Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

11 Overige werkzaamheden fysiek toezicht en aangiftebehandeling

11.1 Fysieke controle op transhipmentzendingen

In het proces Binnenbrengen komt het met enige regelmaat voor dat containers voor een fysieke controle worden geselecteerd. Hierin kunnen zich keuringsplichtige bevroren of gekoelde goederen bevinden die zijn bestemd voor doorvoer (transhipment).

In geen geval mag een dergelijke controle worden uitgevoerd zonder dat de dierenarts van de NVWA in kennis is gesteld. Om te voorkomen dat schade aan deze goederen wordt veroorzaakt, moet de controle in een geconditioneerde ruimte plaatsvinden.

Omdat verschillende partijen en (werk)processen bij deze controles zijn betrokken, vereist de procedure goede afspraken tussen alle partijen. Lokaal moeten afspraken worden gemaakt tussen de betrokken processen (AB en FT) van de Douane en de NVWA over de te volgen procedure (wie doet wat en op welk moment).

Naar boven

11.2 Wederinvoer geweigerde zendingen

Dieren en goederen die afkomstig zijn uit een andere Lidstaat, en die nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie, moeten worden onderworpen aan documentencontroles, overeenstemmingscontroles en, zo nodig, fysieke controles aan de grenscontrolepost van aankomst in de Unie. Dit om ervoor te zorgen dat zij aan de voorschriften die op de binnenkomst van toepassing zijn voldoen. Deze controles moeten er met name voor zorgen dat de zendingen geschikt zijn voor verder vervoer naar hun plaats van bestemming en, dat in het geval van levende dieren, de voorschriften inzake dierenwelzijn worden nageleefd. Deze zendingen moeten voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in artikelen 2 en 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 .

Uitvoering controles

De NVWA voert de bij wederinvoer vereiste documenten-, overeenstemmings- en materiële controle uit.

Naar boven

11.2.1 Werkzaamheden bij wederinvoer

De NVWA verricht alle veterinaire controles. Als u bescheiden ontvangt waarop melding wordt gemaakt van wederinvoer, dan geeft u die direct door aan de NVWA.

zendingen die in de Unie zijn gecertificeerd, moeten naar het bedrijf van oorsprong of een ander bedrijf worden vervoerd. Wanneer de goederen naar een ander bedrijf dan het bedrijf van oorsprong worden vervoerd moet hiervoor een acceptatieverklaring van de veterinaire autoriteit worden overgelegd. Het vervoer moet plaatsvinden onder dekking van een aangifte voor douanevervoer en het afgegeven GGB. De aangever vermeldt in het vak bijzondere vermeldingen van de aangifte de term "wederinvoer".

Naar boven

11.2.2 Wederinvoer via andere lidstaat

Wordt een geweigerde zending weder ingevoerd via een andere lidstaat en is deze bestemd voor een Nederlands bedrijf? Dan wordt de zending vervoerd met een aangifte voor douanevervoer en een certificaat.

De bevoegde grenscontrolepost in de lidstaat van binnenkomst informeert de NVWA wáár de zending is gecertificeerd. De Douane staat de inslag van de goederen toe op basis van het certificaat waarin is verklaard dat de goederen tot de Unie kunnen worden toegelaten. De goederen moeten afzonderlijk worden opgeslagen in afwachting van de materiële controle door de NVWA.

Naar boven