Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

26 Goederen voor evenementen of voor de verkoop in bepaalde situaties

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van goederen bestemd voor evenementen of voor de verkoop in bepaalde situaties. Er moet dan wel sprake zijn van één van de volgende gevallen:

 • goederen die bestemd zijn om te worden tentoongesteld of gebruikt tijdens een evenement;

 • goederen die voor onderzoek worden geleverd en die de geadresseerde na dat onderzoek kan kopen;

 • kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten die worden tentoongesteld met het oog op een eventuele verkoop;

 • gebruikte goederen die bestemd zijn om op een veiling te worden verkocht.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 234 GVo.DWU)

Let op!

Een vergunning tijdelijke invoer kan niet worden verleend aan een logistiek dienstverlener, omdat een logistiek dienstverlener de goederen niet gebruikt of laat gebruiken.

In Nederland is bepaald dat een vergunning tijdelijke invoer voor goederen voor evenementen of voor de verkoop in bepaalde situaties als bedoeld in artikel 234 GVo.DWU wel kan worden verleend op naam van een logistiek dienstverlener. Dit is de enige uitzondering op de regel dat aan een logistiek dienstverlener geen vergunning tijdelijke invoer kan worden verleend.

Voor goederen voor evenementen of voor de verkoop in bepaalde situaties is aan het begrip laten gebruiken een ruimere uitleg gegeven:

Een logistiek dienstverlener die voor een tentoonstelling of beurs de volledige douaneafhandeling verzorgt vanaf het moment na het binnenbrengen tot aan het uitgaan, wordt aangemerkt als een persoon die de goederen laat gebruiken. Dit betekent dat de logistiek dienstverlener op eigen naam en voor eigen rekening een vergunning kan aanvragen voor de tijdelijke invoer van goederen voor evenementen of voor de verkoop in bepaalde situaties.

Een dergelijke vergunning moet wel voldoende specifiek zijn. Een vergunning kan niet worden verleend aan een persoon die een algemene vergunning aanvraagt voor evenementen zonder dat wordt vermeld welk evenement het betreft, welke goederen het betreft enzovoort. Een vergunning voor “diverse” evenementen of “diverse” goederen kan niet worden verleend. In de vergunning moet de benaming en plaats van het evenement worden vermeld. Verder moeten de goederencode, omschrijving, hoeveelheid en waarde van de goederen worden vermeld. Ook moet de aanzuiveringstermijn worden afgestemd op de duur van het evenement. De vergunning kan worden verleend voor meerdere edities van hetzelfde evenement.

Naar boven

26.1 Goederen voor evenementen

Er wordt slechts een volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor de tijdelijke invoer van goederen die bestemd zijn om te worden tentoongesteld of gebruikt tijdens een algemeen toegankelijk evenement dat niet uitsluitend voor de commerciële verkoop van goederen wordt georganiseerd.

In uitzonderlijke gevallen kan een volledige vrijstelling van invoerrechten worden verleend voor de tijdelijke invoer van goederen die bestemd zijn om te worden tentoongesteld of gebruikt tijdens andere (meer commerciële) evenementen.

(artikel 234, lid 1 GVo.DWU)

Onder evenementen worden verstaan:

 • tentoonstellingen, beurzen en soortgelijke evenementen op het gebied van handel, industrie, landbouw en ambachtelijke nijverheid;

 • tentoonstellingen of evenementen die voornamelijk worden georganiseerd voor liefdadige doeleinden;

 • tentoonstellingen of evenementen die voornamelijk worden georganiseerd met een wetenschappelijk, technisch, ambachtelijk, artistiek, opvoedkundig, cultureel, sportief, religieus of toeristisch doel;

 • congressen van vertegenwoordigers van internationale organisaties of groeperingen;

 • plechtigheden en evenementen met een officieel of herdenkingskarakter.

Uitgezonderd zijn particuliere tentoonstellingen die in winkels of bedrijfsruimten worden georganiseerd met het oog op de verkoop van de goederen.

Goederen die tijdens een evenement kunnen worden tentoongesteld zijn onder meer: machines, apparaten, kunstvoorwerpen en dieren.

