Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

30 Bijlage 1: Gebruik CPD- carnet

30.1 Inleiding

Deze bijlage ziet niet alleen op het gebruik van het CPD carnet in het kader van de bijzondere regeling tijdelijke invoer, maar ook op de behandeling van het CPD carnet bij tijdelijke uitvoer en wederinvoer van Unie vervoermiddelen.

Wettelijke basis

Het CPD is gebaseerd op de Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles(1954) and Commercial Road Vehicles(1956).

Afgevende instantie

In Nederland is het niet mogelijk om een CPD aan te vragen. Dit moet men doen bij:

ADAC Touring GmbH
Grenzverkehr (TSR)
Hansastr. 19
80686 München

Daarbij moeten de volgende bescheiden worden ingeleverd:

 • een kopie van het paspoort of identiteitskaart

 • een kopie van het kenteken bewijs (indien van toepassing)

 • een afschrift van de bankoverschrijving of contante storting van de zekerheid

De afgevende instantie is eigenaar van het CPD en het carnet moet aan die instantie worden geretourneerd vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn. Het is vervolgens belangrijk dat de eigenaar het vervoermiddel in zijn bezit houdt totdat de verplichtingen met betrekking tot het carnet helemaal zijn afgewikkeld.

Geldigheid

De geldigheid van een CPD is gesteld op maximaal 1 jaar. Is wederuitvoer verlenging moet bij de nationale afgevende instantie worden aangevraagd, in dit geval dus bij de ADAC, of in het land waar het CPD op dat moment wordt gebruikt.

Overdracht van het CPD

Het is niet mogelijk om het carnet aan een ander persoon over te dragen of voor een ander vervoermiddel te gebruiken.

Zekerheid

De hoogte van de betalen borg/zekerheidsstelling is afhankelijk van het te bezoeken land of te bezoeken landen en de waarde van het motorvoertuig. De borg/zekerheidsstelling kan worden overgemaakt op een rekening van de ADAC of met een bankgarantie worden gedaan.

Naar boven

30.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

30.2.1 Tijdelijke uitvoer Unie-voertuig

Bij de tijdelijke uitvoer van Unie -voertuigen wordt het CPD niet behandeld, maar kan belanghebbende volstaan met het inleveren van een kopie van het kentekenbewijs en/of een kopie van het CPD voor het dossier van de opslaghouder en/of bij het uitgaande manifest. Daarnaast doet de belanghebbende een mondelinge aangifte ten uitvoer van in de Unie geregistreerde voertuigen die zijn bestemd om weder ingevoerd te worden.

Wederinvoer Unie-voertuig

Bij wederinvoer van een voertuig moet in het CPD het zogenaamde Certificate of location worden behandeld. U gaat als volgt te werk:

Vul de gevraagde gegevens in op het Certificate of Location:

In het bovenste deel:

 • Douane [kantoor van behandeling)

 • Datum van wederinvoer

 • [plaats van behandeling), Nederland

 • N.A.W. gegevens belanghebbende

In de omkadering:

Stel vast dat het vermelde CPD nummer in de omkadering in overeenstemming is met de omslag en de stam van het aangeboden CPD.

Plaats in de omkadering uw handtekening, naamstempel en een duidelijk leesbare afdruk van een metalen dienststempel en geef het CPD aan de belanghebbende terug.

Naar boven

30.2.2 Niet Unie-voertuigen

Tijdelijke invoer niet EU-voertuig

Bij tijdelijke invoer met een CPD verricht u de volgende werkzaamheden:

 • Controleer de geldigheid van het CPD.

 • Stel vast dat bij punt 12 van het carnet is getekend door de afgevende instantie en de houder van het carnet.

 • Controleer of de aanduidingen op de in- en uitvoerstroken overeenstemmen met de beschrijving op de omslag (o.a. houder CPD, chassisnummer en geldigheidsdatum).- Doorhalingen of bijschrijvingen moeten zijn goedgekeurd door de afgevende instantie d.m.v. waarmerking met paraaf en stempel.

 • Stel eventueel de identiteit van de goederen vast d.m.v. de bescheiden of fysieke controle.

 • Schrijf (indien nodig) het CPD af van de voorafgaande regeling.

Als geen onregelmatigheden zijn vastgesteld, dan:

 • Het CPD registreren in het register IUD2.

 • De stam (counterfoil/souche) aftekenen als volgt:

Importation into……………Nederland

Took place on ………………Datum van aanvaarding in cijfers

At the customs office of…[plaats]

Handtekening, naamstempel, metalen dienststempel

 • De invoerstrook (importation voucher/Volet d’entrée) als volgt aftekenen:

Datum van aanvaarding (invoer) in cijfers

[plaats]

IUD 2 nummer

Handtekening, naamstempel, metalen dienststempel

 • De uitvoerstrook (Exportation voucher/Volet de sortie) in onderste deel als volgt behandelen:

Terugzenden aan (to be returned to the office of importation at:

Douane Nederland
P.O. Box 4500
6401 JA Heerlen
Netherlands

Where the carnet was registered under IUD 2 nr ….

Wederuitvoer na tijdelijke invoer niet Unie-voertuig

Bij wederuitvoer met een CPD verricht u de volgende werkzaamheden:

 • Controleer de geldigheidsduur van het CPD.

 • Stel vast dat bij punt 12 van het carnet is getekend door de afgevende instantie en de houder van het carnet.

 • Controleer of de stam (counterfoil) van het CPD is behandeld voor invoer door de douane van één van de EU-lidstaten.

 • Controleer of de aanduidingen op de uitvoerstroken overeenstemmen met de beschrijving op de omslag (o.a. houder CPD, chassisnummer en geldigheidsdatum).

 • Controleer of de doorhalingen of bijschrijvingen zijn goedgekeurd door de instantie die het CPD heeft afgegeven.

 • Stel eventueel de identiteit van de goederen vast d.m.v. de bescheiden of fysieke controle.

Als geen onregelmatigheden zijn vastgesteld, dan:

 • Het CPD registreren in het register IUD2

 • De stam (counterfoil/souche) aftekenen als volgt:

Uitvoer uit (exportation from)………Nederland

Took place on ..…………..Datum van aanvaarding in cijfers

At the customs office of….[plaats]

Handtekening, naamstempel, metalen dienststempel

 • De uitvoerstrook (exportation voucher) als volgt aftekenen:

Datum van aanvaarding (invoer) in cijfers

[plaats]

IUD 2 nummer

Handtekening, naamstempel, metalen dienststempel

De uitvoerstrook wordt ingehouden en teruggezonden aan het op de uitvoerstrook vermelde retouradres

Naar boven