Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

12 Afhandelen van onregelmatigheden en samenloop

In het convenant voor de samenwerking tussen het ministerie van LNV en het ministerie van Financiën is in bijlage 7, onderdeel 3 vastgelegd hoe u overtredingen afhandelt.

Naar boven

12.1 Procedure aantreffen onregelmatigheden

Wanneer u bij het uitvoeren van een veterinaire controle een onregelmatigheid vermoed of vaststelt neemt u direct contact op met de NVWA. In overleg met de NVWA worden de vervolgstappen vastgesteld. De NVWA kan beslissen dat de aanbieder in de gelegenheid wordt gesteld om het verzuim te herstellen.

Als de NVWA van mening is dat een strafrechtelijk onderzoek moet worden ingesteld, verleent de Douane hier alle medewerking aan. Wanneer strafrechtelijke vervolging plaatsvindt, maakt de Douane een proces-verbaal van bevindingen op.

De NVWA koppelt de resultaten van de aan hen overgedragen zaken terug aan de Douane.

Naar boven

12.2 Aantreffen veterinaire goederen voor persoonlijke consumptie

Wanneer u bij controles op invoer veterinaire goederen voor persoonlijke consumptie aantreft in reizigersbagage of postzendingen die niet voldoen aan de vrijstellingsvoorwaarden stelt u belanghebbende in de gelegenheid afstand van de goederen te doen. Maak hiervoor gebruik van de zogenaamde Afstandsverklaring Veterinaire producten ( Zie bijlage 1)

Als de belanghebbende geen afstand wil doen neemt u contact op met de NVWA. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet toelaten van de goederen ligt altijd bij de NVWA.

Naar boven

12.3 Aanhouden van veterinaire goederen

Het komt voor dat veterinaire goederen worden opgeslagen in afwachting van een beslissing van de NVWA. Bijvoorbeeld als het gezondheidscertificaat of veterinair document ontbreekt of deze niet voldoet aan de voorwaarden.

Ook als tijdens de materiële controle een laboratoriumonderzoek wordt ingesteld en de goederen niet ter beschikking van de verantwoordelijke exploitant worden gesteld, moeten de goederen onder douanetoezicht worden opgeslagen.

In afwachting van het herstel of de uitslag mogen de veterinaire goederen niet van de grenscontrolepost van binnenkomst worden weggevoerd. In overleg met de dierenarts kunnen de veterinaire goederen - afgezonderd van andere goederen - worden opgeslagen:

 • in een daarvoor bestemde ruimte op het

  inspectiecentrum
 • Op de terminal waar de goederen zijn binnengekomen

 • In opslagfaciliteiten van commerciële ondernemingen (in overleg met de NVWA)

 • In het transportmiddel waarin de zending naar de grenscontrolepost is vervoerd.

Als de aanhouding wordt beëindigd, zijn de volgende situaties mogelijk:

 • De NVWA beslist dat de goederen alsnog worden toegelaten. Bijvoorbeeld als het certificaat alsnog is overgelegd of de uitslag van het laboratoriumonderzoek conform is. In dat geval wordt de normale werkwijze voortgezet.

 • De NVWA beslist dat de goederen niet worden toegelaten. In dat geval is er sprake van een geweigerde zending en handelt u zoals beschreven in de paragraaf 12.4.

Naar boven

12.4 Geweigerde zendingen

De NVWA weigert de binnenkomst in de Unie van veterinaire zendingen als uit de DOM-controle blijkt dat niet wordt voldaan aan de regels voor binnenkomst in de Unie.

Zendingen waarvan de binnenkomst in de Unie wordt geweigerd worden door de NVWA in officiële bewaring genomen. Zo nodig worden die zendingen, in afwachting van een verder besluit, in afzondering of quarantaine geplaatst. Wanneer het levende dieren betreft worden deze dieren onder passende omstandigheden gehouden, verzorgd of behandeld. Ten aanzien van deze zendingen geeft de NVWA onverwijld de voor de zending verantwoordelijke ondernemer de opdracht:

 • de zending overeenkomstig artikel 72, leden 1 en 2 van Verordening 2017/625 door te zenden naar een plaats buiten de Unie, of

 • de zending te vernietigen of

 • de zending overeenkomstig artikel 71, leden 1 en 2 van Verordening 2017/625 te onderwerpen aan een speciale behandeling of aan andere maatregelen die noodzakelijk zijn om aan de in artikel 1, lid 2, bedoelde regels te voldoen en de zending in voorkomend geval te bestemmen voor andere doeleinden dan die waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.

Beslissing weigering veterinaire goederen

De NVWA vermeldt de beslissing van de definitieve weigering op het GGB.

