Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.04.00 Fytosanitair

2 Begripsbepalingen en wetgeving

2.1 Begripsbepalingen

Begrip

Omschrijving

Bloembollenkeuringsdienst (BKD)

Keuringsdienst (zie ook tabel par. 4.3)

Client Import

Een systeem dat elektronische informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven over in- en uitvoer van landbouwgoederen mogelijk maakt.

DIF-controle

Documenten – Identiteit – Fytosanitaire controle.

Documentencontrole (D-controle)

Controleren of de fytosanitaire zending vergezeld gaat van een fytosanitair certificaat dat voldoet aan de voorwaarden.

Douanekantoor van de plaats van binnenkomst

Het kantoor van de plaats van binnenkomst zoals in bijlage I van de Algemene douaneregeling opgenomen.

De luchthaven Schiphol en het havengebied van Rotterdam zijn beide aangewezen als één plaats van binnenkomst.

Douane Manifest (DMF)

Aangiftesysteem voor goederen die de EU binnen worden gebracht.

DWU

Verordening 952/2013 tot vaststelling van het Douanewetboek van de Unie

Erkende inspectieplaats

Een door de NVWA goedgekeurde locatie waar fytosanitaire inspecties uitgevoerd worden.

Europees Fytosanitair Vervoersdocument

Document (model 99) dat een fytosanitaire zending vergezelt bij;

 • Transport tussen lidstaten.

 • Schriftelijke verlegging IF-controle in NL.

Fyto-richtlijn

Richtlijn 2000/29/EG

Fytosanitaire controle (F-controle)

Een fysieke controle door een keuringsdienst om vast te stellen of het fytosanitaire product vrij is van schadelijke organismen.

Fytosanitair certificaat

Gezondheidscertificaat voor planten en plantaardige producten opgemaakt door of namens de bevoegde autoriteit in het land van oorsprong of van herkomst.

Fytosanitair certificaat voor wederuitvoer

Een certificaat dat wordt opgemaakt als een zending niet rechtstreeks uit het derde land van oorsprong naar de Unie wordt overgebracht, maar via een ander derde land (re-exporterend land). Het certificaat wordt afgegeven door de fytosanitaire autoriteit die in het re-exporterend land is gevestigd.

Let op!

De term wederuitvoer heeft betrekking op de wederuitvoer uit een derde land en heeft dus niets te maken met de douanebestemming wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Unie.

(re-export certificate)

Fytosanitair controleregime

Het gaat om de diepgang van de fytosanitaire controle; hierbij zijn drie mogelijkheden te onderscheiden:

 1. volledige DIF-controle op de plaats van binnenkomst

 2. verlegging van de IF-controle naar een erkende inspectieplaats elders

 3. reduced check

Fytosanitaire inspectie

Een inspectie bestaande uit;

 • een documentcontrole

 • een identiteitscontrole en

 • een fytosanitaire controle.

Fytosanitaire goedkeuring

Verklaring van een in de Unie gevestigde bevoegde autoriteit dat een zending vrij is van schadelijke organismen.

Geografisch toepassingsgebied Fytosanitair

Een unie van landen omvattende België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken (excl. Faeröer), Duitsland (excl. Helgoland), Estland, Finland, Frankrijk (incl. Corsica, excl. Overzeese departementen Guyana, Guadeloupe, Martinique en La Reunion), Griekenland (incl. Kreta e.a. eilanden), Hongarije, Italië (incl. Sardinië en Sicilië), Kroatië, Letland, Litouwen Luxemburg, Malta, ,Nederland, Oostenrijk, Portugal (incl. Azoren en Madeira), Polen, Republiek Ierland, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (incl. Shetland eilanden, Orkney eilanden, Hebriden, Man en Kanaaleilanden) en Zweden.

GVo.DWU

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/2446 tot aanvulling van de DWU met nadere regels van enkele bepalingen van het DWU

Identiteitscontrole (I-controle)

Controle of producten in een zending overeenkomen met de vermeldingen op het fytosanitaire certificaat.

