Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

25.00.00 Terugkerende goederen

4 Andere goederen. Uitvoer uit Nederland en wederinvoer in een andere lidstaat van de Unie

In deze paragraaf leest u onder andere over het gebruik van het inlichtingenblad INF 3, het carnet ATA en het CPD/China-Taiwan carnet als de uitvoer uit Nederland heeft plaatsgevonden en de wederinvoer in een andere lidstaat van de Unie plaatsvindt.

Naar boven

4.1 Inlichtingenblad INF3

De exporteur kan bij het doen van de aangifte ten uitvoer verzoeken om afgifte van een inlichtingenblad INF 3 (origineel en kopieën(2)). Daarmee kan hij in de lidstaat van de Unie van wederinvoer aanspraak maken op vrijstelling als terugkerende goederen.
In plaats van één inlichtingenblad kan de exporteur verzoeken om meerdere inlichtingenbladen. Het origineel en een kopie van het inlichtingenblad INF 3 worden uitgereikt aan de exporteur. Een kopie wordt achtergehouden en gearchiveerd.
(artikel 255 UVo.DWU en bijlage 62-02 UVo.DWU)

Voer hiervoor de volgende werkzaamheden uit:

 1. Ga na of het inlichtingenblad juist is ingevuld en of de gegevens daarvan overeenstemmen met die op de voor de goederen gedane aangifte ten uitvoer.

 2. Waarmerk het inlichtingenblad door naast uw handtekening en een afdruk van uw naamstempel een afdruk van het metalen dienststempel te plaatsen.

 3. Vermeld met het oog op het terugzenden door het kantoor van wederinvoer van de eerste kopie op de achterzijde van het inlichtingenblad in het vak voor het douanekantoor van uitvoer door middel van een stempelafdruk het centrale verzendadres:

  Douane Nederland
  Postbus 3070
  6401 DN Heerlen

 4. Geef het origineel en de eerste kopie aan de exporteur terug. Houd de tweede kopie achter.

 5. Vermeld op de aangifte ten uitvoer in het vak voor verificatie: "INF 3 nr....... afgegeven".

Als u het terug te zenden kopie van het INF 3 ontvangt archiveert u het tezamen met de bij de afgifte achtergehouden kopie. Als binnen drie jaar na afgifte van het inlichtingenblad nog geen bij de wederinvoer afgetekende kopie is terugontvangen, archiveert u alleen de bij de afgifte achtergehouden kopie.

Controle achteraf inlichtingenblad INF 3
Als achteraf een verzoek om controle naar de juistheid wordt gedaan van de gegevens die worden vermeld in het inlichtingenblad INF 3, gebeurt de verzending en/of terugzending via het centrale verzendadres:

Douane Nederland
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Naar boven

4.2 Inlichtingenblad INF 3 achteraf

Het inlichtingenblad INF 3 kan op verzoek van de exporteur ook worden afgegeven nadat de goederen al zijn uitgevoerd uit het douanegebied van de Unie.
De exporteur moet dan aantonen dat de gegevens die zijn vermeld op het inlichtingenblad INF 3 betrekking hebben op de uitgevoerde goederen en de exporteur moet aantonen dat de goederen uit het vrije verkeer van de Unie zijn uitgevoerd. Hiervoor kan hij gebruik maken van aankoopfacturen, fabricageprocessen, verkoopfacturen, connossementen, vrachtbrieven, ontvangstbevestiging of orderbevestiging, contracten en dergelijke.
(artikel 255, lid 3, UVo.DWU)

Naar boven

4.2.1 Inlichtingenblad INF 3 vervanging

Op verzoek van de exporteur kan een inlichtingenblad INF 3 dat in Nederland is afgegeven, voor de nog niet voor de wederinvoer afgeschreven hoeveelheid worden vervangen door een of meer vervangende inlichtingenbladen INF 3.
(artikel 255, lid 4, UVo.DWU)

Voordat u tot afgifte van een of meer vervangingsbladen van een inlichtingenblad INF 3 over gaat, voert u de volgende werkzaamheden uit:

 1. Zie erop toe dat het totaal van de op die vervangingsbladen vermelde hoeveelheden gelijk is aan de - nog niet afgeschreven - hoeveelheid die op het ter vervanging aangeboden inlichtingenblad is vermeld.

 2. Waarmerk na vergelijking en akkoordbevinding de vervangingsbladen.

 3. Vermeld in vak C: "Dient ter (gedeeltelijke) vervanging van INF 3 nr. ....., afgegeven d.d. ......".

 4. Vermeld op het ter vervanging aangeboden inlichtingenblad in het vak "Wederinvoer" de nummers van de vervangingsbladen.

