Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.04.00 Overbrenging afvalstoffen (EVOA)

3 Bevoegdheidsbepalingen

3.1 Welke bevoegdheden?

De bevoegdheden die u als douaneambtenaar heeft, worden onderscheiden in:

 • controlebevoegdheid uit de ADW

 • opsporingsbevoegdheden

Naar boven

3.2 De controlebevoegdheden uit de ADW

De bevoegdheden die u als douaneambtenaar hebt, worden onderscheiden in:

 • controlebevoegdheid uit de Algemene douanewet (Adw)

 • opsporingsbevoegdheid uit de Wet Economische Delicten (Wed)

Naar boven

3.3 Controlebevoegdheid ADW

De bepalingen van de Algemene douanewet (Adw) zijn van toepassing op het toezicht en de controle van de Douane op goederen en het goederenverkeer. De Adw betreft niet alleen de heffing van rechten bij invoer, maar óók het toezicht en de controle bij VGEM-taken. Het gaat hierbij om verboden of beperkingen die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

De Adw heeft niet alleen betrekking op verboden en beperkingen die van toepassing zijn op goederen die zich onder douanetoezicht bevinden, maar ook op goederen die zich nog niet, niet of niet meer onder douanetoezicht bevinden (artikel 1:1 lid 5 ADW). De Adw geeft één set controlebevoegdheden die u altijd gebruikt, ongeacht de VGEM-controletaak die u uitvoert. U kunt geen andere bevoegdheden gebruiken dan de bevoegdheden die in de Adw zijn toegekend. De VGEM-wetgeving moet dan wel onder onderdeel A of B van de bijlage van de Adw vallen. U bent dan op grond van de Adw bevoegd goederen daarop te controleren.

In deze bijlagen is de wetgeving opgenomen waarin verboden of beperkingen zijn gesteld:

 • Onderdeel A van de bijlage inzake de Unie verordeningen is niet uitputtend omdat een dergelijke lijst zeer uitgebreid is en steeds wijzigt. In bijlage A zijn daarom alleen de artikelen van het EG-Verdrag opgenomen die de basis vormen voor verboden en beperkingen in communautaire wetgeving.

 • Onderdeel B van de bijlage van de Adw ziet op nationale wetgeving en noemt de Wm. U mag dus de bevoegdheden uit de Adw gebruiken voor het toezicht hierop omdat de Douane daarin een taak heeft.

Het zwaartepunt van de taak van de Douane ligt op goederen die de buitengrens van de Unie overschrijden. De wijze waarop de Douane invulling geeft aan deze taak en de bijbehorende bevoegdheid is vastgelegd in kaderovereenkomsten en bijlagen en de VGEM-voorschriften. U gebruikt uw bevoegdheden uitsluitend wanneer de Douane een taak heeft.

Controlebevoegdheden
De Douane oefent haar controlebevoegdheden alleen uit binnen de afgesproken taak. Het betreft onder meer controlebevoegdheden op het gebied van:

 • het nemen van monsters en gedeeltelijk onderzoek (artikel 1:24 ADW)

 • het betreden, controleren en doorzoeken van gebouwen en terreinen (artikel 1:23 en 1:26 ADW)

 • het vorderen dat een vervoermiddel vaart mindert, bijdraait, landt, stilhoudt enzovoorts (artikel 1:27 ADW)

 • de lijfsvisitatie (artikel 1:28 ADW)

 • het gebruik van geweld (artikel 1:30 ADW)

Meer informatie over het gebruik van uw controlebevoegdheden vindt u in het Handboek Douane, onderdeel 5.00.00.

Naar boven

3.4 De opsporingsbevoegdheden

Overtredingen van de Wet milieubeheer zijn economische delicten (artikel 1a Wed). De douaneambtenaar is aangewezen als opsporingsambtenaar voor alle economische delicten (art 17 lid 1 sub 3 Wed).

De strafbaarstelling is neergelegd in artikel 6 Wed. Een economisch delict dat opzettelijk is begaan, is een misdrijf en een overtreding als van opzet geen sprake is (artikel 2, lid 1 Wed).

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane

Voor de douaneambtenaar zijn de opsporingsbevoegdheden geregeld in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2022 (Besluit van 1 december 2022, verder BOA Besluit). Op grond van artikel 3 van dit besluit zijn de Douane-ambtenaren aangewezen voor de opsporing van strafbare feiten die zijn ondergebracht in Domein VI, de generieke opsporing.

Beleidsmatige inperking opsporingsbevoegdheid

Deze opsporingsbevoegdheid is beleidsmatig ingeperkt. Dat betekent dat u alleen van de opsporingsbevoegdheden gebruik mag maken als opsporingstaken aan de Douane zijn opgedragen. In het Handboek Douane staan richtlijnen voor het inzetten van de opsporingsbevoegdheden. De Wm is opgenomen in de lijst van opgedragen opsporingstaken en dus mag u uw opsporingsbevoegdheden gebruiken. U maakt van deze bevoegdheid alleen gebruik in samenhang met uw normale douanewerkzaamheden. U heeft dus géén opsporingstaak bij goederen die zich in het vrije verkeer bevinden.

Naar boven

3.5 De Douane neemt geen afvalstof in beslag

Afvalstoffen kunnen niet zoals gebruikelijk bij andere in beslag genomen goederen worden afgevoerd naar Domeinen. De kosten voor de afvoer en verwerking van afval zijn hoog. De Douane neemt bij onregelmatigheden geen afvalstoffen in beslag.

De afvoer van afvalstoffen gebeurt op last van de Officier van Justitie onder de Wed of onder bestuursdwang van I & W.

Naar boven