Importeur

De persoon of rechtspersoon die een zending invoert of laat invoeren, dan wel handelingen verricht waaruit blijkt dat de binnengebrachte zending voor de eerste maal wordt geaccepteerd.

Inspectieplichtige fytosanitaire zending

Een zending die moet worden onderworpen aan een fytosanitaire controle. Dit geldt voor producten opgenomen in Richtlijn 2000/29/EG, deel b, bijlage V.

Invoerverbod

Het is verboden planten, plantaardige producten of andere materialen genoemd in bijlage III, deel A, bij richtlijn 2000/29/EG uit derde landen de Unie in te voeren, indien deze van oorsprong zijn uit de daarbij genoemde landen.

IPPC

International Plant Protection Convention

ISPM15

International Sanitary Phytosanitary Measure

Door de IPPC vastgestelde eisen waaraan verpakkingshout moet voldoen.

Keuringsdiensten

Dit zijn zelfstandige bestuursorganen die voor het ministerie van LNV een aantal taken uitvoeren, zoals Fytosanitaire inspecties bij import en export.

Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

Keuringsdienst (zie ook tabel par. 4.3)

Manifest

Een verzamellijst van goederen geladen in een zeeschip of vliegtuig, opgemaakt per (lucht)haven van bestemming.

Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)

Keuringsdienst (zie ook tabel par. 4.3)

Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (NAK tuinbouw)

Keuringsdienst (zie ook tabel par. 4.3)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De door het ministerie van EZ aangewezen bevoegde autoriteit, belast met het toezicht op en naleving van de fytosanitaire wetgeving en belast met de opsporing van overtredingen van deze wetgeving.

New Computerised Transit System (NCTS)

Elektronisch systeem waarmee aangiften voor de regeling douanevervoer worden gedaan. De communicatie tussen de aangever en het douanekantoor vindt plaats door middel van standaardberichten via het systeem Transit. (zie: Handboek Douane, onderdeel 14.20.00).

NVWA Divisie Landbouw en Natuur (L&N)

Onderdeel van de NVWA o.a. belast met;

 • toezicht op het werkterrein fytosanitair.

 • Internationale vertegenwoordiging als National Plant Protection Organisation

 • Risicobeoordeling van schadelijke organismen, invasieve exoten en vectoren

Plaats van binnenkomst

De plaats waar planten, plantaardige producten of andere goederen voor het eerst in het douanegebied van de Unie worden binnengebracht:

 • de luchthaven in het geval van luchtvervoer

 • de haven in het geval van zee- of binnenvaartvervoer

 • het station in het geval van railvervoer

in alle andere gevallen de plaats waar het douanekantoor is gevestigd dat verantwoordelijk is voor het gebied waar de op land gelegen buitengrens van de Unie is overschreden.

Planten

Levende planten en levende delen van planten, met inbegrip van zaden.

Plantaardige producten

Voortbrengselen van plantaardige oorsprong die niet zijn verwerkt of die een eenvoudige bewerking hebben ondergaan, voor zover het geen planten betreft.

P2-code

Een door CLIENT Import gegenereerde Fytosanitaire vrijgavecode, ook wel erkenningscode genoemd.

Reduced check

Mogelijkheid om een bepaald percentage van de fytosanitaire inspectie te beperken tot de D-controle. Dit wordt jaarlijks door de Europese Commissie vastgesteld, als uit ervaringscijfers blijkt dat een derde land afdoende gezondheidsgaranties biedt voor een fytosanitair product.

Toegelaten geadresseerde (TG)

Vereenvoudiging binnen de regeling douanevervoer, waarbij de goederen en de aangifte voor douanevervoer niet bij het kantoor van bestemming worden aangebracht. De goederen mogen rechtstreeks naar de locaties worden vervoerd die in de vergunning zijn aangewezen (zie ook: Handboek Douane, onderdeel 14.45.00).