 5. Houd het origineel achter en bewaar deze bij de tweede kopie van de vervangingsbladen.

 6. Verstuur de kopie van het te vervangen inlichtingenblad aan het douanekantoor van afgifte. Als dit kantoor in een andere lidstaat van de Unie is gelegen, gebeurt de inzending via het centrale verzendadres:

  Douane Nederland
  Postbus 3070
  6401 DN Heerlen

Naar boven

4.2.2 Inlichtingenblad INF 3 duplicaat

In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een in Nederland afgegeven inlichtingenblad INF 3, kan op verzoek van de exporteur voor de nog niet voor wederinvoer afgeschreven hoeveelheid een duplicaat van het oorspronkelijke inlichtingenblad INF 3 worden afgegeven. Op het inlichtingenblad vermeldt u: "DUPLICAAT". Er moet dan aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De hoeveelheid uitgevoerde en nog niet wederingevoerde goederen is in voldoende mate aangetoond.

 • Er is aangetoond dat het oorspronkelijke inlichtingenblad INF 3 door omstandigheden buiten de wil van belanghebbende verloren is gegaan.

(artikel 255, lid 7, UVo.DWU)

Naar boven

4.2.3 Carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet

Als de uitvoer in Nederland plaatsvindt en de wederinvoer in een andere lidstaat van de Unie zal plaatsvinden, kan gebruik worden gemaakt van een carnet ATA of een CPD/China-Taiwan carnet. Voorwaarde is dat het carnet moet zijn afgegeven en geviseerd in en gegarandeerd door een in de Unie gevestigde organisatie die deel uitmaakt van een internationale keten van organisaties op het gebied van zekerheidstellingen.

Een carnet ATA of een CPD/China-Taiwan carnet dat wordt overgelegd, moet betrekking hebben op andere Uniegoederen dan die:

 1. onderworpen zijn aan douaneformaliteiten met het oog op de toekenning van uitvoerrestituties in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

 2. die deel uitmaakten van interventievoorraden, onderworpen zijn aan maatregelen ter controle van het gebruik of de bestemming en voor deze goederen de douaneformaliteiten bij uitvoer naar landen buiten het douanegebied van de Unie in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn vervuld;

 3. in aanmerking komen voor de terugbetaling of kwijtschelding van invoerrechten indien zij uit het douanegebied van de Unie worden uitgevoerd;

 4. onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht binnen het grondgebied van de Unie overeenkomstig Richtlijn 2008/118/EG, behalve wanneer de bepalingen van artikel 30 van die richtlijn van toepassing zijn.

Naar boven
4.2.3.1 Kantoor van uitvoer is kantoor van uitgang

Als goederen onder geleide van een carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet tijdelijk worden uitgevoerd en u bent werkzaam op het kantoor van uitvoer dat tevens kantoor van uitgang is, voer dan de volgende werkzaamheden uit:

 1. Verifieer de gegevens die voorkomen in de vakken A tot en met G van deel "uitvoer" van het carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet door deze gegevens te vergelijken met de goederen waarop het carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet betrekking heeft.

 2. Vul in voorkomend geval het vak "Verklaring van de douaneautoriteiten" in op de omslag van het carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet.

 3. Vul de strook en vak H van het deel "uitvoer" van het carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet in.

 4. Vermeld de naam van het kantoor van uitvoer in vak H, onder b, van het deel "wederinvoer" van het carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet.

 5. Houd het deel "uitvoer" van het carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet achter.

Naar boven
4.2.3.2 Kantoor van uitvoer is geen kantoor van uitgang

Als u werkzaam bent op een kantoor van uitvoer dat niet ook kantoor van uitgang is, verricht u de volgende werkzaamheden:

 1. Verifieer de gegevens die voorkomen in de vakken A tot en met G van deel "uitvoer" van het carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet door deze gegevens te vergelijken met de goederen waarop het carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet betrekking heeft.

 2. Vul in voorkomend geval het vak "Verklaring van de douaneautoriteiten" in dat op de omslag van het carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet voorkomt.

 3. Vul de strook en vak H van het deel "uitvoer" van het carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet in.

 4. Vermeld de naam van het kantoor van uitvoer in vak H, onder b, van het deel "wederinvoer" van het carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet.

 5. Vul vak 7 van de uitvoerstrook niet in. Dit vak moet namelijk op het kantoor van uitgang worden ingevuld. Dit kantoor kan zowel in Nederland als in een andere lidstaat zijn gelegen.

 6. Houd het deel "uitvoer" van het carnet achter.

Naar boven
4.2.3.3 Kantoor van uitgang

Als u werkzaam bent op het kantoor van uitgang doet u het volgende:

 1. Vul vak 7 van de uitvoerstrook in. Zet daarbij:

  • uw handtekening;

  • een afdruk van uw naamstempel;

  • een afdruk van een metalen dienststempel.

 2. Geef het carnet ATA of CPD/China-Taiwan carnet terug aan belanghebbende.

Naar boven