De NVWA maakt de officiële certificaten en in voorkomend geval andere relevante documenten die de zendingen vergezellen ongeldig

Naar boven

12.5 Bestemming van geweigerde veterinaire goederen

Geweigerde veterinaire goederen kunnen de volgende bestemmingen krijgen

 • Doorzenden naar een plaats buiten de Unie

 • Vernietiging van de goederen

 • Speciale behandeling of verwerking van de goederen

Naar boven

12.5.1 Doorzenden naar een plaats buiten de Unie

Het doorzenden van een geweigerde zending naar een plaats buiten de Unie wordt toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • De NVWA en de ondernemer hebben onderling overeenstemming over de bestemming

 • De verantwoordelijke exploitant heeft de autoriteiten van het derde land van bestemming in kennis gesteld van de reden en de omstandigheden van weigering van de binnenkomst in de Unie

 • Wanneer het land van bestemming niet het land van oorsprong van de zending is heeft de verantwoordelijke exploitant toestemming voor het doorzenden van de autoriteiten van het derde land van bestemming.

 • De autoriteiten van het derde land van bestemming hebben de NVWA meegedeeld bereid te zijn de zending te ontvangen.

Naar boven

12.5.2 Vernietiging van de goederen

Vernietiging van een zending die niet wordt toegelaten tot de Unie kan op twee manieren:

 • Op last van de NVWA of

 • Op verzoek van de exploitant bij de zending.

In het eerste geval spreken we van vernietiging op last van de Douane op grond van artikel 197 DWU. Dit vindt plaats volgens de instructies in het Handboek Douane, onderdeel 22.00.00

Bij veterinaire zendingen moet de exploitant bij de lading een Waarschuwings- en begeleidingsformulier indienen bij de NVWA. Dit formulier wordt samen met een verklaring vernietiging van goederen (DO 040) bij de Douane ingediend waarna de Douane toestemming verleend om de zending te vernietigen.

Vernietiging van veterinaire zendingen vindt in de meeste gevallen plaats in een erkend categorie 1- of 2- verwerkingsbedrijf.

In het geval een belanghebbende zelf verzoekt om de goederen te vernietigen gelden volgens het DWU de regels met betrekking tot actieve veredeling zoals vastgelegd in onderdeel 16.00.00 hoofdstuk 7 van het Handboek Douane. Op deze regels is voor de vernietiging van veterinaire goederen beleidsmatig een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering is gemaakt omdat bij de vernietiging van veterinaire goederen geen resten en afvallen overblijven waarover belastingen geheven moeten worden. De toepassing van de regeling actieve veredeling zou in dit geval een onnodige administratieve last opleveren voor zowel Douane als exploitant.

Vernietiging van veterinaire goederen op verzoek van de exploitant vindt op dezelfde wijze plaats als vernietiging op last van de Douane.

Vernietiging moet plaatsvinden onder ambtelijk toezicht. De Douane is in verband met risico's op het gebied van hygiëne en diergezondheid niet bij de vernietiging in de erkende verwerkingsbedrijven aanwezig. Toezicht op deze vernietiging vindt plaats door medewerkers van de NVWA. De aftekening die de medewerker van de NVWA plaatst op het verzoek tot vernietiging, wordt door de Douane geaccepteerd.

Het vervoer naar de verwerker vindt plaats onder toezicht van de NVWA en Douane.

Naar boven

12.5.3 Speciale behandeling of verwerking

Geweigerde veterinaire goederen kunnen in sommige gevallen op grond van artikel 66, lid 3, letter c van Verordening (EU) 2017/625 onderworpen worden aan een speciale behandeling. Deze behandeling bestaat uit :

 • een behandeling of verwerking, zo nodig met inbegrip van ontsmetting, maar met uitsluiting van verdunning, om de zending in overeenstemming te brengen met de in artikel 1, lid 2, bedoelde regels of met de voorschriften van een derde land van doorzending, of

 • een andere wijze van behandeling waarna veilige consumptie door dieren of mensen mogelijk is of voor andere doeleinden dan consumptie door dieren of mensen.

Voor deze verwerking kunnen bijzondere voorwaarden gelden v.w.b. het toezicht op de verwerking

Naar boven

12.6 Samenloop Flora en Faunawet

Meer informatie hierover vindt u in het Handboek VGEM onderdeel 20.03.00 (Flora en Fauna).

Naar boven

12.7 Samenloop met bijzondere bepalingen bij invoer van landbouwgoederen

Bij de behandeling van de aangifte in het vrije verkeer brengen, kunnen zowel veterinaire maatregelen als bijzondere maatregelen bij invoer van deze goederen van toepassing zijn.

U vindt deze bijzondere bepalingen voor aangiften in het vrije verkeer brengen van landbouwgoederen in het Handboek Douane, onderdeel 13.01.00.

Naar boven