worden betaald. Dieetwensen bij personeelsuitjes kunnen iets zeggen over religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Zwangerschapsverlof en beeldschermbrillen die worden vergoed door de werkgever zijn voorbeelden van gezondheidsgegevens. Ook de levensvormen en de samenstelling van gezinnen van medewerkers kan iets zeggen over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Deze voorbeelden gaan allemaal over bijzondere persoonsgegevens.

  Het kan ook voorkomen dat Dienst Toeslagen strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt. Medewerkers kunnen zich schuldig maken aan strafbare feiten op het werk of geen Verklaring omtrent het gedrag (VOG) krijgen omdat ze een strafblad hebben. Medewerkers kunnen strafontslag krijgen of er kunnen andere disciplinaire maatregelen worden opgelegd. Deze voorbeelden gaan allemaal over strafrechtelijke persoonsgegevens.

  Dienst Toeslagen is wettelijk verplicht het BSN van de eigen medewerkers te verwerken in de loonadministratie.

  Zie voor meer informatie: 2 Wat zijn (bijzondere en strafrechtelijke) persoonsgegevens?

  Hebt u meer informatie nodig over de verwerkingen van persoonsgegevens door Dienst Toeslagen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid voor het AVG-register van Dienst Toeslagen.

 • 8 Van welke betrokkenen verwerkt Dienst Toeslagen persoonsgegevens bij haar overheidstaken?
  • Aanvragers huurtoeslag, kinderopvangtoeslag (waaronder gedupeerde ouders), kindgebonden budget, zorgtoeslag
  • Personen in de omgeving van de aanvrager, zoals familieleden en huisgenoten waarvan de gegevens noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag
  • Kinderen (jonger dan 18 jaar) van aanvragers en personen in de omgeving van de aanvrager
  • (Wettelijke) vertegenwoordigers van de aanvragers en maatschappelijke dienstverleners
  • Bellers BelastingTelefoon
  • Bezoekers websites Dienst Toeslagen
  • Bezwaarmakers en verzoekers
  • Gebruikers van sociale media
  • Toeslaggerechtigden (ook zij die geen aanvraag hebben ingediend)
  • Toeslaggerechtigden/ belanghebbenden bij bezwaar/hoger beroep
  • Medewerkers van organisaties waarmee Dienst Toeslagen samenwerkt
 • 9 Van welke betrokkenen verwerkt Dienst Toeslagen persoonsgegevens voor haar bedrijfsvoering?
  • (Toekomstige) Medewerkers Dienst Toeslagen
  • Ex-medewerkers Dienst Toeslagen
  • Contactpersonen van andere organisaties (inkoop, HRM, ICT, facilitaire dienstverlening)
  • Contactpersonen van toezichthouders
 • 10 Hoe beschermen wij bij Dienst Toeslagen persoonsgegevens?

  Dienst Toeslagen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan.

  Dat doen we door te zorgen dat onze gebouwen niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. En door onze automatiseringssystemen goed te beveiligen tegen aanvallen van buiten en tegen datalekken. Binnen Dienst Toeslagen gelden afspraken over welke medewerkers welke gegevens mogen gebruiken en voor welk doel. Dienst Toeslagen beveiligt de persoonsgegevens volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

 • 11 Hoe komen wij bij Dienst Toeslagen aan uw persoonsgegevens?

  Voor haar overheidstaken krijgt Dienst Toeslagen gegevens van burgers en bedrijven zelf. Bijvoorbeeld omdat het wettelijk verplicht is om gegevens aan ons te geven, zoals bij het aanvragen van een toeslag. Soms vragen we contactgegevens aan u via een formulier op de website(s) of als u telefonisch contact met ons hebt. Die contactgegevens gebruikt Dienst Toeslagen om u beter van dienst te kunnen zijn. Uw telefoonnummer gebruiken wij bijvoorbeeld om contact met u op te nemen als wij vragen hebben over uw toeslagen.

  Dienst Toeslagen krijgt ook persoonsgegevens van andere organisaties. Die andere organisaties doen dat omdat zij wettelijk verplicht zijn deze gegevens (al dan niet op verzoek van Dienst Toeslagen) te geven. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens van de Belastingdienst over het vastgesteld inkomen en vermogen, gegevens van kinderopvanginstellingen en verhuurders, gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het recht op kinderbijslag.

