Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.03.00 Opiumwet

9 Risicobeheersing

9.1 Wat betekent risicobeheersing voor de Douane?

De Douane houdt toezicht en controleert op basis van risicobeheersing. Risicobeheersing wil zeggen: alle activiteiten die zijn gericht op het onderkennen, afdekken en zoveel mogelijk voorkomen van risico's.

De Douane voert de handhavingactiviteiten uit volgens het principe van de geïntegreerde douanecontrole. Dit betekent concreet dat de Douane tijdens elke controle zowel fiscale als niet-fiscale handhavingsactiviteiten uitvoert. Bij de handhaving maakt de Douane onderscheid tussen het generieke handhavingsniveau en het specifieke handhavingsniveau.

Naar boven

9.1.1 Generiek handhavingsniveau en de geïntegreerde controle

Met de generieke handhaving gaat de Douane vooral preventief te werk en niet risicogericht. Met deze vorm van handhaving wil de Douane zichtbaar fysiek aanwezig zijn op belangrijke controlemomenten en rustpunten in het logistieke proces. Generieke handhavingsmaatregelen bestaan uit steekproefsgewijze controles, vaste controledichtheden of vaste aantallen controles. Iedere controlevorm kan voor geïntegreerde controle worden gebruikt. Voor opiumwetmiddelen gaat het dan met name om controle van de opiumwetontheffing en de fysieke controle.

Naar boven

9.1.2 Specifiek handhavingniveau en de specifieke controle

Bij het specifieke handhavingsniveau maakt de Douane gebruik van risicoanalyses. De Douane en het ministerie van VWS stellen jaarlijks vast welke bijzondere risico’s op het gebied van de Opiumwet zij willen afdekken bij de invoer in en de uitvoer uit de Unie. Ook stelt de Douane met het ministerie vast welke handhavingsmaatregelen zij daarvoor zullen nemen. De Afdeling Handhaving legt het specifieke handhavingniveau vast in het zogenoemde Handhavingplan Opiaten. De Afdeling Handhaving beheert het plan, evalueert het plan en stelt het jaarlijks bij.

Naar boven

9.1.3 RisicoDataBase

De RisicoDataBase (RDB) is een applicatie die het proces van risicobeheersing geautomatiseerd ondersteunt. De applicatie levert een bijdrage in de verdere ontwikkeling en besluitvorming binnen de risicobeheersingsorganisatie. Met de applicatie is het mogelijk om nieuwe (risico)signalen digitaal te verzenden naar de centrale postbus van het Douane informatiecentrum (DIC).

De Afdeling Handhaving beoordeelt een risicosignaal over opiumwetmiddelen uit de RDB, veredelt dit signaal en neemt een besluit over een eventuele controleopdracht. Ook is de Afdeling Handhaving verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van de controleopdrachten.

Naar boven

9.2 Douane informatiecentrum (DIC)

Voor een effectieve controle en opsporing van smokkel van opiumwetmiddelen is een goede analyse en uitwisseling van informatie essentieel. Het DIC speelt daarin als nationaal en internationaal aanspreekpunt een centrale rol. Het DIC draagt onder meer zorg voor het verzamelen, verwerken en distribueren van informatie ter ondersteuning van de controle of opsporing door de Douane, de FIOD en de IGJ.

Naar boven