Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.04.00 Overbrenging afvalstoffen (EVOA)

16 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

16.1 Algemeen uitgangspunt informatie-uitwisseling

  • De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken
    (DWU, artikel 12).

  • De Adw geeft een aanvulling op de DWU over gegevensuitwisseling aan de Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen
    (Adw, artikel 1:33, lid 3).

  • De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak - waarop de Awb betrekking heeft - uit te voeren.

Het verstrekken van gegevens kan mondeling, schriftelijk of op een andere manier en is altijd kosteloos. In de bijlage afvalstoffen bij het convenant met de ILT is opgenomen welke informatie de Douane aan de ILT verstrekt.

Meer informatie over het gebruik van gegevensuitwisseling vindt u in het Handboek Douane, onderdeel 4.00.00.

Naar boven

16.2 DIC en wederzijdse bijstand

Het Belastingdienst/Douane Informatie Centrum vervult bij de informatie-uitwisseling een centrale rol. Dit betreft informatie-uitwisseling tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten overeenkomstig de administratieve samenwerking zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 515/97.

Naar boven

16.3 Informatie naar I & W

16.3.1 Vragen aan het Klanten contact centre (KCC)

Het Klanten contact centre is sinds 2022 die nieuw naam van het MIC

De helpdeskfunctie voor vragen over de regels en de toepassing van de EVOA, de REAA en BIA/RIA wordt vervuld door het KCC. Binnen de Douane vervult de vraagbaak Afvalstoffen voor deze onderwerpen de eerste helpdeskfunctie voor collega’s en neemt eventueel contact op met het KCC.

U neemt altijd contact op met een vraagbaak Afvalstoffen als u een onregelmatigheid vermoedt of als u kennisvragen heeft.

Naar boven

16.3.2 Vraagbaak meldt aan KCC

De vraagbaak Afvalstoffen meldt altijd de geconstateerde vermoedelijke overtredingen aan het MIC. De vraagbaak stuurt afschriften van processen-verbaal aan het KCC.

Naar boven

16.3.3 Informatieverstrekking voor risicoanalyse

Voor informatie over bepaalde afvalstromen die I&W nodig heeft in het kader van projecten en dergelijke, kan hij een beroep doen op het Douane Landelijk Kantoor, afdeling Handhavingsregie (HH). I&W en HH maken in dat geval nadere afspraken over de uitwisseling van deze informatie. Hierbij worden de bepalingen van het Voorschrift Informatievoorziening in acht genomen.

Naar boven

16.4 Adresgegevens

Klanten contact centrole (KCC)

   

Internet

www.ilent.nl

Postadres

Ministerie I & W, MIC

Postbus 16191, ipc 525

2500 BD Den Haag

Bezoekadres

Koningskade 4

2596 AA Den Haag

Contact

Telefoon: (088) 489 00 00
E-mail:

Internet contactformulier

Voor kennisgeven en insturen afschriften van vervoersdocumenten

   

Postadres

Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT)
Afdeling EVOA Vergunningverlening Afval

Postbus 24062

3502 MB UTRECHT

Bezoekadres

Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht

Contact

Telefoon: +31 88 489 0000

Fax: + 31 70 456 2098

E-mail MeldkamerEvoa@ilent.nl

Belastingdienst/Douane Laboratorium

   

Postadres

Postbus 58933

1040 ED Amsterdam

Bezoekadres

Kingsfordweg 1

1043 GN Amsterdam

Contact

Telefoon: (020) 687 79 00

Fax: (020) 687 79 27

Naar boven