  Onze bronnen voor de aanlevering van persoonsgegevens ten behoeve van onze overheidstaken zijn binnen het ministerie van Financiën de persoonsgegevens uit de volgende werkprocessen:

  • Proces communicatie
  • Proces datalekken
  • Proces inkoop
  • Proces inning
  • Proces inwinnen
  • Proces toezicht
  • Proces verstrekken
  • Processen Data Fundamenten & Analyses
  • Processen dienstverlening, balies
  • Processen facilitaire dienstverlening
  • Processen FIOD
  • Processen Informatie Voorziening
  • Processen Klantinteractie & Services
  • Processen Toeslagen
  • Proces Gegevens
  • Proces Externe Overheidssamenwerking (EOS)

  Onze bronnen voor de aanlevering van persoonsgegevens ten behoeve van onze overheidstaken zijn buiten het ministerie van Financiën:

  • Kadaster
  • Gemeenten
  • Huurcommissie
  • Verhuurders
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministerie van SZW)
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB )
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • Centraal administratiekantoor (CAK)
  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid (ministerie van J&V)
  • Derden
  • Kinderopvanginstellingen (KOI)
  • Gastouderbureaus
  • Zorginstituut Nederland (ZiN)
  • Nationale Politie
  • Rechtbanken (bestuursrechter)
  • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
  • Werkgevers en pensioenuitvoerders (leveren inkomensgegevens aan de Belastingdienst, die wel als gegevensbron vermeld is)
  • Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV)
  • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

  Voor de bedrijfsvoering krijgt Dienst Toeslagen gegevens van (toekomstige) medewerkers zelf. Die gegevens gebruikt Dienst Toeslagen om te voldoen aan de fiscale wettelijke verplichtingen en om het mogelijk te maken de arbeidsovereenkomst uit te voeren.

  Dienst Toeslagen krijgt ook persoonsgegevens van derden. Die derden doen dat omdat zij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te geven. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens van de Belastingdienst en UWV voor het bepalen van de hoogte van het loon of de uitkering.

  Onze bronnen voor de aanlevering van persoonsgegevens ten behoeven van bedrijfsvoering zijn:

  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • Centraal Administratie Kantoor (CAK)
  • Belastingdienst
  • Pensioenuitvoerders
 • 12 Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

  Voor alle gegevens die Dienst Toeslagen verwerkt voor haar overheidstaak geldt een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat niemand die gegevens met anderen mag delen. Dat mag alleen:

  • als het nodig is voor de uitvoering van overheidstaken, of
  • als het wettelijk geregeld is

  Voor de overheidstaak zijn de ontvangers van persoonsgegevens (naast de betrokkenen zelf) de volgende (onderdelen van) organisaties:

  Medewerkers van het ministerie van Financiën die werkzaam zijn voor de volgende werkprocessen:

  • Proces datalekken
  • Proces inning
  • Processen Data Fundamenten & Analyses
  • Processen facilitaire dienstverlening
  • Processen FIOD
  • Processen Informatie Voorziening
  • Processen Klantinteractie & Services
  • Processen Toeslagen
  • Processen CAP
  • Team cassatie ministerie van Financiën
  • De Audit Dienst Rijk

  Medewerkers die werkzaam zijn bij de volgende organisaties, voor zover zij bevoegd zijn om persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van Dienst Toeslagen:

  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (Informatieverzoeken in het kader van de Participatiewet)
  • De Algemene Rekenkamer
  • Centraal Administratie Kantoor (CAK)
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • Openbaar Ministerie / Functioneel Parket (OM/FP)
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
  • Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB)
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK)
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Rechtbanken
  • Algemene kamer (hoger beroep)afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Gemeenten
  • Verhuurders van complexen voor aangewezen onzelfstandige woonruimte
  • Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV): een samenwerkingsverband van overheidsinstanties en toezichthouders die samenwerken op basis van een convenant.
  • Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)
  • Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI): een samenwerkingsverband voor handhaving in de sociale zekerheid
  • Nationale Politie (bij vordering op grond van artikel 126nd Wetboek van Strafvordering)
  • Stichting Inlichtingenbureau: een samenwerkingsverband van het ministerie van SZW en de VNG.
  • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), een dienstonderdeel van het ministerie van BZK.
  • Justis, onderdeel van het ministerie van JenV dat de betrouwbaarheid van personen en organisaties beoordeelt
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB ) (Administratief onderzoek naar de rechtmatige uitbetaling van de AOW

