Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.04.00 Fytosanitair

2 Begripsbepalingen en wetgeving

2.1 Begripsbepalingen

   
   

 Begrip

 Omschrijving

 Bloembollenkeuringsdienst (BKD)

 Keuringsdienst (zie ook tabel par. 4.3)

 Client Import

 Een systeem dat elektronische informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven over in- en uitvoer van landbouwgoederen mogelijk maakt.

 Controlepunt

 Een door de NVWA goedgekeurde locatie buiten de grenscontrolepost waar overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen kunnen worden uitgevoerd.

 Documentcontrole (D-controle)

 Een controle of de fytosanitaire zending vergezeld gaat van een fytosanitair certificaat dat voldoet aan de eisen.

 DOM-controle

 Documenten - Overeenstemmings - Materiële controle.

 Doorvoer (fytosanitaire transit)

 Vervoer van een derde land naar een ander derde land via het grondgebied van de Unie, of vervoer vanuit de Unie via het grondgebied van een derde land naar de Unie.

 

 Douanekantoor van de plaats van binnenkomst

 Het kantoor van de plaats van binnenkomst zoals in bijlage I van de Algemene douaneregeling opgenomen.

 De luchthaven Schiphol en het havengebied van Rotterdam zijn beide aangewezen als één plaats van binnenkomst.

   

 DWU

 Verordening (EU) 952/2013 tot vaststelling van het Douanewetboek van de Unie.

   

 Exploitant

 Dit is de natuurlijke of rechtspersoon die aan de verplichtingen moet voldoen, die voortvloeien uit de beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten.

 Materiële controle (M-controle)

 Een fysieke controle om vast te stellen of het fytosanitaire materiaal voldoet aan de eisen volgens de beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten.

 Fytosanitair-gereguleerde zending

 Een zending waarop het wettelijk kader voor beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten, plantaardige producten en andere materialen van toepassing is met inbegrip van het aanwezige verpakkingshout.

 Fytosanitair certificaat

 Een door een derde land afgegeven document dat voldoet aan de daaraan gestelde eisen en waaruit blijkt dat voor de betreffende producten in de zending is voldaan aan de eisen die aan het mogen binnenbrengen in de EU zijn gesteld.

   
   

 Fytosanitaire controle

 Het geheel van officiële controles door de NVWA of een keuringsdienst dat gericht is op de naleving van beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten, plantaardige producten en andere materialen bestaande uit:

 •  een documentcontrole

 •  een overeenstemmingscontrole en

 •  een materiële controle.

 Fytosanitaire goedkeuring

 Verklaring van een in de Unie gevestigde bevoegde autoriteit dat een zending vrij is van schadelijke organismen.

 Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor planten en plantaardige producten (GGB-PP)

 Document dat wordt gebruikt voor:

 - de voorafgaande kennisgeving van de aankomst van zendingen planten, plantaardige producten en andere materialen aan de bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost;

 - de registratie van het resultaat van de uitgevoerde fytosanitaire controle met betrekking tot de zending waar het document bij hoort;

 - het door de exploitant verkrijgen van vrijgave door de douaneautoriteiten voor de regeling in het vrije verkeer brengen zodra alle officiële controles zijn uitgevoerd. 

 Geografisch toepassingsgebied Fytosanitair

 Het geheel van landen omvattende België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken (excl. Faeröer), Duitsland (excl. Helgoland), Estland, Finland, Frankrijk (incl. Corsica, excl. Overzeese departementen Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint Martin en La Reunion), Griekenland (incl. Kreta e.a. eilanden), Hongarije, Italië (incl. Sardinië en Sicilië), Kroatië, Letland, Litouwen Luxemburg, Malta,  Nederland, Noord-Ierland, Oostenrijk, Portugal (incl. Azoren en Madeira), Polen, Republiek Ierland, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië en Zweden waarvoor geldt dat wanneer goederen een herkomst hebben van buiten dit geheel van landen de goederen onderworpen zijn aan fytosanitair toezicht (zie verordening 2016/2031 artikel 1 derde lid).

