Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

2 Begripsbepalingen en wetgeving

In dit hoofdstuk zijn de begripsbepalingen voor dit voorschrift opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de Unie wetgeving en de uitwerking daarvan in de nationale wetgeving.

Naar boven

2.1 Begripsbepalingen

Begrip

Omschrijving

Adw

Algemene Douanewet

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Belanghebbende bij de lading

Elke natuurlijke of rechtspersoon of diens vertegenwoordiger als bedoeld in het DWU die de verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de gevolgen van de door de veterinaire wetgeving voorgeschreven controles.

Bevoegde autoriteit

a) de centrale autoriteiten van een lidstaat die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van officiële controles en andere officiële activiteiten, overeenkomstig deze verordening en de in artikel 1, lid 2, bedoelde regels; 
b) elke andere autoriteit waaraan die verantwoordelijkheid is opgedragen; c)in voorkomend geval, de overeenkomstige autoriteiten van een derde land

Controlelocatie

Inrichting waarin veterinaire controles plaatsvinden, gelegen binnen het gebied van de GCP van binnenkomst.

DFB

Douane Fraude Bestrijding: het systeem van de Douane voor de vastlegging van onregelmatigheden.

Documenten (D)-controle

Onderzoek van de officiële certificaten, officiële verklaringen en andere documenten, met inbegrip van handelsdocumenten, die de zending moeten vergezellen overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 en Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628.

DLTC

Douane Landelijk Tactisch Centrum

Doorvoer (Douanetechnisch Wederuitvoer)

Vervoer van een derde land naar een ander derde land, onder douanetoezicht, via een van de in bijlage I van Verordening (EU) 2017/625 vermelde grondgebieden, of vervoer van een van de in deze zelfde bijlage vermelde grondgebieden naar een ander in deze bijlage vermeld grondgebied via het grondgebied van een derde land. Deze goederen zijn bestemd om het grondgebied van de Unie te verlaten.

Douane Manifest (DMF)

DMF is een geautomatiseerd systeem waarmee elektronische informatie ontvangen en uitgewisseld wordt voor de aangiftebehandeling van binnenkomende vervoermiddelen en hun lading.

DWU

Douane Wetboek van de Unie 952/2013

Erkend entrepot

Entrepot, erkend volgens artikel 23 Vo 2019/2124, voor de opslag van niet EU-waardige (en dus douanetechnisch niet ingeklaarde) producten van dierlijke oorsprong, die niet voldoen aan de eisen van de Unie wetgeving voor de geharmoniseerde producten, noch aan de eisen van de nationale voorschriften voor de niet-geharmoniseerde producten.

EU-waardige goederen

Veterinaire goederen die voldoen aan de eisen van de veterinaire wetgeving van de Unie.

Geharmoniseerde dieren en producten

Dieren en producten die zowel voldoen aan alle binnen de Unie gestelde eisen betreffende diergezondheid als alle binnen de Unie gestelde eisen betreffende volksgezondheid.

Dit kan worden vastgesteld aan de hand van:

 • lijsten van derde landen waaruit de invoer in de Unie is toegestaan

 • lijsten van erkende inrichtingen (volksgezondheid en diergezondheid)

 • een modelcertificaat (volksgezondheid en diergezondheid)

Grenscontrolepost (GCP)

Grenscontrolepost die overeenkomstig art. 59 van Verordening (EU) 2017/625 door een lidstaat is aangewezen voor het verrichten van de in art. 47, lid 1 van dezelfde verordening officiële controles van dieren, producten van dierlijke oorsprong en goederen die uit derde landen afkomstig zijn en de bijhorende faciliteiten. De GCP is gelegen bij de grens van één van de lidstaten van de Europese Unie. De GCP dient vermeld te staan op de lijst van grenscontroleposten (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014).

GGB

gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst” of “GGB”: (Verordening (EU) 2017/625 art. 56 ev.) het gemeenschappelijke gezondheidsdocument van binnenkomst dat wordt gebruikt ter voorafgaande kennisgeving van de aankomst van een zending aan een grenscontrolepost, en waarin de resultaten van de uitgevoerde officiële controles en van de besluiten die de bevoegde autoriteiten in verband met die zending hebben genomen, worden vastgelegd

Gezondheidscertificaat

Bij de goederen behorend certificaat opgemaakt in derde landen.

GVo.DWU

Gedelegeerde Verordening bij het DWU 2015/244

(Let op: Overgangs GVo 2016/341)

Import Veterinair Online (IVO)

Het online informatiesysteem van de NVWA waarin de voorwaarden voor invoer en doorvoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong zijn te raadplegen. IVO wordt beheerd en actueel gehouden door de NVWA. Uitgebreidere informatie vindt u in de paragraaf Import Veterinair Online.

Invoer (veterinair)

Het in het vrije verkeer brengen van producten/dieren evenals het voornemen tot het in het vrije verkeer brengen van producten in de zin van het DWU, artikel 201.

Let op!

Dit betreft de veterinaire bestemming invoer. Het "voornemen tot" wil zeggen dat een veterinair product dat voldoet aan alle communautaire voorwaarden, niet verplicht douanetechnisch in het vrije verkeer van de Unie behoeft te worden gebracht.

Kanalisatie

Het bewaken van de vervoersbewegingen van niet EU-waardige veterinaire goederen om ervoor te zorgen dat deze de juiste, niet voor humane consumptie, bedoelde bestemming bereiken.

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Materiële (M)-controle

Controle betreffende dieren of goederen en, in voorkomend geval, betreffende verpakkingen, vervoermiddelen, etikettering en temperatuur, alsmede bemonstering voor analyses, tests en diagnoses en andere controles die noodzakelijk zijn om de naleving van de in artikel 1, lid 2 van Verordening (EU) 2017/625, bedoelde regels te verifiëren.