  Voor alle gegevens die Dienst Toeslagen verwerkt voor haar bedrijfsvoering geldt dat deze gegevens niet voor andere doelen mogen worden verwerkt, tenzij Dienst Toeslagen kan aantonen dat het andere doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

  Voor de bedrijfsvoering zijn de ontvangers van persoonsgegevens (naast de betrokkenen zelf) de volgende (onderdelen van) organisaties:

  Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK) / directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DienstVBR de volgende Shared service organisaties (SSO):

  • SSO P-Direkt
  • SSC ICT
  • SSO Doc Direkt
  • FM Haaglanden
  • Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
  • Belastingdienst
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • Pensioenfonds
  • Stichting ICTU (medewerkerstevredenheidsonderzoek)
  • Bedrijfsarts
  • Arbodienst
 • 13 Wat zijn de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens?

  Dienst Toeslagen gebruikt persoonsgegevens alleen als dat mag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin staat dat persoonsgegevens verwerkt mogen worden:

  • als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst
  • als dit nodig is voor een gerechtvaardigd belang voor een organisatie
  • als dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen
  • als dat nodig is voor de vervulling van een wettelijk vastgelegde taak van algemeen belang

  Dienst Toeslagen verwerkt uw persoonsgegevens in de meeste gevallen op grond van een wettelijke plicht of voor vervulling van een wettelijk vastgelegde taak van algemeen belang. In sommige gevallen verwerken we gegevens op basis van een (arbeids-)overeenkomst met u of voor een gerechtvaardigd belang van Dienst Toeslagen (bedrijfsvoering).

  Als voorbeeld van een wettelijke verplichting kunt u denken aan het voldoen aan de fiscale verplichtingen of de verplichtingen uit de AVG. De taken van algemeen belang van Dienst Toeslagen zijn vastgelegd in de volgende wetgeving en het daarop gebaseerde beleid en lagere regelgeving:

  • Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  • Wet op de huurtoeslag
  • Wet op de zorgtoeslag
  • Wet op de kinderopvangtoeslag
  • Wet op het kindgebonden budget

  Dienst Toeslagen gebruikt gegevens voor uitkeren van toeslagen en om te herstellen wat fout is gegaan. Het gaat om gegevens voor het berekenen van uw toeslagen en voor het uitbetalen daarvan. En als dat nodig is om teveel betaalde toeslagen van u terug te vragen. Tevens gaat het om het beoordelen en berekenen van herstelbetalingen. Het gaat om huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Dit doen we op basis van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de verschillende toeslagenwetten.

  Dienst Toeslagen gebruikt gegevens ook voor het aanmelden voor opsporingsonderzoeken. Daarvoor gebruikt Dienst Toeslagen het Protocol AAFD.

  Zie ook 5 Voor welke overheidstaken verwerkt Dienst Toeslagen persoonsgegevens?

  Hebt u meer informatie nodig over de grondslagen waarvoor we uw gegevens verwerken en welke gegevens dat zijn? Kijk dan op website van de Rijksoverheid voor het AVG-register van Dienst Toeslagen.

 • 14 Hoe gaan we om met geautomatiseerde besluitvorming en profilering?

  Onder geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering) verstaat de AVG het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens zonder noemenswaardige tussenkomst van een mens. Bij profilering worden persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt, met de bedoeling om persoonlijke aspecten – bijvoorbeeld de economische situatie, betrouwbaarheid of het gedrag van een persoon – te beoordelen of te voorspellen. Bij geautomatiseerde besluitvorming zonder profilering worden persoonlijke aspecten voor het beoordelen of voorspellen buiten beschouwing gelaten.

  Dienst Toeslagen neemt besluiten over toeslagen voor miljoenen Nederlanders. Daarom is het onvermijdelijk dat geautomatiseerde besluitvorming wordt toegepast. Voorbeelden van geautomatiseerde besluiten zijn de toekenning en jaarlijkse continuering van toeslagen, het vaststellen dat iemand te laat is met het terugbetalen van toeslagen en het corrigeren van toekenningen van toeslagen. Deze besluiten neemt Dienst Toeslagen automatisch op basis van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Voor sommige besluiten gebruiken we ook informatie die we van andere organisaties krijgen. Geautomatiseerd besluiten zonder gebruik van profilering is toegestaan op grond van de Uitvoeringswet AVG.

