Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.08.00 Vervoer gevaarlijke stoffen

4 Taakverdeling

4.1 Signaalfunctie douaneambtenaar

In de processen aangiftebehandeling en fysiek toezicht kunnen de douaneambtenaren te maken krijgen met gevaarlijke stoffen. De douaneambtenaren hebben in het kader van de WVGS en de Wet Lv een signalerende taak.

De taak van de Douane bestaat dus voornamelijk uit een oog- en oor functie voor de ILT; de daadwerkelijke controles worden uitgevoerd door ‘specialisten’.

Dit betekent dat een douaneambtenaar de reguliere douanecontrole uitvoert, maar dat daarna de vraagbaak gevaarlijke stoffen de specifieke WVGS en Wet Lv taken uitvoert. Buiten de Douaneregio’s Schiphol Cargo en Rotterdam Haven worden de controles op binnengekomen en uitgaande gevaarlijke stoffen uitgevoerd door de ILT, tenzij in een andere Douaneregio een vraagbaak gevaarlijke stoffen (tijdelijk) beschikbaar is.

Situaties waarin de Douane controleert
De Douane controleert het vervoer van gevaarlijke stoffen in het kader van de gebruikelijke douanecontroles. Verder controleert de Douane alleen het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, over zee en over de weg, dus geen vervoer over binnenwateren en geen vervoer per spoor.

Zee:
Voor de controle van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren is de WVGS ook van toepassing.

Lucht:
Voor de controle van door de lucht vervoerde of te vervoeren gevaarlijke stoffen is de Wet Lv. van toepassing.

Wegvervoer/ Luchtvervoer/Zeevervoer:
De WVGS en de Wet Lv hoofdstuk 6.5 is van toepassing op de volgende vormen van vervoer en op situaties die worden aangemerkt als ‘vervoer’ (WVGS, artikel 2 en Wet Lv, artikel 6.5.1):

 • het vervoeren van gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel over de weg

 • het aanbieden aan een vervoerder van gevaarlijke stoffen om deze te vervoeren over land en/of door de lucht

 • een vervoermiddel ( vrachtwagen, zeeschip of luchtvaartuig waarin zich gevaarlijke stoffen of resten daarvan bevinden die is geparkeerd op de openbare weg, luchthaventerrein zeehaven terrein, of op privéterrein

 • het laden en lossen van een vervoermiddel met gevaarlijke stoffen

 • het opslaan (ook voor kortere tijd) van gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer over de weg, door de lucht of over zee terwijl de bestemming van de gevaarlijke stoffen bekend is

Naar boven

4.2 Vraagbaak gevaarlijke stoffen

Als een douaneambtenaar een vermoedelijke overtreding bij het vervoer van gevaarlijke stoffen signaleert, schakelt hij de vraagbaak gevaarlijke stoffen in. De vraagbaak gevaarlijke stoffen is speciaal opgeleid om bepaalde controles (lucht, zee of weg) uit te voeren. De controles moeten namelijk voldoen aan de kwaliteitseisen die de ILT hieraan stelt.

Controles ‘lucht’ en controles ‘zee’
De vraagbaak vervoer gevaarlijke stoffen leggen hun controles vast op de met de ILT afgesproken wijze.

De vraagbaak gevaarlijke stoffen is de enige die een ‘Verklaring naar aanleiding van een controle vervoer gevaarlijke stoffen’ (ook wel genoemd ‘de EG 41’) kan afgeven en die een zogenoemd ‘Inspectierapport’ kan opstellen. Meer hierover leest u in Controles door de vraagbaak gevaarlijke stoffen (dit geldt alleen voor vraagbaken gevaarlijke stoffen die gecertificeerd zijn voor de module wegvervoer).

De vraagbaak gevaarlijke stoffen is belast met de afhandeling van vastgestelde onregelmatigheden; hij kan deze op verschillende manieren afhandelen. Met de ILT is afgesproken dat dit vooralsnog alleen in de vorm van een eenvoudig proces-verbaal van bevinding en overdracht, een ambtelijk rapport, of een inspectieformulier plaatsvindt.

De vraagbaak gevaarlijke stoffen zal ook:

 • als aanspreekpunt en helpdesk functioneren

 • bijdragen leveren aan kennisoverdracht

 • bijdragen leveren aan het formuleren en uitvoeren van controlebeleid; zoals risico’s signaleren en bijdragen aan mogelijkheden om die risico’s waar mogelijk af te dekken binnen alle werkprocessen

 • een proces-verbaal (van overdracht), of een ambtelijk rapport opmaken

 • een checklist loodscontrole invullen (lucht)

 • een inspectieformulier invullen (zee)

 • een inspectierapport opmaken (weg)

Contact met de ILT
Voor operationele ondersteuning bij de handhaving kan de vraagbaak gevaarlijke stoffen terecht bij de dienstdoende inspecteur van de ILT. Het contact met de ILT door overige douaneambtenaren loopt altijd via de vraagbaak gevaarlijke stoffen.

Het afleggen van bedrijfsbezoeken en het instellen van vervolgonderzoeken behoort tot de taak van de ILT en is dus geen taak van de Douane.

Naar boven

4.3 Taak Koninklijke Marechaussee Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen

Bij vervoer van gevaarlijke stoffen door de krijgsmacht -of door de krijgsmacht van een bondgenootschappelijke mogendheid- binnen Nederland, is de WVGS en of de Wet Luchtvaart van toepassing.

De Douane controleert deze transporten niet. De controles worden verricht door het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen van de Koninklijke Marechaussee, in samenwerking met de ILT

Naar boven

4.4 Taak Douane Laboratorium

Het Douane Laboratorium kan dienen als helpdesk voor de vraagbaak gevaarlijke stoffen bij de interpretatie van de gebruikte omschrijvingen, productnamen enzovoorts, die worden gebruikt in de documenten die horen bij de goederenzending.

Naar boven