Transshipment

Zendingen op een lucht- of zeehaven, zijnde de plaats van binnenkomst, die zonder overlading weer uitgaan naar een 3e land. Deze zijn vrijgesteld van fytosanitaire controle.

Verlegging IF-controle

Uitvoeren van de IF-controle op een erkende inspectieplaats gelegen buiten de plaats van binnenkomst. Dit is pas mogelijk nadat de D-controle op de plaats van binnenkomst is afgerond.

Verpakkingshoutcontrole

Controle op de naleving van de maatregel ISPM15

Vooraanmelding

Een kennisgeving van aankomst in de Unie van een inspectieplichtige fytosanitaire zending door een importeur aan de in een lidstaat gevestigde fytosanitaire autoriteit.

Voorselectie

De NVWA selecteert uit manifestinformatie, zendingen om vast te stellen of;

 • de vereiste vooraanmelding (Client Import) is gedaan, of

 • dat er een eventueel invoerverbod geldt.

Zaden

Zaden, in botanische zin, met uitzondering van zaden voor andere dan plantdoeleinden.

Zending

Een hoeveelheid goederen die vergezeld gaat van één document voor douane- of andere formaliteiten, zoals een fytosanitair certificaat of een ander document of merkteken. Een zending kan uit één of meerdere partijen bestaan.

Naar boven

2.2 Communautaire wetgeving

Voor de Douane is de volgende communautaire wetgeving van belang:

 • Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

 • Richtlijn 2004/103/EG van de Commissie van 7 oktober 2004 betreffende de controles van de identiteit en de fytosanitaire controles van in deel B van bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad opgenomen planten, plantaardige producten en andere materialen, die kunnen worden uitgevoerd op een andere plaats dan de plaats van binnenkomst in de Gemeenschap of op een dichtbijgelegen plaats en tot vaststelling van de eisen met betrekking tot deze controles

 • Richtlijn 2004/105/EG van de Commissie van 15 oktober 2004 tot vaststelling van de modellen van officiële fytosanitaire certificaten of fytosanitaire certificaten voor wederuitvoer waarvan in Richtlijn 2000/29/EG van de Raad vermelde planten, plantaardige producten of andere materialen uit derde landen vergezeld moeten gaan

 • Richtlijn 98/22/EG van de Commissie van 15 april 1998 tot vaststelling van de minimumeisen voor de uitvoering in de Gemeenschap van fytosanitaire controles van planten, plantaardige producten of andere materialen uit derde landen, in niet op de plaats van bestemming gevestigde controleposten

 • Verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie van 11 oktober 2004 tot vaststelling van de gedetailleerde voorwaarden inzake de vereiste aanwijzingen en de criteria inzake type en niveau van de beperking van de fytosanitaire controles op bepaalde in bijlage V, deel B, van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen

 • Beschikking 2005/51/EG van de Commissie tot machtiging van de lidstaten om met het oog op reiniging tijdelijk afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad toe te staan voor de invoer van grond verontreinigd door bestrijdingsmiddelen of persistente organische verontreinigende stoffen

 • Richtlijn 2008/61/EG van de Commissie van 17 juni 2008 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde in de bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad vermelde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of naar een andere plaats overgebracht

Naar boven

2.2.1 Richtlijn 200/29/EG

In Richtlijn 2000/29/EG (verder Fyto-richtlijn) staan de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.

In de bijlagen van de Fyto-richtlijn zijn planten en plantaardige producten afkomstig uit derde landen aangewezen, die bij binnenkomst in de Unie een fytosanitaire inspectie moeten ondergaan of waarvoor een importverbod geldt.

Artikel 4, lid 1 geeft aan dat de lidstaten moeten zorgen dat planten of plantaardige producten waar een invoerverbod voor geldt niet op hun grondgebied worden binnengebracht.