  Dienst Toeslagen streeft ernaar om transparant te zijn over de manier waarop geautomatiseerde besluiten tot stand komen. Dienst Toeslagen neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van profilering in de zin van de AVG. Dienst Toeslagen maakt wel gebruik van persoonlijke aspecten om dossiers te selecteren voor toezicht op de juistheid van een aanvraag of van een toegekende toeslag. Dossiers die op die manier zijn geselecteerd worden altijd door een mens beoordeeld en die persoon neemt ook het besluit.

 • 15 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  Dienst Toeslagen hanteert voor het bewaren en het vernietigen van gegevens de termijnen die zijn vastgelegd in selectielijsten. Deze selectielijsten zijn gebaseerd op de Archiefwet en daar staat wanneer gegevens vernietigd moeten worden, en welke gegevens permanent bewaard moeten worden.

  Deze selectielijsten (pdf) kunt u hier raadplegen:

  Selectielijst Toeslagen

  Selectielijst Beleid en ondersteunende processen Belastingdienst

  Specifiek voor persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van herstel van problemen met de kinderopvangtoeslag is bepaald dat dit is aangemerkt als hotspot. Een hotspot is een gebeurtenis of kwestie voor een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers en/of burgers onderling. Van deze hotspots wordt de documentatie bewaard en op termijn overgebracht naar het Nationaal Archief.

  Voor medewerkerszaken gelden de bewaartermijnen zoals ze voorkomen op de selectielijst van P-Direkt.

  Politiegegevens worden bewaard zolang dat is toegestaan volgens de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen in de Wpg.

 • 16 Wat doen wij bij een datalek?

  Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens bij Dienst Toeslagen zijn gestolen, kwijtgeraakt, verloren gegaan of als onbevoegden toegang hebben gekregen tot de gegevens. Voorbeelden van datalekken zijn:

  • een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens
  • een gestolen laptop
  • een inbraak in een databestand door een hacker
  • een besmetting van een computer met malware
  • een calamiteit zoals brand in een datacenter
  • postbezorging op het verkeerde adres
  • gegevens die voor beëindiging van de bewaartermijn zijn vernietigd
  • ongeautoriseerde toegang

  Bij ieder vastgesteld datalek (zowel AVG als Wpg) onderzoekt Dienst Toeslagen of er persoonsgegevens van bijzondere of gevoelige aard zijn gelekt, zoals kopieën van identiteitsbewijzen of BSN's.

  Dienst Toeslagen heeft maatregelen genomen om datalekken zo veel mogelijk te voorkomen. Treedt er toch een datalek op? Dan nemen we zo snel mogelijk maatregelen om de gevolgen te beperken.

  Dienst Toeslagen meldt een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een datalek met mogelijk ernstig nadelige gevolgen meldt Dienst Toeslagen dat ook aan degenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt.

  Hebt u aanwijzingen of de indruk dat uw gegevens in de computers van Dienst Toeslagen niet goed beveiligd zijn? Of hebt u aanwijzingen van misbruik van persoonsgegevens. Lees dan verder op de pagina: Meld datalek, beveiligingslek, zwakke plek of misbruik computersystemen.

  Of bel de BelastingTelefoon, 0800 – 0543 (gratis).
 • 17 Hoe gaan wij om met uw privacy bij Dienst Toeslagen (bij de BelastingTelefoon en aan de balie van een belastingkantoor)?

  Hebt u contact met Dienst Toeslagen via de BelastingTelefoon? Bij telefonische beantwoording van vragen gebruiken we zoveel mogelijk de informatie die bij ons beschikbaar is. Omdat veel van deze gegevens persoonlijk zijn, vinden we het erg belangrijk om na te gaan of we de juiste persoon spreken. Belt u de BelastingTelefoon met een vraag waarvoor we in uw persoonlijke gegevens moeten kijken? Dan vragen wij u eerst gegevens te noemen die alleen u weet. Dat voorkomt dat gegevens terechtkomen bij mensen die daar geen recht op hebben.

  Specifieke persoonsinformatie geven we nooit telefonisch door. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om BSN’s, geboortedata en adresgegevens.

