Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.06.00 Strategische goederen

13 Risicobeheersing

13.1 Risicobeheersing

De handhaving door de Douane is gebaseerd op risicobeheersing. Aard en omvang van de risico’s bepalen de gerichte inzet van handhavingsinstrumenten.

De handhaving kent verschillende vormen in tijd en in werking, die elkaar aanvullen of versterken om het beoogde effect te bereiken. We hanteren dus een gelaagde handhaving.

De Douane kan verschillende handhavingsvormen inzetten, van generiek (bijvoorbeeld monitoring, virtueel net, cameratoezicht) tot specifiek (bijvoorbeeld de controle van een goederenzending). De juiste keuze en inzet leiden tot een optimale doeltreffendheid (doen we de juiste dingen) en doelmatigheid (doen we de juiste dingen goed).

Risicovinding is een essentieel en onmisbaar element in het systeem van risicobeheersing, het genereert nieuwe signalen voor de risicobeheersing. Risicovinding kent twee vormen:

  • specifieke risicovinding: planmatig en thematisch;

  • generieke risicovinding: tijdens de uitvoering van geïntegreerde controles en controles op basis van steekproeven.

In alle processen van de Douane passen we risicovinding toe.

Naar boven

13.2 Prioritering

Toepassing van risicobeheersing betekent ook keuzen maken. Niet alle risicoterreinen vragen evenveel aandacht. Daar waar de risico’s het grootst zijn is ook de aandacht van de Douane het grootst. Op belangrijke handhavingsgebieden kiezen we gericht voor de inzet van (een mix van) effectgerichte handhavingsinstrumenten. Aan de overige, minder relevante handhavingsgebieden wordt minder intensief aandacht besteed.

In het handhavingsplan Douane is dit vertaald naar verplichtingen, aandachtsterreinen die maatschappelijk en/of politiek van belang zijn, prioriteiten en risicovinding. Strategische goederen is een handhavingsgebied dat benoemd is als maatschappelijk en/of politiek van belang. Dit betekent dat hierop ook specifieke handhaving wordt ingezet vanwege het grote afbreukrisico voor Nederland (en de Douane).

Naar boven

13.3 Handhaving

Ook bij de generieke handhaving werken we risicogericht en is het beschreven risico leidend. Naast controle op dit risico voeren we een geïntegreerde controle uit. Bij controles op andere handhavingsgebieden controleren we het beschreven risico, maar kijken we dus ook naar het risico strategische goederen.

Bij het handhavingsniveau gaat de Douane uit van risicoanalyses. De Douane en het ministerie van Buza stellen jaarlijks vast welke bijzondere risico’s op het gebied strategische goederen zij willen afdekken bij de invoer in en de uitvoer uit het douanegebied van de EU (Nederland).

Ook stelt de Douane met het ministerie vast welke handhavingsmaatregelen zij daarvoor zullen nemen. DLK Handhaving legt het specifieke handhavingsniveau vast in het uitvoeringsplan strategische goederen. Zij beheert het plan, evalueert het plan en stelt het jaarlijks bij.

Naar boven

13.4 DOU-IT

DOU-IT is de applicatie die het proces van risicobeheersing geautomatiseerd ondersteunt. Met de applicatie is het mogelijk om nieuwe (risico)signalen digitaal te registeren in de database van DOU-IT. De applicatie is opgebouwd uit de eerdere risicodatabase RDB. De applicatie levert een bijdrage in de verdere ontwikkeling en besluitvorming over de ingebrachte signalen. Een risicosignaal over strategische goederen uit de DOU-IT wordt veredeld en er wordt een besluit door handhavingsregie genomen voor een eventuele controleopdracht.

Het DLTC is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van de controleopdrachten (kleine leercirkel) en voor het gehele handhavingsgebied strategische goederen (grote leercirkel).

Naar boven