Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

6 Douanebestemmingen EU-waardige goederen

6.1 In het vrije verkeer brengen

De douanebestemming in het vrije verkeer brengen is voor veterinaire goederen alleen toegestaan wanneer uit de D-, O-, en M-controle blijkt dat de goederen EU-waardig zijn. De dierenarts geeft na afronding van deze controles op het GGB aan dat de zending kan worden toegelaten in de EU, waarna de exploitant de zending ten invoer in het vrije verkeer van de EU kan aangeven.

Naar boven

6.1.1 Voorwaarden bij in het vrije verkeer brengen

Bij de aangifte in het vrije verkeer controleert de ambtenaar die de aangifte ten invoer behandeld:

 • Of voor de betreffende zending in VGC door de NVWA is aangegeven dat de zending EU-waardig is en daarmee tot de EU kan worden toegelaten, of

 • in geval van aangifte van een deelzending

  een gewaarmerkte kopie aanwezig is van het GGB

  dat voor die zending is afgegeven, of
 • in geval van toelating in een andere lidstaat een gewaarmerkt GGB dat in die andere lidstaat is afgegeven aanwezig is, of

 • in TRACES NT een geldig digitaal CHED aanwezig is, herkenbaar door een zegel voor het CHED-nummer en een groen slot, en

 • een gewaarmerkte kopie van het

  officieel certificaat is overgelegd, of
 • of in TRACES NT een geldig digitaal officieel certificaat aanwezig is , herkenbaar door een zegel voor het IMPORT-nummer en een groen slot.

V2-code

In het geval de aangever bij het indienen van de aangifte ten invoer beschikt over de door VGC gegenereerde V2-code en deze in de aangifte invult zal AGS middels een koppeling automatisch in VGC controleren of de zending tot de EU mag worden toegelaten.

Goederen afkomstig uit Noorwegen, IJsland, Groenland, De Faeröer, Zwitserland of Liechtenstein

Producten en/of levende dieren met als land van oorsprong IJsland, Noorwegen, De Faeröer of Groenland, Zwitserland of Liechtenstein waarvoor deze landen op grond van het EER verdrag, het EG-Faeröer verdrag of Besluit 2011/408/EU de communautaire regelgeving van toepassing op EU intra verkeer hebben overgenomen worden voor wat betreft de veterinaire wetgeving beschouwd als EU goederen.

Dit houdt in dat genoemde goederen zonder veterinaire formaliteiten kunnen worden binnengebracht en aangegeven voor een douanebestemming. .

Voorwaarden aan het geven van een douanebestemming aan goederen uit deze landen:

 • Bij de aangifte in het vrije verkeer brengen voor goederen van oorsprong uit deze landen moet een EUR 1-certificaat of een originele factuurverklaring van de exporteur worden overgelegd.

 • Voor producten en/of levende dieren met als herkomst, niet oorsprong, IJsland, Noorwegen, Groenland, de Faeröer, Zwitserland of Liechtenstein maar met als oorsprong een 3e land moet aangetoond kunnen worden, dat zij in één van deze landen de in Verordening (EU) 2017/625 (Hoofdstuk V) voorgeschreven officiële controles hebben onder gaan (DOM-controle). Dit kan door middel van een volledig ingevuld en ondertekend GGB en een door de officiële autoriteit gewaarmerkte kopie van het officieel certificaat of document dat bij die zending hoort.

Wordt de oorsprong naar uw oordeel niet of onvoldoende aangetoond? Dan is een normale veterinaire controle van toepassing. Draag de partij in dit geval over aan de NVWA.

Naar boven

6.1.2 Aangiftebehandeling

 1. Behandel de aangifte in het vrije verkeer brengen nadat u hebt vastgesteld dat de zending in VGC, op het GGB of op een gewaarmerkte kopie van het GGB is voorzien van de eindbeslissing van de officiële dierenarts. Hieruit moet blijken dat de veterinaire goederen of levende dieren in de Unie in het vrije verkeer mogen worden gebracht. De aangever moet met bescheidcode N853 (producten) of C640 (levende dieren) aangeven dat een GGB aanwezig is.

 2. Controleer of een gezondheidscertificaat, GGB of een gewaarmerkte kopie daarvan is overgelegd of een geldig GGB aanwezig is in TRACES NT, herkenbaar door een zegel voor het IMPORT-nummer en een groen slot.

 3. Controleer voor goederen die hun oorsprong hebben in IJsland, Noorwegen, Groenland, de Faeröer, Zwitserland of Liechtenstein of het EUR 1-certificaat of de originele factuurverklaring van de exporteur is overgelegd.