  Uw gesprek met de BelastingTelefoon wordt geregistreerd. Daarbij wordt in ieder geval uw telefoonnummer vastgelegd. In het welkomstmenu krijgt u de keuze om uw BSN in te voeren. Dit nummer is nodig voor het beantwoorden van vragen waarbij uw gegevens nodig zijn. Voor het beantwoorden van algemene vragen is het BSN niet nodig.

  Voert u uw BSN in? Dan krijgt de medewerker van de BelastingTelefoon uw gegevens, waaronder fiscale- en toeslaggegevens, te zien. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u beter van dienst te kunnen zijn.

  Daarnaast kan uw gesprek met Dienst Toeslagen worden opgenomen voor:

  • Kwaliteitsdoeleinden: de gesprekken worden gebruikt voor de training en coaching van onze medewerkers. Via een kwaliteitssysteem worden willekeurig gesprekken geselecteerd voor dit doel. Als uw gesprek onderdeel is van de kwaliteitscontrole en als blijkt dat ons antwoord beter kan, dan bellen wij u terug. Eventuele opnamen van gesprekken worden na 90 dagen vernietigd.
  • Verificatie bij klachten: wanneer u een klacht hebt over de dienstverlening en het telefoongesprek is opgenomen, dan wordt de opname in het onderzoek naar de klacht meegenomen.
  • Beveiligingsdoeleinden: gesprekken waarin agressie en/of bedreigingen worden geuit, worden gemarkeerd. Een speciale functionaris onderzoekt de melding en bepaalt het vervolg. Agressie en bedreigingen kunnen aanleiding zijn voor een pandverbod en/of een belverbod. In ernstige gevallen wordt aangifte gedaan bij de politie.

  Wanneer het gesprek wordt opgenomen, dan bevat die opname zowel het gesprek, als de (fiscale) gegevens die de medewerker heeft geraadpleegd om uw vraag te beantwoorden. Er wordt integer omgegaan met de inhoud van opnamen. De opnamen worden niet langer bewaard dan voor bovenstaande doeleinden noodzakelijk is.

  Hebt u een geschil over de inhoud van een telefoongesprek met de BelastingTelefoon? En is dat gesprek opgenomen en nog beschikbaar? Dan hebt u het recht om het telefoongesprek te beluisteren of daarvan een uitgeschreven versie te ontvangen.

  Hebt u contact met Dienst Toeslagen via de balie van een (belasting-) kantoor? Dan vragen wij om een geldig identiteitsbewijs.

 • 18 Hoe gaan wij om met persoonsgegevens die u invult op onze website of in onze apps?

  Als u op onze websites of in de apps persoonsgegevens moet invullen, dan gebruiken wij die gegevens in eerste instantie alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Wanneer het noodzakelijk is voor andere overheidstaken van Toeslagen, gebruiken we dat telefoonnummer ook.

  Voorbeeld

  U vult uw naam en adres en telefoonnummer in voor het toezenden van een formulier. Dan gebruiken wij deze gegevens voor dat doel. Wanneer wij het noodzakelijk vinden om met u in contact te treden, kunnen we deze contactgegevens voor een ander doel gebruiken. Dat andere doel past dan binnen de uitvoering van onze overheidstaak.

  Pleegt u via onze websites of apps strafbare feiten? Of doet u strafbare uitlatingen? Dan kan Dienst Toeslagen uw persoonsgegevens ook gebruiken met het oog op onderzoek van strafbare feiten, en de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, of de uitvoering van straffen. Dat is inclusief de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid, en het voorkomen van nog meer strafbare feiten.

 • 19 Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van bezoekers van onze websites en apps die jonger zijn dan 16 jaar?
  Is de bezoeker aan de website van Dienst Toeslagen jonger dan 16 jaar? Dan is voor het verwerken van de persoonsgegevens toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger.

  Dienst Toeslagen kan niet controleren of een minderjarige bezoeker deze toestemming heeft. Daardoor kan het zijn dat wij soms toch gegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken.

  Wilt u weten of Dienst Toeslagen zonder toestemming van ouder of voogd persoonlijke gegevens heeft verwerkt over een persoon jonger dan 16 jaar? Of bent u er van overtuigd dat Dienst Toeslagen zonder toestemming van ouder of voogd persoonlijke gegevens heeft verwerkt over een persoon jonger dan 16 jaar? En wilt u, ouder of voogd, dat niet? Schrijf daarover dan een brief naar:

  Dienst Toeslagen
  Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

 • 20 Hoe gaan wij om met gegevens die door cookies worden vastgelegd als u onze websites bezoekt?

