Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.00.00 Plaatsing van goederen onder een douaneregeling

3 Aanvaarden

Dit hoofdstuk behandelt de eerste fase in de behandeling van de aangifte: het aanvaarden van de aangifte.

Naar boven

3.1 Algemeen

Aanvaarding is de eerste handeling die de Douane verricht met een aangifte. Het betekent acceptatie van de bestemming die de aangever aan de goederen wil geven. Een aangifte wordt niet zomaar aanvaard. De Douane stelt eerst vast of alle benodigde gegevens verstrekt zijn. Ook beoordeelt de Douane of de bestemming is toegestaan.

Naar boven

3.1.1 Datum van aanvaarding

Een elektronische douaneaangifte wordt geacht te zijn ingediend op het tijdstip waarop het EDI-bericht door de douaneautoriteiten wordt ontvangen.

De aanvaarding van een met behulp van EDI ingediende douaneaangifte wordt aan de aangever meegedeeld door middel van een antwoordbericht, waarin tenminste de identificatie van het ontvangen bericht en/of het registratienummer van de douaneaangifte en de datum van aanvaarding zijn vermeld.

De aangifte wordt na een positief verlopen aanvaardingscontrole onmiddellijk aanvaard als de goederen bij de Douane zijn aangebracht (artikel 172 lid 1 DWU).

De Europese Commissie heeft samen met de douaneadministraties van de lidstaten afgesproken meer aandacht te besteden aan de juistheid van douaneaangiften. De eerste stap is het verbeteren van de kwaliteit van de aangiften ten invoer op het gebied van wettelijke aanvaardbaarheid. Daarvoor ontwikkelt de Douane verschillende geautomatiseerde controles, de zogenoemde Credibility Checks.

Er zijn drie soorten Credibility Checks:

  1. Legal checks Controles voor goederen waarvoor in het tarief beperkingen zijn opgenomen in de goederenomschrijving. Voorbeeld: onder goederencode 97161092 mogen alleen aanhangwagens met een gewicht van niet meer dan 1.600 kg worden ingedeeld

  2. Physical checks Controles voor goederen gebaseerd op de waarschijnlijke juistheid van de verhouding gewicht/aanvullende eenheid

  3. Price related checks Controles voor goederen gebaseerd op de waarschijnlijke juistheid van opgegeven prijzen voor de goederen (waarde/eenheid)

AGS past de Douane de Legal checks toe. Dat betekent dat de Douane bij aanvaarding van de aangifte geautomatiseerd controleert of de aangifte voldoet aan de criteria van deze Legal Checks. Voldoet de aangifte niet? Dan aanvaardt de Douane de aangifte niet en krijgt de aangever deze terug met een foutmelding.

In het aanvaardingproces biedt de ontwikkeling van geautomatiseerde gegevensuitwisseling verdere mogelijkheden.

Voorbeeld

Koppeling AGS met ClientAGS is gekoppeld aan het systeem CLIENT (Controle Landbouwgoederen Import/Export Nieuwe Toekomst) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De aangifte in het vrije verkeer brengen wordt naar de NVWA gezonden om de in de aangifte opgegeven erkenningscode bij de NVWA te verifiëren. Deze verificatie kan leiden tot een akkoord of een niet-akkoord door de NVWA. In geval van een niet-akkoord wordt de aangifte niet aanvaard en ontvangt de aangever hiervan een Mededeling niet aanvaarde aangifte.

Voorzien is in een noodprocedure (in het geval de koppeling met de NVWA niet beschikbaar is) en in een procedure als de fytosanitaire keuring heeft plaatsgevonden in een andere lidstaat. Als een aangifte voor fytosanitaire goederen door de Douane ongeldig wordt gemaakt of buitenwerking wordt gesteld, wordt de NVWA automatisch op de hoogte gesteld.

Belang datum van aanvaarding

De datum van aanvaarding is bepalend voor de toepassing van de regels van een douaneregeling. (artikel 172 lid 2 DWU)

Dit betekent dat de aanvaardingsdatum van belang is voor onder andere de:

  • douaneschuld: bijvoorbeeld vandaag is er nog een verlaagd invoerrecht, maar morgen niet meer

  • restituties: voor zover deze zijn vastgesteld

  • vergunning: bijvoorbeeld vandaag is geen vergunning verplicht, maar morgen wel

  • douaneregeling: bijvoorbeeld vandaag is de vergunning actieve veredeling nog geldig, maar morgen niet meer

Dit zijn slechts een paar voorbeelden om aan te geven hoe belangrijk de datum van aanvaarding is.

Voor de procedure die u moet volgen indien de goederen niet aanwezig zijn, zie paragraaf 11.2.4 van dit onderdeel.

Naar boven

3.2 Procedures, ambtelijke werkzaamheden

In deze paragraaf worden de procedures en werkzaamheden van de Douane beschreven bij de aanvaarding van de verschillende soorten aangiften.

Naar boven

3.2.1 Elektronische aangiften

Aangiften worden elektronisch gedaan volgens artikel 6 lid 1 DWU. De aangever stuurt de aangifte naar het douanesysteem van de Douane. Volgens artikel 6 lid 3 DWU kan er worden afgeweken van de eis van elektronisch aangeven als de aard van de goederenstroom dit rechtvaardigt (doorlopende afwijking) of als er een storing optreedt in het berichtenverkeer (incidentele afwijking). Zie wat het laatste betreft de noodprocedure zoals die is beschreven op de www.douane.nl. De volgende eisen worden gesteld aan de aangifte:

1. De benodigde gegevens

In de normale aangifte moeten alle vermeldingen staan die nodig zijn om de goederen onder een bepaalde douaneregeling te plaatsen. (artikel 162 DWU)

2. De vermelde bewijsstukken

De bewijsstukken die nodig zijn om goederen onder een bepaalde douaneregeling te plaatsen moeten in ieder geval in bezit zijn van de aangever (artikel 163 lid 1 DWU). De aangever moet deze bescheiden vermelden in de aangifte. De bewijsstukken moeten bij de aangifte zijn gevoegd als de wettelijke bepalingen dit vereisen of als de douane hier in verband met de uitvoering van de verificatie om vraagt (artikel 163 lid 2 DWU).

