Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.04.00 Fytosanitair

14 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

14.1 DIC en wederzijdse bijstand

Belastingdienst/Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC), DIC (Douane Informatie Centrum) en Wederzijdse Bijstand vervult bij de informatie-uitwisseling een centrale rol. Dit betreft informatie-uitwisseling tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten overeenkomstig de administratieve samenwerking als bedoeld in Verordening (EG) nr. 515/97.

Naar boven

14.2 Algemeen uitgangspunt informatie

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken. De Adw geeft een aanvulling op de gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33, lid 3).

De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak uit te voeren. Deze taak moet voortkomen uit de Adw.

In de bijlage van het Convenant leest u welke informatie de Douane aan een andere handhavende organisatie verstrekt.

U kunt gegevens mondeling, schriftelijk of op een andere manier verstrekken. Dit is altijd kosteloos.

Naar boven

14.3 Informatie-uitwisseling met de NVWA

De Douane en de NVWA zijn beide belast met het toezicht op de Plantenziekten Wet (Pzw). De uit te wisselen informatie moet uiteraard van belang zijn voor controles op juiste naleving van de regels van de Pzw. In dat kader stelt de Douane gegevens uit databestanden en dossiers ter beschikking voor analyse. De NVWA informeert de Douane over de wijze van afhandeling van overgedragen zaken en de uiteindelijke resultaten daarvan en stelt gegevens uit databestanden en dossiers ter beschikking voor analyse.

Er wordt slechts informatie aan de NVWA verstrekt in gevallen en op de wijze zoals in dit voorschrift bij de bepaalde werkzaamheden beschreven.

In de bijlage bij het convenant met LNV is opgenomen welke informatie de Douane aan de andere handhavende organisaties verstrekt.

Een incidenteel verzoek om gegevens wordt via DLK/HHB Account ter toetsing voorgelegd aan de verantwoordelijke handhavingsregisseur en/ of dossierhouder van het DLTC afdeling Intelligence. Deze geeft daarna het team Data & Modellen de opdracht het verzoek

Voorziet dit voorschrift niet in de informatieverstrekking? Leg dan het verzoek voor aan de specialist formeel recht of een van de medewerkers die zich bezig houden met de materie rondom de boete-fraudecoördinatie.

Naar boven

14.4 Adresgegevens

14.4.1 NVWA

Hoofdkantoor NVWA

Bezoekadres:

Postadres:

Catharijnesingel 59

Postbus 43006

3511 GG Utrecht

3540 AA Utrecht

tel: (088) 223 33 33 (8.30 tot 17.00 uur)

fax: (088) 223 33 34

Email: info@nvwa.nl

Kantoor Wageningen (Helpdesk)

Bezoekadres:

Postadres:

Geertjesweg 15

Postbus 9102

6706 EA Wageningen

6700 HC Wageningen

tel: (0317) - 49 66 47

fax: (0317) - 42 17 01

Email: planningfytogwb@vwa.nl

Naar boven

14.4.2 KCB

Hoofdkantoor KCB

Bezoekadres:

Postadres:

Louis Pasteurlaan 6,

Postbus 420

2719 EE Zoetermeer

2700 AK Zoetermeer

tel: (088) - 30 88 20 0 (van 08.30 uur - 17.00 uur)

fax: (088) - 30 88 20 1

E-mail: kcb@kcb.nl

Rayon Oost Nederland - Geldermalsen (helpdesk CLIENT Import)

Bezoekadres:

Postadres:

De Ooyen 5

De Ooyen 5

4191 PB Geldermalsen

4191 PB Geldermalsen

tel: (0345) - 58 53 33 (van 08.30 uur - 17.00 uur)

fax: (0345) – 58 26 98

E-mail: mkcbgeldermalsen@kcb.nl

Naar boven