Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

7 Douanebestemmingen niet EU-waardige goederen

Niet-EU-waardige goederen die worden vervoerd of opgeslagen, blijven onder toezicht van de veterinaire autoriteit (NVWA) en onder douanetoezicht.

Uit het voor de zending afgegeven GGB blijkt de veterinaire bestemming waarvoor de goederen zijn toegelaten. Voor niet EU-waardige goederen kunnen dat de volgende bestemmingen zijn

 • een erkende GCP teneinde het grondgebied van de unie te verlaten (doorvoer)

 • een erkend entrepot.

 • een op het grondgebied van de Unie gelegen militaire basis van de NAVO of de VS

 • een vaartuig dat de unie verlaat, waarbij de zending bestemd is als scheepsbevoorrading

Vervoer van goederen naar de douanebestemming gebeurt onder de regeling douanevervoer. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Bij de goederen bevindt zich een GGB. Hieraan is een gezondheidscertificaat of een veterinair document gehecht.

 2. Als de goederen worden vervoerd naar een in Nederland gelegen bestemming, worden het vervoermiddel of de colli verzegeld.

Naar boven

7.1 Doorvoer/Wederuitvoer

Als een partij veterinaire goederen uit een derde land wordt aangeboden met de veterinaire bestemming doorvoer en deze via de weg, binnenwater of spoor over het grondgebied van de Unie naar een derde land worden vervoerd, dan is douanetechnisch sprake van wederuitvoer. Deze partijen moeten de EU via een erkende GCP verlaten.

Naast de doorvoer bestaat er voor veterinaire goederen de z.g. transhipmentregeling. Kenmerk van de transhipmentregeling is dat goederen de Unie na overlading via dezelfde grenscontrolepost verlaten, dus zee/zee of lucht/lucht. Zie voor transhipment hoofdstuk 8.

Naar boven

7.1.1 Voorwaarden bij veterinaire doorvoer

Bij de veterinaire bestemming doorvoer gelden de volgende voorwaarden:

 • het GGB wordt in VGC afgehandeld door de NVWA.

 • De goederen worden vervoerd met toepassing van de regeling douanevervoer. Voor het vervoer per spoor is de spoorwegregeling van toepassing. (Handboek Douane, onderdeel 14.46.00).

 • De veterinaire goederen moeten vergezeld gaan van een GGB en een officieel certificaat . In het GGB geeft de NVWA toestemming voor de bestemming doorvoer (wederuitvoer). Bij de partij moet ook een gewaarmerkte kopie van het gezondheidscertificaat aanwezig zijn.

 • Zendingen die de veterinaire grenscontrolepost van binnenkomst of het door de NVWA erkende entrepot hebben verlaten mogen niet tussentijds worden gelost of gesplitst.

Naar boven

7.1.2 Taak ambtenaar kantoor van vertrek

 • Geef toestemming tot vertrek nadat het GGB én officiële certificaat zijn overgelegd. De aangifte voor douanevervoer het GGB en het certificaat moeten naar elkaar verwijzen. Wanneer dit niet het geval is, moet u die verwijzing(en) aanbrengen.

 • Stel de vervoerstermijn vast conform de procedure voor douanevervoer.

 • Verzegel het vervoermiddel.

 • Wanneer u akkoord met het vertrek van de zending geeft u het certificaat en de veterinaire bescheiden terug aan belanghebbende. Deze gaan met de goederen mee.

 • Controleer of het douanekantoor van uitgang in overeenstemming is met de aangewezen veterinaire grenscontrolepost op het certificaat.

 • Bij constatering van mogelijke onregelmatigheden, staat u het vervoer niet toe en neemt u contact op met de NVWA. Registreer de bevinding als onregelmatigheid in DFB.

Naar boven

7.1.3 Douanevervoer met regeling Toegelaten afzender

Voor bepalingen m.b.t. de regeling Toegelaten Afzender zie: HD 14.45.00 paragraaf 3.

