Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

29 Andere goederen

Voldoet een aanvrager van een vergunning tijdelijke invoer niet aan alle voorwaarden van een specifieke bestemming genoemd in hoofdstuk 8 t/m 28 van dit onderdeel, dan kan in bepaalde gevallen toch een vergunning tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten worden verleend.

Voor deze gevallen bestaat een “vangnet” bepaling.

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van andere dan de in de artikelen 208 t/m 216 en 219 t/m 235 GVo.DWU genoemde goederen of goederen die daarin wel zijn genoemd, maar die niet aan de voorwaarden van deze artikelen voldoen. Er moet dan wel sprake zijn van één van de volgende gevallen:

  • de goederen worden incidenteel ingevoerd voor een periode van ten hoogste 3 maanden;

  • de goederen worden ingevoerd in bijzondere situaties zonder economische gevolgen in het douanegebied van de Unie.

In het tweede geval mogen de aanvrager en de houder van de regeling in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 236 GVo.DWU)

Voorbeeld

Een luchtvaartuig dat wordt gebruikt of bestemd is om te worden gebruikt voor het maken van luchtfoto's kan niet onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst als vervoermiddel, omdat dit niet wordt gebruikt of bestemd is om te worden gebruikt voor het vervoer van goederen en/of personen (zie hoofdstuk 10 van dit onderdeel). Dit luchtvaartuig kan echter wel incidenteel onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst voor een periode van ten hoogste 3 maanden.

Als de goederen herhaaldelijk worden ingevoerd of voor een periode langer dan 3 maanden, dan zal moeten worden beoordeeld of sprake is van een bijzondere situatie zonder economische gevolgen.

Kan geen vergunning tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten worden verleend, dan bestaat de mogelijkheid van een vergunning tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Zie voor informatie hierover hoofdstuk 2 van dit onderdeel.

Naar boven

29.1 Bijzondere situaties zonder economische gevolgen

Of sprake is van “bijzondere situaties zonder economische gevolgen” zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld.

De hoogte van de douanewaarde van de goederen en het bedrag aan invoerrechten zijn geen criterium maar kunnen wel van invloed zijn.

Het gaat om goederen die worden gebruikt voor andere dan commerciële doeleinden of goederen die mede gelet op hun aard en het voorgenomen gebruik van geen economische betekenis zijn in het douanegebied van de Unie. Het verlenen van de vergunning tijdelijke invoer mag er niet toe leiden dat de economische belangen van bedrijven in het douanegebied van de Unie worden geschaad.

(artikel 236 letter b GVo.DWU)

Om te kunnen beoordelen of sprake is van een dergelijke situatie moet een formele aanvraag worden ingediend via het EU Trader Portal.

De aanvraag moet worden voorzien van een uitgebreide motivering. Uit deze motivering moet duidelijk blijken waarom de aanvrager van mening is dat sprake is van een bijzondere situatie zonder economische gevolgen.

(artikel 163, lid 1 letter a GVo.DWU)

Zie voor informatie over de aanvraag van een vergunning hoofdstuk 2 van onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

29.2 Aanzuiveringstermijn

De maximale aanzuiveringstermijn voor goederen die incidenteel worden ingevoerd is 3 maanden.
(artikel 236 letter a GVo.DWU)

Als goederen worden ingevoerd in bijzondere situaties zonder economische gevolgen, dan geldt de standaard maximale aanzuiveringstermijn van 24 maanden.
(artikel 251, lid 2 DWU)

Naar boven