Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.04.00 Fytosanitair

4 Taakverdeling

4.1 Taak Douane

De Douane draagt bij door enkele fytosanitaire toezichtsactiviteiten in haar processen uit te voeren. Deze activiteiten zijn als volgt:

 • Beschikbaar stellen van informatie over binnen te brengen fytosanitair-gereguleerde zendingen.

 • Bewaken dat het fytosanitaire toezicht aansluit op het douanetoezicht.

 • Uitvoeren van controles op verpakkingshout.

 • Controle op naleving van de fytosanitaire wetgeving van, uit een 3e land binnenkomende reizigersbagage.
Naar boven

4.2 Taak Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De NVWA is als bevoegde autoriteit in Nederland verantwoordelijk voor het fytosanitaire toezicht en de handhaving. De voor de Douane relevante taken van de NVWA zijn:

 • het vaststellen of er voor een binnenkomende zending wordt voldaan aan fytosanitaire verplichtingen (bijv. aanwezigheid van een geldig fytosanitair certificaat en geen invoerverbod)

 • het goedkeuren (erkennen) van fytosanitaire inspectieplaatsen

 • het verlenen van ondersteuning aan de Douane bij het afhandelen van die zaken, waarbij de Douane een vermoedelijke overtreding van de fytosanitaire wetgeving constateert

 • het afhandelen van niet-routinematige zaken waarbij de keuringsdienst een overtreding van de fytosanitaire wetgeving heeft geconstateerd

Naar boven

4.3 Taak keuringsdiensten

De minister van LNV heeft vier keuringsdiensten als bevoegde autoriteit voor officiële controles en andere officiële activiteiten aangewezen:

 • het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

 • de Bloembollenkeuringsdienst (BKD)

 • de Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

 • de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)

De taken van de keuringsdiensten zijn:

 • het ontvangen en verwerken van elektronische vooraanmeldingen

 • het uitvoeren van de D-controle bij vooraanmeldingen

 • het toestemming geven voor het verleggen van de OM-controle naar een erkende inspectieplaats anders dan de plaats van binnenkomst.

 • het uitvoeren van de OM-controles

 • het opleggen van maatregelen bij overtreding van fytosanitaire wetgeving en het houden van toezicht op de uitvoering van die maatregelen.

 • het op verzoek van de Douane verstrekken van een afschrift van het door de inspecteur van één van de keuringsdiensten opgemaakte inspectierapport van een zending.

Productgroepen

Type materiaal

Keuringsdienst

Akkerbouwgewassen

Landbouwzaaizaden

NAK/KCB

Akkerbouwgewassen

pootgoed & consumptieaardappelen

NAK/KCB

Bloembollen

BKD

Bloemisterijgewassen

teeltmateriaal (zaden, stekken, etc.)

Naktuinbouw

Bloemisterijgewassen

eindproduct (snijbloemen, potplanten etc.)

KCB

Boomkwekerijgewassen

inclusief vruchtbomen en vaste planten

Naktuinbouw

Groentegewassen

teeltmateriaal (zaden, planten, plantui etc.)

Naktuinbouw

Groente & fruit

consumptief materiaal (eindproduct)

KCB

Overige producten

KCB

Naar boven