Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

10 Klantmanagement

 Cyclisch toezicht

 Het detecteren en afdekken van VGEM-risico’s is - net als bij fiscale risico's - een gedeelde verantwoordelijkheid van respectievelijk HHB/DLTC en KM. Daarbij zal veelal sprake zijn van het beoordelen op risico’s op het gebied van veterinaire aspecten alsmede het leveren van een bijdrage aan de risicovinding.

 De klantmanager is verantwoordelijk voor de cyclische controle (eens in de drie jaar)(bij accijnsgoederen eens in de vijf jaar) van zijn klanten. Hierbij maakt hij gebruik van de beschikbare klantgegevens, het klantgedrag, de uitgevoerde controles en controleresultaten.

 Hij onderzoekt in hoeverre VGEM-risico’s spelen, welke maatregelen het bedrijf heeft genomen om de risico’s te beperken en de wijze waarop de resterende risico’s moeten worden afgedekt. Op basis van zijn constateringen bepaald hij de vorm van toezicht en de uit te voeren controlediepgang.

 Om na te gaan in hoeverre het goederenpakket van een klant betrekking heeft op VGEM-aspecten, moet de klantmanager gebruik maken van de VGEM-Tool en VGEM controlekaarten. Ook moet (VGEM)informatie verkregen worden uit de in de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) ingebrachte profielen

 De uitkomsten zijn bepalend voor de specifieke detectie- en afdekkingactiviteiten die moeten worden verricht in het kader van cyclisch toezicht.

 Wijze van cyclisch toezicht

 Bij de aanpak van het uit te voeren cyclische toezicht worden VGEM-vragen en -risico's meegenomen. In deze aanpak zijn naast vragen op fiscaal gebied ook VGEM-vragen opgenomen. Deze vragen ondersteunen de klantmanager bij het meten van het naleefniveau van zijn klant.

 Voor de interpretatie van de resultaten op VGEM-terrein verkregen uit de VGEM-tool en de aanpak kan de klantmanager een collega van de Kennisinfrastructuur binnen de eigen douaneregio raadplegen. De klantmanager bepaalt vervolgens hoe de vergunninghouder gecontroleerd moet worden.

 Als uit het cyclisch toezicht, via de VGEM tool of op een andere wijze blijkt dat het een klant betreft die een goederenpakket heeft waar een evt. IER-aspect kan spelen, beoordeelt de klantmanager welke afdekkingsmaatregelen noodzakelijk zijn.