Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

15 Handhaving

Controle en toezicht door de Douane berust op risicobeheersing. Risicobeheersing omvat alle samenhangende activiteiten gericht op het onderkennen, afdekken en zoveel mogelijk voorkomen van risico's. Risicobeheersing kent een aantal onderdelen, die met elkaar een leercirkel vormen.

De handhavingsactiviteiten van de Douane worden uitgevoerd volgens het principe van de geïntegreerde douanecontrole. Dit betekent dat de Douane tijdens controles zowel fiscale als niet-fiscale handhavingsactiviteiten kan uitvoeren.

De geïntegreerde douanecontrole wordt jaarlijks opgenomen in het Handhavingsplan Douane Nederland. Het Uitvoeringsplan Veterinair maakt daar deel van uit.

Naar boven

15.1 Handhavingsniveau en de geïntegreerde controle

Het doel van de rechtshandhaving is vooral preventief. Rechtshandhaving is in principe niet risicogericht. Het gaat om "zichtbare" fysieke aanwezigheid van de Douane op belangrijke controlemomenten en rustpunten in het logistieke proces.

Handhavingsmaatregelen bestaan uit steekproefsgewijze controles, vaste controledichtheden of vaste aantallen controles.

De basisgedachte bij een geïntegreerde douanecontrole is dat de Douane toch al toezicht houdt op dit goederenverkeer. Dit op grond van haar kerntaak. Iedere controlevorm kan voor geïntegreerde controle gebruikt worden. Voor veterinaire goederen spitst zich dit toe op controle van bescheiden en/ of de goederen.

Naar boven

15.2 Specifiek handhavingsniveau en risico gerichte controle

Het handhavingsniveau wordt bepaald door risicoanalyse. De Douane en de NVWA stellen jaarlijks vast welke bijzondere risico's worden afgedekt en welke handhavingsmaatregelen daarvoor nodig zijn. Het handhavingsniveau wordt vastgelegd in het uitvoeringsplan Veterinair. Dit uitvoeringsplan is opgesteld door het team Handhavingsbeleid en het DLTC. Zij doen ook het beheer. De afdeling Handhavingsbeleid van het Landelijk kantoor Douane evalueert het plan en herziet het jaarlijks.

Naar boven