Naar boven

7.1.4 Wederuitvoer na binnenkomst via een Lidstaat

Een zending veterinaire goederen die - na binnenkomst in een lidstaat - via Nederland rechtstreeks zal worden wederuitgevoerd, moet worden vervoerd met een aangifte voor douanevervoer. Bij de zending bevindt zich ook een GGB en een officieel certificaat. Daarop heeft de dierenarts in de Lidstaat van vertrek toestemming gegeven voor de douanebestemming wederuitvoer en is de veterinaire grenscontrolepost van uitgang aangegeven.

Om de NVWA in staat te stellen de dierenarts van de veterinaire grenscontrolepost van binnenkomst te informeren over de wederuitvoer, moet u het GGB, of een kopie daarvan, overdragen aan de NVWA . Voor de NVWA vermeldt u de relevante gegevens van de uitgaande zending. Dit zijn bijvoorbeeld de datum van uitgang, naam van het schip of het kenteken van het vervoermiddel.

Als de goederen niet direct in het uitgaande vervoermiddel worden geladen, blijven de goederen onder douanetoezicht.

Naar boven

7.2 Opslag in een douane-entrepot

Opslag van niet-EU-waardige veterinaire goederen mag uitsluitend in een door de NVWA erkend entrepot zoals omschreven in artikel 23 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124. Een dergelijk entrepot dient door de douane te zijn erkend, goedgekeurd of aangewezen als douane-entrepot.

Een lijst van de erkende veterinaire entrepots vindt u op de website van de NVWA.

Niet-EU-waardige veterinaire goederen voldoen niet aan de voorwaarden voor volksgezondheid die binnen de EU gelden. Om te voorkomen dat deze producten in het vrije verkeer worden gebracht, worden ze extra gecontroleerd.

Op verzoek van de entrepothouder kunnen ook EU-waardige goederen worden opgeslagen in het entrepot. De NVWA moet hiervoor toestemming verlenen.

Door de extra maatregelen die de NVWA bij opslag in het entrepot stelt kunnen alle opgeslagen producten worden gecontroleerd en getraceerd .

Voorwaarden bij opslag in een entrepot

De voorwaarden tijdens opslag zijn:

 • EU-waardige goederen moeten gescheiden worden opgeslagen van niet-EU-waardige goederen. Verwisseling van status moet zijn uitgesloten. De NVWA bepaalt wanneer sprake is van voldoende scheiding.

 • De niet-EU-waardige veterinaire goederen mogen gedurende de opslag geen behandeling ondergaan. Een partij mag na goedkeuring worden gesplitst in meer partijen, maar zonder wijziging van de verpakking. De identiteit van de goederen moet gehandhaafd blijven. Deze behandeling kan uitsluitend plaatsvinden na toestemming van de Douane en goedkeuring van de NVWA (zie ook Handboek Douane, onderdeel 15.00.00).

niet-EU-waardige producten kunnen alleen van of naar entrepots worden vervoerd na toestemming van de NVWA. Hygiëne en veiligheid voor de gezondheid moeten gegarandeerd zijn.

Voorwaarden bij inslag in entrepot:

 1. Bij de inslag in een entrepot moet een GGB en een gezondheidscertificaat worden overgelegd . Dit gezondheidscertificaat is in Nederland afgegeven of door de dierenarts in de lidstaat van binnenkomst.

 2. Het nummer van het certificaat moet op het GGB vermeld staan.

   

Voorwaarden bij uitslag uit een entrepot

Uitslag uit een veterinair vrij entrepot is alleen toegestaan voor een van de volgende bestemmingen:

 • Een erkende GCP van uitgang t.b.v. verzending naar een derde land

 • Een ander erkend entrepot

 • Een op het grondgebied van de Unie gelegen militaire basis van de NAVO of de VS

 • Een vaartuig dat de Unie verlaat, waarbij de zendingen bestemd zijn als scheepsbevoorrading

 • vernietiging (handel overeenkomstig de paragraaf 12.5.2 Vernietiging).

Voor het volgen van een nadere bestemming gelden de volgende voorwaarden:

 • De NVWA verricht bij de uitslag een nadere documentencontrole en overeenstemmingscontrole.

 • De uitslag en het vervoer van de partij moet met een nieuw GGB en een origineel gezondheidscertificaat of officieel certificaat. Hierop is de nadere bestemming aangegeven.