 4. Controleer aan de hand van de gewaarmerkte kopie van het gezondheidscertificaat officiële certificaat en het GGB of de daarop vermelde productbestemming (bijvoorbeeld menselijke consumptie) in overeenstemming is met de gegevens van de tariefpostindeling die vermeld is in de aangifte.

 5. U controleert de aangifte en de daarbij behorende bescheiden op de gebruikelijke wijze (zie Handboek Douane, onderdeel 13.00.00).

 6. Dient het certificaat voor de beëindiging van de opslag? Dan voorziet u dat certificaat van een clausule over de invoer. Deze clausule luidt: “Geheel (of gedeeltelijk ) vrijgemaakt met aangifte IM A nr...dd...” (zie paragraaf 6.3).

 7. Bent u akkoord met de aangifte? Geef dan het overgelegde certificaat, of GGB, en de gewaarmerkte kopie van het gezondheidscertificaat, of EUR 1-certificaat, terug aan de aangever.

Naar boven

6.1.3 Douanevervoer

EU-waardige goederen mogen onder de volgende voorwaarden onder de regeling douanevervoer worden geplaatst:

 • het GGB met de aangehechte fotokopie van een officieel certificaat of een veterinair document is bijgevoegd of ,

 • het GGB of officieel certificaat zijn digitaal toonbaar en,

 • de aangifte voor douanevervoer en het GGB verwijzen naar elkaar


  Het is toegestaan om gebruik te maken van de vereenvoudigde regeling Toegelaten afzender (Handboek Douane, onderdeel 14.45.00).

Naar boven
6.1.3.1 Werkzaamheden bij douanevervoer

Taak ambtenaar:

 1. Sta het vervoer toe als een aangifte voor douanevervoer wordt overgelegd met daarbij een GGB. Aan het GGB moet een fotokopie zijn gehecht van het gezondheidscertificaat of veterinair document.

 2. Controleer of de aangifte voor douanevervoer en het GGB naar elkaar verwijzen. Ontbreekt deze verwijzing? Vermeld de betreffende nummers dan zelf. Geef het GGB terug aan de belanghebbende.

 3. Verzegel het vervoermiddel voor vertrek, tenzij de vergunninghouder Toegelaten Afzender dit zelf doet.

Naar boven

6.1.4 Opslag in Douane-entrepot

EU-waardige goederen kunnen voordat ze in het vrije verkeer worden gebracht in een douane-entrepot worden ingeslagen. Deze entrepots moeten door de NVWA wel zijn aangewezen als erkend koel of vrieshuis. Een lijst met deze koel- en vrieshuizen is te vinden op de site van de NVWA.

Voorafgaand aan de inslag in het entrepot wordt er door de NVWA een inslagcontrole uitgevoerd. Deze controle bestaat uit een document en overeenstemmingscontrole. Tijdens de documentcontrole wordt vastgesteld of het op de zending betrekking hebbende gezondheidscertificaat én het GGB conform de geldende wet- en regelgeving zijn opgemaakt en of het originelen zijn.

De overeenstemmingscontrole bestaat uit:

 • een visuele controle van de overeenstemming tussen de officiële documenten en de goederenzending.

 • controle of op alle verpakkingen de gegevens van het bijbehorende GGB zijn aangebracht ( een verpakking kan ook een gesealde pallet betreffen)

Taak douane bij inslag

De Douane controleert de bijzondere regelingen zoals een douane-entrepot voornamelijk administratief. De vergunninghouder moet daarom een passende administratie voeren in een door de Douane goedgekeurde vorm. Aan de hand van de informatie en de gegevens in de administratie moet de Douane in staat zijn toezicht uit te oefenen op de regeling, met name wat de identificatie, de douanestatus en het overbrengen van de onder de regeling geplaatste goederen betreft. Bij een door de NVWA erkend entrepot kan de Douane bij de controle gebruik maken van de gegevens die op grond van de veterinaire wetgeving in de administratie worden vastgelegd

Bij inslag van EU-waardige partijen in een entrepot bevindt zich een GGB bij de zending. Dit GGB, of - na splitsing van de partij - een kopie van dit GGB, blijft bij de partij totdat deze in het vrije verkeer wordt gebracht.

Wanneer een partij in het entrepot wordt gesplitst wordt voor elke deelpartij een fotokopie gemaakt van het originele gezondheidscertificaat en het GGB. Deze kopieën worden afgetekend door de NVWA en door de Douane gewaarmerkt. De beheerder van het entrepot bewaart de kopie in zijn administratie.

Gebruikelijke behandeling

EU-waardige goederen die zijn opgeslagen onder het stelsel van douane-entrepots kunnen de gebruikelijke behandelingen ondergaan (zie het Handboek Douane, onderdeel 15.00.00). Deze behandelingen kunnen uitsluitend plaatsvinden na toestemming van de Douane. De toestemming kan slechts worden verleend na positief advies van de NVWA.