  Op onze websites gebruiken we cookies om het gebruiksgemak te verbeteren en onderzoek te doen naar het bezoek van de websites. Deze cookies leggen geen persoonsgegevens vast. Lees hier meer over cookies.

 • 21 Wilt u uw gegevens inzien?

  Wilt u zien welke persoonsgegevens Dienst Toeslagen van u verwerkt? Dan kunt u kijken op de portalen van Dienst Toeslagen. Daar vindt u veel informatie over waarvoor Dienst Toeslagen persoonsgegevens van u verwerkt.

  Gaat het om persoonsgegevens voor toekenning van toeslagen? Kijk dan op Inloggen op Mijn toeslagen.

  Wilt u weten met welk doel en op basis van welke grondslag Dienst Toeslagen uw persoonsgegevens verwerkt? En van wie wij uw persoonsgegevens ontvangen en aan wie wij ze leveren? En welke (categorieën) persoonsgegevens wij verwerken? Meer informatie kunt u vinden in het AVG-register van Dienst Toeslagen, op de website van de Rijksoverheid. In dit register worden ook de Wpg-verwerkingen geregistreerd.

  Hebt u na het raadplegen van het bovenstaande nog vragen over de persoonsgegevens die Dienst Toeslagen over u verwerkt? Dan kunt u een inzageverzoek indienen. Schrijf een brief met uw verzoek. Vermeld hierin uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, postcode en woonplaats, en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

  Stuur uw inzageverzoek naar:

  Dienst Toeslagen
  Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

  Op AVG- en Wpg-inzageverzoeken beslist Dienst Toeslagen doorgaans binnen 1 maand. Eventueel kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. Als we dat doen krijgt u daar bericht over.

  In sommige gevallen geven wij geen inzage in de persoonsgegevens. Dan wegen andere belangen zwaarder dan uw recht op inzage.

  Om dit te bepalen, toetsen wij aan de uitzonderingsgronden van:

  • Artikel 23 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Artikel 41 van de Uitvoeringsregeling Algemene Verordening Gegevensbescherming

  In deze artikelen is bepaald dat het recht op inzage onder andere kan worden beperkt als het gaat om de openbare veiligheid, een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

 • 22 Wilt u uw gegevens corrigeren?

  Wilt u gegevens corrigeren? Veel gegevens kunt u zelf wijzigen. In de meeste gevallen kan dat via:

  Mijn toeslagen (voor toeslagen).

  Lees hoe en waar u de volgende gegevens kunt aanpassen:

  Kunt u de correctie van uw gegevens niet regelen via 1 van de voorgaande mogelijkheden? Bijvoorbeeld als uw naam verkeerd is gespeld door Dienst Toeslagen? Schrijf dan een brief. Zet daarin welke gegevens u wilt laten corrigeren. Vermeld hierin uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, postcode en woonplaats, en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

  Dienst Toeslagen beslist doorgaans binnen 1 maand over uw correctie-verzoek. Eventueel kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. Als we dat doen krijgt u daar bericht over.

  Blijkt dat uw persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn? Dan corrigeert Dienst Toeslagen uw gegevens. U krijgt hierover bericht. Heeft Dienst Toeslagen die foute persoonsgegevens aan andere organisaties gegeven? Dan levert Dienst Toeslagen aan deze andere organisaties voortaan de gecorrigeerde gegevens.

 • 23 Wilt u persoonsgegevens laten verwijderen?

  In bepaalde gevallen hebt u recht op verwijdering van persoonsgegevens die wij van u bewaren. Dat kan bijvoorbeeld als wij gegevens over u bewaren die niet of niet meer nodig zijn om het werk van Dienst Toeslagen goed uit te voeren en die niet hoeven te worden bewaard op grond van de Archiefwet.

  Kunt u de gegevens niet zelf verwijderen via corrigeren (zie hiervoor: Wilt u uw gegevens corrigeren?)? Schrijf dan een brief. Zet daarin welke gegevens naar uw mening niet (meer) nodig zijn om het werk van Dienst Toeslagen goed uit te voeren. Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

  Dienst Toeslagen beslist doorgaans binnen 1 maand over uw vraag over het verwijderen van gegevens. Eventueel kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. Als we dat doen krijgt u daar bericht over.