Artikel 13, lid 1 geeft aan dat de lidstaten moeten zorgen dat een inspectieplichtige fytosanitaire zending, na binnenkomst in de Unie, onder toezicht van de Douane en de verantwoordelijke officiële instanties wordt gehouden. In Nederland zijn dat de NVWA en de keuringsdiensten.

De DIF-controles moeten in beginsel plaatsvinden op de plaats van binnenkomst in de Unie of op een dichtbijgelegen plaats. Waarbij de I&F-controles alleen in erkende inspectielocaties uitgevoerd worden. Onder voorwaarden wordt toegestaan dat I&F controle elders dan op de plaats van binnenkomst verricht worden. Het vervoer van de zending naar de erkende inspectieplaats gebeurt onder de regeling douanevervoer. Hiervoor is in artikel 13, lid 4 bepaalt dat een zending na de D-controle onder de regeling douanevervoer geplaatst mag worden.

Pas nadat een fytosanitaire goedkeuring is afgegeven, mag de zending onder één van de volgende douaneregelingen worden geplaatst. (Richtlijn 2000/29/EG, artikel 13, lid 1):

 • in het vrije verkeer brengen (IVV)

 • bijzondere regeling: actieve veredeling (AV)

 • bijzondere regeling: tijdelijke invoer (TI)

 • bijzondere regeling: passieve veredeling (PV)

Tevens dienen lidstaten toezicht op verpakkings- of stuwmateriaal van hout dat de Unie binnenkomt mogelijk te maken. (Fyto-richtlijn, artikel 13, lid 3). Binnen dit toezicht wordt nagegaan of deze houtproducten voldoen aan de in bijlage IV deel A rubriek I punt 2 van de Fyto-richtlijn genoemde eisen voldoen. Zo moet het voorzien zijn van een vastgesteld merkteken.

Naar boven

2.2.2 Richtlijn 2004/103/EG

Richtlijn 2004/103/EG geeft aan in welke gevallen de identiteits- en de fytosanitaire controle (IF-controle) verlegd kunnen worden naar een locatie op een andere plaats dan de plaats van binnenkomst in de Unie.

Deze locatie moet:

 1. erkend zijn door de fytosanitaire autoriteit van de betreffende lidstaat (in Nederland is dit de NVWA)

 2. Eén van de volgende opslagfaciliteiten bezitten:

  • Ruimte voor tijdelijke opslag

  • Een door de Douane aangewezen locatie waar ‘Tijdelijke Opslag’ mogelijk is

  • Een door de Douane goedgekeurde locatie voor Kortdurende Tijdelijke Opslag (KTO)

De locatie voor de verlegde IF-controle kan zowel in Nederland als in een andere lidstaat liggen. In het laatste geval zijn afspraken gemaakt tussen de NVWA en de fytosanitaire autoriteit van de betreffende lidstaat.

Voor het vervoer naar de erkende inspectieplaats moet een Europees Fytosanitair Vervoersdocument worden opgemaakt. Op dit document tekent de keuringsdienst de toestemming tot verlegging aan.

Dit laatste is niet van toepassing op vervoer van verleggingen binnen Nederland en waarvoor via CLIENT Import de inspectie is aangevraagd. In dit geval voorziet CLIENT Import in het toezicht.

Naar boven

2.3 Nationale wetgeving

Van toepassing zijn:

Plantenziektenwet

Hierin staan onder andere definities en de delegatiebepalingen, zoals het aanwijzen van toezichthouders en het opstellen van verbodsbepalingen.

Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten

Dit is de omzetting van de Fyto-richtlijn in nationale wetgeving. Hierin staat het verbod om planten en plantaardige producten, of andere materialen, in het verkeer van de EU te brengen. De artikelen 10 t/m 16 zijn hierbij van belang.

Besluit aanwijzing toezichthouders Plantenziektenwet

Hierin worden de ambtenaren van de NVWA en bepaalde medewerkers van de Keuringsdiensten aangewezen als toezichthouder op deze wet.

Naar boven