 Grenscontrolepost

 Een door de NVWA aangewezen plaats voor de uitvoering van de fytosanitaire controle.

 GVo.DWU

 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/2446 tot aanvulling van de DWU met nadere regels van enkele bepalingen van het DWU

 Overeenstemmingscontrole (O-controle)

 Een visuele controle om vast te stellen of het materiaal in een zending overeenkomt met de vermeldingen op het fytosanitair certificaat en andere documenten die de zending vergezellen.

 Importeur

 De persoon of rechtspersoon die een zending invoert of laat invoeren, dan wel handelingen verricht waaruit blijkt dat de binnengebrachte zending voor de eerste maal wordt geaccepteerd.

 Inspectielocatie

 Een door de NVWA goedgekeurde locatie binnen de grenscontrolepost waar overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen kunnen worden uitgevoerd. Deze locatie moet onder douanetoezicht staan.

 Controleplichtige fytosanitaire zending

 Een zending die moet worden onderworpen aan een fytosanitaire controle. Dit geldt voor producten opgenomen in verordening (EU) 2019/2072, bijlage XI, deel A.

 Invoerverbod

 Het is verboden planten, plantaardige producten of andere materialen genoemd in bijlage VI van verordening (EU) 2019/2072 uit derde landen de Unie in te voeren, indien deze van oorsprong zijn uit de daarbij genoemde landen.

 IPPC

 International Plant Protection Convention

 ISPM15

 International Sanitary Phytosanitary Measure

 Door de IPPC vastgestelde eisen waaraan verpakkingshout moet voldoen.

 Keuringsdienst

 Dit is een zelfstandig bestuursorgaan dat voor het ministerie van LNV een aantal taken uitvoert zoals fytosanitaire controles bij import en export.

 Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

 Keuringsdienst (zie ook tabel par. 4.3)

   

 Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)

 Keuringsdienst (zie ook tabel par. 4.3)

 Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (NAK tuinbouw)

 Keuringsdienst (zie ook tabel par. 4.3)

 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Divisie Landbouw en Natuur (L&N)

 Onderdeel van de NVWA o.a. belast met;

 •  toezicht op het werkterrein fytosanitair.

 •  Internationale vertegenwoordiging als National Plant Protection Organisation

 •  Risicobeoordeling van schadelijke organismen, invasieve exoten en vectoren

 

 

 Opplant

 Iedere handeling betreffende het plaatsen van planten in een groeimedium, het enten of soortgelijke handelingen, teneinde hun verdere groei, reproductie of vermeerdering te bewerkstelligen.

 New Computerised Transit System (NCTS)

 Elektronisch systeem waarmee aangiften voor de regeling douanevervoer worden gedaan. De communicatie tussen de aangever en het douanekantoor vindt plaats door middel van standaardberichten via het systeem Transit. (zie: Handboek Douane, onderdeel 14.20.00).

   

 Plaats van binnenkomst

 De plaats waar planten, plantaardige producten of andere goederen voor het eerst in het douanegebied van de Unie worden binnengebracht:

 •  de luchthaven in het geval van luchtvervoer

 •  de haven in het geval van zee- of binnenvaartvervoer

 •  het station in het geval van railvervoer

 in alle andere gevallen de plaats waar het douanekantoor is gevestigd dat verantwoordelijk is voor het gebied waar de op land gelegen buitengrens van de Unie is overschreden.

 Planten

 Levende planten en levende delen van planten, met inbegrip van zaden.

 Plantaardige producten

 Voortbrengselen van plantaardige oorsprong die niet zijn verwerkt of die een eenvoudige bewerking hebben ondergaan, voor zover het geen planten betreft.

 P2-code

 Een door CLIENT Import gegenereerde fytosanitaire vrijgavecode ten behoeve van de regeling in het vrije verkeer brengen, ook wel erkenningscode genoemd.