  Is Dienst Toeslagen het met u eens? Dan verwijdert Dienst Toeslagen die gegevens uit de administratie.

  Weigeren wij uw gegevens te verwijderen? Dan ontvangt u een beschikking, waarin staat waarom Dienst Toeslagen uw verzoek afwijst.

 • 24 Wilt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens?

  Wilt u niet dat gegevens van u bij Dienst Toeslagen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij bepaalde berekeningen of andere werkzaamheden bij het vaststellen of uitkeren van toeslagen? Dan kunt u dat aan Dienst Toeslagen vragen. Schrijf een brief. Zet daarin welke gegevens niet mogen worden gebruikt bij welke berekeningen of werkzaamheden.

  Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

  Dienst Toeslagen beslist doorgaans binnen 1 maand op uw vraag. Eventueel kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. Als we dat doen krijgt u daar bericht over.

  Is Dienst Toeslagen het met u eens? Dan gebruiken we die genoemde gegevens niet. U krijgt daar een bericht over.

  Zijn we het niet met u eens? Dan ontvangt u een beschikking, waarin staat waarom Dienst Toeslagen uw verzoek afwijst.

 • 25 Wilt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken?

  Bent u van mening dat Dienst Toeslagen bepaalde gegevens van u niet mag gebruiken? Dan kunt u een verzoek doen tot beperking van de verwerking. Dit kan bijvoorbeeld:

  • als uw persoonsgegevens onjuist zijn
  • als u van mening bent dat de verwerking door Dienst Toeslagen onrechtmatig is
  • als u van mening bent dat bepaalde gegevens niet meer nodig zijn voor verwerking
  • als u bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking en in afwachting bent van de beslissing daarop

  Schrijf een brief en zet daarin van welke gegevens u de verwerking wilt laten beperken. Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

 • 26 Wat doet de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)?

  Het ministerie van Financiën heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG controleert of de regels voor de bescherming van persoonsgegevens goed door de Dienst Toeslagen worden toegepast en nageleefd. De FG is een interne toezichthouder en heeft een onafhankelijke positie. Meer informatie over de taken van de Functionaris voor Gegevensbescherming vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • 27 Hebt u een vraag of een klacht in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens?

  Hebt u een vraag over de omgang met uw persoonsgegevens door de Dienst Toeslagen? Of een klacht in verband met uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Zet uw klacht of vraag in een brief, en schrijf daarbij dat het om de Dienst Toeslagen gaat. Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  Bureau Directeursondersteuning
  Graadt van Roggenweg 500
  3531 AH Utrecht

  Of per e-mail. Het adres is: toeslagen.inzagerecht@toeslagen.nl

  De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving.
  U hebt het recht om bij de autoriteit een klacht over Dienst Toeslagen in te dienen. Dat kan op deze pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • 28 Zoekt u meer informatie over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

  Meer informatie over de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u onder andere hier:

 • 29 Hoe gaan wij om met uw privacy als u een videogesprek hebt met Toeslagen?

  Tijdens het videogesprek raadpleegt de medewerker uw dossier als dit noodzakelijk is voor het beantwoorden van uw vraag. In dit dossier staan bijvoorbeeld uw fiscale of toeslaggegevens. Aan het begin van het videogesprek stellen wij uw identiteit vast door middel van uw identiteitsbewijs. De medewerker zal zich aan u identificeren door het tonen van de Rijkspas. Dat voorkomt dat uw gegevens terechtkomen bij mensen die daar geen recht op hebben.

  Uw videogesprek met ons wordt geregistreerd. Voor de planning van het videogesprek worden de volgende gegevens geregistreerd: uw naam, e-mailadres en mogelijk uw telefoonnummer. Deze gegevens worden een uur na het videogesprek gepseudonimiseerd. De registratie van uw contactmoment met ons wordt aan uw dossier toegevoegd. Deze registratie blijft zeven jaar beschikbaar.

  We gebruiken uw e-mailadres om een afspraakbevestiging te sturen. Indien u uw telefoonnummer hebt opgegeven, kunnen wij u ook een afspraakbevestiging via sms sturen. Via de informatie in de bevestiging kunt u het videogesprek op de afgesproken tijd starten.

  Voor het uitvoeren van het videogesprek worden de volgende gegevens verwerkt: uw naam, e-mailadres en de browserinformatie. De gesprekken worden niet opgenomen en niet opgeslagen. De browserinformatie wordt enkel gebruikt om het videogesprek technisch mogelijk te maken en te verbeteren.