Movement Reference Number (MRN)

Een uniek nummer dat na aanvaarding van de aangifte door NCTS aan de aangifte voor douanevervoer wordt toegekend. Het MRN wordt vermeld op alle bij de aangifte behorende bescheiden. (Handboek Douane, onderdeel 14.20.00).

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een dienst van het ministerie van EZ (gegevens van het hoofdkantoor en de veterinaire grensinspectieposten).

New Computerised Transit System (NCTS)

Elektronisch systeem waarmee aangiften voor de douaneregeling douanevervoer worden gedaan. De communicatie tussen aangever en douanekantoor vindt plaats door middel van standaardberichten via het systeem Transit (Handboek Douane, onderdeel 14.20.00).

Niet-EU-waardige goederen

Veterinaire goederen die niet tot het vrije verkeer van de Unie kunnen worden toegelaten:

 • vanwege de bestemmingskeuze van belanghebbende bij de lading

 • of omdat niet wordt voldaan aan de eisen van de communautaire veterinaire wetgeving

Overeenstemmings-controle (O-controle)

Visuele inspectie om te verifiëren of de inhoud en etikettering van een zending, met inbegrip van de merken op dieren, zegels en vervoermiddelen, overeenstemmen met de informatie in de officiële certificaten, officiële verklaringen en andere documenten die de zending vergezellen(zie ook de definitie van een zegelcontrole).

Zending

een aantal dieren of een hoeveelheid goederen vallend onder hetzelfde officiële certificaat, dezelfde officiële verklaring of hetzelfde andere document, die met hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd en vanuit hetzelfde grondgebied of derde land komen en, uitgezonderd voor goederen die onderworpen zijn aan de in Verordening (EU) 2017/625. artikel 1, lid 2, onder g), bedoelde regels, van hetzelfde type zijn, onder dezelfde klasse vallen of aan dezelfde omschrijving beantwoorden;.

Beslissing

De afgifte van een GGB met daarop de aantekening van de beslissing van de NVWA na keuring van de goederen.

Transhipment

Mogelijkheid om veterinaire producten die niet bestemd zijn voor de grensinspectiepost van aankomst - maar voor een andere grensinspectiepost of een derde land - vrij te stellen van veterinaire controle. Een nadere uitwerking vindt u in hoofdstuk 8.

UVo.DWU

Uitvoerings Vo.2015/2447 van het DWU (VO 952/2013)

Veterinair certificaat

Een speciaal certificaat dat verplicht is voor proviandering van zeeschepen. Dit certificaat is opgenomen in de bijlage van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2128 van de Commissie

Voor partijen die uit verschillende partijen afkomstige veterinaire goederen bevatten, wordt één enkel certificaat gebruikt. Op dit certificaat wordt verwezen naar de GGB's van oorsprong van de verschillende partijen.

Veterinair document

Een document afgegeven en ondertekend door de veterinaire autoriteit in het land van herkomst. Het document bevat minimaal de aard, hoeveelheid en herkomst van het veterinaire product. In het geval van levende dieren is op het document minimaal aangegeven de soort of soorten, aantal dieren per soort en de herkomst van de dieren.

Veterinair Grens Controlesysteem (VGC)

Applicatie Veterinaire Grens Controle; proces ondersteunend systeem bij de registratie en afhandeling van grenscontroles. De NVWA beheert en onderhoudt VGC.

Veterinaire bestemming

Veterinaire goederen kunnen in de Unie worden binnengebracht met de volgende veterinaire bestemmingen:

 • interne markt (= in het vrije verkeer brengen)

 • doorvoer

 • opslag

Veterinaire controle

Het geheel aan controles die worden uitgevoerd voordat de goederen een douanebestemming kunnen volgen. Dit in het kader van bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid. De controles worden uitgevoerd door of namens de NVWA.

Goederen

 Alle goederenwaarop de in artikel 1, lid 2, bedoelde regels of een deel daarvan van toepassing zijn, met uitzondering van dieren

Vooraanmelding

Een kennisgeving van aankomst in de Unie van een keuringsplichtige partij door een belanghebbende bij de lading aan de betrokken grenscontrolepost. In Nederland wordt de vooraanmelding gedaan bij de NVWA.

WED

Wet op de economische delicten

Zegelcontrole

Onderdeel van de overeenstemmingscontrole waarbij de Douane op verzoek van de NVWA de op een container aangebrachte veterinaire verzegeling controleert. De NVWA stelt vervolgens vast of dit zegelnummer overeenstemt met de gegevens op het begeleidend document of certificaat. Bij overeenstemming wordt deze controle afgerond door de NVWA.

Naar boven

2.2 Communautaire wetgeving

Het veterinair beleid van de Unie is onder andere neergelegd in onderstaande verordeningen, en gedelegeerde verordeningen

Naar boven

2.2.1 Verordeningen

De controleverordening:

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen

Naar boven

2.2.2 Gedelegeerde/ uitvoerings verordeningen

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014 van de Commissie van 12 juni 2019 tot vaststelling van nadere regels betreffende minimumvoorschriften voor grenscontroleposten, met inbegrip van inspectiecentra, en voor de vorm, de categorieën en afkortingen voor het opstellen van lijsten van grenscontroleposten en controlepunten
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1602 van de Commissie van 23 april 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst dat zendingen van dieren en goederen tot hun bestemming vergezelt
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad betreffende voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de Unie.
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 van de Commissie van 23 september 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor specifieke officiële controles op zendingen van bepaalde dieren en goederen die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2021/630 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde categorieën van goederen die zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten (samengestelde producten)
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 van de Commissie van 13 april tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten, samengestelde producten en hooi en stro.