Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.04.00 Overbrenging afvalstoffen (EVOA)

8 De Wet milieubeheer

8.1 De Wet milieubeheer en relatie met de EVOA

De Wet milieubeheer (Wm) bestaat hoofdzakelijk uit kaderwetgeving. Dit houdt in dat een groot aantal onderwerpen niet in de Wm zelf, maar in daarop gebaseerde besluiten, ministeriële regelingen en andere nationale regelgeving is geregeld. Zo vormt Wm, artikel 10.56, lid 1 en 2, de grondslag voor de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen waarin onder meer de verplichting tot borgstelling en het aanwezig zijn van een (origineel) begeleidend transportdocument is geregeld.

De EVOA is een verordening en heeft dus rechtstreekse werking en is bindend in al haar onderdelen. Toch is het noodzakelijk om diverse zaken nationaal te regelen zoals de strafbepalingen omdat deze niet op Europees niveau zijn geregeld. De EVOA is op dit punt uitgewerkt in de Wm, hoofdstuk 10, Titel 10.7. Wm, artikel 10.58 wijst de minister van I & W aan als bevoegde autoriteit als bedoeld in de EVOA en draagt de minister op zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving (artikel 18.2b Wm).

Ook begrippen worden in de Wm herhaald omdat de Wm ook van toepassing is op nationale overbrengingen van afvalstoffen binnen Nederland waarop de EVOA niet van toepassing is. Een voorbeeld hiervan is de definitie afvalstoffen in de Wm ( artikel 1.1, lid 1 Wm) die verwijst naar Richtlijn 2008/98. Hiermee is de nationale afvalstoffendefinitie gelijk aan de Europese definitie.

Naar boven

8.2 De strafbepalingen

Het nemen van maatregelen om de naleving van de EVOA te verzekeren en overtredingen te straffen, is overgelaten aan de lidstaten. De strafbepalingen en de wijze waarop bevoegdheden moeten worden toegepast, zijn uitgewerkt in de nationale wetgeving van de lidstaten zelf.

Overtreding van het bepaalde bij artikel 10.60 Wm, is in de artikel 1a Wed, aangewezen als een economisch delict en strafbaar gesteld in de artikel 6 Wed.

Naar boven