Naar boven

26.1.1 Goederen gebruikt ten behoeve van de tentoonstelde goederen

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt ook verleend voor de tijdelijke invoer van goederen die bestemd zijn om tijdens een evenement te worden gebruikt ten behoeve van de tentoonstelling van de tijdelijk ingevoerde goederen. Denk hierbij aan:

 • goederen die nodig zijn voor het demonstreren van de tijdelijk ingevoerde machines en apparaten die zijn tentoongesteld;

Voorbeeld 1

Een zaagmachine uit Canada wordt onder de regeling tijdelijk invoer geplaatst om te worden tentoongesteld op een beurs van bouwmachines. Naast de zaagmachine kunnen ook houten balken uit Canada onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst voor het demonstreren van de werking van de zaagmachine. Zie voor informatie over zuivering van de regeling tijdelijke invoer voor deze goederen paragraaf 26.1.3.

Voorbeeld 2

Een espressoapparaat uit de Verenigde Staten van Amerika wordt onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst om te worden tentoongesteld op een beurs van huishoudelijke apparaten. Naast het espressoapparaat kunnen ook koffiebonen uit de Verenigde Staten van Amerika onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst voor het demonstreren van de werking van het espressoapparaat. De koffie die tijdens de demonstratie wordt gezet, mag vervolgens gratis worden verstrekt aan de bezoekers van de beurs. Zie voor informatie over zuivering van de regeling tijdelijke invoer voor deze goederen paragraaf 26.1.3.

 • bouw- en decoratiemateriaal, met inbegrip van elektrische uitrusting, voor de tijdelijk op te richten stands;

 • reclame-, demonstratie- of uitrustingsmateriaal dat bestemd is om reclame te maken voor de tentoongestelde goederen (zoals geluids- en beeldopnamen, alsmede de apparatuur voor het weergeven daarvan). Uitgezonderd zijn kleine monsters, drukwerk en voorwerpen voor reclame doeleinden die gratis worden verstrekt aan de bezoekers van een evenement. Zie voor informatie hierover paragraaf 26.1.4.

Naar boven

26.1.2 Producten verkregen tijdens tijdelijke invoer

Producten die tijdens een evenement worden verkregen uit onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste goederen, worden geacht onder deze regeling te zijn geplaatst.

Is sprake van dieren die tijdens een evenement zijn geboren? Zie voor informatie over dieren die zijn geboren uit onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste dieren hoofdstuk 15 van dit onderdeel.

Naar boven

26.1.3 Bijzondere gevallen van aanzuivering

Als de goederen het douanegebied van de Unie niet verlaten, dan moeten de goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

Met het oog op de zuivering van de regeling tijdelijke invoer worden de volgende gevallen als wederuitvoer aangemerkt (terwijl de goederen het douanegebied van de Unie niet verlaten):

 • Het verbruik, de vernietiging of de kosteloze verdeling van die goederen op voorwaarde dat de hoeveelheid van de goederen overeenstemt met de aard van het evenement, het aantal bezoekers en de bijdrage van de vergunninghouder tijdelijke invoer aan het evenement.

Dit is niet van toepassing op alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en brandstof als bedoeld in artikel 1, lid 1 van Richtlijn 2020/262/EG.

(artikel 323 UVo.DWU)

Voorbeeld 1

Een zaagmachine uit Canada wordt onder de regeling tijdelijk invoer geplaatst om te worden tentoongesteld op een beurs van bouwmachines. Naast de zaagmachine kunnen ook houten balken uit Canada onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst voor het demonstreren van de werking van de zaagmachine. De houten balken worden vervolgens verbruikt door die in stukken te zagen. De houten balken worden daarmee geacht te zijn wederuitgevoerd. De regeling tijdelijke invoer is in zoverre gezuiverd.

