Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

11 Persoonlijke bezittingen en goederen voor sportdoeleinden van reizigers

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van persoonlijke bezittingen en goederen voor sportdoeleinden van reizigers.
(artikel 219 GVo.DWU)

Naar boven

11.1 Persoonlijke bezittingen van niet in de EU ingezetene reizigers

Het begrip reiziger is gedefinieerd in onderdeel 00.00.25 van dit Handboek.

Onder deze vrijstelling vallen alle nieuwe of gebruikte goederen die de hierboven genoemde reiziger, rekening houdend met het doel van de reis, in redelijke hoeveelheden, voor persoonlijk gebruik nodig heeft, de waarde van deze goederen speelt voor het verlenen van deze vrijstelling geen rol.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende goederen:

 • Kledingstukken;

 • Koffers voor het vervoer van de persoonlijke bezittingen;

 • Muziekinstrumenten;

 • Toiletartikelen;

 • Persoonlijke sieraden, zoals horloges, kettingen;

 • Foto- apparatuur en filmapparatuur;

 • Persoonlijke computer, laptop, tablet, smart Phone, e-reader;

 • Een rolstoel voor een gehandicapte;

 • Etc.

De persoonlijke bezittingen mogen ook vooruit of nagezonden worden om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.

Naar boven

11.2 Aangifte en zekerheid

De persoonlijke bezittingen kunnen mondeling dan wel door een handeling worden aangegeven voor de bijzondere regeling en deze regeling kan ook door deze vorm van aangifte doen worden aangezuiverd.

Zie hoofdstuk 3 van dit onderdeel.

Hierdoor hoeft voor deze persoonlijke goederen bij plaatsing onder de bijzondere regeling tijdelijke invoer ook geen zekerheid te worden gesteld

Let op!

De vrijstelling voor verbruikbare goederen en goederen die niet zijn aan te merken als goederen voor persoonlijk gebruik, die door reizigers worden meegevoerd zoals cadeaus, sterke drank, sigaretten, levensmiddelen etc. vallen onder de toepassing van artikel 41 Verordening (EG) Nr. 1186/2009.

Naar boven

11.3 Goederen voor sportdoeleinden

Onder "goederen voor sportdoeleinden" kan worden verstaan sportartikelen en ander materialen van reizigers (lees ook: sporters) die worden gebruikt bij sportwedstrijden, -demonstraties of -trainingen die in het douanegebied van de Unie worden gehouden.

Denk hierbij o.a. de volgende goederen:

 • Kleding;

 • Schoenen;

 • Kogels en discussen;

 • Rally- auto’s;

 • Racemotoren;

 • Racefietsen;

 • Vuurwapens, zoals geweren voor kleiduivenschieten;

 • Etc.

Naar boven

11.4 Aangifte en zekerheid

De goederen voor sportdoeleinden kunnen mondeling dan wel door een handeling worden aangegeven voor de bijzondere regeling en deze regeling kan ook door deze vorm van aangifte doen worden aangezuiverd. Zie hoofdstuk 3 van dit onderdeel.

Hierdoor hoeft voor deze goederen bij plaatsing onder de bijzondere regeling tijdelijke invoer ook geen zekerheid te worden gesteld

Let op!

Het gaat voor deze vrijstelling niet alleen om die goederen die daadwerkelijk voor de sportieve prestatie worden meegevoerd, maar ook bijvoorbeeld om meetapparatuur, apparatuur voor bloedonderzoek, apparatuur voor het afstellen van motoren etc., welke meehelpen de sportieve prestatie te leveren.

De goederen voor sportdoeleinden mogen ook vooruit- of nagezonden worden.

Let op!

Gaat het om farmaceutische producten gebruikt voor de verzorging op het sportevenement, dan kan hiervoor een definitieve vrijstelling worden verleend op grond van artikel 60 Verordening (EG) Nr. 1186/2009.

Naar boven

11.5 Koepels van sportorganisaties

Ingeval een overkoepelende organisatie van sportverenigingen zich schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de eventueel verschuldigde invoerrechten ter zake van goederen voor sportdoeleinden die in het douanegebied van de Unie c.q. Nederland bij sportwedstrijden, demonstraties of -trainingen worden gebruikt, kan door de Douane bevoegd over de plaats waar de sportwedstrijd, -demonstratie of -training wordt gehouden of over de plaats waar het secretariaat van de organisatie is gevestigd het gebruik van de volgende procedure worden toegestaan:

 • de organisator van de wedstrijd, demonstratie of training (vereniging, bond, wedstrijdcommissie en dergelijke) leveren voor alle in te voeren goederen een opgave in tweevoud in.
  Deze opgave moet voldoen aan de eisen die de inspecteur daaraan stelt

 • de overkoepelende organisatie moet de opgave hebben voorzien van de verklaring waarbij zij zich aansprakelijk stelt voor de invoerrechten (en andere heffingen) die van de goederen eventueel kunnen worden geheven

 • bij plaatsing van de goederen onder de bijzondere regeling tijdelijke invoer kan worden volstaan met een mondelinge aangifte. Zekerheid behoeft niet te worden gesteld

Naar boven