Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

1 Inleiding

Het binnenbrengen van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong en bepaalde plantaardige producten (hooi en stro) kan een risico voor de volksgezondheid en diergezondheid in de (Europese) Unie opleveren. Veterinaire controles op levende dieren en producten van dierlijke oorsprong bij binnenbrengen in de Unie vinden plaats om de insleep van dierziekten op het grondgebied van de Unie te voorkomen en om producten van dierlijke oorsprong die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de inwoners van de Unie te weren.

Naar boven

1.1 Doel van het voorschrift

Dit voorschrift bevat instructies voor douanemedewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van veterinaire controles.

Naar boven

1.2 Convenant

Het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit is beleidsverantwoordelijk voor de veterinaire wetgeving en de handhaving van deze wetgeving. Dit ministerie heeft een aantal handhavingstaken van de veterinaire wetgeving opgedragen aan de Douane.

De veterinaire taken van de Douane zijn opgenomen in een bijlage bij het convenant met het ministerie. De Douane is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opgedragen taken. Voor de uitvoering van de veterinaire controles die in dit voorschrift worden behandeld, zijn twee bijlagen van toepassing:

Het Douane Landelijk Technisch Centrum (DLTC) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) stellen jaarlijks een uitvoeringsplan Veterinair en een uitvoeringsplan Dierziekten op. Ze doen dit op basis van de bijlage bij het convenant.

Naar boven

1.3 Taak van de Douane

De taak van de Douane is om levende dieren, veterinaire goederen en bepaalde plantaardige producten (hooi en stro) bij binnenbrengen in de Unie veterinair te controleren. Daarnaast beoordeelt de Douane of de veterinaire bestemming toegestaan is voor de te volgen douanebestemming.

De Douane verricht in het kader van de veterinaire wetgeving geen controles in het intra-Unie verkeer.

Een uitzondering wordt gemaakt als er sprake is van een calamiteit. In dat geval kan uit het oogpunt van strategische en/of politieke overwegingen de minister van EZ een beroep op de Douane doen.

Een meer uitgebreide taakbeschrijving staat in paragraaf 4.1, Taak Douane.

Naar boven

1.4 Veterinair controleproces

Het veterinair controleproces kent de volgende veterinaire bestemmingen:

Veterinaire goederen moeten vóór de fysieke binnenkomst in de Unie worden aangemeld. Dit moet bij de bevoegde autoriteit (NVWA) van de erkende grenscontrolepost die hiervoor is aangewezen. Bij de vooraanmelding moet de beoogde veterinaire bestemming worden aangegeven.

De veterinaire controle in de grenscontrolepost bestaat - afhankelijk van de gekozen veterinaire bestemming - uit de volgende onderdelen:

Nadat de D-, O- en M-controle zijn afgerond, neemt de dierenarts van de NVWA een partijbeslissing voor de zending. Hij stelt hierbij vast welke veterinaire bestemming de goederen mogen volgen. Pas na deze partijbeslissing is genomen kan belanghebbende een aangifte voor een douanebestemming geven. De Douane toetst hierbij of de partijbeslissing van de dierenarts overeenstemt met de beoogde douanebestemming. Dit blijft de Douane doen zolang douanetoezicht van toepassing is.

Naar boven