Voorbeeld 2

Een espressoapparaat uit de Verenigde Staten van Amerika wordt onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst om te worden tentoongesteld op een beurs van huishoudelijke apparaten. Naast het espressoapparaat kunnen ook koffiebonen uit de Verenigde Staten van Amerika onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst voor het demonstreren van de werking van het espressoapparaat. De koffie die tijdens de demonstratie wordt gezet, wordt vervolgens gratis verstrekt aan de bezoekers van de beurs. De koffiebonen worden daarmee geacht te zijn wederuitgevoerd. De regeling tijdelijke invoer is in zoverre gezuiverd.

Naar boven

26.1.4 Kleine monsters, drukwerk en voorwerpen voor reclamedoeleinden

Kleine monsters, drukwerk en voorwerpen voor reclamedoeleinden die gratis worden verstrekt aan de bezoekers van een evenement, kunnen niet onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst. Denk hierbij aan monsters van levensmiddelen en dranken, folders met informatie over een tentoongestelde machine en pennen bedrukt met een bedrijfslogo.

Let op!

Zie voor informatie over vrijstelling van invoerrechten voor het brengen in het vrije verkeer van kleine monsters, drukwerk en voorwerpen voor reclamedoeleinden die worden gebruikt of verbruikt tijdens tentoonstellingen hoofdstuk 29 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

26.2 Verkoop goederen na onderzoek door geadresseerde

Het gaat hier om goederen die door de persoon aan wie zij toebehoren, voor onderzoek worden geleverd aan een persoon in het douanegebied van de Unie, die het recht heeft deze goederen na dat onderzoek te kopen. Dit worden ook wel zichtzendingen genoemd. Denk hierbij aan unieke goederen waarvan geen tweede exemplaar bestaat (zoals edelsmeedwerk, schilderijen en beeldhouwwerken).
(artikel 234, lid 2 GVo.DWU)

Voorbeeld

Een schilderij uit Japan wordt onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst om op zicht te worden geleverd aan persoon in Nederland. Deze persoon kan vervolgens besluiten om het schilderij wel of niet te kopen.

Als de goederen worden verkocht en het douanegebied van de Unie niet verlaten, dan moeten de goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

Het gaat niet om monsters of stalen. Zie voor informatie over monsters en stalen hoofdstuk 24 van dit onderdeel.

Zie voor informatie over goederen die op grond van een verkoopovereenkomst worden onderworpen aan proeven hoofdstuk 23 van dit onderdeel.

Naar boven

26.3 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten tentoongesteld voor verkoop

Onder “kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten” worden verstaan goederen zoals omschreven in bijlage IX bij Richtlijn 2006/112/EG. Het gaat onder meer om de volgende goederen:

 • schilderijen;

 • beeldhouwwerken;

 • keramiek;

 • foto’s;

 • postzegels;

 • voorwerpen voor verzamelingen met historisch of archeologisch belang.

(artikel 234, lid 3 letter a GVo.DWU)

Het verschil tussen zichtzendingen als bedoeld in paragraaf 26.2 en kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten die zijn ingevoerd om te worden tentoongesteld met het oog op een eventuele verkoop als bedoeld in deze paragraaf is dat de eerste groep goederen wordt geleverd aan één specifieke potentiële koper, terwijl de laatste groep goederen wordt tentoongesteld aan een talrijk koperspubliek.

Als de goederen worden verkocht en het douanegebied van de Unie niet verlaten, dan moeten de goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

Naar boven

26.4 Gebruikte goederen voor verkoop op een veiling

Het gaat om andere dan nieuw vervaardigde goederen die zijn ingevoerd om op een veiling te worden verkocht. Denk hierbij aan een antieke klok uit Zwitserland die op een openbare veiling wordt aangeboden voor verkoping aan de meestbiedende.
(artikel 234, lid 3 letter b GVo.DWU)

Als de goederen worden verkocht en het douanegebied van de Unie niet verlaten, dan moeten de goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

Naar boven

26.5 Aanzuiveringstermijn

De maximale aanzuiveringstermijn voor zichtzendingen als bedoeld in paragraaf 26.2 is 6 maanden.
(artikel 237, lid 1 GVo.DWU)

Voor andere goederen genoemd in dit hoofdstuk geldt de standaard maximale aanzuiveringstermijn van 24 maanden.
(artikel 251, lid 2 DWU)

Naar boven