   

 Toegelaten geadresseerde (TG)

 Vereenvoudiging binnen de regeling douanevervoer, waarbij de goederen en de aangifte voor douanevervoer niet bij het kantoor van bestemming worden aangebracht. De goederen mogen rechtstreeks naar de locaties worden vervoerd die in de vergunning zijn aangewezen (zie ook: Handboek Douane, onderdeel 14.45.00).

 Transhipment

 Zendingen op een lucht- of zeehaven, zijnde de plaats van binnenkomst, die zonder overlading weer uitgaan naar een 3e land.

 Verlegging OM-controles

 

 Verpakkingshoutcontrole

 Controle op de naleving van de maatregel ISPM15.

   
   

 Zaden

 Zaden in botanische zin, met uitzondering van zaden voor andere dan plantdoeleinden.

 Zending

 Een hoeveelheid goederen die vergezeld gaat van één document voor douane- of andere formaliteiten, zoals een fytosanitair certificaat of een ander document of merkteken. Een zending kan uit één of meerdere partijen bestaan.

Naar boven

2.2 Communautaire wetgeving

 Voor de Douane is de volgende wet- en regelgeving van de Unie van belang:

 

 • Verordening (EU) 2016/2031 (de zogenaamde ‘plantgezondheidsverordening’) betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten en daarop gebaseerde gedelegeerde- en uitvoeringsverordeningen waarvan voor de Douane de belangrijkste zijn:
  • Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 tot vaststelling van een voorlopige lijst van planten, plantaardige producten of andere materialen met een hoog risico in de zin van artikel 42 van Verordening (EU) 2016/2031 en een lijst van planten waarvoor geen fytosanitair certificaat is vereist voor het binnenbrengen in de Unie in de zin van artikel 73 van die verordening.

  • Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten.

 • Verordening (EU) 2017/625 (de zogenaamde ‘officiële controleverordening’) betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen en daarop gebaseerde gedelegeerde- en uitvoeringsverordeningen waarvan voor de Douane de belangrijkste zijn:
  • Gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 betreffende het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst dat zendingen van dieren en goederen tot hun bestemming vergezelt.

  • Gedelegeerde verordening (EU) 2019/2122 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft bepaalde categorieën dieren en goederen die van officiële controles aan grenscontroleposten zijn vrijgesteld, en specifieke controles van de persoonlijke bagage van passagiers en van kleine zendingen goederen die aan natuurlijke personen worden gezonden en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht.

  • Gedelegeerde verordening (EU) 2019/2124 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de Unie.

  • Gedelegeerde verordening (EU) 2019/2125 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft regels voor de uitvoering van specifieke officiële controles van houten verpakkingsmateriaal, de kennisgeving van bepaalde zendingen en de te nemen maatregelen in geval van niet-naleving.

  • Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 (de zogenaamde ‘Imsoc-verordening’) tot vaststelling van regels inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan.

 • Beschikking 2005/51/EG van de Commissie tot machtiging van de lidstaten om met het oog op reiniging tijdelijk afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad toe te staan voor de invoer van grond verontreinigd door bestrijdingsmiddelen of persistente organische verontreinigende stoffen.

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/127 tot vaststelling van vereisten voor het in de Unie binnenbrengen van houten verpakkingsmateriaal voor het vervoer van bepaalde goederen van oorsprong uit bepaalde derde landen en voor de fytosanitaire controle van dergelijk materiaal, en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1137.

Naar boven

2.3 Nationale wetgeving

De nationale wetgeving bestaat uit:

 •  Plantgezondheidswet
 • Plantgezondheidsbesluit;

 • Regeling plantgezondheidswet;

 • Regeling fytosanitaire uitvoeringsbesluiten;

 • Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2020;

 • Besluit aanwijzing toezichthouders Plantgezondheidswet;

 • Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019 (Mandaatbesluit)

Naar boven