Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

19 Opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 227 GVo.DWU)

Onder "opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal" wordt verstaan al het materiaal dat bestemd is voor onderwijs, beroepsopleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Het gaat onder meer om de volgende goederen:

  • modellen;

  • instrumenten;

  • apparaten;

  • machines.

Let op!

Zie voor informatie over vrijstelling van invoerrechten voor het brengen in het vrije verkeer van voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

Let op!

Zie voor informatie over vrijstelling van invoerrechten voor het brengen in het vrije verkeer van wetenschappelijke instrumenten en apparaten hoofdstuk 15 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

19.1 Voorwaarden

Het opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal moet toebehoren aan een persoon die buiten het douanegebied van de Unie is gevestigd.
(artikel 227 letter a GVo.DWU)

Het opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal moet worden ingevoerd door publieke of particuliere non-profit instellingen voor onderwijs, beroepsopleiding of wetenschappelijk onderzoek. Dit materiaal mag uitsluitend worden gebruikt voor onderwijs-, beroepsopleidings- en wetenschappelijke doeleinden onder verantwoordelijkheid van de importerende instelling.
(artikel 227 letter b GVo.DWU)

Onder “publieke of particuliere non-profit instellingen voor onderwijs, beroepsopleiding of wetenschappelijk onderzoek” worden verstaan alle overheids- en particuliere instellingen voor onderwijs en wetenschap die in wezen werken zonder winstoogmerk. Denk hierbij aan scholen, universiteiten en musea.

Is wel sprake van een winstoogmerk? In dat geval bestaat de mogelijkheid van een vergunning tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Zie voor informatie hierover hoofdstuk 2 van dit onderdeel.

Het opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal mag slechts in redelijke hoeveelheden tijdelijk worden ingevoerd gelet op het doel van het gebruik.
(artikel 227 letter c GVo.DWU)

Het opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal mag niet voor uitsluitend commerciële doeleinden worden gebruikt.
(artikel 227 letter d GVo.DWU)

Naar boven