Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

4 Equivalente goederen

4.1 Voorwaarden

Equivalente goederen zijn Uniegoederen die in plaats van de onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste goederen worden gebruikt.

Deze equivalente goederen moeten:

  • onder dezelfde achtcijfercode van de gecombineerde nomenclatuur zijn ingedeeld;

  • dezelfde handelskwaliteit; en

  • dezelfde technische kenmerken hebben als de goederen die zij vervangen.

(artikel 223, lid 1 DWU)

Het gebruik van equivalente goederen moet specifiek zijn vergund. De vergunninghouder moet in zijn vergunning tijdelijke invoer toestemming hebben om hiervan gebruik te mogen maken.

Let op!

Een aanvraag voor een vergunning tijdelijke invoer kan niet op basis van een douaneaangifte worden gedaan wanneer sprake is van het gebruik van equivalente goederen.
(artikel 163, lid 2 GVo.DWU)

Het gebruik van equivalente goederen is toegestaan op voorwaarde dat de goede werking van de regeling, met name wat douanetoezicht betreft, is verzekerd. Een geautoriseerd marktdeelnemer voor douanevereenvoudigingen (AEO-C) wordt geacht hieraan te voldoen voor zover bij de AEO-vergunning rekening is gehouden met de activiteit in het kader van het gebruik van equivalente goederen voor de betrokken regeling.
(artikel 223, lid 2 DWU)

Het is niet van belang of het gebruik van equivalente goederen systematisch is of niet. Het gebruik van equivalente goederen kan zelfs worden toegestaan als er slechts in incidentele gevallen gebruik van wordt gemaakt.
(artikel 169, lid 1 GVo.DWU)

In de volgende gevallen is het gebruik van equivalente goederen bij de regeling tijdelijke invoer toegestaan:

  • laadborden;

  • containers.

(artikel 169, lid 8 GVo.DWU)

Het gebruik van equivalente goederen is niet onderworpen aan de formaliteiten voor de plaatsing van goederen onder de regeling tijdelijke invoer.
(artikel 268, lid 1 UVo.DWU)

De vergunninghouder moet in zijn administratie de gegevens vermelden aan de hand waarvan het douanetoezicht en controles op het gebruik van equivalente goederen kunnen worden uitgeoefend.
(artikel 178, lid 1 letter l GVo.DWU)

Naar boven

4.2 Verandering douanestatus equivalente goederen

De equivalente goederen worden niet-Uniegoederen en de goederen die zij vervangen (de onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste niet-Uniegoederen) worden Uniegoederen op het tijdstip van de vrijgave ervan voor de volgende douaneregeling, waarbij de regeling wordt aangezuiverd, of op het tijdstip waarop de equivalente goederen het douanegebied van de Unie hebben verlaten.
(artikel 269, lid 1 UVo.DWU)

Naar boven