Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.04.00 Overbrenging afvalstoffen (EVOA)

10 Besluit inzameling afvalstoffen (BIA) en Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA)

10.1 Het doel van BIA / RIA

Een belangrijk doel van BIA/RIA is het voldoen aan de verplichting art. 26 van Richtlijn 2008/98/EG. Dit artikel vereist dat degenen die beroepsmatig afvalstoffen inzamelen, verhandelen, vervoeren of daarin bemiddelen zich bij de bevoegde instanties laten registreren. BIA/RIA heeft betrekking op alle afvalstoffen, met uitzondering van huishoudelijk afval dat direct bij de huishoudens is opgehaald.

Met BIA/RIA wordt ook voldaan aan de mogelijkheid tot registratie uit artikel 2, lid 15 EVOA. De EVOA regelt dat niet alleen de oorspronkelijk producent van de afvalstof een kennisgeving van de voorgenomen overbrenging kan doen. Inzamelaars van en handelaars of makelaars in afvalstoffen kunnen ook een kennisgeving doen voor zover zij zijn geregistreerd. Met BIA/RIA is in Nederland in de verplichting van registratie voorzien.

Met BIA/RIA wordt tenslotte beoogd meer zicht te krijgen op personen die zich bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van afvalstoffen.

Naar boven

10.2 Registratiebewijs: VIHB-lijst

Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten zijn geregistreerd op de landelijke VIHB-lijst.

Tijdens het vervoer van afvalstoffen moet de vervoerder een fotokopie van het certificaat van registratie aanwezig hebben. Ook in het buitenland gevestigde vervoerders die in Nederland afvalstoffen vervoeren, moeten zijn geregistreerd en dit certificaat bij de overbrenging van afvalstoffen bij zich hebben.

Op het vervoersdocument voor de overbrenging van afvalstoffen is - indien vereist - in vak 3, 4, 8a, 8b, 8c, 9 en 10 ruimte voor een registratienummer van de exporteur/kennisgever, importeur/ontvanger, de vervoerder, de producent en de verwijderingsinrichting en installatie voor nuttige toepassing opgenomen. Bij het toetsen van de kennisgeving controleert het MIC of voldaan is aan de registratieplicht op de VIHB-lijst.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) aangewezen om de lijst inzake vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars (de VIHB-lijst) te beheren en bewijzen van registratie af te geven.

Naar boven

10.3 Taken FT

U oefent het toezicht op de naleving van BIA/RIA uitsluitend uit in het verlengde van een fysieke controle voor de EVOA. U controleert of de vervoerder is ingeschreven in de VIHB-lijst. Verder moet de vervoerder een gewaarmerkte kopie van die inschrijving kunnen tonen.

Naar boven

10.4 Geen taak van goederen in het vrije verkeer

De Douane verricht geen controles op goederen die zich in het vrije verkeer van de Unie bevinden. De Douane heeft geen taak en houdt geen toezicht op de overbrenging van afvalstoffen die een EU status hebben, tenzij deze goederen ten uitvoer zijn aangegeven.

Naar boven

10.5 Strafbepalingen

De Wm verbiedt het vervoeren van afvalstoffen zonder een gewaarmerkte fotokopie van het certificaat van registratie (artikel 2 RIA en artikel 6 BIA in samenhang met artikel 10.55 lid 4 Wm. Het niet geregistreerd zijn van de vervoerder is strafbaar gesteld in artikel 10.55, lid 1 Wm.

Het overtreden hiervan is een economisch delict (artikel 1a Wed). Het overtreden van dit artikel is strafbaar als overtreding of - indien opzettelijk begaan - als misdrijf (Wed, artikel 2).

Naar boven

10.6 Onregelmatigheden EVOA en/of BIA/RIA

De door u geconstateerde onregelmatigheden meldt u direct aan het KCC via de vraagbaak. Dit om ILT in de gelegenheid te stellen bestuursrechtelijk op te treden.

Bij het opmaken van het PV dient u vooral rekening te houden met de normadressaat. Voor de BIA/RIA is dat alleen de vervoerder. Voor de EVOA kan dat ook een ander zijn.

Naar boven