 • Het vervoer van deze douanegoederen naar de buitengrens van de Unie moet met toepassing van de regeling douanevervoer plaatsvinden in verzegelde voertuigen of containers tenzij de goederen rechtstreeks worden geladen in een uitgaand zeeschip of luchtvoertuig. Overlading tijdens het vervoer is niet toegestaan.

Uitslag en vervoer met een aangifte voor douanevervoer is alleen mogelijk wanneer het volledig ingevulde certificaat en het gezondheidscertificaat of gewaarmerkt kopie daarvan bij de zending aanwezig is.

Taak douane bij inslag in en uitslag uit het entrepot

De Douane controleert de bijzondere regelingen zoals een douane-entrepot voornamelijk administratief. De vergunninghouder moet daarom een passende administratie voeren in een door de Douane goedgekeurde vorm. Aan de hand van de informatie en de gegevens in de administratie moet de Douane in staat zijn toezicht uit te oefenen op de regeling, met name wat de identificatie, de douanestatus en het overbrengen van de onder de regeling geplaatste goederen betreft. Bij een door de NVWA erkend entrepot kan de Douane bij de controle gebruik maken van de gegevens die op grond van de veterinaire wetgeving in de administratie worden vastgelegd.

Bij inslag van EU-waardige partijen in een entrepot of bij de uitslag hiervan bevindt zich, naast eventuele NCTS aangiften, een GGB bij de zending. Dit GGB, of na splitsing van de partij een kopie hiervan, blijft bij de partij totdat deze een toegestane bestemming heeft bereikt.

Wanneer een partij in het entrepot wordt gesplitst wordt voor elke deelpartij een fotokopie gemaakt van het originele gezondheidscertificaat en het GGB. Deze kopieën worden afgetekend door de NVWA en door de Douane gewaarmerkt. De beheerder van het entrepot bewaart de kopie in zijn administratie.

Naar boven

7.3 Levering aan een militaire basis van de NAVO of de VS

Wanneer toestemming wordt verleend om niet EU-waardige goederen te vervoeren naar een militaire basis van de NAVO of van de Verenigde Staten (VS) gelden de volgende voorwaarden:

 • De zending wordt tot aan de plaats van bestemming vergezeld van een volledig ingevuld en door de NVWA afgewerkt officieel certificaat als bedoeld in Uitvoeringsverordening 9EU) 2019/2128

 • De zending wordt zonder dat de goederen worden gelost of opgesplitst, binnen een termijn van ten hoogste 15 dagen van de vervoerd naar de plaats van bestemming

 • De zending wordt onder douanetoezicht vervoerd.

 • De zending wordt vervoerd in vervoermiddelen of transportcontainers die onder toezicht van de bevoegde autoriteiten zijn verzegeld.

Deze leveringen kunnen zowel direct vanaf de plaats van binnenkomst als vanuit een erkend entrepot plaatsvinden

Naar boven

7.4 Levering als scheepsbevoorrading

Wanneer toestemming wordt verleend om niet EU-waardige goederen te vervoeren naar een vaartuig dat de Unie verlaat, waarbij de zending bestemd is als scheepsbevoorrading gelden de volgende voorwaarden:

 • De zending wordt tot aan de plaats van bestemming vergezeld van een volledig ingevuld en door de NVWA afgewerkt officieel certificaat als bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2128

 • De zending wordt zonder dat de goederen worden gelost of opgesplitst, binnen een termijn van ten hoogste 15 dagen van de vervoerd naar de plaats van bestemming

 • De zending wordt onder douanetoezicht vervoerd.

 • De zending wordt vervoerd in vervoermiddelen of transportcontainers die onder toezicht van de bevoegde autoriteiten zijn verzegeld.

Deze leveringen kunnen zowel direct vanaf de plaats van binnenkomst als vanuit een erkend entrepot plaatsvinden

Indien meerdere zendingen samen bij hetzelfde vaartuig worden afgeleverd, mogen de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie één enkel officieel certificaat afgeven dat dergelijke zendingen aan het vaartuig vergezelt, op voorwaarde dat de referentie van het GGB voor elke zending is vermeld.

Naar boven