Naar boven
6.1.4.1 Beëindiging opslag/uitslag uit entrepot (EU-waardig)

Vóór de beëindiging van de opslag moet de beheerder/belanghebbende de aangifte(n) en bescheiden indienen bij de Douane. De behandeling van de bescheiden hangt samen met de gekozen bestemming van de goederen.

De bestemmingen kunnen zijn:

 • in het vrije verkeer brengen (zie voor de werkzaamheden bij de aangifte ten invoer paragraaf 6.1.1);

 • andere bestemming dan in het vrije verkeer brengen. Het originele GGB, dan wel kopie van het GGB in geval van splitsing (zie hoofdstuk 6.4 hierna) en de gewaarmerkte kopie van het officiële certificaat, ofwel het CHED- en IMPORT-nummer van de geldige digitale documenten worden met de veterinaire goederen meegezonden.

  Zie hiervoor de artikelen 4 en 5 van vo (EU) 2019/1602
Naar boven

6.1.5 Splitsing van partijen

Wanneer voor de eerste maal een deel van een partij in het vrije verkeer wordt gebracht moet de belanghebbende bij de lading het origineel van het GGB overleggen of het CHED-nummer van het geldige digitale CHED in TRACES NT doorgeven . Dit moet gedaan worden bij het douanekantoor dat verantwoordelijk is voor het bedrijf waar de partij zich bevindt. Zie hiervoor Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1602, artikelen 4 en 5.

Voor de zendingen die worden gesplitst en waarvoor een GGB wordt overgelegd, geldt het volgende:

Splitsen met ‘origineel’ GGB
 • De voor de zending verantwoordelijke exploitant overlegt het originele GGB met daaraan gehecht een zogenaamde staffellijst en een kopie van het originele GGB.

 • Op de staffellijst schrijft u de af te splitsen hoeveelheid af, met vermelding van het aantal colli, het bruto- en het nettogewicht

 • Op de kopie van het GGB vermeld u het aantal colli, het bruto- en het nettogewicht van het van het origineel afgesplitste partij .

 • Zowel de afschrijving op het origineel als de vermelding op de kopie waarmerkt u met de metalen dienststempel, uw handtekening en naamstempel.

 • De voor de zending verantwoordelijke exploitant zorgt ervoor dat de gewaarmerkte kopie van het GGB het afgesplitste deel van de zending vergezelt tot de hierin vermelde plaats van bestemming en tot de goederen voor het vrije verkeer worden vrijgegeven overeenkomstig artikel 57, lid 2, onder b), van de Verordening (EU) 2017/625.

Splitsen met GGB (CHED)in Traces

Splitsing van zendingen is in TRACES NT technisch nog niet mogelijk. In principe is het overleggen van het nummer van het digitale CHED voldoende om een zending in deelpartijen weg te voeren (artikel 6, letter a, Verordening (EU) 2019/1602Hierdoor is er voor de douane geen overzicht van de omvang van partijen in opslag in het veterinaire entrepot. Daarom is gekozen voor de volgende werkwijze:

 • De voor de zending verantwoordelijke exploitant download een PDF van de CHED uit TRACES NT

 • De voor de zending verantwoordelijke exploitant overlegt een print van de PDF van de digitale CHED met daaraan gehecht een zogenaamde staffellijst. Deze print wordt gebruikt als ware het een origineel van het GGB

 • Op de aangehechte staffellijst schrijft u de af te splitsen hoeveelheid af, met vermelding van het aantal colli, het bruto- en het nettogewicht.

 • De afschrijving op de aan de PDF gehechte staffellijst waarmerkt u met de metalen dienststempel, uw handtekening en naamstempel.

Let op!

De voor de zending verantwoordelijke exploitant mag er voor kiezen om, ter begeleiding, voor de afgeschreven hoeveelheid een kopie van de PDF van de CHED aan te bieden. Deze kopie waarmerkt u met de metalen dienststempel, uw handtekening en naamstempel. In het geval van een geldig digitaal CHED in TRACES NT is dit niet verplicht.

Wanneer er geen kopie wordt aangeboden. Is het voldoende dat de voor de zending verantwoordelijke exploitant ervoor zorgt dat het CHED-nummer van de geldige digitale CHED in TRACES NT de afgesplitste zending vergezelt tot de hierin vermelde plaats van bestemming en tot de goederen voor het vrije verkeer worden vrijgegeven overeenkomstig artikel 57, lid 2, onder b), van de Verordening (EU) 2017/625