Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

4 Taakverdeling

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering en de handhaving van de wettelijke regelingen voor veterinaire controles.

De Douane is één van de handhavingsdiensten die hierbij wordt ingezet. Over de taken die de Douane uitvoert zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in bijlage 7 bij het Convenant met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Naar boven

4.1 Taak Douane

De taak van de Douane kan worden gesplitst in twee deelgebieden:

Naar boven

4.1.1 Taak Douane in het derde landen verkeer

In bijlage 7 bij het Convenant is vastgelegd dat de Douane op basis van de overeenkomst en de instructies van de NVWA de volgende taken verricht:

 • Landelijke voorselectie van zendingen levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (hierna te noemen veterinaire goederen), afkomstig uit derde landen, aanwezig in schepen of vliegtuigen, die de EU-buitengrens overschrijden. Selectie gebeurt op basis van de lijsten vastgesteld in Verordening (EU) 2021/632 van de commissie .

 • Selectie, in de summiere aangifte binnen het proces binnenbrengen, van zendingen veterinaire goederen op basis van door de NVWA verstrekte selectiecriteria.

 • Documentencontrole op vooraanmelding en bijbehorende (veterinaire) documenten.

 • Behandeling vooraanmelding transhipment.

 • Bewaking toegestane 1e termijn voor transhipment; na het verstrijken van de toegestane 1e termijn voert de Douane een documentencontrole uit op de vooraanmelding transhipment.

 • Op verzoek van de NVWA uitvoeren van zegelcontrole als onderdeel van de overeenstemmingscontrole die de NVWA uitvoert.

 • Toezicht houden op veterinaire goederen tot het moment dat zij veterinair zijn vrijgegeven of zijn wederuitgevoerd. Bij de acceptatie van vervolgaangiften controleert de Douane de overeenstemming met de veterinaire beslissing van de NVWA. De goederen worden indien nodig overeenkomstig Verordening 952/2013 (DWU) van een douaneverzegeling voorzien.

 • Toezicht op aangehouden en/of geweigerde veterinaire goederen die worden opgeslagen in afwachting van een nadere beslissing door de NVWA . Deze opslag vindt in principe plaats op het keurpunt maar kan ook plaatsvinden op een andere door de NVWA aangewezen locatie. Hierbij wordt het voor die locatie geldende douane-toezichtregime gevolgd .

 • Controle op in reizigersbagage aanwezige veterinaire goederen afkomstig uit derde landen en controle op postpakketten en koerierszendingen afkomstig uit derde landen.

Naar boven

4.1.2 Taak Douane in het Unie verkeer

De Douane verricht in het kader van de veterinaire wetgeving geen controles in het Unie verkeer.

Let op!

Een uitzondering wordt gemaakt als er sprake is van een calamiteit. In dat geval kan de minister van EZ uit het oogpunt van strategische en/of politieke overwegingen een beroep op de Douane doen.

Naar boven

4.2 Taak Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

De NVWA:

 • Neemt, na afronding van de veterinaire controles, een beslissing over de gecontroleerde zending veterinaire goederen. Deze beslissing wordt geregistreerd in VGC waarna het GGB op het keurpunt wordt uitgeprint, gestempeld en getekend.

 • Behandelt bezwaar- en beroepsprocedures als de belanghebbende bij de lading het niet eens is met de door de NVWA genomen veterinaire beslissing

 • Koppelt informatie over overgedragen dossiers terug aan de Douane

 • Levert een periodieke query uit VGC van de vooraanmeldingen van veterinaire goederen

  aan de Douane
 • Is verantwoordelijk voor het actueel houden van het systeem Import Veterinair Online (IVO), het webdossier op het NVWA-internet en de import voorschriften op het NVWA-intranet. De Douane handelt volgens de procedures die deel uitmaken van het GCP-kwaliteitssysteem.

 • Tekent de deel- GGB's af voor niet-EU-waardige producten

 • Zorgt voor de afvoer van levende dieren en veterinaire producten die in beslag zijn genomen of door belanghebbenden zijn afgestaan

Naar boven