Voor vereenvoudigde aangiften voor informatie en bewijsstukken zie onderdeel 12.50.00 van dit Handboek.

3. De aanwezigheid van de goederen

Om een aangifte te kunnen aanvaarden moeten de goederen bij de Douane zijn aangebracht, dit houdt in, aanwezig zijn op het douanekantoor of aangewezen of goedgekeurde plaats. Zie paragraaf 2.1.2. van dit onderdeel. Als de goederen niet aanwezig zijn, mag de aangifte niet aanvaard worden. (artikel 172 lid 1 DWU)

4. De aangever

De aangifte mag worden ingediend door degene die de goederen kan (laten) aanbrengen. Daarnaast moet hij de benodigde bescheiden kunnen overleggen (artikel 170 lid 1 DWU). Voor de meeste douaneregelingen geldt dat de aangever in de Unie gevestigd moet zijn. Als het gaat om douanevervoer of tijdelijke invoer is dit echter niet verplicht (artikel 172 lid 2 en 3 DWU). Zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.3.

Als de aanvaardingscontrole positief verlopen is, volgt onmiddellijke aanvaarding. (artikel 172 lid 1 DWU)

Naar boven

3.2.2 Schriftelijke aangiften

Het formulier Enig document wordt nog gebruikt in de noodprocedure. Zie voor een beschrijving van deze procedure en de invulling van het Enig Document www.douane.nl.

In bepaalde gevallen kunnen andere formulieren gebruikt worden. U kunt daarbij denken aan carnets TIR, carnets ATA, formulieren 302, CIM's, speciale postformulieren.

Voor houders van een carnet TIR geldt de verplichting om de gegevens van de aangifte voor douanevervoer met carnet TIR ook in elektronische vorm aan de Douane te verstrekken via NCTS-Transit.

Naar boven

3.2.3 Mondelinge aangiften

De aanvaardingscontrole van mondelinge aangiften is korter dan die van schriftelijke aangiften. Drie aspecten moeten gecontroleerd worden:

  • zijn de goederen aanwezig op het aangiftepunt

  • is de aangever bevoegd

  • heeft de aangever voldoende gegevens verstrekt om controle mogelijk te maken

Naar boven

3.2.4 Aangifte door een andere handeling

In paragraaf 2.2.4 heeft u kunnen lezen welke andere handelingen als douaneaangifte aangemerkt worden. Deze handelingen zijn zo feitelijk dat er geen sprake kan zijn van een aanvaardingscontrole.

Wel is er sprake van aanvaarding. Dit gebeurt op het tijdstip waarop de handeling verricht wordt.

Naar boven

3.2.5 Voorafaangifte

Hiervoor hebt u kunnen lezen dat de goederen op het aangiftepunt aanwezig moeten zijn om aangifte te doen. Artikel 171 DWU opent de mogelijkheid om al eerder aangifte te doen. Dit gebeurt door een zogenaamde voorafaangifte.

Voor het inleveren van een voorafaangifte is geen vergunning of toestemming nodig.

De voorafaangifte mag in AGS ook onvolledig zijn. Aanvullen van de ontbrekende gegevens kan vanaf het moment dat de goederen zijn aangebracht.

Voorafaangiften zullen voornamelijk ingediend worden voor goederen die hevige tariefschommelingen kennen, bijvoorbeeld landbouwgoederen. De heffingen in deze sector kunnen van dag tot dag veranderen. De voorafaangifteprocedure maakt het voor de aangever mogelijk veel voorwerk te verrichten. Dit bespaart kostbare tijd. Risicoselectie wordt al toegepast op de voorafaangifte. Hierdoor is het mogelijk om alvast rekening te houden met eventueel uit te voeren controles. Het DWU maakt het zelfs mogelijk om het resultaat van de risicoselectie al vóór het aanbrengen van de goederen mede te delen aan de aangever. Dit kan de Douane doen bij AEO-vergunninghouders.

De aanvaardingscontrole is in beginsel hetzelfde als beschreven in paragraaf 3.2.1, paragraaf 3.2.2.

Uiteraard is de controle op de aanwezigheid van de goederen niet van toepassing.

De aangifte wordt niet onmiddellijk aanvaard. De aangifte kan pas aanvaard worden als de goederen aanwezig zijn op het aangiftepunt.

De aanvullende verklaring

De aankomst van de goederen moet de aangever melden. Dit doet hij door inlevering van een aanvullende verklaring via AGS. In deze verklaring verstrekt de aangever ontbrekende gegevens (zoals de voorafgaande douaneregeling). Deze zijn meestal niet bekend bij het doen van de voorafaangifte.

De aanvullende verklaring moet binnen een bepaalde termijn gedaan worden. Deze termijn is afhankelijk van de omstandigheden. Voor het in het vrije verkeer brengen geldt bijvoorbeeld een termijn van 30 dagen (zie artikel 171 DWU en onderdeel 13.00.00 van dit Handboek). Soms wordt deze termijn overschreden. In dat geval wordt de aangifte geacht niet te zijn ingediend.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in onderdeel 13.00.00 (van dit Handboek).

Naar boven