  Tijdens het videogesprek bestaat de mogelijkheid tot het delen van schermen. Een deelnemer aan het gesprek kan dan een internetpagina delen, zodat de andere deelnemers aan het videogesprek dezelfde internetpagina zien. Bij het delen van de informatie wordt alleen de informatie gedeeld van de internetpagina die u voor het delen heeft geselecteerd, andere gegevens op uw apparatuur zijn niet zichtbaar. Om het delen van scherm te starten kan onze medewerker u een verzoek sturen. Het delen van de schermen start enkel en alleen als u hier toestemming voor geeft. Dit is niet verplicht. Met het delen van de schermen kan de medewerker u makkelijker begeleiden, bijvoorbeeld wanneer u uw aangifte of een webformulier aan het invullen bent. U kunt op elk moment in het gesprek het delen van de internetpagina stopzetten. Net zoals het videogesprek wordt deze manier van delen van het scherm niet opgenomen.

 • 30 Hoe gaan wij om met uw privacy bij de Dienst Toeslagen (bij de BelastingTelefoon en aan de balie van een kantoor)?

  Hebt u contact met Dienst Toeslagen via de BelastingTelefoon? Bij telefonische beantwoording van vragen gebruiken we zoveel mogelijk de informatie die bij ons beschikbaar is. Omdat veel van deze gegevens persoonlijk zijn, vinden we het erg belangrijk om na te gaan of we de juiste persoon spreken. Belt u de BelastingTelefoon met een vraag waarvoor we in uw persoonlijke gegevens moeten kijken? Dan vragen wij u eerst gegevens te noemen die alleen u weet. Dat voorkomt dat gegevens terechtkomen bij mensen die daar geen recht op hebben.

  Specifieke persoonsinformatie geven we nooit telefonisch door. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om burgerservicenummers, geboortedata en adresgegevens.

  Uw gesprek met de BelastingTelefoon wordt geregistreerd. Daarbij wordt in ieder geval uw telefoonnummer vastgelegd. In het welkomstmenu krijgt u de keuze om uw burgerservicenummer in te voeren. Dit nummer is nodig voor het beantwoorden van vragen waarbij uw gegevens nodig zijn. Voor het beantwoorden van algemene vragen is het burgerservicenummer niet nodig.

  Voert u uw burgerservicenummer in? Dan krijgt de medewerker van de BelastingTelefoon uw gegevens, waaronder toeslaggegevens, te zien. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u beter van dienst te kunnen zijn.

  Daarnaast kan uw gesprek met de Belastingdienst worden opgenomen voor:

  • Kwaliteitsdoeleinden: de gesprekken worden gebruikt voor de training en coaching van onze medewerkers. Via een kwaliteitssysteem worden willekeurig gesprekken geselecteerd voor dit doel. Als uw gesprek onderdeel is van de kwaliteitscontrole en als blijkt dat ons antwoord beter kan, dan bellen wij u terug. Eventuele opnamen van gesprekken worden na 90 dagen vernietigd.
  • Verificatie bij klachten: wanneer u een klacht hebt over de dienstverlening en het telefoongesprek is opgenomen, dan wordt de opname in het onderzoek naar de klacht meegenomen.
  • Beveiligingsdoeleinden: gesprekken waarin agressie en/of bedreigingen worden geuit, worden gemarkeerd. Een speciale functionaris onderzoekt de melding en bepaalt het vervolg. Agressie en bedreigingen kunnen aanleiding zijn voor een pandverbod en/of een belverbod. In ernstige gevallen wordt aangifte gedaan bij de politie.

  Wanneer het gesprek wordt opgenomen, dan bevat die opname zowel het gesprek, als de fiscale- en toeslaggegevens die de medewerker heeft geraadpleegd om uw vraag te beantwoorden. Er wordt integer omgegaan met de inhoud van opnamen. De opnamen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden.

  Hebt u een geschil over de inhoud van een telefoongesprek met de BelastingTelefoon? En is dat gesprek opgenomen en nog beschikbaar? Dan hebt u het recht om het telefoongesprek te beluisteren of daarvan een uitgeschreven versie te ontvangen.

  Hebt u contact met Dienst Toeslagen via de balie van een kantoor? Dan vragen wij om een geldig identiteitsbewijs.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.